Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija VLADA NA JUČERAŠNJOJ SJEDNICI ODOBRILA
Regionalni vodovod refinansirao kredit
Sa jučerašnje sjednice Vlade Regionalni vodovod refinansirao kredit Najpovoljnije uslove dala Erste banka, koja je ponudila otplatu kredita na period od 10 godina sa kamatom od 3,5 odsto i 0,2 odsto za obradu zajma
Vla­da je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci usvo­ji­la In­for­ma­ci­ju o re­fi­nan­si­ra­nju du­ga Jav­nog pred­u­ze­ća Re­gi­o­nal­ni vo­do­vod Cr­no­gor­sko pri­mor­je za kre­dit iz sred­sta­va Abu Da­bi fon­da za raz­voj, na­kon če­ga će oba­ve­ze te kom­pa­ni­je iz­no­si­ti 6,8 mi­li­o­na eura.
Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Di­rek­to­ra­ta za dr­žav­ni tre­zor u Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, Dra­gan Dar­ma­no­vić ka­zao je ka­ko u Vla­di sma­tra­ju da je ta za­mje­na kre­di­ta oprav­da­na i da će se na taj na­čin sma­nji­ti ri­zik ko­ji Re­gi­o­nal­ni vo­do­vod ima u ve­zi sa re­gu­li­sa­njem oba­ve­za.
– Pret­hod­ni kre­dit je bio oko 9,8 mi­li­o­na, a sa­da su tre­nut­ne oba­ve­ze oko 6,8 mi­li­o­na – ka­zao je on na­kon sjed­ni­ce Vla­de.
Re­gi­o­nal­ni vo­do­vod je za­klju­čio kre­dit­ni aran­žman 2010. go­di­ne pod uslo­vi­ma ko­ji su pod­ra­zu­mi­je­va­li pe­ri­od ot­pla­te od 15 go­di­na, sa grejs pe­ri­o­dom od tri go­di­ne, po ka­mat­noj sto­pi od 4,5 od­sto i ad­mi­ni­stra­tiv­nu ob­ra­du za po­vu­če­na sred­stva od 0,5 od­sto.
– Ima­ju­ći u vi­du da je kre­dit bio ve­zan za ame­rič­ki do­lar, kao i zbog tro­ško­va ko­je Re­gi­o­nal­ni vo­do­vod ima zbog pro­mje­ne kur­sa va­lu­ta na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu, kom­pa­ni­ja je pred­lo­ži­la da se za­klju­či no­vi kre­dit u euri­ma, ko­jim bi ot­pla­ti­la kre­dit i ti­me sma­nji­la ri­zi­ke i do­dat­ne tro­ško­ve u re­gu­li­sa­nju oba­ve­za uko­li­ko po­no­vo do­đe do pro­mje­ne kur­sa na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu – re­kao je on.
Po ri­je­či­ma Dar­ma­no­vi­ća, po­nu­du su do­sta­vi­le če­ti­ri ban­ke – NLB, Er­ste, Pr­va i Ad­di­ko, a da je naj­po­volj­ni­je uslo­ve da­la Er­ste ban­ka, ko­ja je po­nu­di­la ot­pla­tu kre­di­ta na pe­ri­od od 10 go­di­na sa ka­ma­tom od 3,5 od­sto i 0,2 od­sto za ob­ra­du zaj­ma.
Tro­ško­vi po osno­vu kurs­nih raz­li­ka iz­no­si­li su, po ri­je­či­ma Dar­ma­no­vi­ća, oko 100 hi­lja­da go­di­šnje.
Vla­da je usvo­ji­la i Iz­vje­štaj o ra­du za pro­šlu go­di­nu Fon­da za obe­šte­će­nje u ko­jem je na­ve­de­no da je uku­pan dug pre­ma biv­šim vla­sni­ci­ma od­u­ze­tih imo­vin­skih pra­va na kra­ju pro­šle go­di­ne iz­no­sio 91,02 mi­li­o­na eura. Na dru­goj stra­ni, uku­pan iz­nos za ko­ji su uma­nje­ne oba­ve­ze Fon­da na kra­ju pro­šle go­di­ne iz­no­sio je 131,09 mi­li­o­na.
Fond je za pro­šlu go­di­nu biv­šim vla­sni­ci­ma is­pla­tio go­di­šnje ra­te u iz­no­su od 2,44 mi­li­o­na eura, po ko­na­čnim rje­še­nji­ma ko­ja su do­sta­vlje­na toj in­sti­tu­ci­ji za­ključ­no sa 2015. go­di­nom.
– Od po­čet­ka pri­mje­ne Za­ko­na o po­vra­ća­ju od­u­ze­tih imo­vin­skih pra­va i obe­šte­će­nju, pa do kra­ja 2016. go­di­ne, Fon­du su ko­mi­si­je za po­vra­ćaj i obe­šte­će­nje do­sta­vi­le ukup­no 1.525 ko­nač­nih rje­še­nja, ukup­ne vri­jed­no­sti 222,12 mi­li­o­na eura. Po ko­nač­nim rje­še­nji­ma, biv­šim vla­sni­ci­ma je ukup­no u nov­cu is­pla­će­no 31,69 mi­li­o­na eura – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.
Od emi­si­je ob­ve­zni­ca se­ri­je FO02 u ukup­noj vri­jed­no­sti od 210 mi­li­o­na, Fond je, po­stu­pa­ju­ći po za­htje­vi­ma ko­ri­sni­ka pra­va na obe­šte­će­nje do kra­ja pro­šle go­di­ne kod Cen­tral­ne de­po­zi­tar­ne agen­ci­je iz­vr­šio re­gi­stra­ci­ju ob­ve­zni­ca u ukup­noj vri­jed­no­sti od 86,8 mi­li­o­na eura.J.V.


Lu­ka Ko­tor uslo­vlja­va­la bro­da­re

Agen­ci­ja za za­šti­tu kon­ku­ren­ci­je je, ka­ko je na­ve­de­no u iz­vje­šta­ju o ra­du za pro­šlu go­di­nu, utvr­di­la da je doo „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja Bu­dva” zlo­u­po­tri­je­bio do­mi­nant­ni po­lo­žaj na tr­ži­štu ta­ko što je na­met­nuo neo­prav­da­no vi­so­ku ci­je­nu uslu­ge. To je ura­đe­no di­rekt­nim utvr­đi­va­njem po­seb­ne mje­seč­ne na­kna­de za odr­ža­va­nje i oči­ta­va­nje vo­do­mje­ra u, ka­ko je kon­sta­to­va­la Agen­ci­ja, ne­pri­mje­re­no vi­so­kom iz­no­su od 8,092 eura sa ura­ču­na­tim PDV-om. Agen­ci­ja je, rje­še­njem, za­bra­ni­la sva­ko bu­du­će po­stu­pa­nje ko­jim bi mo­gla da se na­ru­ši kon­ku­ren­ci­ja. Ta­ko­đe, pod­ne­sen je i za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka Su­du za pre­kr­ša­je Bu­dva, ko­ji je ob­u­sta­vio po­stu­pak, a Vi­ši sud za pre­kr­ša­je je uki­nuo to rje­še­nje i pred­met vra­tio pr­vo­ste­pe­nom su­du na po­nov­ni po­stu­pak i od­lu­či­va­nje.
Utvr­đe­no je i da je „Lu­ka Ko­tor” zlo­u­po­tre­blja­va­la do­mi­nan­tan po­lo­žaj ta­ko što uslo­vlja­va agen­te i bro­da­re da za uslu­ge pi­lo­ta­že mo­ra­ju da an­ga­žu­ju to pred­u­ze­će u sva­kom slu­ča­ju ka­da je do­la­zna i od­la­zna lu­ka plo­vi­la – Lu­ka Ko­tor. Su­du za pre­kr­ša­je u Ko­to­ru pod­ne­sen je za­htjev za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nog po­stup­ka pro­tiv prav­nog li­ca i od­go­vor­nog li­ca u prav­nom li­cu, ko­ji je sud od­ba­cio, a Vi­ši sud za pre­kr­ša­je vra­tio je pred­met na po­nov­ni po­stu­pak.


Isti čla­no­vi od­bo­ra di­rek­to­ra

Vla­da je ak­ci­o­na­ri­ma Bu­dvan­ske ri­vi­je­re pred­lo­ži­la da nji­hov ka­pi­tal u tom ho­tel­skom pred­u­ze­ću na­sta­ve da pred­sta­vlja­ju Sa­ša Ra­do­vić i Dra­ško Kri­vo­ka­pić. Njih dvo­ji­ca su pro­šle go­di­ne pr­vi put iza­bra­ni za čla­no­ve bor­da. Ra­do­vić je i pre­dsjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra.
Osim njih dvo­ji­ce, u od­bo­ru di­rek­to­ra su pred­stav­ni­ci Fon­da PIO, Stra­tek­sa i AIK ban­ke.D.M.


Za­kon o va­zdu­šnom sa­o­bra­ća­ju

Vla­da je utvr­di­la pred­log za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o va­zdu­šnom sa­o­bra­ća­ju.
– U ci­lju do­sled­nog spro­vo­đe­nja mje­ra bez­bjed­no­sti u ci­vil­nom va­zdu­ho­plov­stvu, pred­lo­že­nim od­red­ba­ma se, po­red oba­ve­za ope­ra­to­ra aero­dro­ma, pro­pi­su­ju i naj­zna­čaj­ni­je oba­ve­ze ope­ra­to­ra va­zdu­ho­plo­va u obla­sti bez­bjed­no­sti i do­pu­nju­ju ka­zne­ne od­red­be. Po­red to­ga, iz­mje­na­ma su pre­ci­zni­je i ja­sni­je de­fi­ni­sa­ne po­je­di­ne od­red­be va­že­ćeg Za­ko­na – sa­op­šti­li su iz Vla­de.D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"