Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vučurovićev potpis za Milačića, Dajkovićev za Miličkovića * Na istu imovinu upisana šesta hipoteka * Za torturu po 17 mjeseci * Roćen gasi požar u DPS-u Pljevlja * Junajted napada Sevilju, „plavci” Barsu * Novaka čeka mukotrpan povratak * Plavi ovjerili drugo mjesto
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predrag Spasojević, predsjednik Sindikata ZIKS-a:
– Sudije i tužioci podržavaju kriminalce.

Vic Dana :)

Chuck Norris je osvojio Vimbledon bejzbol palicom.
Šta je Čak Noris slušao sedamdesetih?
- Devedesete!
Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!
Kako je nastao točak?
- Čak Noris uradio kolut naprijed, pa su svi povikali: To Čak, to Čak!
Došla Smrt sa maskom, kosom, i ide od vrata do vrata. Dođe na jedna vrata, zvoni, kad ono, vrata otvara Čak Noris. Gleda Smrt Čak Norisa, gleda on Smrt, kad odjednom, Smrt digne ruke i vikne:
– MASKENBAL!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ČAK 1.083 RADNIKA U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI POKRENULA RADNE SPOROVE U PROŠLOJ GODINI
Svaki drugi zaposleni tužio državu
Pripadnici VCG (arhiva „Dana”) Svaki drugi zaposleni tužio državu Ministarstvo odbrane planira da sa Kontrolom leta na lokaciji „Vrsuta” realizuje projekat izgradnje radarskog sistema, a pokrenuli su postupak izdavanja u dugoročni zakup vojne lokacije „Zlatica”
Sva­ki dru­gi slu­žbe­nik Voj­ske Cr­ne Go­re (VCG) i Mi­ni­star­stva od­bra­ne (MO) tu­žio je u pro­šloj go­di­ni dr­ža­vu, po­ka­zao je iz­vje­štaj o ra­du tog re­so­ra za pret­hod­nu go­di­nu. Pre­ma ovom do­ku­men­tu, dr­ža­vu su la­ni tu­ži­la 1.083 li­ca. Na kra­ju pro­šle go­di­ne u MO je ra­dio 201 slu­žbe­nik, a u voj­sci 1.769 li­ca.
U iz­vje­šta­ju ko­ji je Vla­da usvo­ji­la na po­sled­njoj sjed­ni­ci na­vo­di se da su u 2017. go­di­ni pod­ni­je­ta 822 tu­žbe­na za­htje­va od stra­ne 1.083 li­ca. Ka­ko je od­ra­ni­je po­zna­to, za­po­sle­ni u od­bram­be­nom re­so­ru naj­če­šće tu­že dr­ža­vu zbog ne­is­pla­će­nih dnev­ni­ca za pre­ko­vre­me­ni rad, pra­zni­ke, to­pli obrok i pre­voz.
Vla­da je na po­sled­njoj sjed­ni­ci za­mje­ri­la dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i funk­ci­o­ne­ri­ma zbog tu­žbi pro­tiv dr­ža­ve, oci­je­niv­ši da na taj na­čin pod­ri­va­ju fi­nan­sij­sku sta­bil­nost.
– Is­ho­di po ovim tu­žbe­nim za­htje­vi­ma na dan 31. de­cem­bar 2017. go­di­ne su sle­de­ći: 115 tu­žbe­nih za­htje­va za 133 li­ca je po­vu­če­no, u po­stup­ku po tri tu­žbe­na za­htje­va za­klju­če­no je sud­sko po­rav­na­nje, je­dan tu­žbe­ni za­htjev je od­ba­čen, 52 tu­žbe­na za­htje­va su od­bi­je­na, od če­ga 46 od­lu­kom pr­vo­ste­pe­nog su­da, a šest od­lu­kom dru­go­ste­pe­nog su­da. Pet tu­žbe­nih za­htje­va je dje­li­mič­no usvo­je­no, u po­stup­ku po jed­nom tu­žbe­nom za­htje­vu sud se ogla­sio ne­na­dle­žnim, 80 tu­žbe­nih za­htje­va je usvo­je­no, od če­ga 72 od­lu­kom pr­vo­ste­pe­nog su­da, a osam od­lu­kom dru­go­ste­pe­nog su­da i 565 po­stu­pa­ka je u to­ku pred pr­vo­ste­pe­nim su­dom – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
U Mi­ni­star­stvu od­bra­ne je, pre­ma po­da­ci­ma od po­sled­njeg da­na pro­šle go­di­ne, bi­lo ras­po­re­đe­no 201 li­ce, od ko­jih 47 ofi­ci­ra, de­vet pod­o­fi­ci­ra i 145 dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka. Iako je broj­na ve­li­či­na voj­ske utvr­đe­na na 1.950 for­ma­cij­skih mje­sta, u njoj je u istom pe­ri­o­du bi­lo ras­po­re­đe­no 1.769 li­ca i to 237 ofi­ci­ra, 740 pod­o­fi­ci­ra, 549 voj­ni­ka po ugo­vo­ru i 243 ci­vil­na li­ca.
– Pred Agen­ci­jom za mir­no rje­ša­va­nje rad­nih spo­ro­va po­kre­nu­ta su 23 po­stup­ka, od če­ga je okon­ča­no 20 po­stu­pa­ka (14 ob­u­sta­vlje­no i šest usvo­je­no), a u to­ku su tri po­stup­ka za de­vet li­ca. Po­stu­pa­no je po ak­ti­ma Za­štit­ni­ka imo­vin­sko-prav­nih in­te­re­sa Cr­ne Go­re i nad­le­žnih su­do­va, ve­za­no za po­stup­ke po tu­žba­ma li­ca za po­ni­šta­va­nje rje­še­nja o do­dje­li sta­no­va i u ve­zi sa tim sa­či­nje­no 30 aka­ta. Shod­no od­lu­ka­ma – rje­še­nji­ma o do­dje­li sta­no­va sa­či­nje­na su dva ugo­vo­ra o za­ku­pu sta­na, dva ugo­vo­ra o za­ku­pu ga­ra­žnog mje­sta, dvi­je sa­gla­sno­sti za pre­nos pra­va za­ku­pa na stan, tri za­pi­sni­ka o pre­u­zi­ma­nju sta­no­va i pet rje­še­nja za upla­tu du­ga za stru­ju, vo­du i ko­mu­nal­ne uslu­ge. Upu­će­no je 40 opo­me­na za­kup­ci­ma ko­ji re­dov­no ne iz­mi­ru­ju za­kup­ni­nu – na­ve­de­no je u go­di­šnjem iz­vje­šta­ju o ra­du.
Mi­ni­star­stvo pla­ni­ra grad­nju 68 stam­be­nih je­di­ni­ca na lo­ka­ci­ji „Rso­je­vi­ca” u Da­ni­lov­gr­du, kon­sta­tu­ju­ći da su u sa­rad­nji sa Op­šti­nom Ti­vat i NVO Ar­se­nal u to­ku ak­tiv­no­sti oko de­fi­ni­sa­nja mo­de­la za iz­grad­nju stam­be­nog objek­ta na lo­ka­ci­ji Lu­ko­vi­ća ba­ra­ke. Na ovoj lo­ka­ci­ji, ka­ko se na­vo­di, MO bi tre­ba­lo da pri­pad­ne oko 1.500 kva­dra­ta ne­to stam­be­ne po­vr­ši­ne. U pod­go­rič­kom na­se­lju Za­go­rič pla­ni­ra­ju da gra­de stam­be­ni obje­kat za ko­lek­tiv­no sta­no­va­nje sa oko 420 stam­be­nih je­di­ni­ca.
U iz­vje­šta­ju se kon­sta­tu­je da je po­kre­nut po­stu­pak za iz­da­va­nje na du­go­ro­čan za­kup biv­še voj­ne lo­ka­ci­je Zla­ti­ca u op­šti­ni Pod­go­ri­ca, po­vr­ši­ne 20 hek­ta­ra i 98 ari.
– Vla­di Cr­ne Go­re do­sta­vlje­na je do­ku­men­ta­ci­ja za da­va­nje sa­gla­sno­sti za iz­da­va­nje u du­go­ro­čan za­kup sa mo­guć­no­šću da Voj­ska ko­ri­sti re­kon­stru­i­sa­no stre­li­šte za obu­ku svog sa­sta­va – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Kon­sta­to­va­no je da je u sa­rad­nji sa Upra­vom za imo­vi­nu po­kre­nut po­stu­pak da se ze­mlji­šte na lo­ka­ci­ji „Vr­su­ta” u op­šti­ni Bar, po­vr­ši­ne 20.000 kva­dra­ta, opre­di­je­li za po­tre­be od­bra­ne, na­kon če­ga bi se, ka­ko na­vo­de, stvo­ri­li uslo­vi da sa Kon­tro­lom le­ta na toj lo­ka­ci­ji re­a­li­zu­ju za­jed­nič­ki pro­je­kat iz­grad­nje ra­dar­skog si­ste­ma.
U mi­ni­star­stvo je to­kom pr­o­šle go­di­ne u rad­ni od­nos pri­mlje­no 27 dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka, a u voj­sku 65 no­vo­za­po­sle­nih.
– U pro­šloj go­di­ni rad­ni od­nos – slu­žba pre­sta­la je za 155 li­ca. U Mi­ni­star­stvu je pre­stao rad­ni od­nos za de­vet dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka, a slu­žba u voj­sci je pre­sta­la za 146 li­ca – 25 ofi­ci­ra, 73 pod­o­fi­ci­ra, 40 voj­ni­ka po ugo­vo­ru i osam ci­vil­nih li­ca – pi­še u iz­vje­šta­ju.
A.O.


Raz­mi­je­ni­li 907 NA­TO taj­nih po­da­ta­ka

U go­di­šnjem iz­vje­šta­ju o ra­du na­vo­di se da je u 2017. go­di­ni iz­da­to 537 do­zvo­la za pri­stup taj­nim po­da­ci­ma, od če­ga su 373 no­ve do­zvo­le, dok je pro­du­žen rok va­že­nja za 164 do­zvo­le.
– Za pri­stup taj­nim po­da­ci­ma ste­pe­na taj­no­sti „stro­go taj­no” iz­da­to je 156 i pro­du­žen rok va­že­nja za 78 do­zvo­la. Za pri­stup taj­nim po­da­ci­ma ste­pe­na taj­no­sti „taj­no” iz­da­te su 152 do­zvo­le, a pro­du­žen rok va­že­nja za 86 do­zvo­la i za pri­stup taj­nim po­da­ci­ma ste­pe­na taj­no­sti „po­vjer­lji­vo” iz­da­to je 65 do­zvo­la. U 2017. go­di­ni pod­ne­se­no je 477 za­htje­va za iz­da­va­nje i pro­du­že­nje va­že­nja do­zvo­la za pri­stup taj­nim po­da­ci­ma fi­zič­kim li­ci­ma – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Ka­ko pi­še, u pro­šloj go­di­ni je raz­mi­je­nje­no 907 NA­TO taj­nih po­da­ta­ka raz­li­či­tih ste­pe­na taj­no­sti.
– Od če­ga 141 ste­pen taj­no­sti „taj­no”, 146 ste­pe­na taj­no­sti „po­vjer­lji­vo”, 205 ste­pe­na taj­no­sti „in­ter­no” i 415 ne­kla­si­fi­ko­va­nih po­da­ta­ka. U 2017. go­di­ni sa Stal­nom mi­si­jom Cr­ne Go­re pri NA­TO u Bri­se­lu raz­mi­je­nje­na su ukup­no 352 taj­na po­da­tka raz­li­či­tih ste­pe­na taj­no­sti, od če­ga 134 ste­pe­na taj­no­sti „taj­no”, 64 ste­pe­na taj­no­sti „po­vjer­lji­vo” i 154 ste­pe­na taj­no­sti „in­ter­no” – kon­sta­to­va­no je u iz­vje­šta­ju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"