Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika POSTIGNUT DOGOVOR O VLADAJUĆOJ KOALICIJI U BUDVI
Krapović dvije godine na čelu Opštine
Krapović Krapović dvije godine na čelu Opštine Kandidat Demokratske Crne Gore Dragan Krapović biće predsjednik opštine u prvom dvogodišnjem mandatu, a predstavnik Demokratskog fronta Marko Carević trebalo bi da bude na toj funkciji u drugom dvogodišnjem mandatu
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, De­mo­krat­ski fr­ont i pred­stav­ni­ci ko­a­li­ci­ja „Bu­dva mo­ra” i „Bu­ra bu­di Bu­dvu” po­sti­gli su do­go­vor o kon­sti­tu­i­sa­nju ve­ći­ne i po­dje­li funk­ci­ja u lo­kal­noj vla­sti, a si­noć je odr­žan sa­sta­nak opo­zi­ci­o­nih čel­ni­ka na ko­me je do­go­vor po­tvr­đen.
Pre­ma do­go­vo­ru ko­ji je po­stig­nut, kan­di­dat De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Dra­gan Kra­po­vić bi­će pred­sjed­nik op­šti­ne u pr­vom dvo­go­di­šnjem man­da­tu, a pred­stav­nik De­mo­krat­skog fron­ta Mar­ko Ca­re­vić tre­ba­lo bi da bu­de na toj funk­ci­ji u dru­gom dvo­go­di­šnjem man­da­tu. Po­seb­nim anek­som ko­a­li­ci­o­nog spo­ra­zu­ma kon­sti­tu­e­na­ta bu­du­će vla­sti bi­će de­fi­ni­sa­na po­dje­la osta­lih funk­ci­ja u bu­dvan­skoj lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi.
Do­go­vo­re­no je da Ve­se­lin Mar­ko­vić (SNP) pod­ne­se ostav­ku na mje­sto pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Bu­dva i u na­red­nom pe­ri­o­du oba­vlja funk­ci­ju pot­pred­sjed­ni­ka SO. Umje­sto nje­ga bi­će iza­bran pred­stav­nik De­mo­krat­skog fron­ta i za tu po­zi­ci­ju za sa­da su kan­di­da­ti Đor­đi­je Pri­bi­lo­vić i Đor­đi­je Vu­jo­vić. Po­zi­ci­ja se­kre­ta­ra SO tre­ba­lo bi da pri­pad­ne De­mo­kra­ta­ma, dok će dru­go mje­sto pot­pred­sjed­ni­ka bu­dvan­skog par­la­men­ta pri­pa­sti naj­vje­ro­vat­ni­je Mi­ha­i­lu Đu­ro­vi­ću iz SDP-a.
De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra, De­mo­krat­ski front, Bu­ra bu­di Bu­dvu – De­mos i SNP, Bu­dva mo­ra – URA, SDP i LP, na osno­vu re­zul­ta­ta ostva­re­nih na iz­bo­ri­ma odr­ža­nim 16. ok­to­bra za iz­bor od­bor­ni­ka u SO Bu­dva, na si­noć­njem sa­stan­ku ostva­ri­li su pu­no je­din­stvo i sa­gla­snost za for­mi­ra­nje no­ve de­mo­krat­ske vla­sti u Bu­dvi.
– Ovi su­bjek­ti sa­gla­sni su da se lo­kal­na vlast u Bu­dvi kon­sti­tu­i­še, or­ga­ni­zu­je i vr­ši uz po­što­va­nje sle­de­ćih osnov­nih prin­ci­pa. Us­po­sta­vlja­nje de­mo­krat­ske, od­go­vor­ne i od stra­ne gra­đa­na Bu­dve kon­tro­li­sa­ne vla­sti. Po­što­va­nje prin­ci­pa za­ko­ni­to­sti i vla­da­vi­ne pra­va. Vr­še­nje lo­kal­ne vla­sti u in­te­re­su svih gra­đa­na. Afir­ma­ci­ja na­če­la jav­no­sti i nul­ti ste­pen to­le­ran­ci­je pre­ma ko­rup­ci­ji na lo­kal­nom ni­vou. Ostva­ri­va­nje pra­va gra­đa­na na lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu na prin­ci­pi­ma Evrop­ske po­ve­lje o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi. Sve­stra­ni raz­voj Bu­dve i afir­ma­ci­ja nje­nih tu­ri­stič­kih, isto­rij­skih i kul­tur­nih vri­jed­no­sti – na­vo­di se u tek­stu za­klju­ča­ka ko­ji su iz no­ve vla­da­ju­će ve­ći­ne u Bu­dvi pro­sli­je­di­li „Da­nu” na­kon za­vr­še­nog sa­stan­ka.
Za­klju­če­no je i da su „vla­da­ju­ći po­li­tič­ki su­bjek­ti sa­gla­sni da se sjed­ni­ca SO Bu­dva odr­ži 29. de­cem­bra i na njoj će se za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne bi­ra­ti kan­di­dat De­mo­kra­ta, oba­vi­će se iz­bor rad­nih ti­je­la i iz­bor Se­kre­ta­ra SO Bu­dva”.
Na sjed­ni­ci par­la­men­ta Bu­dve idu­će sed­mi­ce, ka­ko je do­go­vo­re­no, bi­će ozva­ni­čeno mo­ra­to­ri­jum na grad­nju u cen­tru Bu­dve i Pe­trov­ca, po De­talj­nom ur­ba­ni­stič­kom pla­nu (DUP), do do­no­še­nja sa­na­ci­o­nih pla­no­va.
Pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je u Bu­dvi u če­tvr­tak ve­če se ni­je­su do­go­vo­ri­li o kon­sti­tu­i­sa­nju no­ve lo­kal­ne vla­sti, ali se ta­da do­go­dio ozbi­ljan po­mak. Zbog de­ša­va­nja u pre­go­vo­ri­ma po­sta­lo je po­seb­no na­pe­to u Po­kre­tu za pro­mje­ne, gdje je op­štin­ski od­bor ko­ji pred­vo­di Ste­van Dža­ko­vić iz­ra­zio di­rekt­nu po­dr­šku li­de­ru bu­dvan­skih De­mo­kra­ta Dra­ga­nu Kra­po­vi­ću u kan­di­da­tu­ri za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, dok su iz cen­tra­le PzP-a na­ja­vi­li da će zbog ta­kve od­lu­ke pre­i­spi­ta­ti par­tij­ski an­ga­žman Dža­ko­vi­ća.
Pre­ma usa­gla­še­noj plat­for­mi, ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri u vo­đe­nju ka­drov­ske po­li­ti­ke ru­ko­vo­di­će se prin­ci­pi­ma kom­pe­tent­no­sti i ne­kom­pro­mi­to­va­no­sti, uz po­sje­do­va­nje mo­ral­nih kva­li­te­ta i ugle­da ko­je uži­va ka­dar u lo­kal­noj za­jed­ni­ci. Tvr­de da ima­ju­ći u vi­du ogrom­ne pro­ble­me ko­je je pro­u­zro­ko­va­la do­sa­da­šnja lo­kal­na vlast u ovoj op­šti­ni, ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri su sa­gla­sni da se svi no­si­o­ci lo­kal­nih jav­nih funk­ci­ja raz­ri­je­še du­žno­sti u skla­du sa za­ko­nom i na nji­ho­va mje­sta po­sta­ve vr­ši­o­ci du­žno­sti do spro­vo­đe­nja re­dov­ne pro­ce­du­re iz­bo­ra ili ime­no­va­nja.
Op­štin­ska iz­bor­na ko­mi­si­ja (OIK) Bu­dva pro­gla­si­la je sre­di­nom no­vem­bra ko­nač­ne re­zul­ta­te lo­kal­nih iz­bo­ra. Od 33 od­bor­nič­ka man­da­ta, DPS je u Bu­dvi osvo­jio 12, a opo­zi­ci­ja 17 man­da­ta i ima ve­ći­nu za for­mi­ra­nje vla­sti.
Pre­ma ko­nač­nim re­zul­ta­ti­ma, DPS je osvo­ji­o 12, a opo­zi­ci­ja 17 man­da­ta (De­mo­kra­te se­dam, DF se­dam, ko­a­li­ci­ja „Bu­ra bu­di Bu­dvu” SNP-De­mos dva, a sa­vez „Bu­dva mo­ra” SDP-LP-GP URA je­dan).
U lo­kal­ni par­la­ment ušle su i Cr­no­gor­ska de­mo­krat­ska uni­ja sa tri man­da­ta i So­ci­jal­de­mo­kra­te ko­je su osvo­ji­le je­dan man­dat.
Cr­no­gor­ska de­mo­krat­ska uni­ja (CDU) sa­op­šti­la je da zah­ti­je­va od svih par­ti­ja ko­je su pro­gla­si­le po­bje­du na iz­bo­ri­ma u Bu­dvi i na­zva­le se­be opo­zi­ci­jom, kao i ove ko­ji tre­nut­no ima­ju vlast da ka­žu gra­đa­ni­ma ko će i ka­ko da vo­di taj grad. Pred­sjed­nik OO CDU Bu­dva Mi­o­drag Čuč­ka ka­zao je da ho­će kon­kret­ne pla­no­ve, a ne neo­zbilj­nost, neo­d­go­vor­nost, pre­la­zna rje­še­nja i pra­zna obe­ća­nja ko­jih smo se na­slu­ša­li to­kom pred­iz­bor­ne kam­pa­nje.
M.V.


PzP is­klju­čio Dža­ko­vi­ća

Pred­sjed­ni­štvo PzP-a na sjed­ni­ci ju­če je do­ni­je­lo od­lu­ku da is­klju­či iz Po­kre­ta za pro­mje­ne Ste­va­na Dža­ko­vi­ća, pred­sjed­ni­ka od­bo­ra stran­ke u Bu­dva, zbog, ka­ko su ka­za­li, dje­lo­va­nja su­prot­nog po­li­ti­ci stran­ke. Ka­ko se na­vo­di, Dža­ko­vić je is­klju­čen zbog jav­nog iz­no­še­nja ne­i­sti­na i dis­kre­di­to­va­nja PzP-a u ve­zi for­mi­ra­nja vla­sti u Bu­dvi, što je na­ni­je­lo šte­tu ugle­du i kre­di­bi­li­te­tu stran­ke.
– Pred­sjed­ni­štvo PzP-a do­ni­je­lo je od­lu­ku o ras­for­mi­ra­nju OO PzP Bu­dva i ime­no­va­lo Va­len­ti­nu Ta­dić, do­sa­da­šnju pot­pred­sjed­ni­cu OO PzP Bu­dva, za ko­o­rid­na­to­ra Po­kre­ta za pro­mje­ne u Bu­dvi, ko­ja tre­ba da pri­pre­mi iz­bor­nu sjen­di­cu OO PzP. Pred­sjed­ni­štvo PzP-a po­zi­va Dža­ko­vi­ća da vra­ti od­bor­nič­ki man­dat ko­ji je do­bio na li­sti DF-a na pret­hod­nih iz­bo­ri­ma u Bu­dvi – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
Pred­sjed­ni­štvo PzP je, ka­ko se uka­zu­je, sna­žno po­dr­ža­lo je­din­stvo DF-a i for­mi­ra­nje vla­sti od opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka i raz­vla­šći­va­nja lo­pov­ske ban­de DPS-a ko­ja je opu­sto­ši­la i opljač­ka­la Bu­dvu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"