Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-05-10 MINISTARSTVO ODLUČILO DA ZAVISNICI LIJEK „BUPRENOFRIN” UBUDUĆE DOBIJAJU SAMO U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
Na terapiji još 550 narkomana
Hajdarpašić Drešević Na terapiji još 550 narkomana Ukupno povećanje broja korisnika od 2015. godine kada ih je bilo 208 porastao je u 2016. godini na 759, ističe direktorica Direktorata za zdravstvenu zaštitu Alma Hajdarpašić Drešević Finansijski izdatak poslednjih šest mjeseci 2015. godine je za ovaj lijek iznosio 19.223,70 eura, a u 2016. godini (bez decembra) ukupno 329.555,32 eura, kaže Hajdarpašić Drešević
Ge­ne­ral­na di­rek­to­ri­ca Di­rek­to­ra­ta za zdrav­stve­nu za­šti­tu u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja Al­ma Haj­dar­pa­šić Dre­še­vić ka­za­la da je pro­sječ­no 30 no­vih pa­ci­je­na­ta za­po­če­lo li­je­če­nje od za­vi­sno­sti i da je 151 od­sto po­ve­ćan broj ko­ri­sni­ka u no­vem­bru 2016. u od­no­su na jun pro­šle go­di­ne. Ona je na pres kon­fe­ren­ci­ji u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja is­ta­kla da su zbog ne­kon­tro­li­sa­ne po­tro­šnje do­ni­je­li uput­stvo o na­či­nu iz­da­va­nja li­je­ka „bu­pre­no­frin”, ko­ri­sni­ci­ma li­je­ka u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma, či­ja je pri­mje­na stu­pi­la na sna­gu u po­ne­dje­ljak, 8. ma­ja, jer je do­sa­da­šnji na­čin pro­pi­si­va­nja i iz­da­va­nja li­je­ka do­veo do enorm­ne po­tro­šnje ovog li­je­ka i ne­ra­ci­o­nal­nog tro­še­nja bu­džet­skih sred­sta­va.
– Ukup­no po­ve­ća­nje bro­ja ko­ri­sni­ka od 2015. go­di­ne ka­da ih je bi­lo 208 po­ras­tao je u 2016. go­di­ni na 759. Fi­nan­sij­ski iz­da­tak po­sled­njih šest mje­se­ci 2015. go­di­ne je za ovaj li­jek iz­no­sio 19.223,70 eura, a u 2016. go­di­ni (bez de­cem­bra) ukup­no 329.555,32 eura. Li­jek „bu­pre­no­frin”, vi­še ne­će pro­pi­si­va­ti iza­bra­ni dok­tor na lje­kar­ski re­cept, ni­ti se mo­že po­di­za­ti u Mon­te­far­mo­vim apo­te­ka­ma, ka­ko je to do sa­da bio slu­čaj, već će se ko­ri­sni­ci­ma da­va­ti di­rekt­no u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma i pod nad­zo­rom zdrav­stve­nog rad­ni­ka. Uput­stvom se pro­pi­su­je da se „bu­pre­no­frin” di­stri­bu­i­ra is­klju­či­vo zdrav­stve­nim usta­no­va­ma ko­je se ba­ve li­je­če­njem za­vi­sni­ka – do­mo­vi­ma zdra­vlja, ko­ji u sa­sta­vu cen­ta­ra za men­tal­no zdra­vlje ima­ju me­ta­don­ske cen­tre i psi­hi­ja­trij­ske am­bu­lan­te, kao i u usta­no­va­ma se­kun­dar­nog ni­voa zdrav­stve­ne za­šti­te – Spe­ci­jal­na bol­ni­ca za psi­hi­ja­tri­ju Do­bro­ta i psi­hi­ja­trij­ska odje­lje­nja op­štih bol­ni­ca Nik­šić i Bi­je­lo Po­lje) i ter­ci­jar­nog ni­voa zdrav­stve­ne za­šti­te (Psi­hi­ja­trij­ska kli­ni­ka KCCG) – is­ti­če Haj­dar­pa­šić Dre­še­vić.
Ona na­vo­di da po tom uput­stvu li­jek pro­pi­su­je is­klju­či­vo spe­ci­ja­li­sta psi­hi­ja­tar i ko­ri­snik se sa spe­ci­ja­li­stič­kim iz­vje­šta­jem upu­ću­je u cen­tre za sup­sti­tu­ci­ju, u okvi­ru zdrav­stve­nih usta­no­va, gdje će se odo­bre­na do­za li­je­ka di­rekt­no da­va­ti ko­ri­sni­ku, uz nad­zor ob­u­če­nog me­di­cin­skog rad­ni­ka.
– Ko­ri­snik je du­žan da uz iden­ti­fi­ka­ci­o­ni do­ku­ment pri­lo­ži i iz­vje­štaj psi­hi­ja­tra ko­ji ne smi­je bi­ti sta­ri­ji od mje­sec. Li­jek „bu­pre­no­frin” na­ba­vlja­će Mon­te­farm, u ko­li­či­ni ko­ja je neo­p­hod­na za po­tre­be zdrav­stve­nih usta­no­va. Zdrav­stve­ne usta­no­ve ko­je će do­bi­ja­ti li­jek du­žne su da vo­de ured­nu evi­den­ci­ju o ko­li­či­ni iz­da­tog ili da­tog li­je­ka za sva­kog ko­ri­sni­ka i da ne­djelj­no po­dat­ke do­sta­vlja­ju Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, Fon­du za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje i Mon­te­far­mu, ra­di kon­tro­le bro­ja ko­ri­sni­ka i po­tro­šnje li­je­ka – ob­ja­sni­la je Haj­dar­pa­šić Dre­še­vić.
Ona na­vo­di da je pre­ma po­da­ci­ma „Mon­te­far­ma“, u pe­ri­o­du od po­čet­ka go­di­ne če­ti­ri pu­ta vi­še iz­da­to ku­ti­ja „bu­pre­no­fri­na”, u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne apo­te­ci (13.874), što je po­ve­ća­nje od sko­ro 400 od­sto.
– Isto ta­ko, broj iz­da­tih ku­ti­ja u 2017. se po­ve­ća­va iz mje­se­ca u mje­sec, ta­ko da je u ja­nu­a­ru 2017. go­di­ne iz­da­to 3.322 ku­ti­je, a u mar­tu 2017 – 4.074 ku­ti­je što je po­ve­ća­nje za 22,64 od­sto – upo­zo­ra­va Haj­dar­pa­šić Dre­še­vić.D.B.


Ko­mi­si­ja u pro­ši­re­nom sa­sta­vu

Di­rek­tor NVO „4 lajf” Sa­ša Mi­jo­vić ka­zao je za „Dan” je bi­lo neo­p­hod­no uve­sti kon­tro­lu pri­li­kom pro­pi­si­va­nja ter­api­je za za­vi­sni­ke od he­ro­i­na i da no­vo uput­stvo tek tre­ba da za­ži­vi. Mi­jo­vić is­ti­če da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja is­po­što­va­lo prepo­ru­ku Ko­mi­si­je za dro­ge i pro­ši­ri­lo sa­stav sa pred­stav­ni­ci­ma mi­ni­star­sta­va pro­svje­te, ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje i Agen­ci­je za lje­ko­ve.
– Po­zi­vam psi­hi­ja­tre da ima­ju ra­zu­mi­je­va­nja za lju­de ko­ji se li­je­če i ko­ji su za­po­sle­ni, ka­ko bi mo­gli da se or­ga­ni­zu­ju i ne iz­o­sta­ju sa po­sla, uko­li­ko ne mo­gu sva­ki dan da do­la­ze u Do­m zdra­vlja – ka­zao je Mi­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"