Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni IZ TIVATSKE AKCIJE ISTIČU DA IH OSTAVKA ANE MATIJEVIĆ NIJE IZNENADILA
Odlaze kadrovi koji ne žele da budu servilni
Matijević Odlaze kadrovi koji ne žele da budu servilni Mnogi članovi lokalnog DPS-a se u privatnim razgovorima brane argumentom „da se oni bore iznutra” protiv bolesnog sistema koji je uspostavila njihova stranka, saopštili su iz Tivatske akcije
T
I­VAT – Iz Ti­vat­ske ak­ci­je sa­op­šti­li su da ih ostav­ka Ane Ma­ti­je­vić, se­kre­tar­ke SO Ti­vat, ni­je ni­ma­lo iz­ne­na­di­la, te da je sa­svim ja­sno da sva­ko ko je u se­bi uspio da sa­ču­va mo­ral­ni im­puls, osje­ćaj od­go­vor­no­sti i eti­ku pro­fe­si­o­nal­no­sti ne­ma šta da tra­ži u DPS-u, „or­ga­ni­za­ci­ji u ko­joj su glav­ni kri­te­ri­ju­mi za na­pre­do­va­nje ap­so­lut­na ser­vil­nost pre­ma nad­re­đe­ni­ma u hi­je­rar­hi­ji, od­su­stvo ele­men­tar­nog mo­ra­la, pro­fe­si­o­nal­nog in­te­gri­te­ta i sa­mo­po­što­va­nja”.
– Za­to nas u Ti­vat­skoj ak­ci­ji ostav­ka g-đe Ane Ma­ti­je­vić ni naj­ma­nje ni­je iz­ne­na­di­la. Ti­vat već že­sto­ko osje­ća štet­ne po­sle­di­ce naj­pri­mi­tiv­ni­jeg par­ti­o­krat­skog za­po­šlja­va­nja i ka­ta­stro­fal­ne ka­drov­ske po­li­ti­ke ko­ju vo­de čel­ni lju­di op­šti­ne i nji­ho­vi pod­go­rič­ki i bje­lo­polj­ski go­spo­da­ri. U na­red­nom pe­ri­o­du – ako se ubr­zo ne­što ne pro­mi­je­ni – osje­ća­će ih još vi­še i bol­ni­je. Mno­gi čla­no­vi lo­kal­nog DPS-a se u pri­vat­nim raz­go­vo­ri­ma bra­ne ar­gu­men­tom „da se oni bo­re iz­nu­tra” pro­tiv bo­le­snog si­ste­ma ko­ji je us­po­sta­vi­la nji­ho­va stran­ka. Ali, tre­ba­lo bi da je svi­ma vi­še ja­sno da se ono što je pot­pu­no tru­lo ne mo­že ni po­pra­vi­ti ni iz­li­je­či­ti. I da sva­ko­me čo­vje­ku u ko­me je još ži­va sa­vjest ta­mo vi­še ne­ma mje­sta.
Pro­mje­ne u dru­štvu po­či­nju s pro­mje­nom u po­je­din­cu. Po­stu­pak g-đe Ane Ma­ti­je­vić u tom smi­slu mo­že po­slu­ži­ti kao pri­mjer osta­lim čla­no­vi­ma lo­kal­nog DPS-a: smo­ći hra­bro­sti i ne pri­sta­ti na bi­lo či­ji dik­tat da se ra­di pro­tiv­za­ko­ni­to, ne­pra­ved­no i ne­mo­ral­no – sa­op­šti­li su iz Ti­vat­ske ak­ci­je i pod­sje­ti­li da je ovo za ne­pu­nih go­di­nu već tre­ća ostav­ka lju­di iz re­do­va ti­vat­skog DPS-a ko­ji su bi­li na ve­o­ma zna­čaj­nim funk­ci­ja­ma u si­ste­mu lo­kal­ne upra­ve.
– Pr­vo je ostav­ku na mje­sto umjet­nič­kog di­rek­to­ra Cen­tra za kul­tu­ru pod­nio Dra­gan La­ko­vić, za­jed­no sa Vo­ji­sla­vom Ka­lu­đe­ro­vi­ćem, ko­ji je ta­da oba­vljao funk­ci­ju di­rek­to­ra Cen­tra za kul­tu­ru, od­bi­ja­ju­ći da bu­de pu­ka ma­ri­o­ne­ta ko­joj će op­štin­ska vr­hu­ška na­la­ga­ti ka­ko da vo­di Cen­tar za kul­tu­ru. On­da je ostav­ku na mje­sto di­rek­to­ra DOO Ko­mu­nal­no pod­nio Ton­ko Luk­šić, u Tiv­tu pre­po­znat kao spo­so­ban pro­fe­si­o­na­lac. Raz­lo­ge svo­je ostav­ke Luk­šić za raz­li­ku od g-đe Ma­ti­je­vić na­ža­lost ni­je eks­pli­ci­rao u jav­no­sti, ali je svi­ma u Tiv­tu po­zna­to da je to uči­nio zbog ne­pod­no­šlji­vog i kon­ti­nu­i­ra­nog pri­ti­ska da par­tij­ski za­po­šlja­va i do­no­si po­slov­ne od­u­ke na šte­tu pred­u­ze­ća i in­te­re­sa gra­da i gra­đa­na.
Ko­nač­no, da pod­ne­se ostav­ku na svo­ju funk­ci­ju od­lu­či­la je i g-đa Ana Ma­ti­je­vić, ko­ja je svoj po­sao u ove če­ti­ri i po go­di­ne oba­vlja­la mak­si­mal­no pro­fe­si­o­nal­no – is­ti­če se u sa­op­šte­nju Ti­vat­ske ak­ci­je.
Pod­sje­ća­mo, Ma­ti­je­vi­će­va je pri­je se­dam da­na ostav­ku na du­žnost sek­te­raa SO Ti­vat i funk­ci­ju za­mje­ni­ce pred­sjed­ni­ka Op­štin­ske iz­bor­ne ko­mi­si­je pre­da­la ar­hi­vi, pred­sjed­ni­ku SO Iva­nu No­vo­se­lu i pred­sjed­ni­ku ti­vat­skog od­bo­ra DPS-a Si­ni­ši Ku­sov­cu. Ma­ti­je­vić je ostav­ku na­ja­vi­la i na ne­dav­noj sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta, obra­zla­žu­ći svo­je ne­sla­ga­nje sa prav­nim sta­no­vi­štem po­je­di­nih pred­lo­ga skup­štin­skih od­lu­ka. Ona je ta­da is­ta­kla da je  sta­tut SO oba­ve­zu­je da pra­ti za­ko­ni­tost od­lu­ka u iz­ra­di i da pra­ti nji­ho­vu pri­mje­nu. Ma­ti­je­vi­će­va je funk­ci­ju se­kre­ta­ra Skup­šti­ne op­šti­ne Ti­vat oba­vlja­la od ju­na 2013. go­di­ne. Njen an­ga­žman na po­zi­ci­ji se­kre­ta­ra ti­vat­ske skup­šti­ne osta­će upam­ćen po vi­so­kim pro­fe­si­o­nal­nim stan­dar­di­ma ko­je je pri­mje­nji­va­la i ve­li­kom po­vje­re­nju ko­je su u nje­na prav­na mi­šlje­nja ima­li svi od­bor­ni­ci.
Ž.K.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"