Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-03-07 RUKOVODSTVO PLJEVALJA PRODUŽILO MANDATE KADROVIMA DPS-A OSUĐENIM ZA ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG POLOŽAJA
Akteri „Snimka” četiri godine nezakonito na funkcijama
Vesnić i Đačić Akteri „Snimka” četiri godine nezakonito na funkcijama Sekretar za opštu upravu Sead Vesnić i načelnik Građanskog biroa Joka Đačić na tim funkcija su od 2014. godine, kada je DPS došao na vlast, a svo vrijeme u statusu vršioca dužnosti
Ru­ko­vod­stvo Op­šti­ne Plje­vlja pro­du­ži­lo je man­da­te ka­dro­vi­ma DPS-a osu­đe­nim za zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja u afe­ri „Sni­mak” ka­ko bi za­dr­ža­li funk­ci­je do is­te­ka man­da­ta sa­da­šnjoj ve­ći­ni, to jest do kra­ja ma­ja ove go­di­ne. U pi­ta­nju su plje­valj­ski se­kre­tar za op­štu upra­vu Se­ad Ve­snić i na­čel­nik Gra­đan­skog bi­roa Jo­ka Đa­čić, ko­ji te funk­ci­je oba­vlja­ju od 2014. go­di­ne ka­da je DPS do­šao na vlast, a svo vri­je­me u sta­tu­su vr­ši­o­ca du­žno­sti.
Sta­tus vr­ši­o­ca du­žno­sti to­kom tra­ja­nja ci­je­log man­da­ta u su­prot­no­sti je sa Za­ko­nom o dr­žav­noj upra­vi i Za­ko­nom o dr­žav­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma.
Pret­hod­no je Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve po­ni­šti­lo rje­še­nje Uprav­ne in­spek­ci­je ko­jim je bi­lo od­re­đe­no da se sa funk­ci­o­ner­skih mje­sta u plje­valj­skoj upra­vi uklo­ne Se­ad Ve­snić i Jo­ka Đa­čić jer su pra­vo­sna­žno osu­đe­ni za pred­iz­bor­ne zlo­u­po­tre­be u afe­ri „Sni­mak”. Za­to će Uprav­na in­spek­ci­ja, ko­ja je po­stu­pak pro­vje­re po­kre­nu­la po pri­ja­vi funk­ci­o­ne­ra De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Ni­ko­le Rov­ča­ni­na, opet utvr­đi­va­ti da li je plje­valj­ski pred­sjed­nik op­šti­ne Mir­ko Đa­čić pre­kr­šio za­kon ta­ko što je Ve­sni­ća i Đa­či­će­vu po­sta­vio na funk­ci­o­ner­ska mje­sta.
Po­čet­kom pro­šle go­di­ne, Uprav­na in­spek­ci­ja MUP-a do­ni­je­la je od­lu­ku ko­jom je od­re­đe­no da se Đa­či­će­va i Ve­snić mo­ra­ju uklo­ni­ti sa funk­ci­ja, jer su pra­vo­sna­žno osu­đe­ni za kri­vič­no dje­lo ko­je ih či­ni ne­do­stoj­nim za oba­vlja­nje funk­ci­je u jav­noj upra­vi.
Ra­zr­je­še­nje Se­a­da Ve­sni­ća i Jo­ke Đa­čić tra­žio je Ni­ko­la Rov­ča­nin u de­cem­bru 2016. go­di­ne. Uprav­na in­spek­ci­ja do­ni­je­la je od­lu­ku ko­jom je od­re­đe­no da se po­me­nu­ti funk­ci­o­ne­ri sklo­ne sa svo­jih funk­ci­ja, ko­je su ina­če oba­vlja­li kao vr­ši­o­ci du­žno­sti.
Ve­snić i Đa­čić su dio „plje­valj­ske gru­pe”, ko­ja je di­je­li­la no­vac iz dr­žav­nog bu­dže­ta gla­sa­či­ma DPS-a pred iz­bo­re 2012. go­di­ne. Pro­ces je po­čeo na osno­vu kri­vič­ne pri­ja­ve MANS-a, ko­ji je ta­ko­đe ot­krio še­mu ku­po­vi­ne gla­so­va. Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo po­di­glo je op­tu­žni­cu pro­tiv Ju­sa Aja­no­vi­ća, Er­mi­na Nu­ha­no­vi­ća i gru­pe nji­ho­vih sa­rad­ni­ka zbog pred­iz­bor­nih zlo­u­po­tre­ba i pro­ne­vje­re nov­ca iz dr­žav­nog bu­dže­ta. U po­seb­nom sud­skom pro­ce­su osu­đe­na je i Jo­ka Đa­čić. Kon­kret­no, Đa­či­će­va je to­kom iz­bor­ne kam­pa­nje na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma 2014. go­di­ne, zbog po­ku­ša­ja ku­po­vi­ne gla­so­va i po­vre­de slo­bo­de opre­dje­lje­nja pri gla­sa­nju, osu­đe­na na istu ka­znu kao i nje­ni par­tij­ski sa­rad­ni­ci za zlo­u­po­tre­be ko­je su po­či­ni­li 2012. go­di­ne.
Na zva­nič­nom in­te­r­net saj­tu plje­valj­skog Osnov­nog su­da obje­lo­da­nje­no je sa­op­šte­nje o iz­ri­ca­nju pra­vo­sna­žne pre­su­de Ve­sni­ću i dru­gim čla­no­vi­ma „plje­valj­ske gru­pe” za pod­mi­ći­va­nje bi­ra­ča pred iz­bo­re 2012. go­di­ne. Da­tum pre­su­de je 26. jun 2015. go­di­ne.
– Osnov­ni sud u Plje­vlji­ma (su­di­ja Lji­lja­na Po­po­vić) do­nio je i jav­no ob­ja­vio pre­su­du u pred­me­tu K.br.13/15 pro­tiv op­tu­že­nih So­kić rođ. Vra­neš Va­nje, Ma­za­li­ca Dra­go­lju­ba, Ve­snić Se­a­da, To­šić Dra­ga­na, Stru­njaš Ra­da, Bo­ro­vić Na­de, Šu­lo­vić Ab­du­la­ha, Bu­lut Sa­di­ka, Ha­dža­lić Mu­a­me­ra i De­spo­to­vić Ran­ka, ko­ji su op­tu­že­ni zbog kri­vič­nog dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja u po­ma­ga­nju iz čla­na 416 stav je­dan u ve­zi čla­na 25 stav je­dan Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re – pod­vu­če­no je u sa­op­šte­nju.
Is­tak­nu­to je da su op­tu­že­ni pro­gla­še­ni kri­vim za na­ve­de­no kri­vič­no dje­lo i iz­re­če­na im je uslov­na osu­da ko­jom su im utvr­đe­ne ka­zne za­tvo­ra u tra­ja­nju od po šest mje­se­ci i isto­vre­me­no od­re­đe­no da se ka­zna ne­će iz­vr­ši­ti ako op­tu­že­ni u ro­ku od dvi­je go­di­ne od pra­vo­sna­žno­sti ove pre­su­de ne iz­vr­še no­vo kri­vič­no dje­lo.B.Je–M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"