Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-12-06 STAROSJEDIOCI TRAŽE POVRAĆAJ PARCELA NA KOKOTSKOM POLJU
Plantaže prodaju zemlju pod sporom
Sporno zemljište Plantaže prodaju zemlju pod sporom Neki od ranijih vlasnika, među kojima sam i ja, imaju rješenje o povraćaju zemljišta koje datira iz 90-ih godina, koje krivicom upravnih organa nije konačno i koje nije sprovedeno, tvrdi Srđan Miranović
Kom­pa­ni­ja Plan­ta­že je ob­ja­vi­la pro­da­ju ze­mlji­šta u Ko­ko­ti­ma u ve­zi ko­je­ga se pred Upra­vom za ne­kret­ni­ne, pod­ruč­na je­di­ni­ca Pod­go­ri­ca, vo­de po­stup­ci biv­ših vla­sni­ka za po­vra­ćaj, tvr­de čla­no­vi po­ro­di­ce Mi­ra­no­vić. Ra­di se o ze­mlji­štu ko­je se gra­ni­či sa par­ce­la­ma na ko­ji­ma je sje­di­šte kom­pa­ni­je Če­le­bić.
Za ze­mlji­šte, ko­je dr­žav­na kom­pa­ni­ja že­li da pro­da, u Ko­kot­skom po­lju po­ro­di­ce Mi­ra­no­vić tvr­de da je nji­ho­vo. Oni oglas dr­žav­ne kom­pa­ni­je ci­je­ne ne­za­ko­ni­tim jer je ta ze­mlja u nji­ho­vom vla­sni­štvu. Biv­ši vla­sni­ci pred Upra­vom za ne­kret­ni­ne vo­de po­stup­ke za po­vra­ćaj ze­mlji­šta, te tvr­de da je to do­vo­ljan raz­log za­što Plan­ta­že ne mo­gu da pro­da­ju ze­mlji­šte ko­je je pod spo­rom.
– Ra­di se o ze­mlji­štu ko­je je bi­lo pri­vat­na svo­ji­na ra­ni­jih vla­sni­ka, a sa­da nji­ho­vih na­sljed­ni­ka Mla­de­na Mi­ra­no­vi­ća, Sr­đa­na Mi­ra­no­vi­ća, De­ja­na Mi­ra­no­vi­ća, Ma­ri­ne Mi­ra­no­vić, Pre­dra­ga Mi­ra­no­vi­ća, Mi­lo­ra­da Mi­ra­no­vi­ća, Ran­ka Mi­ra­no­vi­ća, Goj­ka Mi­ra­no­vi­ća, Ne­ven­ke Mi­ra­no­vić, Zo­re Mi­ra­no­vić, Du­ša­na Mi­ra­no­vi­ća, Mom­či­la Mi­ra­no­vi­ća i dru­gih... Na­i­me, na­ve­de­na fi­zič­ka li­ca već vi­še go­di­na vo­de po­stup­ke pred Ka­ta­strom, po Za­ko­nu o vra­ća­nju ra­ni­jim vla­sni­ci­ma po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta iz dru­štve­ne svo­ji­ne („Slu­žbe­ni list Re­pu­bli­ke Cr­ne Go­re”, br. 014/92 od 03.04.1992) če­ka­ju­ći da im dr­ža­va vra­ti na­ve­de­no ze­mlji­šte ko­je su od­u­ze­le ra­ni­je vla­sti u ko­rist „Agro­kom­bi­na­ta 13 jul” ko­ji je na­sli­je­di­la pod­go­rič­ka kom­pa­ni­ja Plan­ta­že. Ra­ni­ji vla­sni­ci su re­vol­ti­ra­ni či­nje­ni­com da kom­pa­ni­ja Plan­ta­že pro­da­je nji­ho­vu ze­mlji iako ne­ki od ra­ni­jih vla­sni­ka među kojima sam i ja ima­ju rje­še­nje o po­vra­ća­ju ze­mlji­šta ko­je da­ti­ra iz 90-ih go­di­na, ko­je kri­vi­com uprav­nih or­ga­na ni­je ko­nač­no i ko­je ni­je spro­ve­de­no – na­vo­di Srđan Mi­ra­no­vi­ć.
Oni is­ti­ču da uko­li­ko Plan­ta­že bu­du is­tra­ja­va­le u, ka­ko ci­je­ni, ne­za­ko­ni­tom po­slu da će pro­tiv od­go­vor­nih po­kre­nu­ti kri­vič­ne po­stup­ke, a po­ten­ci­jal­ne kup­ce upo­zo­ra­va­ju da se ra­di o pri­vat­nom ze­mlji­štu i da će ući u sud­ske spo­ro­ve uko­li­ko i po­red upo­zo­re­nja ku­pe ze­mlju ko­ja je pred­met po­vra­ća­ja u ko­rist na­sljed­ni­ka ra­ni­jih vla­sni­ka.
S.R.


Plan­ta­že: Na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma ko­je se pro­da­ju ne­ma te­re­ta

Sma­tra­mo da ne­ma­mo ulo­gu da ko­men­ta­ri­še­mo tvrd­nje po­me­nu­tih mje­šta­na sem u di­je­lu, da je kom­pa­ni­ja 13. jul Plan­ta­že oglas o pro­da­ji par­ce­la ras­pi­sa­la u pot­pu­no­sti u skla­du sa od­lu­ka­ma kom­pa­ni­je i po­zi­tiv­nim prav­nim pro­pi­si­ma ko­ji ovu oblast re­gu­li­šu, sa­op­šte­no je iz PRi­SMA-kor­po­ra­tiv­ne ko­mu­ni­ka­ci­je, ovla­šte­na agen­ci­ja za od­no­se sa jav­no­šću kom­pa­ni­je Plan­ta­že.
–Kom­pa­ni­ja 13. jul Plan­ta­že je 5. sep­tem­bra ove go­di­ne ob­ja­vi­la oglas o pro­da­ji 11. 000 kva­dra­ta ze­mlji­šta, u Ko­kot­skom po­lju, iz Li­sta ne­po­kret­no­sti br.59 KO Do­nji Ko­ko­ti. Pri­je ras­pi­si­va­nja ogla­sa, kom­pa­ni­ja je spro­ve­la svu za­kon­sku pro­ce­du­ru i usta­no­vi­la da na ka­ta­star­skim par­ce­la­ma ko­je su pred­met pro­da­je ne po­sto­je upi­sa­ni te­re­ti, o če­mu u pri­log go­vo­ri i list ne­po­kret­no­sti br 59, iz Upra­ve za ne­kret­ni­ne PJ Pod­go­ri­ca , od da­na 01.09.2017.go­di­ne – na­vo­de u od­go­vo­ru.
Plan­ta­že se, na­sta­vlja­ju da­lje, kao dru­štve­no od­go­vor­na kom­pa­ni­ja, pre­ma sva­kom kva­drat­nom me­tru u svom vla­sni­štvu op­ho­di ru­ko­vo­de­ći se is­klju­či­vo za­ko­nom i do­brom po­slov­nom eti­kom.
–Da­kle ima­mo sva pra­va da svo­jom imo­vi­nom ras­po­la­že­mo u pu­nom ka­pa­ci­te­tu, pa i da je u kraj­njem da­mo na pro­da­ju – na­vo­de u od­go­vo­ri­ma.
Na­kon svih ja­snih uvi­da u po­sje­dov­nu do­ku­men­ta­ci­ju, na­sta­vlja­ju u od­go­vo­ru, ne vi­di­mo ni­šta spor­no u po­stup­ci­ma ko­je smo pred­u­ze­li jer, na­ša kom­pa­ni­ja je vla­snik ze­mlji­šta u Ko­kot­skom po­lju u po­vr­ši­ni od 1.196.116 kva­dra­ta.
– Is­tic­če­mo da je dio ze­mlji­šta u Ko­kot­skom po­lju, pred­vi­đen za eks­pro­pri­ja­ci­ju i to, je­dan dio je ob­u­hva­ćen pla­nom za grad­sko gro­blje u Ko­ko­ti­ma, po ur­ba­ni­stič­kom pro­jek­tu „No­vo gro­blje”, a dru­gi dio za obi­la­zni­cu. Da­kle, pri­jet­nje ko­je nam pre­no­si­te, ocje­nju­je­mo usme­je­re­nim u pot­pu­no po­gre­šnom prav­cu. Na­še po­slo­va­nje, du­go 55 go­di­na, pro­sto ne po­zna­je ne­pro­vje­re­ne i prav­no ne­u­te­me­lje­ne po­stup­ke, ko­je se ovim ne­u­te­me­lje­nim in­pli­ka­ci­ja­ma kom­pa­ni­ji spo­či­ta­va­ju – na­vo­de u od­go­vo­ri­ma.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"