Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi - datum: 2017-07-07 LJILJANA KRIVOKAPIĆ UPOZORILA DA MINISTARSTVO ZDRAVLJA ELEKTRONSKIM ZAKAZIVANJEM KRŠI PRAVA PACIJENATA
Budvane, umjesto u Kotor, šalju na Cetinje
Krivokapić Budvane, umjesto u Kotor, šalju na Cetinje Smatram da osiguranici treba da se liječe u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, čime bi im bila dostupnija zdravstvena zaštita, kaže predsjednica Sindikata zdravstva Krivokapićeva objašnjava da se dešava da izabrani ljekari bez prethodno odrađenih analiza zakažu kod specijalista preglede pacijenata, čime se otežava i usporava liječenje
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta zdrav­stva Lji­lja­na Kri­vo­ka­pić ka­za­la je za „Dan” da se pro­jek­tom elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja pa­ci­je­na­ta Mi­ni­star­stva zdra­vlja, kr­še pra­va pa­ci­je­na­ta na iz­bor lje­ka­ra, če­ka­nje na pre­gled i kva­li­te­te zdrav­stve­ne za­šti­te. Kri­vo­ka­pi­će­va is­ti­če da zbog manj­ka ka­dra u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma, po­seb­no ter­ci­jal­nog ni­voa, kao što je Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re (KCCG), gra­đa­ni če­ka­ju na pre­gled. Ona is­ti­če da je neo­p­hod­no uve­sti da spe­ci­ja­li­sti mo­gu da oba­vi­je­ste pa­ci­jen­te te­le­fon­skim pu­tem o no­vom ter­mi­nu, od­la­ga­nju pre­gle­da ili kon­sul­ta­ci­ji. Kri­vo­ka­pi­će­va ob­ja­šnja­va da se de­ša­va da iza­bra­ni lje­ka­ri bez pret­hod­no od­ra­đe­nih ana­li­za, za­ka­žu spe­ci­ja­li­sti­ma pre­gle­de pa­ci­je­na­ta, što im ote­ža­va i uspo­ra­va li­je­če­nje.
– Ne­za­do­volj­ni smo i ras­po­dje­lom pa­ci­je­na­ta pre­ma op­šti­na­ma, jer sta­nov­ni­ci Pe­trov­ca i Bu­dve mo­ra­ju da idu da se li­je­če na Ce­ti­nje, iako su do sa­da išli na spe­ci­ja­li­stič­ke pre­gle­de u Ko­to­ru i Ba­ru. Sma­tram da osi­gu­ra­ni­ci tre­ba da se li­je­če u naj­bli­žoj zdrav­stve­noj usta­no­vi, či­me bi im bi­la do­stup­ni­ja zdrav­stve­na za­šti­ta. Po za­ko­nu osi­gu­ra­ni­ci ima­ju pra­vo da iza­be­ru ko­ji će ih lje­kar pre­gle­da­ti, ko­ji ih je ra­ni­je li­je­čio, ko­ji po­zna­je nje­go­vu isto­ri­ju bo­le­sti i či­je po­vje­re­nje je pa­ci­jent za­do­bio. Ra­di se i o is­ku­stvu, zna­nju, po­seb­no u hi­rur­škim gra­na­ma, jer to opre­dje­lju­je pa­ci­jen­te da se od­lu­če za spe­ci­ja­li­stu, ko­ji je naj­bo­lji struč­njak za od­re­đe­ne bo­le­sti i obla­sti me­di­ci­ne. To je ovim pro­jek­tom gra­đa­ni­ma us­kra­će­no – is­ti­če Kri­vo­ka­pi­će­va.
Ona ka­že da pa­ci­jen­ti če­sto ne do­bi­ja­ju po­treb­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu u do­mo­vi­ma zdra­vlja, već se upu­ću­ju di­rekt­no u op­šte bol­ni­ce i Kli­nič­ki cen­tar.
– U raz­vi­je­nim ze­mlja­ma do 80 od­sto zdrav­stve­ne za­šti­te pa­ci­jen­ti­ma se pru­ža u do­mo­vi­ma zdra­vlja, ali kod nas ni­je ta­ko. Či­ni mi se da je još vi­še taj od­nos na­ru­šen elek­tron­skim za­ka­zi­va­njem pre­gle­da. Je­di­na je pred­nost što gra­đa­ni ne­će mo­ra­ti sa upu­ti­ma vi­še da od­la­ze na šal­te­re i za­ka­zu­ju pre­ge­le­de. Ali i da­lje ima­mo slu­a­čej­ve da gra­đa­ni do­bi­ja­ju upu­te da su hit­ni slu­ča­je­vi i ula­ze pri­je re­da, što mo­ra­mo da is­po­štu­je­mo, iako po­sto­ji elek­tron­sko za­ka­zi­va­nje pre­gle­da. Tu na­sta­je pro­blem jer se stva­ra­ju gu­žve i mno­gi spe­ci­ja­li­sti, me­đu ko­jim sam i ja, sma­tra­ju da ova­kav si­stem za­ka­zi­va­nja mo­že do­ve­sti do po­ve­ća­nja li­sta če­ka­nja – ob­ja­šnja­va Lji­lja­na Kri­vo­ka­pić.
Kri­vo­ka­pi­će­va na­vo­di da zdrav­stve­ni si­stem ne­ma do­vo­ljan broj iz­vr­ši­o­ca za ova­kav pro­je­kat. – U Kli­nič­kom cen­tru taj pro­blem je po­seb­no iz­ra­žen, jer pa­ci­jen­ti uvi­jek tra­že da bu­du pre­gle­da­ni istog tre­na. Mo­ra se na­pra­vi­ti ne­ki red, jer pre­gle­da­mo po 30 do 40 pa­ci­je­na­ta u smje­ni, a sa­da je do­ne­se­na sat­ni­ca po ko­joj za pre­gled mo­že da se utro­ši 15–20 mi­nu­ta, i on­da će­mo ima­ti du­ga če­ka­nja do pr­vog pre­gle­da pa­ci­jen­ta. Ni­je se ušte­dje­lo na vre­me­nu, a ima­mo po­no­vo gu­žve is­pred am­bu­lan­ti – po­ru­ču­je ona.
Kri­vo­ka­pi­će­va je ka­za­la da je rje­še­nje za di­jag­no­sti­ku u ra­di­o­lo­gi­ji i on­ko­lo­gi­ji u smjen­skom ra­du.
– Po­sto­je apa­ra­ti i opre­ma ko­je mo­gu iz dru­gog gra­da da oči­ta­va­ju na­la­ze pa­ci­jen­ta, i teh­no­lo­ška do­stig­nu­ća tre­ba is­ko­ri­sti­ti. Ta­ko tre­ba da uve­že­mo KCCG sa dru­gim bol­ni­ca­ma, či­me bi se olak­šao po­sao ko­le­ga­ma – ka­že Lji­lja­na Kri­vo­ka­pić.D.B.


Uklju­či­ti sve lje­ka­re

Lji­lja­na Kri­vo­ka­pić po­zi­va Mi­ni­star­stvo zdra­vlja da an­ga­žu­je sve ras­po­lo­ži­ve me­di­cin­ske rad­ni­ke i lje­ka­re ko­ji ni­je­su u rad­nom od­no­su, ka­ko bi pro­je­kat elek­tron­skog za­ka­zi­va­nja uspio.
– Neo­p­hop­dno je da se po­sao po­di­je­li na sve zdrav­stve­ne rad­ni­ke da bi ovaj si­stem za­ži­vio. Vje­ru­jem da se ne­do­sta­ci mo­gu ot­kla­nja­ti u ho­du – re­kla je Kri­vo­ka­pi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"