Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-05-12 NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU KCCG SPRIJEČEN TEŽAK INCIDENT
Grupa narkomana prijetila ljekarima
Klinika za psihijatriju Grupa narkomana prijetila ljekarima Oni smatraju da su privilegovani i iznad drugih psihijatrijskih kategorija, a da doktori i osoblje iz straha moraju da ih pregledaju i da im propišu zamjenu za heroin, kaže za „Dan” direktor klinike Željko Golubović
Na pred­log Go­lu­bo­vi­ća, upra­va KCCG je do­ni­je­la od­lu­ku da po­sta­vi fi­zič­ko obez­bje­đe­nje u kli­ni­ci ko­ja je smje­šte­na u par­ku Kru­še­vac, pre­ko pu­ta In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje
Gru­pa he­ro­in­skih za­vi­sni­ka pre­kju­če je po­ku­ša­la da na si­lu, pri­je­te­ći oso­blju Kli­ni­ke za psi­hi­ja­tri­ju Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), do­đe do te­ra­pi­je, a te­ži in­ci­dent spri­je­či­lo je obez­bje­đe­nje te zdrav­stve­ne usta­no­ve. Di­rek­tor Kli­ni­ke za psi­hi­ja­tri­ju Želj­ko Go­lu­bo­vić ka­zao je za „Dan” da je „upra­va KCCG na nje­go­vu su­ge­sti­ju do­ni­je­la od­lu­ku da  zbog  de­mon­stra­ci­je stra­ha, pri­ti­sa­ka  i agre­si­je za­vi­sni­ka pre­ma  me­di­cin­skom oso­blju  u pro­sto­ri­ja­ma kli­ni­ke,   po­sta­vi kon­ti­nu­i­ra­no fi­zič­ko  obez­be­dje­nje, kao i dru­ge vi­do­ve za­šti­te usta­no­ve i  oso­blja”.
Do in­ci­den­ta je do­šlo u sri­je­du, 10. ma­ja, u po­po­dnev­nim ča­so­vi­ma, ka­da za­vi­sni­ci­ma ni­je do­zvo­lje­no da bez za­ka­zi­va­nja oba­ve pre­gled i do­bi­ju te­ra­pi­ju „bu­pre­nor­fin” u kli­ni­ci, ko­ja se na­la­zi u sta­rim objek­ti­ma u par­ku Kru­še­vac, pre­ko pu­ta In­sti­tu­ta za jav­no zdra­lje. Ka­da su sa­zna­li da je nji­hov psi­hi­ja­tar Li­di­ja Injac na bo­lo­va­nju, po­če­li su agre­siv­no da se po­na­ša­ju.
Po no­vom uput­stvu Mi­ni­star­stva zdra­vlja, za­vi­sni­ci od 8. ma­ja li­jek „bu­pre­nor­fin” mo­gu da pri­me sa­mo u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma. Ova od­lu­ka je do­ne­se­na, ka­ko je sa­op­šte­no, zbog zlo­u­po­tre­be te­ra­pi­je, jer su je za­vi­sni­ci po­di­za­li u apo­te­ka­ma i, ka­ko se de­ša­va­lo, pro­da­va­li je 10 eura po ta­ble­ti.
– Ne sa­mo pre­kju­če, već u po­sled­nje vri­je­me, za­vi­sni­ci  ne­će re­dov­no da se pri­ja­ve i za­ka­žu pre­gle­de kao što se to go­di­na­ma ra­di i kao što  to ra­de svi dru­gi psi­hi­ja­trij­ski pa­ci­jen­ti. Na taj na­čin  po­ku­ša­va­ju  da de­mon­stri­ra­ju agre­si­ju nad  me­di­cin­skim oso­bljem i po­ku­ša­va­ju da po­sta­vlja­ju no­va pra­vi­la i  nor­me u li­je­če­nju  du­šev­nih pa­ci­je­na­ta. Na naš po­ziv do­šlo je obez­be­đe­nje KCCG i uda­lji­lo za­vi­sni­ke, ko­ji su se na­sil­no po­na­ša­li pre­ma me­di­cin­skom oso­blju, ta­ko da ni­je­smo zva­li po­li­ci­ju.
Oni sma­tra­ju da su za­vi­sni­ci  pri­vi­le­go­va­ni i iz­nad dru­gih psi­ha­trij­skih  ka­te­go­ri­ja, a da dok­to­ri i  oso­blje iz stra­ha mo­ra­ju da ih pre­gle­da­ju i  da im se pro­pi­še za­mje­na za he­ro­in, sin­te­tič­ka dro­ga ,,bu­pre­nor­fin”. Pri­je­te ver­bal­no sa  om­bud­sma­nom,  advo­ka­ti­ma, no­vi­na­ri­ma, su­do­vi­ma i slič­no, pa čak sni­ma­ju te­le­fo­nom i raz­go­vo­re sa oso­bljem, is­ti­če Go­lu­bo­vić. 
On ob­ja­šnja­va da sva­kog pa­ci­jen­ta ko­ji ima za­ka­zan pre­gled u am­bu­lan­ti, pre­gle­da­ju kao što to ra­de una­zad 20 go­di­na.
– Bi­lo ko­ji dru­gi na­čin  ra­da je van stan­dar­da  i za­ko­na.  Ju­če  fi­zič­kog na­si­lja nad oso­bljem  ni­je bi­lo, to je bio po­ku­šaj za­stra­ši­va­nja dok­to­ra i se­sta­ra da im se pro­pi­še li­jek. Oni ko­ji se za­la­žu za sti­hij­sko li­je­če­nje, haj­ku i lov na psi­hi­ja­tre  KCCG,  to ra­de  vje­ro­vat­no iz ne­za­nja  i ne­u­ko­sti, pa  ne­ka im Bog opro­sti, a ako ovo zna­ju, on­da kr­še za­kon i pod­li­je­žu sud­skim in­stan­ca­ma. Po­sto­je  in­di­ci­je da su za­vi­sni­ci  naj­ve­ro­vat­ni­je  pod uti­ca­jem  van Kli­nič­kog cen­tra, da po­što su nar­ko­ma­ni ne pod­li­je­žu za­ko­ni­ma Cr­ne Go­re, i da mo­gu da na­re­đu­ju psi­hi­ja­tri­ma  ka­da, ko­ji  li­jek i u ko­joj do­zi će im se  pro­pi­sa­ti, ka­že Go­lu­bo­vić.
On upo­zo­ra­va sve ko­ji, ka­ko ka­že, „po­gre­šno uče za­vi­sni­ke da  je  je­di­no ,,bu­pre­nor­fin”  li­jek za li­je­če­nje na­kro­ma­ni­je, da je to ne­tač­no i opa­sno”.
– Ovo   je sup­sti­tu­ci­o­ni li­jek, od­no­sno za­mje­na za he­ro­in u sin­te­tič­kom fa­brič­kom pa­ko­va­nju  za sa­mo  po­je­di­ne slu­ča­je­ve gdje su is­cr­plje­ni svi dru­gi vi­do­vi psi­hi­ja­trij­skog li­je­če­nja i to li­je­če­nje tre­ba da  bu­de spro­ve­de­no go­di­na­ma, pa kod  ma­log bro­ja nar­ko­ma­na se tek ta­da uklju­ču­je  ovaj li­jek. In­di­vi­du­al­ni  te­ra­pij­ski pro­to­kol od­re­đu­je psi­hi­ja­tar. Sve dru­go je pri­ti­sak, ma­ni­pu­la­ci­ja i uti­caj in­te­re­snih fi­nan­sij­skih  lo­bi­ja, ka­že Go­lu­bo­vić.D.B.


Gu­žva u Do­mu zdra­vlja

Di­rek­tor Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca Ne­boj­ša Ka­va­rić ka­zao je za „Dan” da su pre­kju­če ima­li po­ve­ćan broj za­vi­sni­ka, ko­ji su do­la­zi­li da pri­me te­ra­pi­ju „bu­pre­nor­fin”, na­kon iz­mje­ne na­či­na iz­da­va­nja te­ra­pi­je.
– Kod nas ni­je bi­lo pro­ble­ma i po­li­ci­ja ni­je re­a­go­va­la, sa­mo smo za­bi­lje­ži­li ve­ću gu­žvu, jer je ne­ko­li­ko sto­ti­na pa­ci­je­na­ta na „bu­pre­nor­fin­skoj” te­ra­pi­ji i do­la­zi­će po li­jek u Dom zdra­vlja, umje­sto da ga po­di­žu na re­cept u apo­te­ka­ma, ka­že Ka­va­rić.


Mi­jo­vić: In­ter­ve­ni­sao sam u mi­ni­star­stvu da an­ga­žu­ju dru­gog psi­hi­ja­tra

Di­rek­tor NVO „4 lajf” Sa­ša Mi­jo­vić ka­zao je za „Dan” da su se za­vi­sni­ci po­bu­ni­li jer im je is­te­kao iz­vje­štaj spe­ci­ja­li­ste i ni­je­su mo­gli da pri­me te­ra­pi­ju. On tvr­di da je na­kon nje­go­ve in­ter­ven­ci­je u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, an­ga­žo­van dru­gi psi­hi­ja­tar, ko­ji im je sa­či­nio iz­vje­šta­je i iz­dao ter­pi­ju za li­je­če­nje za mje­sec da­na.
– Za­vi­sni­ci su pra­vi­li pro­ble­me u Kli­nič­kom cen­tru i na­kon to­ga su upu­će­ni u Me­ta­don­ski cen­tar u okvi­ru Do­ma zdra­vlja na Ko­ni­ku da pri­me te­ra­pi­ju. Vla­da­la je ve­li­ka gu­žva, jer sa­mo od 12 do 14 ča­so­va oso­be ko­je se li­je­če mo­gu da pri­me te­ra­pi­ju. Pro­blem je ka­ko da do­đu i pri­me li­jek za­vi­sni­ci ko­ji ra­de i ko­ji ži­ve u uda­lje­nim mje­sti­ma. Mi­slim da bi sva­ka­ko tre­ba­lo da te oso­be do­bi­ja­ju te­ra­pi­ju za se­dam ili 14 da­na. Iz mi­ni­star­stva su mi ob­ja­sni­li da sva­ki za­vi­snik u do­go­vo­ru sa psi­hi­ja­trom kod ko­jeg se li­je­či, na osno­vu me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je i po­tvr­de od po­slo­dav­ca da je spri­je­čen da do­la­zi sva­ki dan u od­re­đe­nom ter­mi­nu za te­ra­pi­ju, mo­že da do­bi­je li­jek na du­ži pe­ri­od, is­ti­če Mi­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"