Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija OPOZICIJA SMATRA DA VLADA TREBA DA SMANJI IZNOSE PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU STRUJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA
Naknade povećali, a proizvodnja ista
Proizvodnja deset puta manja u avgustu Naknade povećali, a proizvodnja ista Za osam mjeseci iz mHE je proizvedeno 32 miliona kilovat-sati što je skoro isto koliko i lani, a Vlada je na početku godine naknade za podsticaj, koje plaćaju građani preko računa za struju, povećala za skoro četiri puta, pod izgovorom povećanja proizvodnje iz obnovljivih izvora
Vla­da tre­ba da sma­nji iz­nos na­kna­de za pod­sti­caj pro­iz­vod­nje elek­trič­ne ener­gi­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, ko­ju pla­ća­ju gra­đa­ni pre­ko ra­ču­na za stru­ju, sma­tra­ju u opo­zi­ci­ji. Raz­log za sma­nje­nje na­kna­de, ka­ko su ka­za­li, je­ste pro­iz­vod­nja ko­ja je za pe­ri­od od osam mje­se­ci na istom ni­vou kao la­ni. Vla­da je po­čet­kom go­di­ne po­ve­ća­la iz­nos na­kna­de za sko­ro če­ti­ri pu­ta na ra­čun na­ja­vlje­ne ve­će pro­iz­vod­nje iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra i pu­šta­nja u si­stem vje­tro­e­lek­tra­na na Kr­no­vu, ko­je je tre­ba­lo da bu­de u ma­ju.
Za osam mje­se­ci, pre­ma po­da­ci­ma Cr­no­gor­skog ope­ra­to­ra tr­ži­šta elek­trič­ne ener­gi­je (CO­TEE), iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, u na­šem slu­ča­ju sa­mo mi­ni- hi­dro­e­lek­tra­na (mHE), pro­iz­ve­de­no je 33,2 mi­li­o­na ki­lo­vat-sa­ti (kVh) elek­trič­ne ener­gi­je, dok je la­ni u istom pe­ri­o­du pro­iz­vod­nja iz­no­si­la 32 mi­li­o­na kVh. U po­sled­nja dva mje­se­ca pro­iz­vod­nja je dra­stič­no pa­la, pa je u ju­lu i av­gu­stu iz­no­si­la sa­mo 1,2 mi­li­o­na, što je du­plo ma­nje ne­go la­ni. U av­gu­stu je pro­iz­vod­nja bi­la dra­stič­no sma­nje­na i iz­no­si­la je 144,4 hi­lja­de kVh-a, što je za sko­ro de­set pu­ta ma­nje ne­go u istom mje­se­cu la­ni. Iz CO­TEE-a su nam ob­ja­sni­li da je raz­log za to ne­u­o­bi­ča­je­no dug su­šni pe­ri­od.
Po­sla­ni­ke opo­zi­ci­je smo pi­ta­li da li je Vla­da po­gri­je­ši­la ka­da je u ja­nu­a­ru po­ve­ća­la na­kna­de za če­ti­ri pu­ta, s ob­zi­rom da je pro­iz­vod­nja na istom ni­vou kao la­ni. Gra­đa­ni sa­da na pro­sječ­nom ra­ču­nu za stru­ju od 40 eura pla­ća­ju sko­ro dva eura na­kna­de, dok su la­ni za istu po­tro­šnju pla­ća­li 50 cen­ti.
Po­sla­nik Alek­san­dar Da­mja­no­vić je na­veo da je na­čin na ko­ji je Vla­da utvr­di­la pod­sti­ca­je za mHE bio je­dan od ključ­nih raz­lo­ga zbog ko­jih ni­je po­dr­žao Za­kon o ener­ge­ti­ci, jer je isti dao odri­je­še­ne ru­ke Vla­di da še­mu pod­sti­ca­ja ude­si u in­te­re­su vla­sni­ka mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na, a ne u in­te­re­su dr­ža­ve, od­no­sno po­tro­ša­ča elek­trič­ne ener­gi­je, gra­đa­na i pri­vre­de.
– Upo­zo­rio sam da će, kroz do­ne­se­na pod­za­kon­ska ak­ta, pod­sti­ca­ji iz go­di­ne u go­di­nu ra­sti, mal­te­ne eks­po­nen­ci­jal­no, ka­ko se u si­stem bu­du uklju­či­va­le no­vo­i­zgra­đe­ne mHE. Da li će na­kon što je pro­iz­vod­nja osta­la na istom ni­vou, a u iš­če­ki­va­nju da no­vi objek­ti uđu u si­stem, kao i vje­tro­e­lek­tra­na Kr­no­vo, Vla­da re­a­go­va­ti iz­mje­nom pro­pi­sa i sma­nje­njem pod­sti­ca­ja osta­je da se vi­di, iako se to či­ni kao lo­gič­na mje­ra – iz­ja­vio je Da­mja­no­vić.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca je ka­zao da ako se pod­sti­ca­ji ne ve­žu za pro­iz­vod­nju, da se ša­lje loš sig­nal pro­iz­vo­đa­či­ma stru­je.
– Ovaj si­stem po­ma­ga­nja ni­je de­fi­ni­sao ni­ka­kve in­di­ka­to­re uči­na­ka i re­zul­ta­ta sti­mu­li­sa­nja ove pro­iz­vod­nje, pre­ko če­ga bi se pro­vje­ra­va­lo is­pu­nje­nje ci­lje­va i po­la­ga­li ra­ču­ni za po­stig­nu­to. Spo­ran je le­gi­ti­mi­tet po­sled­njeg uve­ća­nja na­kna­de jer je za­sno­van na ob­ja­vlje­noj pro­jek­ci­ji da će do­ći do po­ve­ća­nja pro­iz­vod­nje u ob­no­vlji­vim ener­get­skim objek­ti­ma, a ona je osta­la na istom ni­vou, a u av­gu­stu je čak de­set pu­ta ma­nja – is­ta­kao je Ko­pri­vi­ca.
Vla­da je, ka­ko je ka­zao, na­pra­vi­la te­šku gre­šku, ali ni­ko, pa ni Vla­da ne­ma pra­vo da gri­je­ši na tuđ ra­čun ni­ti da pre­va­lju­je gre­ške na dru­ge.
– U naj­ma­nju ru­ku je neo­p­hod­no mi­je­nja­ti po­li­ti­ku pod­sti­ca­nja ener­get­skih su­bje­ka­ta, pre­ki­nu­ti eks­plo­a­ta­ci­ju gra­đa­na i sve­sti ra­ču­ne za pret­hod­ni pe­ri­od. Vla­da je po­ve­ća­la na­me­te na gra­đa­ne ra­di po­ma­ga­nja mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na, ali ni­je pre­u­ze­la ni­ka­kvu od­go­vor­nost za re­zul­ta­te. Vla­da za­vla­či ru­ku u džep gra­đa­na ra­di po­ma­ga­nja po­vla­šće­nim pro­iz­vo­đa­či­ma a po­ka­zu­je da joj je sve­jed­no u po­gle­du kre­ta­nja pro­iz­vod­nje – is­ta­kao je on.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Vla­da je pro­mo­vi­sa­la ne­mo­ra­lan obra­zac jer gra­đa­ne tje­ra da pla­ća­ju po prin­ci­pu „ne­što da­jem, a ni­šta ne do­bi­jam”.
D.M.


Od šest mi­ni-elek­tra­na za­ra­di­li 52 eura

Pre­ma po­da­ci­ma CO­TEE-a u av­gu­stu su vla­sni­ci mHE za­ra­di­li sa­mo 14,6 hi­lja­da eura. U av­gu­stu je naj­ma­nje za­ra­di­la Hi­dro­e­ner­gi­ja, ko­ja ima naj­vi­še mHE i ko­ja go­di­na­ma naj­vi­še za­ra­đu­je od pro­iz­vod­nje iz mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na. Oni su u osmom mje­se­cu pro­iz­ve­li sa­mo 512 ki­lo­vat-sa­ti i pri­ho­do­va­li 52 eura. Vla­sni­ci su šest mHE.
Naj­vi­še nov­ca u avgu­stu je pri­ho­do­va­la Ig­ma ener­dži iz An­dri­je­vi­ce 7,1 hi­lja­du, Si­ner­dži 5,7 hi­lja­da a Kro­nor 1,8 hi­lja­da.
U ovoj go­di­ni Hi­dro­e­ner­gi­ja je za­ra­di­la mi­li­on eura, Kro­nor 410 hi­lja­da, Ig­ma ener­dži 160 hi­lja­da, a Si­ner­dži 135 hi­lja­da.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"