Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-01-23 KOALICIJA „ZDRAVO BERANE” OBJELODANILA NOVE DETALJE SKANDALOZNIH ZLOUPOTREBA OD STRANE FUNKCIONERA DPS-A
Vukinom bratu dali 560 eura za drva
Spisak funkcionera DPS-a koji su dobijali socijalnu pomoć Vukinom bratu dali 560 eura za drva Na spisku onih koji su dobili jednokratnu novčanu pomoć nalaze se i Milorad Barjaktarović, direktor filijale CKB, koji je dobio 500 eura za drva i struju, Selvudin Šabotić, šef Uprave za šume iz Petnjice, kome je dato 385 eura, Milorad Golubović, šef PJ Uprave za šume u Beranama i brat bivšeg predsjednika opštine Vuke Golubovića, koji je dobio 560 eura za drva i struju
I
z ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” ju­če su obje­lo­da­ni­li no­vi spi­sak ime­na funk­ci­o­ne­ra i is­tak­nu­tih čla­no­va DPS-a ko­ji su, ka­ko su na­ve­li, i po­red do­brih za­ra­da ko­je ostva­ru­ju ra­de­ći na od­go­vor­nim mje­sti­ma u jav­nim usta­no­va­ma i pred­u­ze­ći­ma, od Cen­tra za so­ci­jal­ni rad do­bi­li jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ok­to­bru 2012. go­di­ne. Na tom spi­sku se na­la­ze i Mi­lo­rad Bar­jak­ta­ro­vić, di­rek­tor fi­li­ja­le Cr­no­gor­ske ko­mer­ci­jal­ne ban­ke u Be­ra­na­ma, ko­ji je do­bio 500 eura za dr­va i stru­ju, Sel­vu­din Ša­bo­tić, šef Pod­ruč­ne je­di­ni­ce Upra­ve za šu­me iz Pet­nji­ce, ko­me je da­to 385 eura, Mi­lo­rad Go­lu­bo­vić, šef Pod­ruč­ne je­di­ni­ce Upra­ve za šu­me u Be­ra­na­ma i brat biv­šeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Vu­ke Go­lu­bo­vi­ća (DPS), ko­me je da­to 560 eura za dr­va i stru­ju.
Na spi­sku su i Alj­ko Ras­to­der, di­rek­tor Osnov­ne ško­le u Sa­vi­nom Bo­ru, ko­ji je od Cen­tra za so­ci­jal­ni rad do­bio 440 eura za ku­po­vi­nu na­mir­ni­ca, i Vas­ko Vu­jo­vić, di­rek­tor Sred­nje elek­tro­teh­nič­ke ško­le, ko­ji je do­bio 560 eura.
– Na spi­sku „so­ci­ja­la­ca” su i Ne­boj­ša Bo­bo Ba­bo­vić, slu­žbe­nik Sport­skog cen­tra, ko­ji je do­bio 500 eura za dr­va i stru­ju, Mi­lo­rad Por­tić, šu­mar pri Upra­vi za šu­me, ko­me je da­to 500 eura za na­mir­ni­ce i stru­ju, Mu­za­fer Kr­šić, se­kre­tar OO DPS-a Pet­nji­ca, i Da­li­bor Ra­di­če­vić, pri­vat­nik, ko­ji su do­bi­li po 420 eura, Edis Škri­jelj, slu­žbe­nik MUP-a u Be­ra­na­ma, ko­ji je do­bio 515 eura na ime ško­la­ri­ne, Va­so De­le­tić, rad­nik Osnovne ško­le u Še­ku­la­ru i pred­sjed­nik mje­snog od­bo­ra DPS-a, ko­me je do­di­je­lje­no 500 eura za na­mir­ni­ce i stru­ju, Se­nad Ras­to­der, od­bor­nik DPS-a iz Pet­nji­ce, ko­ji je do­bio 400 eura, Izet Škri­jelj, na­stav­nik u osnov­noj ško­li u Sa­vi­nom Bo­ru, ko­ji je do­bio 450 eura, Sr­đan Sti­jo­vić, slu­žbe­nik, ko­me je Cen­tar za so­ci­jal­ni rad do­di­je­lio 500 eura, Rah­man Adro­vić, rad­nik Elek­tro­di­stri­bu­ci­je i sa­da­šnji od­bor­nik DPS-a u Pet­nji­ci, ko­me je da­to 245 eura – sa­op­šti­li su iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”.
Na spi­sku su i Da­ni­lo Ja­njić, član OO DPS-a, ko­me je da­to 350 eura za na­mir­ni­ce i stru­ju, Sma­jo Ram­či­lo­vić, slu­žbe­nik, ko­ji je do­bio 490 eura, i Ja­smi­na Fi­lu­ri­ja, pe­da­gog u Osnov­noj ško­li u Pet­nji­ci, ko­joj je do­di­je­lje­no 470 eura.
– Na spi­sku su i Ri­fat Adro­vić, rad­nik Elek­tro­di­stri­bu­ci­je i član OO DPS-a, ko­ji je do­bio 425 eura, Mi­ke­ta Lu­to­vac, član OO DPS-a, ko­jem je upla­će­no 245 eura za na­mir­ni­ce, i Ze­no Sken­de­ro­vić, vo­zač u Do­mu zdra­vlja, ko­me je Cen­tar za so­ci­jal­ni rad do­di­je­lio 500 eura – na­vo­di se u sa­op­šte­nju ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”.
Ka­ko su is­ta­kli, ovo su sa­mo ne­ka li­ca ko­ja su se, uz odo­bra­va­nje nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja, dr­znu­la da pod­ne­su zah­t­je­ve za do­dje­lu jed­no­krat­nih po­mo­ći.
– Ovo su li­ca ko­ja su uze­la no­vac od si­ro­ti­nje da bi za­do­vo­lji­la svo­je ne­za­si­te pro­htje­ve. To sa­mo po se­bi go­vo­ri na šta je sve sprem­na De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta i lju­di iz te par­ti­je ko­ji za­u­zi­ma­ju od­go­vor­ne po­zi­ci­je u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma – na­gla­si­li su iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”.
Do­da­li su da po­sje­du­ju do­ku­menta­ci­ju ko­ja uka­zu­je da su iz­ni­je­te tvrd­nje pot­pu­no tač­ne.
– Kao do­kaz da se ne ra­di ni o ka­kvoj pod­me­ta­či­ni, oba­vje­šta­va­mo jav­nost da se uvi­dom u spi­sak li­ca ko­ji su pri­mi­li jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć od Cen­tra za so­ci­ja­ni rad op­šti­na Be­ra­ne i An­dri­je­vi­ca i dje­lo­vod­nik Cen­tra za so­ci­jal­ni rad op­šti­ne Be­ra­ne mo­že vi­dje­ti spi­sak li­ca ko­ja su pri­ma­la jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć, sa nov­ča­nim iz­no­si­ma i nji­ho­vim svo­je­ruč­nim pot­pi­si­ma, uz da­tum pod­no­še­nja za­htje­va, da­tum iz­vr­še­ne so­ci­jal­ne anam­ne­ze, da­tum do­no­še­nja rje­še­nja i da­tum is­pla­te. Ta­ko­đe u na­lo­gu za pre­nos sred­sta­va Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja od 17.sep­tem­bra 2012.go­di­ne vi­di se da je Bi­ro za ra­ču­no­vod­stve­ne i fi­nan­sij­ske po­slo­ve dao na­log za pre­nos sred­sta­va Cen­tru za so­ci­jal­ni rad Be­ra­ne u iz­no­su od 40.000 eura na ime jed­no­krat­ne po­mo­ći za po­ro­di­ce ko­je se na­la­ze u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be – is­ta­kli su iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”.
Uka­za­li su da se do­ka­zi za nji­ho­ve tvrd­nje mo­gu na­ći i u obra­zlo­že­nju oslo­ba­đa­ju­će pre­su­de u sud­skom po­stup­ku ko­ji je vo­đen pro­tiv biv­šeg di­rek­to­ra be­ran­skog Cen­tra za so­ci­jal­ni rad.
– Do­ka­zi se ja­sno vi­de i u obra­zlo­že­nju pre­su­de ko­jom je Osnov­ni sud u Be­ra­na­ma oslo­bo­dio op­tu­žbi za uči­nje­na dje­la ta­da­šnjeg di­rek­tor be­ran­skog Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Sa­vu Ar­so­vi­ća. Za­ni­mlji­vo je da se u obra­zlo­že­nji­ma na­vo­di da se jed­no­krat­na po­moć, u gra­ni­ca­ma ma­te­ri­jal­nih mo­guć­no­sti dr­ža­ve, da­je pod­no­si­o­ci­ma za­htje­va da pre­ži­ve te­ška vre­me­na ili sa­vla­da­ju te­ške si­tu­a­ci­je u ko­ji­ma su se na­šli, shod­no osnov­noj svr­si po­sto­ja­nja cen­tra za so­ci­jal­ni rad – na­ve­li su iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”.
Oni su is­ta­kli da bi zbog ove afe­re u prav­no ure­đe­nim dru­štvi­ma mo­ra­la da pad­ne vla­da jer ova­ka­ve ne­za­ko­ni­te rad­nje ni­je­su svojstve­ne ci­vi­li­zo­va­nom i de­mo­krat­skom svi­je­tu.
– Me­đu­tim, no­si­o­ci re­ži­ma u Cr­noj Go­ri i ova­kva ne­po­čin­stva do­ži­vlja­va­ju kao uspjeh.
Va­žno je da su sve ovo pre­po­zna­li gra­đa­ni Be­ra­na, pa i oni ko­ji su do­sad uka­zi­va­li po­vje­re­nje De­mo­krat­skoj pa­rti­ji so­ci­ja­li­sta, a sa­da se zbog ovog ne­vi­đe­nog skan­da­la sti­de što su bi­li dio te par­ti­je. To zna­či da će se na iz­bo­ri­ma u Be­ra­na­ma po­tvr­di­ti da DPS-u do­la­zi kraj. Za­to, gra­đa­ni Be­ra­na, da se ne bi­ste sti­dje­li jed­no­ga da­na, jer sve iz­la­zi na vi­dje­lo, ne uzi­maj­te ni­šta što vam nu­di svi­ta iz DPS-a pred­vo­đe­na Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, ko­ji je, u op­štoj pa­ni­ci od po­ra­za, po­čeo da obi­la­zi be­ran­ska se­la i za­se­o­ke. Upam­ti­te, sve što je ote­to to je i pro­kle­to, na­ro­či­to ako se oti­ma od si­ro­ti­nje – po­ru­či­li su iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”.D.J.


Li­stu tre­ba su­spen­do­va­ti

U ko­a­li­ci­ji „Zdra­vo Be­ra­ne” sma­tra­ju da li­stu DPS-a tre­ba su­spen­do­va­ti na­kon ob­ja­vlji­va­nja no­vog spi­ska funk­ci­o­ne­ra DPS-a ko­ji su, i po­red do­brih za­ra­da ko­je ostva­ru­ju na od­go­vor­nim mje­sti­ma u jav­nim usta­no­va­ma i pred­u­ze­ći­ma, do­bi­li jed­no­krat­nu nov­ča­nu po­moć uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra u ok­to­bru 2012. go­di­ne. Is­ta­kli su do to­ga mo­ra do­ći jer se na spi­sko­vi­ma na­la­zi pet sa­da­šnjih od­bor­nič­kih kan­di­da­ta DPS-a, uz ocje­nu da i tu­ži­la­štvo mo­ra da se uklju­či u ovu pri­ču.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"