Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet „RUSKE STRATEŠKE IGRICE” IZAZIVAJU OLUJU U SAD
Crveni alarm u Bijeloj kući
Bijela kuća Crveni alarm u Bijeloj kući Trampove veze sa Rusima traju od 80. godina prošlog vijeka, ali direktni uzroci poslednje krize u Bijeloj kući potiču od posjete državnog sekretara Reksa Tilersona Moskvi prije mjesec dana. To je bilo prvo putovanje jednog Trampovog činovnika u rusku prestonicu – objavio je „Gardijan”
VA­ŠING­TON – Taj­ming sa­stan­ka Do­nal­da Tram­pa i ru­skih zva­nič­ni­ka na­veo je mno­ge obr­ve da se po­dig­nu, a ono što im je re­kao mo­že da iza­zo­ve pra­vu olu­ju, oci­je­nio je do­pi­snik „Gar­di­ja­na” iz Va­šing­to­na Džu­li­jan Bor­ger.
– Tram­po­ve ve­ze sa Ru­si­ma tra­ju od 80. go­di­na pro­šlog vi­je­ka, ali di­rekt­ni uzro­ci po­sled­nje kri­ze u Bi­je­loj ku­ći po­ti­ču od po­sje­te dr­žav­nog se­kre­ta­ra Rek­sa Ti­ler­so­na Mo­skvi pri­je mje­sec da­na. To je bi­lo pr­vo pu­to­va­nje jed­nog Tram­po­vog či­nov­ni­ka u ru­sku pre­sto­ni­cu. Kao i pred­sjed­nik, i Ti­ler­son je bio pod lu­pom jav­no­sti zbog svo­je isto­ri­je sa Ru­si­ma – na­pi­sao je Bor­ger.
On pod­sje­ća da je Ti­ler­son kao šef naft­ne kom­pa­ni­je Eks­on mo­bajl imao “ši­ro­ke di­lo­ve sa Kre­mljom, uklju­ču­ju­ći i Vla­di­mi­ra Pu­ti­na, ko­ji ga je lič­no od­li­ko­vao Or­de­nom pri­ja­telj­stva.
– Ipak, od nje­go­vog ime­no­va­nja re­se­to­va­nje od­no­sa sa Mo­skvom se ni­je do­go­di­lo. Sank­ci­je ni­su po­dig­nu­te, a ne­ko­li­ko da­na uoči od­la­ska Ti­ler­so­na na put, SAD su iz­vr­ši­le ra­ket­ni na­pad na si­rij­sku va­zdu­šnu ba­zu u ko­joj su se na­la­zi­li i ru­ski voj­ni­ci. Kao i obič­no, Kremlj je če­kao po­sled­nji tre­nu­tak pri­je ne­go što je po­tvr­dio da će Ti­ler­so­nu bi­ti omo­gu­ćen su­sret sa Pu­ti­nom – pod­sje­tio je do­pi­snik „Gar­di­ja­na” iz Va­šing­to­na.
Is­hod tog sa­stan­ka je – re­ci­pro­ci­tet. Ser­ge­ju La­vro­vu je ga­ran­to­va­no da će ga pri­mi­ti Do­nald Tramp, pre­neo je B92.
– La­vrov ni­je bio u Va­šing­to­nu če­ti­ri go­di­ne, od uvo­đe­nja sank­ci­ja zbog anek­si­je Kri­ma i pri­kri­ve­ne voj­ne ak­ci­je na is­to­ku Ukra­ji­ne. Bi­lo bi sa­svim nor­mal­no da šef rusk­ke di­plo­ma­ti­je sre­će ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka. La­vrov se sreo sa Ba­ra­kom Oba­mom, ali ovo ni­su bi­li nor­mal­ni od­no­si.
Ve­če pri­je to­ga, Tramp je smi­je­nio še­fa FBI Džej­msa Ko­mi­ja, u mo­men­tu ka­da FBI is­tra­žu­je mo­gu­ću ve­zu iz­me­dju Tram­po­ve kam­pa­nje i Mo­skve – pod­sje­tio je Bor­ger.
Ka­ko je do­dao, ame­rič­ki zva­nič­ni­ci su tvr­di­li da je re­ci­pro­ci­tet neo­p­ho­dan.
– Ni­su ob­ja­sni­li šta je tu ra­dio ru­ski am­ba­sa­dor Ser­gej Ki­sljak, ko­ji je po­stao cen­tral­na fi­gu­ra u is­tra­zi, po­što je sa­vjet­nik Bi­je­le ku­će za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost Majkl Flin mo­rao da ode sa funk­ci­je zbog kon­ta­ka­ta sa njim.
Sa­stan­ku je pri­su­stvo­vao nje­gov na­sled­nik H.R. Mek­ma­ster, kao i nje­go­va za­mje­ni­ca Ti­na Pa­u­el i Ti­ler­son. Ru­ska agen­ci­ja Taš je ob­ja­vi­la fo­to­gra­fi­je ko­je su po­sta­le pred­met ras­pra­ve: Tramp, La­vrov i Ki­sljak u gro­hot­nom smi­je­hu, u vre­me ka­da je Ru­si­ja op­tu­že­na za mi­je­ša­nje u ame­rič­ke iz­bo­re. Bi­je­la ku­ća na­vod­no ni­je zna­la da La­vro­vljev fo­to­graf ra­di i za Taš.
Oba­vje­štaj­ni struč­nja­ci su se on­da za­pi­ta­li – da li su Ru­si ušli u Bi­je­lu ku­ću sa elek­tron­skom opre­mom i da li su osta­vi­li bu­bi­ce. Ka­ko se is­po­sta­vi­lo, pred­sjed­nik je do­bro­volj­no po­di­je­lio sa Ru­si­ma ono što bi mo­glo da iza­zo­ve pra­vu olu­ju. Usli­je­di­la je op­se­žna ak­ci­ja – Ti­ler­son i Mek­ma­ster su iza­šli u me­di­je da opo­vrg­nu ono što su pi­sa­li „Va­šing­ton post” i „Nju­jork tajms”, a iz­vje­šta­či iz Bi­je­le ku­će su na­ve­li da su se ču­le uza­vre­le ras­pra­ve, kao i da je is­ku­sno oso­blje mo­ra­lo da pre­du­zme mje­re za sma­nji­va­nje šte­te. … Mek­ma­ster je de­man­to­vao, a Tramp po­tvr­dio šta je ura­dio, ri­je­či­ma da je to že­lio da ura­di, da ima ap­so­lut­no pra­vo, kao i da že­li da Ru­si­ja usko­či u bor­bu pro­tiv te­ro­ri­zma i „Islam­ske dr­ža­ve””–– pi­še u tek­stu ko­ji je ob­ja­vio „Gar­di­jan”.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"