Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-12-06 ŠTJEFAN IVEZAJ ŽIVI OD ČETRDESETAK EURA I KAŽE DA JE PRIMJER DA SE OD KULTURE NE MOŽE ŽIVJETI
Vlasnik vrijedne etno-zbirke na prosjačkom štapu
Ivezaj nezadovoljan odnosom prema kulturnom nasleđu Vlasnik vrijedne etno-zbirke na prosjačkom štapu Napravio sam dvije grobnice u dvorištu muzeja da supruzi i sebi obezbijedim bar pristojan život na onom svijetu, kazao je Ivezaj
O ozbilj­noj i vri­jed­noj et­no zbir­ci Štje­fa­na Ive­za­ja u Vra­nju, si­stem­ski ne bri­ne ni­ko do nje­ga i su­pru­ge či­je su mo­guć­no­sti, ka­ko na­vo­de, u de­ve­toj i osmoj de­ce­ni­ji ži­vo­ta vr­lo ma­le. Is­ti­ču da se ni dr­ža­va ni grad ne okre­ću na kul­tur­no na­sle­đe ko­je ni­je zna­čaj­no sa­mo za pod­ruč­je Ma­le­si­je već i pu­no ši­re. Ipak, Štje­fan Ive­zaj is­ti­če ni od ko­ga ne­će da tra­ži po­moć ni­ti mi­lo­sti­nju, već će na­sta­vi­ti da ži­vi sa 48 eura pen­zi­je.
– Oči­gled­no je da u ovoj ze­mlji ima vi­še onih ko­ji su pro­tiv kul­tu­re, jer da se iko njo­me ba­vi zna­li bi ko­li­ko je zna­ča­jan ovaj obje­kat u Vra­nju u ko­me se ču­va ve­li­ki broj eks­po­na­ta sa svih stra­na svi­je­ta, ne sa­mo iz Ma­le­si­je. Ovo je je­din­stven slu­čaj da vla­snik jed­ne ova­kve zbir­ke ži­vi u mu­ze­ju, da je ku­ću pre­tvo­rio u mu­zej. Ov­dje se na­la­zi et­no­graf­ska zbir­ka, fo­to­te­ka, bi­bli­o­te­ka i fi­la­te­li­stič­ka zbir­ka, a pret­hod­nih da­na sam zbir­ku obo­ga­tio sa još dvi­je „pro­sto­ri­je” ne­po­sred­no po­red ku­će- grob­ni­ce za su­pru­gu i me­ne da ima­ju gdje da nas sa­hra­ne. To sam ura­dio jer ne že­lim da mi­slim ho­će li nam se obez­bje­di­ti ne­ka pri­stoj­na mje­sta kad ode­mo na onaj svi­jet što je vr­lo mo­gu­će jer nam ni­su obez­bje­di­li ni pri­sto­jan ži­vot na ovom svi­je­tu. Ipak, naš en­tu­zi­ja­zam ne je­nja­va, mi i da­lje vo­li­mo naš na­rod i sve na­ro­de svi­je­ta, ne za­mje­ra­mo ni­kom ni­šta i na­sta­vi­će­mo da ži­vi­mo kao i do sad, do­sto­jan­stve­no - ka­zao je Ive­zaj.
On na­po­mi­nje da on i su­pru­ga je­dva pre­ži­vlja­va­ju.
– Ove go­di­ne sam 1. ma­ja pra­vio pro­sla­vu po­vo­dom 15 go­di­na po­sto­ja­nja i di­gao sam kre­dit da bih to skrom­no or­ga­ni­zo­vao ta­ko da ka­da se ra­ta od­bi­je od 96 eura, ko­li­ko mi je pen­zi­ja, osta­ne mi ne­kih 48 eura. Ni­ko ovoj et­no zbir­ci ne uda­ra na trag iako je jed­na od ve­ćih zbir­ki i vje­ru­jem da kad bi se svi mu­ze­ji Bal­ka­na sa­sta­vi­li da ne bi mo­gli ima­ti stva­ri ko­li­ko ih ja imam. Da tra­žim po­moć ne­ću, ni­ti je oče­ku­jem jer i grad i dr­ža­va zna­ju ka­kvo bo­gat­stvo ima­ju ov­dje ali ne obra­ća­ju pa­žnju na to. Ako oni ne­ma­ju taj osje­ćaj za oču­va­nje kul­tu­re i kul­tur­nog na­sle­đa, ka­ko ja da im po­mog­nem. Pet­na­est go­di­na ni­je ma­lo, a i ne ide da ja sa 83 go­di­ne tra­žim po­moć i od ko­ga, po­sle to­li­ko ra­da, stva­ra­nja i ula­ga­nja u sve. Me­ni je moj mu­zej ja­či, bo­lji i ljep­ši ne­go Lu­vr u Pa­ri­zu i ta­ko se op­ho­dim pre­ma nje­mu sa­da i uvi­jek– iskren je Ive­zaj.
S.R.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"