Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom PREGOVARAČKI TIM DPS-A ZA TUZI USKORO POČINJE KOALICIONE PREGOVORE
Siguran im mandat SD, traže još jednu partiju
Čelni ljudi DPS-a vode pregovore za Tuzi Siguran im mandat SD, traže još jednu partiju
Pre­go­va­rač­ki tim DPS-a za Tu­zi če­ka zva­nič­ne re­zul­ta­te iz­bo­ra da bi po­če­li pre­go­vo­re sa sa par­ti­ja­ma za for­mi­ra­nje ko­a­li­ci­je. Pre­go­va­rač­ki tim či­ne Vla­dan Vu­če­lić, pred­sjed­nik od­bo­ra DPS-a Glav­nog gra­da, Ha­lil Du­ko­vić, pred­sjed­nik klu­ba obor­ni­ka DPS-a Tu­zi i Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić, gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce. Pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma na iz­bo­ri­ma u Tu­zi­ma, za Skup­šti­nu op­šti­ne u sklo­pu Glav­nog grada, 26. no­vem­bra DPS je osvo­jio 15 man­da­ta, se­dam man­da­ta Al­ban­ska al­ter­na­ti­va, Bo­šnjač­ka stran­ka i De­mo­krat­ski sa­vez Al­ba­na­ca su osvo­ji­le po tri man­da­ta, dva man­da­ta pri­pa­la su De­mo­krat­skoj uni­ji Al­ba­na­ca, dok su So­ci­jal­de­mo­kra­te i De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra osvo­ji­li po je­dan man­dat.
Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo iz vr­ha DPS-a Glav­nog gra­da, u ko­a­li­ci­ju sa DPS-om si­gur­no će ući SD, a pre­go­va­ra­će sa De­mo­krat­skom uni­jom Al­ba­na­ca i Bo­šnjač­kom stran­kom.
–U sve če­ti­ri op­šti­ne u ko­ji­ma su bi­li iz­bo­ri pre­go­va­ra­će se pr­vo sa SD-om. So­ci­jal­de­mo­kra­te uslo­vlja­va­ju DPS zbog Ce­ti­nja. DPS-u Tu­zi taj je­dan man­dat ni­šta ne zna­či, ali će bi­ti pri­mo­ra­ni da ga uzmu da bi se na Ce­ti­nju mo­gla na­pra­vi­ti ko­a­li­ci­ja –ka­že naš iz­vor.
Ovu in­for­ma­ci­ju ni­je že­lio ni da po­tvr­di ni da de­man­tu­je Ha­lil Du­ko­vić, šef klu­ba od­bor­ni­ka DPS-a i no­si­lac li­ste na no­vem­bar­skim iz­bo­ri­ma. Du­ko­vić oče­ku­je da će se do kra­ja mje­se­ca kon­sti­tu­i­sa­ti Skup­šti­na op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da-Tu­zi.
–Če­ka­mo da rje­še­nje o žal­ba­ma do­ne­se Ustav­ni sud, a on­da i da Iz­bor­na ko­mi­si­ja iza­đe sa zva­nič­nim, ko­nač­nim re­zul­ta­ti­ma. Ka­da sve to bu­de za­vr­še­no, naš pre­go­va­rač­ki tim će po­če­ti pre­go­vo­re sa svim do­bro­na­mjer­nim par­ti­ja­ma. To su one par­ti­je ko­je mi­sle do­bro na­ma, a u pre­go­vo­ri­ma će­mo ot­kri­ti ko­je su to. Na­ši tra­di­ci­o­nal­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri su DUA, BS i SD, ali ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni al­ban­ske par­ti­je ko­je su nam part­ne­ri na dr­žav­nom ni­vou. Sma­tram da će se to sve vr­lo br­zo iz­de­ša­va­ti i da će­mo pri­je ne­go do­đe kraj ove go­di­ne for­mi­ra­ti vlast u Tu­zi­ma. Pre­go­vo­re po­či­nje­mo čim se iza­đe sa ko­nač­nim re­zul­ta­ti­ma – re­kao je Du­ko­vić.
Ha­lil Du­ko­vić ka­zao je da čim se kon­sti­tu­i­še Skup­šti­na op­šti­ne u okvi­ru Glan­vog gra­da-Tu­zi po­če­će for­mi­ra­nje se­kre­ta­ri­ja­ta, ka­ko bi se sve to mo­glo kroz bu­džet pla­ni­ra­ti, a do­ku­ment se usvo­jio u za­kon­skom ro­ku.
Ka­ko sa­zna­je­mo u Tu­zi­ma že­le da za po­če­tak for­mi­ra­ju če­ti­ri se­kre­ta­ri­ja­ta - za fi­nan­si­je, za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra, za uprav­ne po­stup­ke, dok za če­tvr­ti još ni­je­su od­lu­či­li. For­mi­ra­nje pred­u­ze­ća, ka­ko su ka­za­li, će sa­če­ka­ti.
Ha­lil Du­ko­vić ni­je znao da sa­op­šti ko­li­ko će nov­ca do­bi­ti iz bu­dže­ta Glav­nog gra­da, ali oče­ku­je da će ti bi­ti vi­še ne­go što je do­bi­ja­la Grad­ska op­šti­na.
–Iz Glav­nog gra­da ima­mo ope­ra­tiv­ni bu­džet, za pla­te i tro­ško­ve. Ope­ra­tiv­ni bu­džet mo­ra bi­ti ve­ći, ne­go što je bio i ne­go što je dat GO Go­lu­bov­ci, jer do­bi­ja­mo se­kre­ta­ri­ja­te, glav­nog ad­mi­ni­stra­to­ra, pot­pred­sjed­ni­ka op­šti­ne. Zbog to­ga za ope­ra­tiv­ni bu­džet tre­ba vi­še nov­ca. Ali za­to ka­pi­tal­ni bu­džet sa­mi stva­ra­mo od svo­jih pri­ho­da. Glav­ni grad nam ne po­ma­že u tom di­je­lu. Mo­gu sa­mo da se fi­nan­si­ra­ju oni pro­jek­ti ko­ji su od za­jed­nič­kog zna­ča­ja i za Tu­zi i za Glav­ni grad– ka­že Du­ko­vić.
A.D.-S.R.


Glav­ni grad: Tu­zi­ma i Go­lu­bov­ci­ma po 2,3 mi­li­o­na

Glav­ni grad je za bu­džet op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da -Tu­zi za 2018. go­di­nu pla­ni­rao da opre­di­je­li sred­stva u iz­no­su 2.300.800 eura. Za ovu go­di­nu fi­nan­sij­ski plan bio im je 2.313.500 eura, da­kle ne­što vi­še.
– Pre­ma na­cr­tu fi­nan­sij­skog pla­na op­šti­na u okvi­ru Glav­nog gra­da- Tu­zi ne­će do­bi­ti vi­še nov­ca u od­no­su na op­šti­nu Go­lu­bov­ci. Bu­džet je odo­bren na ba­zi za­htje­va op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da -Tu­zi i fi­nan­sij­skih ka­pa­ci­te­ta i mo­guć­no­sti Glav­nog gra­da – sa­op­šti­li su iz Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je na či­jem je če­lu Mi­o­mir Jak­šić.
Ko­li­ki će do­bi­ti bu­džet ju­če ni­je znao da sa­op­šti Abe­din Adžo­vić, pred­sjed­nik Op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da-Tu­zi.
– S ob­zi­rom na to da još ni­su ob­ja­vlje­ni ko­nač­ni re­zul­ta­ti iz­bo­ra u op­šti­ni Tu­zi, to se ni­su ste­kli uslo­vi za odr­ža­va­nje kon­sti­tu­tiv­ne sjed­ni­ce Skup­šti­ne op­šti­ne Tu­zi, a sa­mim tim ni za do­no­še­nje bu­dže­ta op­šti­ne u skla­du s za­ko­nom. Uvje­ren sam da će jed­na od pr­vih ak­tiv­no­sti ru­ko­vod­stva op­šti­ne Tu­zi, na­kon kon­sti­tu­i­sa­nja no­vog sa­zi­va Skup­šti­ne op­šti­ne, bi­ti upra­vo pri­stu­pa­nje iz­ra­di bu­dže­ta op­šti­ne – re­kao je Adžo­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"