Подаци из извјештаја о пуњењу буџета за првих шест мјесеци / -Архива
21/07/2021 u 08:50 h
Nataša SpaićNataša Spaić
StoryEditor

Општина Тузи дугује 84.679 еура за позајмице

За бруто зараде запослених потрошено је 464.110 еура. Текући приходи су 626.951 еурао, пренијета средства 724.642 еура а од донација и трансфера добили су 657.621 еуро

Општина Тузи дугује 84.679 еура на име позајмица које је локална самоуправа узела из Фонда за подршку општинама за предфинансирање донаторских пројеката. Ови подаци садржани су у извјештају о планираним и извршим расходима за период од 1. јануара до 30. јуна. У документу је назначено да су укупни приходи у првих шест мјесеци остварени у износу од 2.009.215 еура, од чега су текући приходи 626.951 еуро, од пореза је приходовано 264.819 еура, такси 11.611, накнада 344.663, остали проходи су 5.856 еура. Када је у питању продаја имовине у касу Општине Тузи није се слило ни цент, средства пренесена од прошле године износе 724.642 еура, док је од донација и трансфера за првих пола године остварено 657.621 еура.

Када су у питању издаци они су за првих шест мјесеци остварени у износу од 1.577.453 еура. Текући издаци износе 714.973 еура од чега је на бруто зараде запослених потрошено 464.110 еура, за нето зараде је потрошено 279.338, за порез на зараде 37.523 еура. За доприносе на терет запосленог потрошено је 100.061, за доприносе на трет послодавца 42.309, а остала лична примања су износила 41.890 еура. У документу је назначено да за зимницу, затим за становање и одвојени живот, превоз и јубиларне награде није исплаћен ни еру, док је за накнаде одборницима у првих шест мјесеци исплаћено 31.084 еура. За остале накнаде је потрошенп 10.806, расходи за материјал су износили 46.227, за администратувни материјал је потрошено 11.919, док су расходи за електричну енергију износили 16.405 еура. За пола године за гориво је потрошено 19.902 еура. Општина Тузи потрошила је 3.568 еура за службена путовања, за репрезентацију и трошкове бифеа потрошено је 4.584, за комуникационе услуге 12.704, банкарске услуге 1.626 еура. За адвокатске, нотарске услуге потрошено је 4.316, консултанстке услуге 4.995, за стручно усавршавање 80 еура, док је за остале услуге потрошено 58.630 еура.

Општина је за пола године потрошила 1.800 еура по основу суских поступака, а 10.746 по основу уговора о дјелу.

Политичким партијама дали 25.000

Општина је у првих пола година институцијама, невладином и јавном сектору усмјерила 522.525, институцијама спорта 295.630, а политичким партијама 25.271. За једнократне социјалне помоћи дато је 36.338 еура. Од 200.000 еура колико је буџетом било предвиђено буџетом за трансфере јавним предузећима дато је пола износа.

Када су у питању капитални издаци они су остварени у износу од 315.130 еура. Издаци за локалну инфраструктуру износили су 127.576 еура, Општина Тузи није имала издатака по основу градње објеката, а од 123.044 еура колико је буџетом за ову годину намијенила за уређење земљишта за шест мјесеци није потрошила ни еуро. За опрему је потрошено 13.519 еура, а за инвестиционо одржавање 42.002 еура. У извјештају је назначено да су 132.032 еура потрошили за остале капиталне издатке -трансфере за пројекат ПАСТ 4. Ни еуро није потрошено за позајмице и кредите нефинансијским и финансијским институцијама али ни појединцима јер буџетом за ове намјене није предвиђени ни еуро.

Од планираних 69.000 еура колико је било намијењено за текућу буџетску резерву за пола године је потрошено 5.000 еура, док од 15.000 еура колико је било опредијељено за сталну буџетску резерву није потрошен ни еуро.

Izdvojeno

26. jul 2021 09:22