Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-12-06 SVJETSKA BANKA IZDALA NIZ PREPORUKA CRNOJ GORI PO PITANJU REFORMI PENZIONOG SISTEMA
Stopirati prijevremeno penzionisanje
Sa prezentacije Stopirati prijevremeno penzionisanje
Svjet­ska ban­ka (SB) je pre­po­ru­či­la Cr­noj Go­ri da ogra­ni­či pri­je­vre­me­na pen­zi­o­ni­sa­nja na osno­vu du­gog rad­nog sta­ža ili da uki­ne tu mo­guć­nost, jer Fond pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja (PIO) ni­je u mo­guć­no­sti fi­nan­sij­ski da pod­ne­se pri­ti­sak. Iz Svjet­ske ban­ke su pre­po­ru­či­li i da se re­vi­di­ra li­sta za­ni­ma­nja ko­ja su ob­u­hva­će­na mo­guć­no­šću pri­je­vre­me­nog pen­zi­o­ni­sa­nja i tra­ži­li da se pro­mo­vi­še du­ži rad­ni vi­jek, od­no­sno da se po­ve­ća za­po­sle­nost sta­ri­jih rad­ni­ka.
Oni su uka­za­li da ve­li­ko ko­ri­šće­nje op­ci­je pri­je­vre­me­nog pen­zi­o­ni­sa­nja sma­nju­je broj uče­sni­ka ak­tiv­ne rad­ne sna­ge, te da usled to­ga pen­zi­o­ni si­stem ne sa­mo da ima ve­ći ras­hod ne­go i ni­ži pri­hod od do­pri­no­sa. Is­ta­kli su i da će pro­mje­ne sta­ro­sne gra­ni­ce za pen­zi­o­ni­sa­nja ko­ja se uvo­de u ze­mlja­ma EU do­pri­ni­je­ti po­ten­ci­jal­no ve­ćoj za­po­sle­no­sti i zdra­vi­jem fi­nan­si­ra­nju pen­zi­o­nih si­ste­ma.
Pred­stav­ni­ci SB ju­če su u Pod­go­ri­ci pred­sta­vi­li stu­di­ju „op­ci­je za re­for­mi­sa­nje si­ste­ma pri­je­vre­me­nog pen­zi­o­ni­sa­nja za po­seb­na i opa­sna za­ni­ma­nja”.
Kon­sul­tant­ SB Ag­nje­ška Hlon Do­min­čak ka­za­la je da pro­ce­nat rad­ni­ka ko­ji ima­ju pra­vo na pri­je­vre­me­no pen­zi­o­ni­sa­nje tre­ba ogra­ni­či­ti na ma­nje od dva od­sto rad­ne sna­ge, po­želj­no je oko je­dan po­sto, ne uklju­ču­ju­ći voj­sku i po­li­ci­ju.
– Vr­ste rad­nih mje­sta na ko­ji­ma rad­ni­ci ima­ju pra­vo na be­ne­fi­ci­ra­ni rad­ni staž tre­ba ogra­ni­či­ti na ka­te­go­ri­je za ko­je je to neo­p­hod­no na osno­vu ri­zi­ka po zdra­vlje ili od­go­vor­no­sti za dru­ge lju­de, u če­mu tre­ba uklju­či­ti spe­ci­ja­li­stu me­di­ci­ne ra­da i de­fi­ni­sa­ti vr­ste rad­nih mje­sta umje­sto za­ni­ma­nja – na­ve­la je Hlon Do­min­čak i do­da­la da bi sa pri­prem­nim rad­nja­ma za spro­vo­đe­nje re­for­me tre­ba­lo kre­nu­ti re­la­tiv­no br­zo.
Vi­ši eko­no­mi­sta u SB Zo­ran Anu­šić je is­ta­kao da Cr­na Go­ra spa­da me­đu naj­sta­ri­je evrop­ske na­ci­je, što je sig­nal ko­ji su­ge­ri­še da će pri­ti­sak na to da lju­di ra­de du­že bi­ti ve­ći.
– Po rad­noj ak­tiv­no­sti i po bro­ju rad­no spo­sob­nih iz­nad 50 go­di­na na dnu smo evrop­ske lje­stvi­ce, što je još je­dan sig­nal ko­ji upu­ću­je da se to mo­ra po­ve­ća­ti i tru­di­ti se da si­stem bu­de ta­kav da se ra­di što du­že – re­kao je Anu­šić.
Stu­di­ja je, ka­ko je do­dao, po­ka­za­la da pen­zij­ski si­stem u Cr­noj Go­ri ni­je sa­mo­o­dr­živ, o če­mu go­vo­ri de­fi­cit pen­zij­skog si­ste­ma. On od 2012. go­di­ne pa­da sa 5,2 od­sto na 3,3 od­sto u 2015, a sa­da je još ne­što ni­ži.
– Me­đu­tim, pen­zij­ski si­stem i da­lje ni­je sa­mo­fi­nan­si­ra­ju­ći – na­veo je Anu­šić.
On je is­ta­kao da Cr­na Go­ra ima neo­bič­nu si­tu­a­ci­ju da ka­da ne­ko ode u pen­zi­ju sa be­ne­fi­ci­ra­nim rad­nim sta­žom, za­po­sli se i na­sta­vi da pri­ma pen­zi­ju i pu­nu pla­tu.
– Ti­me se sti­mu­li­še ra­ni od­la­zak u pen­zi­ju, što ima ne­ga­ti­van uči­nak na tr­ži­šte ra­da na raz­ne na­či­ne – oci­je­nio je Anu­šić.
Mi­ni­star ra­da Ke­mal Pu­ri­šić je na­veo da je neo­p­hod­no na­sta­vi­ti re­for­mu pen­zij­skog si­ste­ma, usa­gla­še­nu sa po­li­ti­ka­ma EU, ko­ja bi bi­la usmje­re­na na spre­ča­va­nje ra­nog na­pu­šta­nja tr­ži­šta ra­da i ra­nog pen­zi­o­ni­sa­nja.M.B.


Fond PIO će ne­sta­ti

Pred­sjed­nik Par­ti­je pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i re­sti­tu­ci­je (PIR) Mo­mo Jok­si­mo­vić je ka­zao da je Za­kon o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju si­stem­ski mi­je­njan 13 ili 14 pu­ta da bi se udo­vo­lji­lo li­ci­ma ko­ja su osta­la bez po­sla, a ra­di­lo se o ste­ča­ji­ma i za­tva­ra­nju fir­mi, što je i do­ve­lo do de­fi­ci­ta.
– Fond PIO ne mo­že to da pod­ne­se, već sa­da ne­do­sta­je 37 od­sto pen­zij­sko-in­va­lid­skih sred­sta­va, sa­mo za sep­tem­bar mo­ra­lo se blo­ki­ra­ti za ser­vi­si­ra­nje pen­zi­ja oko osam mi­li­o­na eura – re­kao je Jok­si­mo­vić.
On je is­ta­kao da je u ovoj go­di­ni pen­zi­o­ni­sa­no 2.550 rad­ni­ka, a u sle­de­ćoj go­di­ni se oče­ku­je ne­što ma­nje. Či­nje­ni­ca je da se ne otva­ra­ju no­va rad­na mje­sta, a vr­še se ma­le upla­te na za­ra­de.
– Fond PIO će ne­sta­ti, prog­no­ze su da ga do 2050. go­di­ne ne­će bi­ti već će se pre­la­zi­ti na dru­ge ob­li­ke osi­gu­ra­nja, pa za­to i ište­mo po­moć Svjet­ske ban­ke – za­klju­čio je Jok­si­mo­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"