Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Stav
NATO berićet
NATO berićet
- Pi­še: Bo­ri­vo­je Ćet­ko­vić

Ula­skom u NA­TO, ,,naj­moć­ni­ju svjet­sku ali­jan­su’’ , Cr­na Go­ra je po­sle ,,vi­še­vje­kov­nog tu­ma­ra­nja” na­šla se­be i svo­je mje­sto ,,u po­ro­di­ci pro­gre­siv­nih i de­mo­krat­skih na­ro­da”. Da­kle, svi vla­da­ri Cr­ne Go­re ni­je­su zna­li šta ra­de, tek s usto­li­če­njem no­vog go­spo­da­ra ,,pro­gle­da­li smo” i svr­sta­li se na ,,pra­vu” stra­nu. ,,Lu­ta­li” su i vla­da­ri iz ku­će Pe­tro­vi­ća, čak i naj­mu­dri­ji me­đu nji­ma Sve­ti Pe­tar Ce­tinj­ski i Nje­goš, po ko­me se ka­zu­je­mo, a 1918. ko­nač­no smo ,,za­lu­ta­li”, pa 1941, 1999, godi­ne i da ne bi go­spo­da­ra i nje­go­ve ,,sa­rad­nje” sa Va­šing­to­nom, sre­di­nom de­ve­de­se­tih go­di­na, tu­ma­ra­li bi­smo i da­nas.
Cr­na Go­ra, ona nji­ho­va, ze­le­na­ška, dva­na­e­sto­jul­ska, na­to­fil­ska, iz­me­ćar­ska po­no­sna je pri­je­mom u NA­TO, jer iako je pro­tek­to­rat – dr­ža­vi­ca s voj­skom ko­ja je jed­na od naj­ma­njih u Evro­pi, svje­sna je svog stra­te­škog zna­ča­ja: obez­bje­đu­je kon­tro­lu nad vi­tal­nim re­gi­o­nom na pe­ri­fe­ri­ji Evrop­ske uni­je, i što je ve­o­ma bit­no- bi­će za­bra­njen pri­stup ru­skim rat­nim bro­do­vi­ma nje­nim ja­dran­skim lu­ka­ma.
O ra­to­vi­ma ko­je je ova raz­boj­nič­ka, osva­jač­ka or­ga­ni­za­ci­ja vo­di­la u svi­je­tu od svo­ga osni­va­nja 4. apri­la 1949. go­di­ne do da­nas ne­će­mo go­vo­ri­ti- sa­mo za na­bra­ja­nje svih nji­ho­vih zlo­či­na, ne­prav­di i na­si­lja uči­nje­nih u svi­je­tu bi­la bi po­treb­na po­ve­ća bro­šu­ra.
A ka­ko iz­gle­da svi­jet da­nas, stvo­ren po ,,mje­ri” po­ro­di­ce de­mo­krat­skih i pro­gre­siv­nih na­ro­da” kod ko­jih se Cr­na Go­ra naj­zad skra­si­la i na­šla se­be?
U iz­ja­vi za beč­ki ,,Ku­rir’’ Žan Ci­gler, sa­vjet­nik Sa­vje­ta za ljud­ska pra­va, ka­že da je 54 mi­li­o­na lju­di pro­šle go­di­ne ubi­je­no u ra­tu, umr­lo od gla­di, od za­ga­đe­ne vo­de ili od već dav­no po­bi­je­đe­nih epi­de­mi­ja. “Ži­vi­mo’’, iz­ja­vio je Ci­gler, ,,pod svjet­skom dik­ta­tu­rom glo­bal­nog fi­nan­sij­skog ka­pi­ta­la’’. On je na­veo da ,,oli­gar­si 500 naj­ve­ćih kon­cer­na kon­tro­li­šu 52, 8 od­sto svjet­skog bru­to so­ci­jal­nog pro­iz­vo­da. To je moć ko­ju ne­ma ni­je­dan kralj, car, vla­dar. Kon­cer­ni ni­je­su pod dr­žav­nom kon­tro­lom i sli­je­de jed­nu stra­te­gi­ju- uve­ća­nje pro­fi­ta.......Od 7, 3 mi­li­jar­de jed­na mi­li­jar­da lju­di traj­no gla­du­je, što je po­sle­di­ca ka­ni­bal­skog svjet­skog po­ret­ka”. E, to je dru­ži­na s ko­jom smo se udru­ži­li- bi­će­mo, kao i do­sad, po­slu­šni­ci, bes­po­go­vor­ni iz­vr­ši­o­ci nji­ho­vih na­lo­ga. I ka­da nas ni­po­da­šta­va­ju (ću­ška­ju pred­sjed­ni­ka vla­de) na­ši zva­nič­ni­ci i za ta­kva po­ni­ža­va­nja ima­ju ra­zu­mi­je­va­nja - ve­li­ka im je sa­tis­fak­ci­ja što či­tav svi­jet pri­ča o to­me i zna za Cr­nu Go­ru. Da je pre­mi­jer Mar­ko­vić za­i­sta ve­li­ki bak­suz ne­ma sum­nje, za­tr­čao se i na­šao se gdje mu ni­je mje­sto- is­pred svjet­skog moć­ni­ka Tram­pa. A on, kao i nje­go­vi pret­hod­ni­ci, ši­rom svi­je­ta ne sa­mo da ću­ška već i ga­zi sve što mu se na­đe na pu­tu ostva­ri­va­nja neo­im­pe­ri­ja­li­stič­kih, osva­jač­kih ci­lje­va. Da je ko­jim slu­ča­jem umje­sto Du­ška bio Fi­lip, on bi se, si­gu­ran sam, iz­vi­nio i mo­lio za opro­štaj ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka, dok se ta­ko ne­što ne bi mo­glo de­si­ti go­spo­da­ru -kao ,,dr­žav­nik” do­bro se iz­bi­ri­kao i stao bi ta­mo gdje mo­že i smi­je sta­ti -du­bo­ko u po­za­di­nu iza NA­TO moć­ni­ka.
Od­lu­ka, do­ne­se­na 28. apri­la, za re­žim i su­ve­re­ni­stič­ku opo­zi­ci­ju bi­la je ,,isto­rij­ska”- do­ni­je­la nam je be­ri­ćet ( sre­ću, na­pre­dak, iz­o­bi­lje) i što je naj­va­žni­je: uko­li­ko bi do­šlo do so­ci­jal­nog bun­ta, pro­te­sta gra­đa­na, NA­TO će pru­ži­ti po­moć vla­da­ju­ćem re­ži­mu u gu­še­nju po­bu­ne, tim pri­je uko­li­ko se ,,do­ka­že” da iza nje sto­ji stra­ni fak­tor. Da­kle, sta­nje osta­je ka­kvo je­ste: on i da­lje dr­ži di­zgi­ne, a ve­ći­na, osi­ro­ma­še­ni gra­đa­ni, no­se ja­ram. Ne­ma mje­sta sla­vlje­nič­kom po­na­ša­nju ni u opo­zi­ci­ji, ni u par­ti­ja­ma i stran­ka­ma na vla­sti.
Cr­no­gor­sko dru­štvo ne­za­dr­ži­vo ide u pro­past.
Stan­dard sta­nov­ni­štva zna­čaj­no će ugro­zi­ti vla­di­ne mje­re šted­nje: uki­da­nje na­kna­de za maj­ke, po­sku­plje­nje ro­ba i uslu­ga, ve­će ula­ga­nje u voj­sku.
Dav­no su pro­šla vre­me­na ka­da su po­sle po­bje­de na iz­bo­ri­ma pri­re­đi­va­ne op­šte go­zbe u ko­ji­ma su uče­stvo­va­li svi pri­vr­že­ni­ci re­ži­ma, ka­da se u go­spo­da­re­vo zdra­vlje kli­ca­lo, je­lo, pi­lo, svi­ra­lo, igra­lo i pje­va­lo. I DPS ni­je vi­še ono što je bio-otan­čao je bro­jem i imet­kom. Mo­no­lit­no­sti ne­ma, sve je vi­še ne­za­do­volj­ni­ka- du­bo­ki raz­do­ri i ve­li­ke raz­mi­ri­ce vla­da­ju u par­tij­skom vr­hu.
A i iz­va­na sve vi­še sti­žu gla­so­vi go­ri i cr­nji ne­go što su do­la­zi­li. Sje­ti­mo se šta je Tramp iz­ja­vlji­vao o na­šem go­spo­da­ru u vri­je­me pred­iz­bor­ne kam­pa­nje- po­mi­njao je kri­mi­nal, šverc, ko­rup­ci­ju, bo­ga­će­nje.
Dvo­ji­ca ana­li­ti­ča­ra Lon­don­ske ško­le eko­no­mi­je Ha­ri Blejn i Ro­bert Ben­son ob­ja­vi­li su, po­zi­va­ju­ći se na iz­vje­šta­je Pro­jek­ta za iz­vje­šta­va­nje o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu i ko­rup­ci­ji (OC­CRP), da je biv­ši cr­no­gor­ski pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić ,,je­dan od naj­go­rih vla­sto­dr­ža­ca na svi­je­tu” i da je pro­gla­šen za ,,glav­nu lič­nost or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je” za 2015. go­di­nu. Ni­je­su za­bo­ra­vlje­ni ni po­slov­ni part­ne­ri cr­no­gor­skog go­spo­da­ra u raz­gra­na­tom šver­cu ci­ga­re­ta sa po­zna­tim ,,bi­zni­sme­ni­ma”iz afir­mi­sa­nih ita­li­jan­skih ,,fa­mi­li­ja”: Sa­kra ko­ro­na uni­ta i Ka­mo­re.
U ob­ra­ču­nu ne sa­mo sa bor­be­nim di­je­lom opo­zi­ci­je (DF) ne­go i sa na­ro­dom, obes­pra­vlje­nim, opljač­ka­nim, oja­đe­nim gra­đa­ni­ma, dik­ta­to­ru pre­o­sta­je sa­mo pri­mje­na go­le si­le – to je je­di­ni na­čin da se sa­ču­va ogo­lje­na vlast. Da li će mu NA­TO pri­te­ći u po­moć pi­ta­nje je na ko­je, za­sad, ne mo­že­mo od­go­vo­ri­ti- sve za­vi­si od od­no­sa i do­go­vo­ra Mo­skve i Va­šing­to­na.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"