Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet BALKAN U RALJAMA RUSIJE I AMERIKE, IZ VAŠINGTONA PORUČILI
Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
Hojt Brajan Ji Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region Etničke tenzije na Balkanu ponovo su počele da rastu. Nedavno nasilje u Makedoniji potcrtava ozbiljnost njihovih političkih problema. Kako je napredak u dijalogu između Srbije i Kosova u zastoju, stabilnost na Balkanu ostaće ranjiva – naveo je Hojt Brajan Ji
Vi­so­ki zva­nič­nik ame­rič­kog Stejt de­part­men­ta Hojt Bra­jan Ji ka­zao je u Se­na­tu da Ru­si­ja pro­du­blju­je na­po­re ka­ko bi iz­vr­ši­la „ma­lig­ni uti­caj” na Bal­ka­nu.
Go­vo­re­ći pred pot­ko­mi­te­tom za spolj­ne po­slo­ve u sri­je­du, Ji je na­veo da je cilj SAD da pro­mo­vi­šu mir i sta­bil­nost u re­gi­o­nu, te da su raz­vi­le vi­še na­či­na da od­vra­te „ma­lig­ni uti­caj” Ru­si­je, is­ta­kav­ši da an­ga­žo­va­nje SAD na Bal­ka­nu obez­bje­đu­je i si­gur­nost EU i SAD, pre­nio je ju­če Ra­dio Slo­bod­na Evro­pa.
– Et­nič­ke ten­zi­je na Bal­ka­nu po­no­vo su po­če­le da ra­stu. Ne­dav­no na­si­lje u Ma­ke­do­ni­ji pot­cr­ta­va ozbilj­nost nji­ho­vih po­li­tič­kih pro­ble­ma. Ka­ko je na­pre­dak u di­ja­lo­gu iz­me­đu Sr­bi­je i Ko­so­va u za­sto­ju, sta­bil­nost na Bal­ka­nu osta­će ra­nji­va – is­ta­kao je Ji, za­mje­nik po­moć­ni­ka dr­žav­nog se­kre­ta­ra SAD za Evro­pu i Evro­a­zi­ju.
On je ka­zao da ru­ski na­po­ri uklju­ču­ju i ohra­bri­va­nje ma­njeg en­ti­te­ta Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Re­pu­bli­ke Srp­ske, na se­ce­si­ju, pri če­mu je BiH u ri­zi­ku da po­sta­ne pro­pa­la dr­ža­va, dok je ši­rom re­gi­o­na na­ci­o­na­li­zam u po­ra­stu, a re­to­ri­ka do­ma­ćih po­li­ti­ča­ra stva­ra iz­ra­zi­te po­dje­le.
On je, vi­še pu­ta, upo­zo­rio na „ma­lig­ni uti­caj” Ru­si­je, a na pi­ta­nje šta su po nje­go­vom mi­šlje­nju ci­lje­vi Kre­mlja u re­gi­o­nu, od­go­vo­rio je da je ve­o­ma te­ško pred­vi­dje­ti ili či­ta­ti mi­sli ru­skog pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na.
– Ali, na osno­vu po­ku­ša­ja po­sled­njih mje­se­ci u re­gi­o­nu, mo­gu re­ći da nam se či­ni da su te­ži­li po­ve­ća­nju uti­ca­ja, po­ku­ša­li da ih od­vra­te od okre­ta­nja za­pad­nim in­sti­tu­ci­ja­ma, EU i NA­TO-u, i da što je mo­gu­će vi­še stvo­re za­vi­snost tih dr­ža­va od Ru­si­je – tvr­di taj ame­rič­ki zva­nič­nik.
On sma­tra da se tu ne ra­di o ve­li­koj stra­te­gi­ji, već pri­je o opor­tu­ni­stič­kom pri­stu­pu, „ka­ko osla­bi­ti od­re­đe­ne vla­de ko­je te­že Za­pa­du da bi dr­ža­va po­sta­la što je vi­še mo­gu­će za­vi­sna i pri­ja­telj­ska sa Ru­si­jom”.
– Tu je i ko­mer­ci­jal­ni in­te­res, na pri­mjer u ener­get­skoj obla­sti, da bi po­ve­ća­li za­vi­snost u Evro­pi i na Bal­ka­nu od ru­skih iz­vo­ra – na­veo je Ji.
On je re­kao da hu­ma­ni­tar­ni cen­tar Ru­si­je u Ni­šu vr­lo mo­gu­će ima za kraj­nji cilj uti­ca­nje na for­mi­ra­nje jav­nog mnje­nja, is­ta­kav­ši da je u po­gle­du tog cen­tra i ru­skih za­htje­va za po­se­ban sta­tus te usta­no­ve ve­o­ma va­žno bi­ti opre­zan jer SAD ne vje­ru­ju da su tu na­mje­re či­ste.
Na pi­ta­nje da li je op­ti­mi­sta ka­da je ri­ječ o po­mi­re­nju Be­o­gra­da i Pri­šti­ne, Ji je po­tvrd­no od­go­vo­rio, iako je oci­je­nio da je na­pre­dak uspo­ren i tre­nut­no bo­lan, i da se ne mo­že re­ći da će bi­ti la­ko pri­mi­je­ni­ti spo­ra­zu­me, ali je kao klju­čan ele­ment na­gla­sio po­sve­će­nost EU i SAD da po­mog­nu u tom pro­ce­su.
On je re­kao i da SAD po­dr­ža­va­ju for­mi­ra­nje voj­ske Ko­so­va, ali ka­da se za to is­pu­ne svi uslo­vi jer, ka­ko je po­ja­snio, ta stra­te­gi­ja uklju­ču­je da se sa njom sa­gla­se sve stra­ne u Vla­di, uklju­ču­ju­ći i srp­sku ma­nji­nu.
On tvr­di da je cilj SAD da pro­mi­vi­šu mir i sta­bil­nost u re­gi­o­nu, s fo­ku­som na bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i vla­da­vi­ni pra­va i za­ko­na, kao i na re­for­ma­ma ko­je su ka­men te­me­ljac ame­rič­ke stra­te­gi­je. – Po­ve­ća­nje tran­spa­rent­no­sti i od­go­vor­no­sti vla­da po­ma­že u od­vra­ća­nju ru­skih na­po­ra da is­ko­ri­ste ko­rup­cij­sku prak­su i uči­ne dr­ža­ve ra­nji­vi­jim na nji­hov pri­ti­sak – ka­zao je Ji.
O uti­ca­ju Ru­si­je na Bal­kan go­vo­ri­li su i dru­gi pa­ne­li­sti u Se­na­tu, pri če­mu je Gre­go­ri Miks, pot­pred­sjed­nik i de­mo­krat­ski se­na­tor, kri­ti­ko­vao na­ja­vlje­ne bu­džet­ske re­zo­ve u Stejt de­part­men­tu jer se, ka­ko je na­veo, pla­ši šta će u tom slu­ča­ju bi­ti sa ame­rič­kim mje­stom u svi­je­tu i šta će to zna­či­ti za re­gi­on Bal­ka­na.
– Ad­mi­ni­stra­ci­ja ne da­je na­šim di­plo­ma­ta­ma oru­đe i ljud­ske re­sur­se da bi dje­lo­va­li na di­plo­mat­skom pla­nu na Bal­ka­nu na dnev­noj ba­zi. Ako se ti­me ne po­za­ba­vi­mo, va­ku­um će ra­sti, a u taj pro­stor će do­ći Kremlj ko­ji će is­ko­ri­sti­ti pro­ble­me na te­re­nu – oci­je­nio je Miks, tvr­de­ći da je „ko­rum­pi­ra­ni ru­ski no­vac” do­neo pri­mje­tan uti­caj i da SAD ne smi­ju skre­nu­ti po­gled sa Bal­ka­na.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"