Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SINDIKAT MEDIJA UKAZAO NA DETALJE IZ ANALIZE UPRAVE POLICIJE O BEZBJEDNOSNOM STATUSU MEDIJSKIH POSLENIKA
Najugroženiji novinari „Dana” i „Vijesti”
Sa predstavljanja rezultata istraživanja Najugroženiji novinari „Dana” i „Vijesti” Strukturalni profil procesuiranih počinilaca pokazuje da je jednaka vjerovatnoća da će se nasilje nad novinarima, ali i ostalim kategorijama zaposlenih, fotoreporterima i vozačima, ponoviti od strane pripadnika kriminalnih struktura, biznismena i javnih ličnosti, saopštila je Camovićeva
Ana­li­za Upra­ve po­li­ci­je (UP) po­ka­za­la je da su no­vi­na­ri „Da­na” i „Vi­je­sti” naj­i­zlo­že­ni­ji po­na­vlja­nju na­pa­da, dok po­sto­ji vi­sok ste­pen vje­ro­vat­no­će da će me­dij­ski rad­ni­ci po­no­vo bi­ti iz­lo­že­ni pri­jet­nja­ma, sa­op­šti­la je pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta me­di­ja Cr­ne Go­re Ma­ri­ja­na Ca­mo­vić. Ona je to­kom ju­če­ra­šnjeg pred­sta­vlja­nja iz­vje­šta­ja o ni­vou me­dij­skih slo­bo­da i bez­bjed­no­sti no­vi­na­ra u Cr­noj Go­ri i na za­pad­nom Bal­ka­nu ka­za­la da su u okvi­ru tog is­tra­ži­va­nja do­bi­li ana­li­zu UP iz ju­la 2014. go­di­ne, ko­ja do da­nas jav­no­sti ni­je obje­lo­da­nje­na.
– Ana­li­za je po­ka­za­la da su uku­pan broj slu­ča­je­va na­pa­da na no­vi­na­re i me­di­je i ri­zik od nji­ho­vog po­na­vlja­nja za­bri­nja­va­ju­ći. Utvr­đen je ri­zik od po­na­vlja­nja na­pa­da na no­vi­na­re u pri­vat­nim i štam­pa­nim me­di­ji­ma, gdje su is­ta­kli „Vi­je­sti” kao naj­ri­zič­ni­je, kao i da po­sto­ji mo­guć­nost iz­lo­že­no­sti ne­kom vi­du na­si­lja no­vi­na­ra dnev­nog li­sta „Dan”. Struk­tu­ral­ni pro­fil pro­ce­su­i­ra­nih po­či­ni­la­ca po­ka­zu­je da je jed­na­ka vje­ro­vat­no­ća da će se na­si­lje nad no­vi­na­ri­ma, ali i osta­lim ka­te­go­ri­ja­ma za­po­sle­nih, fo­to­re­por­te­ri­ma i vo­za­či­ma, po­no­vi­ti od stra­ne pri­pad­ni­ka kri­mi­nal­nih struk­tu­ra, bi­zni­sme­na i jav­nih lič­no­sti – sa­op­šti­la je ju­če Ca­mo­vi­će­va, do­da­ju­ći da me­đu­sob­ne pri­jet­nje upu­ću­ju i ko­le­ge no­vi­na­ri kao pred­stav­ni­ci me­di­ja sa opreč­nim ure­đi­vač­kim po­li­ti­ka­ma.
Go­vo­re­ći o ne­ka­žnji­vo­sti na­pa­da na no­vi­na­re, Ca­mo­vi­će­va je na­ve­la da ubi­stvo osni­va­ča „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća od 2004. do da­nas ni­je ri­je­še­no, te da je u tom slu­ča­ju osu­đe­no sa­mo jed­no li­ce zbog sa­u­če­sni­štva.
– U Upra­vi po­li­ci­je sma­tra­ju da je naj­ma­nja vje­ro­vat­no­ća da po­no­vo do­đe do ubi­stva, ali za­to po­sto­ji ve­li­ka vje­ro­vat­no­ća da no­vi­na­ri do­bi­ju pri­jet­nje pu­tem SMS-a ili in­ter­ne­ta. Po­ten­ci­jal­nim na­pa­di­ma su naj­po­dlo­žni­ji no­vi­na­ri ko­ji po­kri­va­ju te­me ko­je se ti­ču ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la, i to oni iz Pod­go­ri­ce. Po­li­ci­ja je u ana­li­zi pro­ci­je­ni­la da u na­red­nom pe­ri­o­du po­sto­ji ve­li­ka vje­ro­vat­no­ća da će bi­ti ra­svi­je­tlje­ni na­pa­di na no­vi­na­re. To je bi­la pro­cje­na iz 2014. go­di­ne, a is­po­sta­vi­lo se da ni­je bi­la tač­na – ka­za­la je ona.
Ca­mo­vi­će­va je uka­za­la da se dr­žav­ni zva­nič­ni­ci re­dov­no ogla­ša­va­ju i osu­đu­ju na­pa­de na no­vi­na­re ili me­di­je, ali se sti­če uti­sak da su te iz­ja­ve po­pu­li­stič­ke i for­mal­ne jer se si­tu­a­ci­ja spo­ro ili ni­ka­ko mi­je­nja.
Is­tra­ži­va­njem je kon­sta­to­va­no da su auto­cen­zu­ra i cen­zu­ra ja­ko iz­ra­že­ni u Cr­noj Go­ri, te da su to dva glav­na ogra­ni­ča­va­ju­ća fak­to­ra slo­bo­de me­di­ja.
Pred­stav­nik SMCG Ra­do­mir Krač­ko­vić sma­tra da je ne­ka­žnji­vost po­sta­la prin­cip ka­da su na me­ti no­vi­na­ri i me­dij­ski rad­ni­ci. Uka­zao je na pad eko­nom­skog i so­ci­jal­nog sta­tu­sa u re­gi­o­nu, što, ka­ko je na­veo, za so­bom do­no­si pad pro­fe­si­on­lnih stan­dar­da.
Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je za pra­će­nje is­tra­ga na­pa­da na no­vi­na­re Ni­ko­la Mar­ko­vić ka­zao je da je to ti­je­lo po­no­vo iz­lo­že­no op­struk­ci­ja­ma, zbog če­ga sma­tra da nje­ni re­zul­ta­ti ne­će bi­ti obe­ća­va­ju­ći.
– Pri­mjer je da je Ko­mi­si­ja for­mi­ra­na pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci i no­vi čla­no­vi još ne da ni­je­su do­bi­li do­zvo­le za pri­stup taj­nim po­da­ci­ma, već ni­je­su ni po­zva­ni na kon­trol­na is­pi­ti­va­nja, ko­ja su pred­u­slov da bi se ta do­zvo­la do­bi­la. Do­ve­de­ni smo u pa­ra­dok­sal­nu si­tu­a­ci­ju jer ima­mo do­ku­men­ta ko­ja su od­re­đe­na ste­pe­nom taj­no­sti, ali čla­no­vi ne mo­gu da im pri­stu­pe zbog od­no­sa dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja. Naj­vi­še za­bri­nja­va po­sled­nji slu­čaj ko­ji se ti­če Tu­fi­ka Sof­ti­ća, jer mu je po­sli­je ne­ko­li­ko go­di­na uki­nu­to obez­bje­đe­nje, ko­je je do­bio na za­htjev Ko­mi­si­je, iako do da­nas ni po­li­ci­ja ni tu­ži­la­štvo ni­je­su ot­kri­li na­pa­da­če na nje­ga. Oče­ku­je­mo da po­li­ci­ja, ANB, ali i tu­ži­la­štvo sa­op­šte ka­ko je to Tu­fik Sof­tić bez­bje­dan, a ne zna­mo ko ga je u pret­hod­na dva pu­ta na­pao, a to zbog na­la­za po­li­ci­je ko­ji ste po­me­nu­li da su „Dan” i „Vi­je­sti” u naj­ve­ćem ri­zi­ku od po­nov­nih na­pa­da – ka­zao je Mar­ko­vić.
On sma­tra kako po­sto­ji vo­lja da se ri­je­še sa­mo oni slu­ča­je­vi na­pa­da na no­vi­na­re ko­ji ne­ma­ju po­li­tič­ku po­za­di­nu, te da ozbilj­ni slu­ča­je­vi, kao što su ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća, bom­ba­ški na­pa­di na „Vi­je­sti”, kao i na­pad na Oli­ve­ru La­kić, tap­ka­ju u mje­stu.
Glav­ni ured­nik „Vi­je­sti” Mi­ha­i­lo Jo­vo­vić sma­tra da ako po­li­ci­ja ra­di pro­cje­nu, on­da bi ona ne­što tre­ba­lo da pre­du­zme po­vo­dom te pro­cje­ne.
– Ni­ko nas ni­je oba­vi­je­stio da smo naj­u­gro­že­ni­ji i to po­ka­zu­je ko­li­ko je dr­ža­vi sta­lo do to­ga. Ni­šta se ne mi­je­nja – po­ru­čio je on.
Iz­vr­šna di­rek­to­ri­ca Ak­ci­je za ljud­ska pra­va (HRA) Tea Gor­janc Pre­le­vić na­ve­la je da dvi­je tre­ći­ne na­pa­da na no­vi­na­re ni­je­su ri­je­še­ni, ali da po­seb­no za­bri­nja­va što su naj­te­ži slu­ča­je­vi osta­li ne­do­volj­no is­tra­že­ni.
Član Ko­mi­si­je za pra­će­nje is­tra­ga na­pa­da na no­vi­na­re Dra­go­ljub Du­ško Vu­ko­vić sa­op­štio je da ga je pr­vi su­sret sa in­sti­tu­ci­ja­ma uvje­rio da to ti­je­lo u pr­vom sa­sta­vu ni­je mo­glo da mrd­ne sa mr­tve tač­ke za­to što in­sti­tu­ci­ja­ma oči­to ni­je sta­lo da se sa­zna isti­na.
– Za­bri­nja­va to što se po­no­vo stva­ra at­mos­fe­ra lin­ča jed­nih me­di­ja ka dru­gi­ma, ko­ji se po­na­ša­ju kraj­nje pro­fe­si­o­nal­no u od­re­đe­nim si­tu­a­ci­ja­ma – ko­ji po­sta­vlja­ju pi­ta­nja, iz­ra­ža­va­ju sum­nju. On­da ih od­re­đe­ni me­di­ji iz no­ći u noć tar­ge­ti­ra­ju i na­zi­va­ju sa­rad­ni­ci­ma te­ro­ri­sta. To je ozbi­ljan kri­mi­nal, ne­u­stav­no dje­lo­va­nje, i ne znam šta u tim slu­ča­je­vi­ma ra­di Agen­ci­ja za elek­tron­ske me­di­je. Tre­ba li da če­ka­mo da ne­ko bu­de ubi­jen, pa da svi pla­če­mo za­jed­no – za­pi­tao je on.
Član Sa­vje­ta Agen­ci­je za elek­tron­ske me­di­je (AEM) Dar­ko Iva­no­vić sma­tra da se u po­je­di­ne elek­tron­ske me­di­je pre­li­va ta­blo­i­di­za­ci­ja po­je­di­nih me­di­ja, ko­ji su, ka­ko ka­že, pro­vje­re­no ta­blo­id­ni. On sma­tra da Agen­ci­ja tre­ba da to spri­je­či. A.O.


Cen­zu­ra uti­če na po­lo­vi­nu no­vi­na­ra

Asi­stent na pro­jek­ti­ma SMCG Bo­ja­na La­ko­vić po­ja­sni­la je da su u an­ke­ti ko­ri­šće­noj za is­tra­ži­va­nje uče­stvo­va­la 54 no­vi­na­ra iz 34 me­di­ja.
– Ka­da je u pi­ta­nju cen­zu­ra, ve­ći­na, od­no­sno 54 od­sto je re­kla da cen­zu­ra u ve­li­koj mje­ri uti­če na nji­hov rad. Go­vo­re­ći o slo­bo­di od­lu­či­va­nja, 70 od­sto an­ke­ti­ra­nih je ka­za­lo da ima od­re­đe­ni ili ve­li­ki ste­pen slo­bo­de, a se­dam od­sto je od­go­vo­ri­lo da ima ap­so­lut­nu slo­bo­du da pi­še o če­mu že­li – uka­za­la je ona.
U iz­vje­šta­ju se na­vo­di da su za­ra­de no­vi­na­ra is­pod dr­žav­nog pro­sje­ka, što je po­tvr­di­la i an­ke­ta pre­ma ko­joj 24 od­sto an­ke­ti­ra­nih ima pla­tu iz­me­đu 400 i 500 eura, 20 od­sto od 500 do 600, dok sko­ro 15 od­sto is­pi­ta­ni­ka pri­ma iz­me­đu 300 i 400 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"