Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-16 IZ KCCG PRIZNALI DA LJEKAR MILOSAV CMILJANIĆ NIJE ODBRANIO SPECIJALISTIČKI RAD Opšti hirurg operisao kao vaskularni
Iz Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) „Da­nu” je sa­op­šte­no da je Upra­va za in­spek­cij­ske po­slo­ve – Od­sjek zdrav­stve­no-sa­ni­tar­ne in­spek­ci­je da­na 23.5. 2018. do­ni­je­la rje­še­nje broj: 0301/7-1880/UPI, ko­jim je dr Mi­lo­sa­vu Cmi­lja­ni­ću za­bra­nje­no oba­vlja­nje zdrav­stve­ne dje­lat­no­sti iz dje­lo­kru­ga ra­da spe­ci­ja­li­ste va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je. Iz KCCG is­ti­ču da je Cmi­lja­ni­ću for­mal­no prav­no bi­lo po­treb­no da od­bra­ni i tzv. spe­ci­ja­li­stič­ki rad ko­ji pred­sta­vlja sve­ča­ni čin, ali je po­lo­žio sve is­pi­te. Iz KCCG na­vo­de da je u dnev­nom li­stu „Dan” ob­ja­vljen tekst ten­den­ci­o­zne sa­dr­ži­ne iz ko­jeg pro­iz­i­la­zi da je Cmi­lja­nić, u svoj­stvu hi­rur­ga, ura­dio bi­lo ko­ju hi­rur­šku in­te­r­ven­ci­ju, na­vod­no bez li­cen­ce, či­me se svje­sno i go­to­vo la­ič­ki do­vo­di jav­nost u za­blu­du ko­ja mo­že ima­ti da­le­ko­se­žne po­sle­di­ce na da­lji rad, ne sa­mo Cmi­lja­ni­ća, već i KCCG uop­šte. „Dan” je pri­je tri da­na ob­ja­vio da je zdrav­stve­ni in­spek­tor Bog­dan Drob­njak za­bra­nio dok­to­ru Cmi­lja­ni­ću da oba­vlja dje­lat­nost spe­ci­ja­li­ste va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je, jer ne­ma di­plo­mu o za­vr­še­noj užoj spe­ci­ja­li­za­ci­ji va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je i li­cen­cu za rad. Ra­di se o lje­ka­ru KCCG pro­tiv ko­ga je Pod­go­ri­ča­nin Ne­boj­ša Jan­ko­vić pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu, zbog smr­ti nje­go­vog bra­ta Sa­še Jan­ko­vi­ća, ne­ka­da­šnjeg ba­si­ste cr­no­gor­ske mu­zič­ke gru­pe „Cr­ve­no i cr­no”. U kri­vič­noj pri­ja­vi Ne­boj­še Jan­ko­vi­ća, ko­ju je pon­dio pro­tiv KCCG, dok­to­ra Cmi­lja­ni­ća i N.N. li­ca za­po­sle­nog u Kli­nič­kom cen­tru, pi­še da je dr Cmi­lja­nić nje­go­vog bra­ta Sa­šu li­je­čio ta­ble­ta­ma, umje­sto da ga je od­mah ope­ri­sao zbog ci­je­pa­nja grud­ne aor­te. Na­vo­di se i da je Sa­ša mo­gao da pre­ži­vi da je na vri­je­me ope­ri­san, tj. na­kon što je oba­vlje­na di­jag­no­sti­ka.
– Je­di­nu šte­tu od to­ga što dr Cmi­lja­nić ni­je od­bra­nio spe­ci­ja­li­stič­ki rad ima di­rekt­no on, jer svih ovih go­di­na ni­je do­bi­jao eko­nom­sku na­dok­na­du kao uži spe­ci­ja­li­sta va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je, što je po­me­nu­to u tek­stu u dnev­nom li­stu „Dan”, a što je ve­o­ma la­ko pro­vjer­lji­vo. Uva­ža­va­ju­ći me­di­cin­sku stru­ku i po­štu­ju­ći Ko­deks eti­ke i de­on­to­lo­gi­je, ima­mo oba­ve­zu da jav­nost upo­zna­mo sa osnov­nim po­stu­la­ti­ma hi­rur­ške stru­ke i na taj na­čin da­mo od­go­va­ra­ju­će ob­ja­šnje­nje. Dr Mi­lo­sav Cmi­lja­nić je za­vr­šio Me­di­cin­ski fa­kul­tet u Kra­gu­jev­cu i ti­me ste­kao zva­nje dok­to­ra me­di­ci­ne. Na­kon po­lo­že­nog struč­nog is­pi­ta i ra­da u pri­mar­noj zdrav­stve­noj za­šti­ti, do­bio je spe­ci­ja­li­za­ci­ju iz op­šte hi­rur­gi­je u tra­ja­nju od pet go­di­na. Po oba­vlje­nom spe­ci­ja­li­stič­kom sta­žu po­lo­žio je spe­ci­ja­li­stič­ki is­pit i ti­me ste­kao zva­nje op­šteg hi­rur­ga – na­vo­de iz KCCG.
Iz KCCG na­vo­de da Cmi­lja­nić ima do­kaz, od­no­sno po­tvr­du iz­da­tu od Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du da je po­lo­žio is­pit iz obla­sti va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je i ti­me ste­kao sva zna­nja i vje­šti­ne za oba­vlja­nje ovih de­li­kat­nih ope­ra­tiv­nih za­hva­ta.
Cmi­lja­nić ni ju­če ni­je htio da ko­men­ta­ri­še rje­še­nje Zdrav­stve­ne in­spek­ci­je, po ko­joj mu je za­bra­njen rad iz obla­sti va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je.
D.B.

Nje­go­vi re­zul­ta­ti pre­po­zna­ti

Iz KCCG ob­ja­šnja­va­ju da u sklo­pu vje­šti­na ko­je mo­ra da sa­vla­da op­šti hi­rurg spa­da­ju i vje­šti­ne iz obla­sti va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je kao i osta­lih gra­na hi­rur­gi­je.
– Dr Cmi­lja­nić je po­tom do­bio i užu spe­ci­ja­li­za­ci­ju (žar­gon­ski na­zi­va­nu sub­spe­ci­ja­li­za­ci­ju) iz obla­sti va­sku­lar­ne hi­ru­r­gi­je u tra­ja­nju od dvi­je go­di­ne. Na­kon 24 mje­se­ca edu­ka­ci­je pro­ve­de­nih na dru­goj Hi­rur­škoj kli­ni­ci Kli­nič­kog cen­tra Sr­bi­je i In­sti­tu­ta za kar­di­o­va­sku­lar­ne bo­le­sti De­di­nje, dr Cmi­lja­nić je ste­kao uslov za po­la­ga­nje struč­nog–spe­ci­ja­li­stič­kog is­pi­ta iz obla­sti va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je pred ko­mi­si­jom u sa­sta­vu: prof. dr Đor­đe Ra­dak, prof. dr La­zar Da­vi­do­vić i prof. dr Ži­van Mak­si­mo­vić. Is­pit je po­lo­žio sa naj­bo­ljom ocje­nom. Dr Mi­lo­sav Cmi­lja­nić je is­ku­san op­šti hi­rurg ko­ji se de­ce­ni­ja­ma do­ka­zi­vao u ope­ra­ci­o­nim sa­la­ma Kli­nič­kog cen­tra. Nje­go­vi re­zul­ta­ti su pre­po­zna­ti i me­đu ko­le­ga­ma i me­đu pa­ci­jen­ti­ma. Zna­nje iz obla­sti op­šte kao i iz obla­sti va­sku­lar­ne hi­rur­gi­je do­ka­zao je ne­bro­je­no pu­ta na naj­kom­pli­ko­va­ni­jim ope­ra­tiv­nim za­hva­ti­ma – is­ti­ču iz KCCG.


Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"