Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika FUNKCIONERI DPS-A KOJI SU PO PREMIJEROVIM RIJEČIMA U ODLIČNIM ODNOSIMA S NJIM UHAPŠENI SU ILI OSTAJU BEZ FUNKCIJA
Dabogda te Milo hvalio
Dabogda te Milo hvalio Kandidovanje Igora Lukšića za generalnog sekretara UN-a predstavlja politički svileni gajtan za aktuelnog ministra vanjskih poslova, ali i za ideju tehničke vlade kojom je planirao smjenu partijskog šefa, ocijenio Milan Knežević Đukanović kaže da je u odličnim odnosima i sa Marovićem, za koga tvrdi da je veoma značajan za uspjehe DPS-a, iako je on uhapšen i ostaje bez funkcije šefa političkog savjeta vladajuće stranke
Funk­ci­o­ne­ri De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) ko­ji su, po ri­je­či­ma pre­mi­je­ra i li­de­ra te stran­ke Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, u od­lič­nim od­no­si­ma sa njim, bi­va­ju uhap­še­ni ili osta­ju bez funk­ci­ja. Ta­kav je slu­čaj sa Sve­to­za­rom Ma­ro­vi­ćem, ko­ji je u spu­škom za­tvo­ru, zbog ko­rup­ci­o­na­ško-ma­fi­ja­ških afe­ra, a bio je pla­ni­ran za no­vog še­fa Po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a, dok je do pred pro­šlo­go­di­šnji kon­gres bio pr­vi Đu­ka­no­vi­ćev sa­rad­nik u stran­ci.
Tu je i Igor Luk­šić, ko­ji od mar­ta osta­je bez mi­ni­star­ske funk­ci­je, a ne­ma i ni­ka­kvih funk­ci­ja u DPS-u, iako je 2010. go­di­ne pro­mo­vi­san u no­vog pre­mi­je­ra. Bez ob­zi­ra na to što je kan­di­dat za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra UN-a, Luk­šić je u toj tr­ci prak­tič­no sa mi­ni­mal­nim šan­sa­ma.
Đu­ka­no­vić je hva­lio i biv­še gra­do­na­čel­ni­ke Bu­dve i Ba­ra i funk­ci­o­ne­re DPS-a, La­za­ra Ra­đe­no­vi­ća i Žar­ka Pa­vi­će­vi­ća, tvr­de­ći da su te op­šti­ne „stub eko­nom­skog raz­vo­ja Cr­ne Go­re”. Obo­ji­ca su uhap­še­ni u okvi­ru is­tra­ga o ko­rup­ci­o­na­škim afe­ra­ma, ko­ji­ma su na­ne­se­ne mi­li­on­ske šte­te bu­dže­tu.
Sto­ga i ni­je ču­do što se ovih da­na u po­li­tič­kim kru­go­vi­ma če­sto ču­je „Da­bog­da te Mi­lo hva­lio”, jer to, oči­to, pred­sta­vlja na­go­vje­štaj kra­ja ne­či­je po­li­tič­ke i dr­žav­nič­ke ka­ri­je­re.
Li­der DNP-a i je­dan od čel­ni­ka DF-a Mi­lan Kne­že­vić sma­tra da kan­di­do­va­nje Igo­ra Luk­ši­ća za funk­ci­ju ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra UN-a pred­sta­vlja još jed­nu in­sti­tu­ci­o­nal­nu far­su Mi­la Đu­ka­no­vi­ća ko­ja će se za­vr­ši­ti pro­mo­vi­sa­njem do­sko­ra­šnjeg pot­pred­sjed­ni­ka DPS-a u „krup­nu ri­bu” za unu­tra­šnje po­tre­be.
– Na­kon što je Luk­ši­će­va ide­ja o teh­nič­kom ka­bi­ne­tu do­ži­vje­la jav­no od­ba­ci­va­nje od Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ja­sno je da kan­di­do­va­nje Igo­ra Luk­ši­ća za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra UN-a pred­sta­vlja po­li­tič­ki svi­le­ni gaj­tan za ak­tu­el­nog mi­ni­stra vanj­skih po­slo­va, ali i za ide­ju teh­nič­ke vla­de ko­jom je pla­ni­rao smje­nu par­tij­skog še­fa. I Luk­ši­ću je vi­še ne­go ja­sno da su ve­će šan­se da do­bi­je No­be­lo­vu na­gra­du za knji­žev­nost ne­go da po­sta­ne ge­ne­ral­ni se­kre­tar UN-a, ali su­o­čen sa ćor­so­ka­kom u ko­ji su ga do­ve­li tvor­ci ide­je o teh­nič­kom ka­bi­ne­tu, bi­va pri­nu­đen na ogra­ni­če­ni let iz­nad ku­ka­vi­či­jeg gni­je­zda ko­ji kon­tro­li­še Đu­ka­no­vi­će­va PVO – ka­zao je Kne­že­vić.
Ka­ko je re­kao, za ne­ka­da­šnjeg pre­mi­je­ra, pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i mi­ni­stra fi­nan­si­ja, i još mi­ni­stra vanj­skih po­slo­va, kan­di­da­tu­ra za svje­do­ka sa­rad­ni­ka pred­sta­vlja naj­ra­ci­o­nal­ni­ji iz­bor. Obra­zlo­žio je to ti­me da je sa­mo za vri­je­me nje­go­vog krat­kog iz­le­ta na po­zi­ci­ju pred­sjed­ni­ka Vla­de, za­du­žio Cr­nu Go­ru pre­ko 250 mi­li­o­na eura.
– Ne­dav­ne na­ja­ve u po­je­di­nim me­di­ji­ma da je Igor Luk­šić uz još je­dan broj po­li­tič­kih ka­pi­ta­la­ca pred­met is­tra­ge tu­ži­la­štva, ne mo­gu se ni­ka­ko dru­ga­či­je pro­tu­ma­či­ti, već kao in­sta­li­ra­nje žr­tve­nog ol­ta­ra za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je na vi­so­kom ni­vou – is­ta­kao je Kne­že­vić.
Osim Ma­ro­vi­ća, ko­ji je u pri­tvo­ru od po­lo­vi­ne de­cem­bra, oče­ku­je se hap­še­nje još jed­nog bro­ja funk­ci­o­ne­ra DPS-a. To pod­gri­ja­va na­ja­ve da će i ta stran­ka do­ži­vje­ti ras­kol.
Sa­mo­stal­ni po­sla­nik i li­der Po­kre­ta za Plje­vlja No­vi­ca Sta­nić sma­tra da je ras­kol u DPS-u ne­iz­bje­žan, te da je to i Bož­ja i ljud­ska prav­da. Ka­ko je re­kao, oni ko­ji vla­da­ju 27 go­di­na na po­dje­la­ma dru­ga­či­je i ne za­slu­žu­ju.
– Jed­no­stav­no, to je i ne­ka­kav pri­rod­ni, ljud­ski i mo­ral­ni za­kon. Ta­ko da sam mi­šlje­nja da će DPS za­vr­ši­ti ona­ko ka­ko su za­vr­ša­va­le slič­ne struk­tu­re i ra­ni­je – ka­že Sta­nić.
Po nje­go­vom su­du, SDP je, s dru­ge stra­ne, već do­ži­vio ta­kav ras­kol, i pla­ti­li su ci­je­nu to­ga što su htje­li da bu­du na vla­sti i s Mi­lom i bez Mi­la, a da ne bu­du ni­je­dan dan u opo­zi­ci­ji, što je ne­mo­gu­će.
– Ne oče­ku­jem ne­ke no­ve po­dje­le u SDP-u, ali jed­no­stav­no, kao ni pred DPS-om, ni pred nji­ma ni­je­su svi­je­tli da­ni – sma­tra Sta­nić.
Ana­li­ti­čar Bo­ris Ma­rić ka­že da su su­ko­blje­ne stra­ne u DPS-u i ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri u po­čet­ku uspi­je­va­li da upra­vlja­ju sve iz­ra­že­ni­jim raz­li­ka­ma, pa čak da ih pre­tva­ra­ju u po­li­tič­ku ma­ni­pu­la­ci­ju do ni­voa pre­va­re.
– Vre­me­nom su se in­te­re­si sve vi­še mi­mo­i­la­zi­li i to do­mi­nant­no na li­der­skom ni­vou, što je do­ve­lo do ci­je­pa­nja SDP-a, a po­sle­di­ce su bi­le ne­mi­nov­ne. Ko­a­li­ci­ja se na­kon to­ga odr­ža­va iz vr­lo prag­ma­tič­nih raz­lo­ga što zna­či da je kraj­nje ogra­ni­če­na i to tre­nut­no do­bi­ja svoj ko­na­čan iz­raz. Đu­ka­no­vić sa­da di­že po­li­tič­ki ulog i ide u otvo­re­ni pro­ces pro­mje­ne ko­a­li­ci­o­nog part­ne­ra kroz for­mu gla­sa­nja o po­vje­re­nju vla­di, što će pri­mo­ra­ti SDP da se ko­nač­no opre­di­je­li, ali i do­pri­ni­je­ti da na cr­no­gor­skoj po­li­tič­koj sce­ni ja­sni­je vi­di­mo gra­ni­ce iz­me­đu po­zi­ci­je i opo­zi­ci­je – ka­zao je Ma­rić.M.V.


Ne­će se usre­ći­ti s Kri­vo­ka­pi­ćem

Po ocje­ni Mi­la­na Kne­že­vi­ća, dok Igor Luk­šić bu­de če­kao te­le­gram iz Nju­jor­ka o re­zul­ta­ti­ma gla­sa­nja, la­ko mu se mo­že de­si­ti da do­bi­je još ne­ki li­sting, ali ovog pu­ta ne iz Plu­ži­na, već iz Uli­ce Jo­va­na To­ma­še­vi­ća u ko­joj se na­la­zi sje­di­šte DPS-a.
– Na­kon to­ga mu osta­je da za­i­gra na Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća, po­sled­nji adut iz ras­pa­ra­nog špi­la, sa ko­jim je i sa­nja­rio o teh­nič­kom ka­bi­ne­tu. Ma­da, ima­ju­ći u vi­du ak­tu­el­ni po­li­tič­ki tre­nu­tak, ni­ti će se Kri­vo­ka­pić usre­ći­ti sa Luk­ši­ćem, ni­ti Luk­šić sa Kri­vo­ka­pi­ćem, jer ta­kvu po­li­tič­ku al­he­mi­ju ni­je mo­gu­će smi­sli­ti ni u jed­noj am­ba­sa­di. Ali ako se Kri­vo­ka­pić umje­sto teh­nič­kog ka­bi­ne­ta iz­bo­ri za funk­ci­je u mje­snim za­jed­ni­ca­ma, Igor Luk­šić, po­u­čen pro­pa­lom kan­di­da­tu­rom za ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra UN-a, uvi­jek mo­že bi­ti uspje­šni se­kre­tar mje­sne za­jed­ni­ce – ka­že Kne­že­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"