Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić alergičan na istrage o „prvoj familiji” * Vrijeme je za nove proteste * Za dvije decenije nerasvijetljeno 60 ubistava * Nema stajanja, skuplja se pomoć za Srđana * Počela godina pijetla * Katnić alergičan na istrage o „prvoj familiji” * Voljeti vuka
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 29-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
NIKOLA BAJČETIĆ, odbornik Demokratskog fronta:
– Moja robija prolazi, a njih tek čeka.

Vic Dana :)

Ulazi mladić u knjižaru i pita:
- Imate li novogodišnje čestitke na kojima piše: Mojoj jedinoj ljubavi?
Prodavačica se osmjehne:
- Svakako, izvolite.
Mladić će:
- Dajte mi jedno desetak komada.


Ocjena iz odgovaranja
Sine, kako je bilo na ispitu?
-Pobožno.
-Kako to?
-Fino, profesor pita, ja se krstim, ja odgovorim, profesor se krsti.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav Tesla je Crnogorac ( Odgovor na kolumnu Dragana Mraovića ,, Montenegrin Nikola Tesla’’)
PIŠE:MIROSLAV ĆOSOVIĆ


Po­vo­dom tvrd­nje ko­ju sam ja­sno iz­nio u mo­joj no­voj knji­zi „Ni­ko­la Te­sla se iz­ja­šnja­vao kao Cr­no­go­rac” go­spo­din Dra­gan Mra­o­vić me je kri­ti­ko­vao 26. ja­nu­a­ra. On po­ku­ša­va da oma­lo­va­ži či­nje­ni­cu da se slav­ni pro­na­la­zač Ni­ko­la Te­sla iz­ja­šnja­vao kao Cr­no­go­rac.
Ma­li uvod. Eli­ta pra­vo­sla­va­ca iz Sr­bi­je je u pr­vim de­ce­ni­ja­ma 19. vi­je­ka od­lu­či­la da srp­sko ime, kao na­rod­no, iz­vo­zi i pro­pa­gi­ra ši­rom Ili­ri­ka (za­pad­nog Bal­ka­na), srp­ska na­rod­nost je do 19. vi­je­ka po­sto­ja­la sa­mo na te­ri­to­ri­ji da­na­šnje uže Sr­bi­je i Voj­vo­di­ne. Ta­ko je iz Be­o­gra­da po­kre­nu­ta pro­pa­gand­na kam­pa­nja, u Cr­nu Go­ru je 1827. pri­sti­gao Si­ma Mi­lu­ti­no­vić Sa­raj­li­ja i svom uče­ni­ku Nje­go­šu upo­re­do sa cr­no­gor­skom for­mi­rao srp­sku na­ci­o­nal­nu svi­jest, a Nje­goš je za­tim kod nas po­čeo da ši­ri srp­sku na­ci­o­nal­nu ide­o­lo­gi­ju.
Tih go­di­na po­če­lo se sa pro­pa­gi­ra­njem srp­skog na­rod­nog ime­na i na te­ri­to­ri­ji da­na­šnje Hr­vat­ske i Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne. U Te­sli­noj Li­ci, srp­sko na­rod­no ime je dje­ci ša­mar­či­na­ma na­tu­ra­no. Evo per­fekt­nog svje­do­če­nja. Đor­đe Po­po­vić je u ča­so­pi­su ,,Otadž­bi­na’’ (knji­ga IX, Be­o­grad, 1882.) na­pi­sao ne­kro­log ugled­nom Li­ča­ni­nu Da­ni­lu Me­da­ko­vi­ću. Po­po­vić je is­pri­čao je­dan de­talj iz Me­da­ko­vi­će­vog ško­lo­va­nja u Li­ci:
„Ško­la, u ko­joj se Da­ni­lo Me­da­ko­vić učio ne­ma­šti­ni, do­bi pra­vo­slav­no­ga ka­ti­he­tu u li­ku uče­ni­ka Lu­ki­ja­no­va, mla­do­ga po­pa Man­di­ća. Me­da­ko­vić mi je pri­čao na ka­kav je prak­ti­čan na­čin pop Man­dić u ča­sku osve­stio sve ka­ti­hu­me­ne, da su Sr­bi, a ne Vla­si. „Ka­ko ti je ime?”, za­pi­ta na pr­vo­me ča­su naj­bli­že­ga ma­lo­ga “vla­ha” iz Li­ke. Kad mu onaj ka­za, ka­ko se zo­ve, za­pi­ta ga pop Man­dić da­lje: “A šta si ti?” Čim ka­ti­hu­men od­go­vo­ri da je Vlah, već je do­bra ću­ška ka­ti­he­ti­na bi­la re­pli­ka na od­go­vor. “Sr­bin si jad­ni­če, ka­kav vlah”, po­u­či ga uz to pop Man­dić i ova po­u­ka bi­la je ta­ko uspe­šna da se ni­je­dan “vlah” ne na­đe vi­še me­đu ka­ti­hu­me­ni­ma, ne­go svi ve­se­lo is­po­ve­di­še da su Sr­bi.” (stra­ne 594 i 595)
Ta­ko se u Li­ci oko 1830. go­di­ne po­sta­ja­lo Sr­bi­nom, do­bi­ješ vruć ša­mar i mo­men­tal­no po­sta­neš Sr­bin.
Uglav­nom smo svi mi na Ili­ri­ku mje­ša­vi­na vi­še sta­ro­sje­dje­lač­kih et­ni­ja me­đu ko­ji­ma je do­mi­nant­na vla­ška, mi smo u et­nič­kom smi­slu naj­ve­ćim di­je­lom di­nar­ski Vla­si, isti oni lju­di ko­je su Mle­ča­ni u bez­broj­nim do­ku­men­ti­ma ime­no­va­li kao Mor­la­ke - cr­ne Vla­he (jer su u sred­njem vi­je­ku no­si­li cr­ne gu­nje­ve). O sve­mu to­me, o et­no­ge­ne­zi na­ci­ja sa ovih pro­sto­ra sam na­ši­ro­ko pi­sao u tri mo­je knji­ge i ne­mo­gu­će je da u ovom krat­kom od­go­vo­ru to sve pred­sta­vim i ob­ja­snim.
Te­sla se iz­ja­šnja­vao kao Cr­no­go­rac, na­rav­no. Evo isto­rij­skih iz­vo­ra. List “Pittsburgh Dis­patch” (22. VI 1891.), u član­ku “A gre­at elec­tri­cal ge­ni­us“ je na­veo: “Te­sla is a Mon­te­ne­grin…“, da­kle - “Te­sla je Cr­no­go­rac…”
List “The Ja­sper We­ekly Co­u­ri­er“ (10. III 1893.), na stra­ni 3 je u pod­na­slo­vu ob­ja­vio: “An Eve­ning with Mon­te­ne­grin Elec­tri­cal Wi­zard“, a to će re­ći: “Ve­če sa cr­no­gor­skim ča­rob­nja­kom elek­tri­ke.“
List iz Mon­ta­ne “The New North-West“ (1. IV 1893.) je na stra­ni 1 ob­ja­vio: “Ni­ko­la Te­sla is only abo­ut 35 years old. He is a Mon­te­ne­grin by birth…“, ili: “Ni­ko­la Te­sla ima sa­mo oko 35 go­di­na. On je po ro­đe­nju Cr­no­go­rac...“
List “The Ti­mes Pi­cayune“ (6. X 1894.) ko­ji je iz­la­zio u Nju Or­le­an­su, na stra­ni 4 je pi­sao: “Ni­ko­la Te­sla, that wi­zard of elec­tri­city. . . said tall and hand­so­me Mon­te­ne­grin” a to će re­ći da su ga oka­rak­te­ri­sa­li kao “vi­so­kog i li­je­pog Cr­no­gor­ca”.
I ta­ko da­lje, još mno­go pu­ta je u ame­rič­kim li­sto­vi­ma u po­sled­njoj de­ce­ni­ji 19. vi­je­ka na­vo­đen kao Cr­no­go­rac, a to ame­rič­kim no­vi­na­ri­ma ni­je imao ko ka­za­ti - do sa­mi Te­sla. I sve sam to, uz broj­ne fak­si­mi­le, mno­go op­šir­ni­je pri­ka­zao u mo­joj no­voj knji­zi. Ko­li­ko Te­sla pri­pa­da srp­skoj na­ci­ji, isto to­li­ko pri­pa­da i cr­no­gor­skoj na­ci­ji.
Go­spo­din Mra­o­vić tre­ba da zna, isto­ri­ja - ko­ju ma­ni­fe­stu­ju isto­rij­ski iz­vo­ri – je za­vr­še­na i ne­pro­mje­nji­va, ni­ka­ka­va tu­ma­če­nja Dra­ga­na Mra­o­vi­ća i hi­lja­da dru­gih srp­skih na­ci­o­nal­nih ra­bot­ni­ka ne mo­gu pro­mi­je­ni­ti či­nje­ni­cu da se Ni­ko­la Te­sla iz­ja­šnja­vao kao Cr­no­go­rac, a sto­ji na­rav­no da se u ši­rem smi­slu iz­ja­šnja­vao i kao Sr­bin. Tre­ba­mo ta­ko­đe zna­ti da po­jam Sr­bin ni­je u 19. vi­je­ku imao isti smi­sao kao da­nas, na­rod na Ili­ri­ku je u 19. vi­je­ku ozna­ku Sr­bin pod­ra­zu­mi­je­vao kao – pra­vo­sla­vac.
Što se ti­če ska­ske o na­stan­ku “mon­te­ne­grin­ske na­ci­je u Bro­zo­vom de­kre­tu”, evo ri­je­či Sv. Pe­tra Ce­tinj­skog na­pi­sa­ne Je­re­mi­ji Ga­gi­ću 1827. go­di­ne, po­vo­dom do­la­ska Si­me Sa­raj­li­je na Ce­ti­nje:
”Ja ne znam bi li se ika­kav dru­gi Ser­bin so­gla­sio ži­vje­ti u Cer­noj Go­ri, ka­ko što je naš lju­ba­zni Mi­lu­ti­no­vić so­gla­san.” (prof. dr Ra­do­man Jo­va­no­vić, Isto­ri­ja Cr­ne Go­re Si­me Mi­lu­ti­no­vi­ća Sa­raj­li­je, www.rastko.rs)
Pre­ma to­me, pr­vi i je­di­ni Sr­bin u Cr­noj Go­ri 1827. bio je Si­ma Sa­raj­li­ja, bar ta­ko tvr­di Sv. Pe­tar Ce­tinj­ski. No, ne sum­njam da će nas go­spo­din Mra­o­vić i da­lje na­b­je­đi­va­ti ka­ko ni Sv. Pe­tar Ce­tinj­ski, ni Te­sla ni­je­su zna­li što zbo­re.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"