Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom SEKRETAR OLIVER MARKOVIĆ ODGOVORIO ODBORNICI ZDENKI POPOVIĆ
Istina je na našoj strani
Marković Istina je na našoj strani
U pot­pu­no­sti se sla­že­mo s kon­sta­ta­ci­jom od­bor­ni­ce Zden­ke Po­po­vić da je isti­na sa­mo jed­na, s tim što je u kon­kret­nom slu­ča­ju, i sa­da kao i pri­je po­la go­di­ne, ona na na­šoj stra­ni, od­no­sno na stra­ni či­nje­ni­ca o ko­ji­ma je Se­kre­ta­ri­jat za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne vi­še pu­ta po­ku­ša­vao da in­for­mi­še uva­že­nu od­bor­ni­cu, na­ža­lost bez uspje­ha, ka­zao je Oli­ver Mar­ko­vić, se­kre­tar Se­kre­ta­ri­jata za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne. Mar­ko­vić i Po­po­vić vo­de po­le­mi­ku u ve­zi sa po­slje­di­ca­ma sta­vlja­nja van prav­ne snage pre­ko 140 plan­skih do­ku­me­na­ta na osno­vu od­lu­ke Ustav­nog su­da.
– Pri­je ne­go je od stra­ne Ustav­nog su­da do­ni­je­ta od­lu­ka o pod­ni­je­toj ini­ci­ja­ti­vi za ocje­nu ustav­no­sti i za­ko­ni­to­sti po­je­di­nih od­red­bi Od­lu­ke o pro­du­že­nju va­žno­sti plan­ske do­ku­men­ta­ci­je na te­ri­to­ri­ji Glav­nog gra­da – Pod­go­ri­ce, od stra­ne Se­kre­ta­ri­ja­ta je uka­za­no na svu de­li­kat­nost ovog pi­ta­nja, po­seb­no ima­ju­ći u vi­du da će u slu­ča­ju pre­stan­ka va­že­nja svih 142 plan­ska do­ku­men­ta ko­ji su bi­li pred­met ospo­re­ne od­lu­ke, bi­ti za­u­sta­vlje­na in­ve­sti­ci­o­na ak­tiv­nost, ob­zi­rom da bi u tom slu­ča­ju naj­ve­ći dio užeg grad­skog pod­ruč­ja ostao ne­po­kri­ven pla­no­vi­ma de­talj­ne raz­ra­de. Me­đu­tim, na­kon do­no­še­nja i stu­pa­nja na sna­gu Od­lu­ke Ustav­nog su­da Cr­ne Go­reu ovom pred­me­tu, kra­jem ok­to­bra 2017. go­di­ne, u Re­gi­stru va­že­će plan­ske do­ku­men­ta­ci­je ko­ji u skla­du sa ovla­šće­nji­ma iz čla­na 11 Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta vo­di nad­le­žno Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, na­la­zi se va­že­ćih 99 plan­skih do­ku­me­na­ta za te­ri­to­ri­ju Pod­go­ri­ce, od ko­jih su 95 lo­kal­na plan­ska do­ku­men­ta (PUP i de­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki pla­no­vi, lo­kal­ne stu­di­je lo­ka­ci­je i ur­ba­ni­stič­ki pro­jek­ti) dok su 4 dr­žav­na plan­ska do­ku­men­ta. Uvid u Re­gi­star je slo­bo­dan i bez na­kna­de. To su či­nje­ni­ce ko­je do kra­ja ot­kri­va­ju ne­i­sti­ni­tost i zlo­na­mjer­nost na­vo­da od­bor­ni­ce Zden­ke Po­po­vić „da je Ustav­ni sud sta­vio van prav­ne sna­ge 142 plan­ska do­ku­men­ta pri­je šest mje­se­ci”, pri če­mu zbog tač­nog i objek­tiv­nog in­for­mi­sa­nja jav­no­sti tre­ba na­gla­si­ti da 142 pred­sta­vlja uku­pan broj svih pla­no­va de­talj­ne raz­ra­de na te­ri­to­ri­ji Glav­nog gra­da u tre­nut­ku do­no­še­nja ospo­re­ne Od­lu­ke o pro­du­že­nju va­žno­sti plan­ske do­ku­men­ta­ci­je. Ka­ko lo­gi­ka ne do­zvo­lja­va da isto­vre­me­no bu­du isti­ni­te tvrd­nja da je Ustav­ni sud sta­vio van prav­ne sna­ge sve lo­kal­ne pla­no­ve de­talj­ne raz­ra­de (142 lo­kal­na plan­ska do­ku­men­ta) i tvrd­nja da je u Re­gi­stru plan­ske do­ku­men­ta­ci­je za te­ri­to­ri­ju Glav­nog gra­da evi­den­ti­ra­no va­že­ćih 95 lo­kal­nih plan­skih do­ku­me­na­ta, u pot­pu­no­sti je ja­sno na či­joj stra­ni je isti­na a na či­joj stra­ni se na­la­zi pla­si­ra­nje ne­i­sti­na i ob­ma­nji­va­nje jav­no­sti u ci­lju ostva­re­nja sum­nji­vih po­li­tič­kih ci­lje­va – ka­že Mar­ko­vić.
Ka­ko na­sta­vlja, na za­do­volj­stvo svih pri­ja­te­lja raz­vo­ja i na­pret­ka Glav­nog gra­da, me­đu 95 va­že­ćih lo­kal­nih plan­skih do­ku­men­ti­ma evi­den­ti­ra­nih u Re­gi­stru, upra­vo se na­la­ze oni pla­no­vi ko­ji pru­ža­ju za­kon­ski osnov i u ci­lju ostva­re­nja i za­šti­te jav­nog in­te­re­sa omo­gu­ća­va­ju re­a­li­za­ci­ju naj­va­žni­jih ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta na te­ri­to­ri­ji Glav­nog gra­da, o če­mu se za­in­te­re­so­va­na li­ca mo­gu in­for­mi­sa­ti jed­no­stav­nim uvi­dom u po­me­nu­ti Re­gi­star.
–Ka­ko je ja­sno da ne­i­sti­ni­ti na­vo­di od­bor­ni­ce Zden­ke Po­po­vić ni­su usmje­re­ni ka ostva­re­nju i za­šti­ti jav­nog in­te­re­sa, na­me­će se pi­ta­nje da li je mo­tiv za nji­ho­vo iz­no­še­nje ostva­re­nje i za­šti­ta od­re­đe­nog par­ti­ku­lar­nog in­te­re­sa – za­klju­ču­je Mar­ko­vić.N.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"