Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
„Prvu sestru” ni da pomenu * Stijepović umjesto Miloševića   * Svjedok saradnik otkucao saučesnike * Na službena putovanja potrošili 110 hiljada * „Prvu sestru” ni da pomenu * Nacionalni identitet * Dotakli smo dno dna
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BranKo Ljumović, žrtva golootočke torture:
Treba donijeti zakon po kome bi živi Golootočani i članovi njihovih porodica mogli da dobiju nadoknade za strahote pretrpljene na Golom otoku.

Vic Dana :)

Nagradno pitanje u emisiji na radiju: „Kako se zove Isusova majka?“
Javlja se neki lik.
Halo!
Dobar dan u programu ste znate li odgovor na pitanje?
Znam, Bogorodica!
Dobro, ali nama treba ime...
Ime...? Rajko.
Ma ne vaše, nego majke.
Aaa Draginja!
Došla dva Crnogorca da gledaju trku na 800 m, i jedan čovjek je mnogo zaostajao, pa kaže prvi Crnogorac:
A viđi onoga jada jadnog, ne može mrdnut.
A ćuti jadan, to je naš Crnogorac.
Au viđi sokola, kako poćera onoliku gomilu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2018-06-19 POČEO UPIS U SREDNJIM ŠKOLAMA Za dan 443 prijave u Ekonomskoj i Gimnaziji
U pod­go­rič­koj Gim­na­zi­ji „Slo­bo­dan Ške­ro­vić” pr­vog da­na upi­sa pri­ja­vi­lo se 257 uče­ni­ka, dok je u Ekonomskoj ško­li „Mir­ko Ve­šo­vić” kon­ku­ri­sa­lo 186 po­lu­ma­tu­ra­na­ta. Di­rek­to­ri­ca Gim­na­zi­je Zo­ja Bo­ja­nić La­lo­vić ka­za­la je za „Dan” da vla­da ve­li­ko interesovanje za upis spe­ci­ja­li­stič­kih smje­ro­va u toj ško­li. Ona je ob­ja­sni­la da će bi­ti upi­sa­no 11 odje­lje­nja sa 308 uče­ni­ka u op­štoj gim­na­zi­ji i da se na­sta­vlja prak­sa da se naj­če­šće upi­su­ju dje­ca sa „Lu­čom”. Kon­kur­som je ras­pi­sa­no 2.408 mje­sta u gim­na­zi­ja­ma, u sred­njim struč­nim ško­la­ma ima 6.953 mje­sta i to – 4.685 na pro­gra­mi­ma če­tvr­tog ste­pe­na i 2.268 na pro­gra­mi­ma tre­ćeg ste­pe­na.
– Upi­su­je­mo dva odje­lje­nja op­šte gim­na­zi­ja s na­sta­vom na en­gle­skom je­zi­ku iz pred­me­ta fi­zi­ka, bi­o­lo­gi­ja i isto­ri­ja sa 56 uče­ni­ka, i po jed­no odje­lje­nje ma­te­ma­tič­ke, fi­lo­lo­ške i sport­ske gim­na­zi­je, ko­ji bro­je po 28 uče­ni­ka. Za upis u gim­na­zi­ju po­treb­no je da uče­nik ostva­ri 58 bo­do­va, na osno­vu do­sa­da­šnjeg ško­lo­va­nja i po­stig­nu­tuh re­zul­ta­ta. Ko­mi­si­ja za upis će sva­kog da­na vr­ši­ti se­lek­ci­ju na osno­vu bo­do­va­nja kan­di­da­ta. Ukup­no će­mo upi­sa­ti 448 no­vih gim­na­zi­ja­la­ca. Za­do­volj­ni smo ka­ko pro­ti­če upis u na­šoj ško­li – is­ti­če Bo­ja­nić La­lo­vić.
Di­rek­tor Eko­nom­ske ško­le „Mir­ko Ve­šo­vić” Bra­ni­slav Đu­kić ka­zao je za „Dan” da je na dva smje­ra pr­vog da­na upi­sa kon­ku­ri­sa­lo 186 po­lu­ma­tu­ra­na­ta, a da će u de­set odje­lje­nja bi­ti ukup­no pri­mlje­no 280 uče­ni­ka. Đu­kić is­ti­če da svi uče­ni­ci ko­ji ima­ju ma­nje od 45 bo­do­va mo­gu na vri­je­me da se pri­ja­ve u ne­ku dru­gu struč­nu ško­lu, ka­ko bi ne­sme­ta­no na­sta­vi­li ško­lo­va­nje.
– Na smje­ru eko­nom­ski teh­ni­čar kon­ku­ri­sao je 121 uče­nik, a na smje­ru prav­no ad­mi­ni­stra­tiv­ni teh­ni­čar 65 svr­še­nih osno­va­ca. Ko­mi­si­ja je na ogla­snoj ta­bli po­sta­vi­la bo­dov­nu li­stu uče­ni­ka ko­ji su kon­ku­ri­sa­li. Sve ško­le mo­ra­ju to da od­ra­de, jer mno­gi uče­ni­ci ne zna­ju ko­li­ko ima­ju bo­do­va i mo­gu da se pre­ba­ce u dru­gu ško­lu – ob­ja­šnja­va Đu­kić.
Lu­čo­no­ša iz OŠ „Ok­to­ih” Na­đa Po­po­vić pre­da­la je ju­če do­ku­men­ta za upis u gim­na­zi­ju i na­da se da će u toj usta­no­vi us­pje­ti da na­sta­vi ško­lo­va­nje.
– Gim­na­zi­ja nam pru­ža mo­guć­nost da po­sli­je sred­nje ško­le stu­di­ra­mo šta ho­će­mo. To nam da­je mo­guć­nost da, ako ni­je­smo si­gur­ni či­me će­mo se ba­vi­ti u bu­duć­no­sti, to od­lu­či­mo ka­sni­je. Vje­ru­jem da ću se upi­sa­ti, s ob­zi­rom na to da sam bi­la lu­čo­no­ša – re­kla je Po­po­vi­će­va.
Po­lu­ma­tu­rant sa Zla­ti­ce Lu­ka Bu­ji­šić ka­zao je za „Dan” da je gi­mna­zi­ja naj­bo­lji iz­bor i oče­ku­je da će na taj na­čin na­sta­vi­ti kva­li­tet­no obra­zo­va­nje.
– Bio sam od­li­čan đak u OŠ „Dra­gi­ša Iva­no­vić”. Upi­su­jem gim­na­zi­ju jer se ra­di o naj­bo­ljoj ško­li ko­ja će nam zna­či­ti za da­lje ško­lo­va­nje i lak­še stu­di­ra­nje – re­kao je Bu­ji­šić.
Kan­di­da­ti na kon­kurs pod­no­se pri­ja­vu i ori­gi­nal­na svje­do­čan­stva po­sled­nja tri raz­re­da osnov­ne ško­le.
D.B.


Bi­ra­ju di­rek­to­ra

Ško­la za sred­nje i vi­še struč­no obra­zo­va­nje „Ser­gi­je Sta­nić” ob­ja­vi­la je ju­če kon­kurs za iz­bor di­rek­to­ra ko­ji tra­je 15 da­na. Pre­ma kon­kur­su, kan­di­dat se bi­ra na od­re­đe­no vri­je­me i mo­ra ima­ti is­ku­stvo od pet go­di­na.
– Po­treb­no je kan­di­dat da ima vi­soku struč­nu spre­mu i po­lo­žen struč­ni is­pit za rad u obra­zov­no-vas­pit­nim usta­no­va­ma, od­no­sno do­zvo­lu za rad (li­cen­ca), cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo. Iz­bor se vr­ši na če­ti­ri go­di­ne. Kan­di­dat je oba­ve­zan da pri­lo­ži Pro­gram raz­vo­ja usta­no­ve – na­vo­de u kon­kur­su.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"