Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-01 DIREKTORKA MANS-A VANJA ĆALOVIĆ MARKOVIĆ ZA „DAN” OCIJENILA
Nema političke volje za obračun protiv kriminala
Ćalović Marković Nema političke volje za obračun protiv kriminala Nakon više decenija vladavine iste političke strukture u toku kojih su se obogatili mnogi moćni političari i tajkuni, oni zaustavljaju sve pokušaje ozbiljnijih reformi, jer su zarobili državu i ključne institucije sistema, smatra Ćalović Marković
Vlast ne­ma po­li­tič­ke vo­lje da obez­bi­je­di kon­kret­ne re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, jer bi to zna­či­lo da ra­di sa­ma pro­tiv se­be, oci­je­ni­la je za „Dan” iz­vr­šna di­rek­tor­ka Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) Va­nja Ća­lo­vić Mar­ko­vić. Ona je, go­vo­re­ći o ključ­nim dru­štve­nim i po­li­tič­kim de­ša­va­nji­ma u 2017. go­di­ni, is­ta­kla da „smo u ve­li­koj mje­ri na­pra­vi­li ko­rak una­zad”.
– Po­li­tič­ka sce­na je do­dat­no frag­men­ti­ra­na, a raz­li­ke iz­me­đu opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja su pro­du­blje­ne. Sud­ski po­stup­ci pro­tiv li­de­ra Fron­ta su ra­di­ka­li­zo­va­li po­li­tič­ku sce­nu, a mno­ga pi­ta­nja ve­za­na za fi­nan­si­ra­nje kam­pa­nja svih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta su i da­lje otvo­re­na – na­ve­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Po nje­nom su­du, ta­kva po­li­tič­ka ra­di­ka­li­za­ci­ja omo­gu­ći­la je no­voj, bi­ro­krat­skoj vla­di Du­ška Mar­ko­vi­ća, ko­ja ima sa­mo for­mal­nu, ali ne i su­štin­sku moć, da go­to­vo bez ika­kvog ot­po­ra pro­gu­ra mno­ge za­ko­ne i od­lu­ke ko­je su lo­še po gra­đa­ne i ko­je omo­gu­ća­va­ju ogro­man pro­stor za ko­rup­ci­ju i po­li­tič­ke zlo­u­po­tre­be.
– Ta­ko je iz­mi­je­njen Za­kon o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, pa se od jav­no­sti sa­da kri­ju po­da­ci ko­ji su ra­ni­je bi­li do­stup­ni. Iz­mi­je­njen je Za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma pa se po­tro­šnja još ve­ćeg nov­ca iz dr­žav­nog bu­dže­ta mo­že do­go­va­ra­ti iza za­tvo­re­nih vra­ta. Usvo­jen je Za­kon o pla­ni­ra­nju ko­ji pred­vi­đa mo­no­po­lo­za­ci­ju od­lu­či­va­nja o vri­jed­nim pro­jek­ti­ma ši­rom dr­ža­ve i cen­tra­li­za­ci­ju ko­rup­ci­je u ur­ba­ni­zmu. Go­to­vo isto­vre­me­no je usvo­jen i Za­kon o le­ga­li­za­ci­ji obje­ka­ta ko­ji uti­če na ve­li­ki broj gra­đa­na i da­je cen­tral­noj vla­sti broj­ne me­ha­ni­zme ko­je mo­že is­ko­ri­sti­ti u po­li­tič­ke svr­he – na­ve­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Oče­ku­je da će se u 2018. go­di­ni po­li­tič­ka si­tu­a­ci­ja do­dat­no za­kom­pli­ko­va­ti, a mo­žda i ra­di­ka­li­zo­va­ti, jer nas oče­ku­ju pred­sjed­nič­ki i vi­še lo­kal­nih iz­bo­ra, kao i okon­ča­nje sud­skog po­stup­ka pro­tiv li­de­ra Fron­ta.
– Ta­kva si­tu­a­ci­ja bi do­dat­no sma­nji­la pro­stor za dru­ge te­me ko­je se od­no­se na ži­vot­ni stan­dard gra­đa­na i bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la – ocje­nju­je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Di­rek­tor­ka MANS-a, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje ka­da se mo­gu oče­ki­va­ti opi­plji­vi re­zul­ta­ti u obla­sti bor­be pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, ima­ju­ći u vi­du da su re­zul­ta­ti u toj obla­sti do­sad pri­lič­no ogra­ni­če­ni, is­ti­če da se pro­tiv ko­rup­ci­je do­mi­nant­no bo­ri­mo sta­ti­sti­kom.
– Mo­ram po­no­vi­ti ono što je mno­go pu­ta re­če­no – vlast ne­ma po­li­tič­ke vo­lje da obez­bi­je­di kon­kret­ne re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, jer bi to zna­či­lo da ra­di sa­ma pro­tiv se­be. Na­kon vi­še de­ce­ni­ja vla­da­vi­ne iste po­li­tič­ke struk­tu­re u to­ku ko­jih su se obo­ga­ti­li mno­gi moć­ni po­li­ti­ča­ri i taj­ku­ni, oni za­u­sta­vlja­ju sve po­ku­ša­je ozbilj­ni­jih re­for­mi, jer su za­ro­bi­li dr­ža­vu i ključ­ne in­sti­tu­ci­je si­ste­ma – sma­tra Ća­lo­vić Mar­ko­vić.
Za­to sve gra­ne vla­sti, ka­ko je na­ve­la, is­traj­no fin­gi­ra­ju re­zul­ta­te re­for­mi, po­ku­ša­va­ju­ći da skre­nu pa­žnju na dru­ge pro­ble­me, od po­li­tič­kih, pre­ko ka­drov­skih, teh­nič­kih, fi­nan­sij­skih...
– Pro­tiv ko­rup­ci­je se do­mi­nant­no bo­ri­mo sta­ti­sti­kom. Za­to su nam ak­ci­o­ni pla­no­vi pu­ni re­for­mi ko­je pred­vi­đa­ju stal­no iste tre­nin­ge za iste či­nov­ni­ke ili iz­mje­ne ra­znih pra­vil­ni­ka i si­ste­ma­ti­za­ci­ja sva­kih go­di­nu da­na, a re­zul­ta­ti su sa­mo u tra­go­vi­ma, i to na naj­ni­žem ni­vou dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka, dok funk­ci­o­ne­ri osta­ju ne­do­dir­lji­vi – na­ve­la je di­rek­tor MANS-a.
Po nje­nom mi­šlje­nju, ono što po­seb­no za­bri­nja­va je što bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je po­sta­je me­to­da po­li­tič­kog ob­ra­ču­na sa ne­is­to­mi­šlje­ni­ci­ma.
– Ta­ko je, na pri­mjer, Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je po­slu­ži­la kao bič vla­da­ju­će par­ti­je u ob­ra­ču­nu sa slo­bo­dom go­vo­ra i RTCG. Ta­kve bru­tal­ne ma­ni­pu­la­ci­je vla­sti lak­še za­ta­ška­ju u si­tu­a­ci­ji ka­da je ra­di­ka­li­zo­va­na po­li­tič­ka sce­na, jer ne osta­je mno­go pro­sto­ra za ras­pra­vu o dru­gim pro­ble­mi­ma, pa za­to mi­slim da ni u sle­de­ćoj go­di­ni ne­će bi­ti ve­ćih re­zul­ta­ta u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la – za­klju­či­la je Ća­lo­vić Mar­ko­vić.M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"