Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Uzeli po 16.000 da ubiju Lambulića * Valentini u borbi za život potrebno 60.000 * Zorica Kovačević na čelu Danilovgrada? * Milo dao lažne podatke, ali ga ne smjenjuju * Političko predstavljanje manjina * Javna rasprava i tajni dijalog * Podjele
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milutin Simović, potpredsjednik Vlade:
Cetinje je veliko gradilište.

Vic Dana :)

Finale svjetskog prvenstva, muškarac sjedi u rasprodatom stadionu i pored sebe ima jedno slobodno mjesto. Iritiran i iznenađen pita gledaoca s druge strane tog praznog mjesta jel to slobodno mjesto nekom pripada. Ovaj mu odgovori:
– Ne, to mjesto je jednostavno slobodno.
– Ali to nije moguće, ko to ima kartu za finale svjetskog prvenstva u fudbalu, najveću moguću sportsku predstavu, i na kraju tu kartu ne iskoristi? kaže prvi.
Drugi mu odgovori:
– Pa to mjesto pripada u stvari meni, moja žena je htjela da pođe sa mnom, ali ona je nedavno umrla. Ovo je prvo finale svjetskog prvenstva koje gledam sam, bez nje.
– Oh, meni je stvarno neizmjerno žao!! Ali zar niko od vaše porodice ili poznanika nije htio da dođe umjesto nje, ipak je ovo finale?
– Ne, oni su svi na sprovodu...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-26 SJEDNICA LOKALNOG PARLAMENTA ZAKAZANA ZA 3.JUL, STEVAN DŽAKOVIĆ TRAŽI DA SE ISPITA POVJERENJE DRAGANU KRAPOVIĆU
Budva pred novim izborima
Sa jedne od sjednica SO Budva Budva pred novim izborima Džaković treba da vrati mandat DF-u, preko kojeg ga je i dobio, ili da se vrati i bude dio ove vladajuće većine – saopštio je Đorđije Vujović
Pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne (SO) Bu­dva Đor­đi­je Vu­jo­vić za­ka­zao je sjed­ni­cu za 3. jul.
On je ka­zao da ni­je bi­lo ni­ka­kvog pri­ti­ska od Vla­de Cr­ne Go­re zbog neo­dr­ža­va­nja sjed­ni­ca lo­kal­nih par­lam­nen­ta u po­sled­nje po­la go­di­ne. Vu­jo­vić je re­kao da ni­je bi­lo na­ja­va bi­lo ko­jeg po­li­tič­kog su­bjek­ta o ne­pri­su­stvo­va­nju sjed­ni­ci.
– Ni­je­smo do­bi­li ni­ka­kvo upo­zo­re­nje Vla­de zbog neo­dr­ža­va­nja sjed­ni­ce. Ima­li smo za­i­sta re­pre­zen­ta­ti­van sa­sta­nak svih se­kre­ta­ra od­bor­nič­kih klu­bo­va i ni­ko ni­je na­ja­vio iz­o­sta­nak sa sjed­ni­ce – ka­zao je Vu­jo­vić.
On je pro­ko­men­ta­ri­sao iz­ja­vu pre­sjed­ni­ka op­šti­ne Bu­dva Dra­ga­na Kra­po­vi­ća da ima sa­zna­nja o ak­tiv­no­sti­ma na for­mi­ra­nju no­ve skup­štin­ske ve­ći­ne.
– Od­re­đe­na sa­zna­nja ima­mo, ali zva­nič­no ni­je­smo do­bi­li ni­ka­kav akt ko­ji bi uka­zao na ta­kve ak­tiv­no­sti u op­šti­ni Bu­dva. Naš stav je da od­bor­nik Ste­van Dža­ko­vić tre­ba da vra­ti man­dat De­mo­krat­skom fron­tu, pre­ko ko­jeg ga je i do­bio, ili da se vra­ti i bu­de dio ove vla­da­ju­će ve­ći­ne. Is­pu­njen je nje­gov za­htjev da po­dr­ži­mo za­htjev u ve­zi sa iz­bor­nim za­ko­nom. DF je po­dr­žao za­htjev sa­mo­stal­nog po­sla­ni­ka Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća u pu­nom ka­pa­ci­te­tu, dok je DPS bio pro­tiv to­ga – re­kao je Vu­jo­vi­ća, a pre­no­si por­tal RTV Bu­dva.
Ka­ko je do­dao, ako sjed­ni­ca ipak ne bu­de odr­ža­na, Op­šti­na će na­sta­vi­ti nor­ma­lan rad. Isto ta­ko, ka­ko je is­ta­kao, ne od­ba­cu­ju ni no­ve iz­bo­re kao op­ci­ju.
– I po­red sve­ga, mi se pri­pre­ma­mo za sjed­ni­cu kao da ne po­sto­ji ni­ka­kva sum­nja da li će ona bi­ti odr­ža­na. Jed­na od naj­va­žni­jih ta­ča­ka dnev­nog re­da je do­pun­ska tač­ka – pred­log od­lu­ke o po­tvr­đi­va­nju od­lu­ke o za­du­že­nju Op­šti­ne Bu­dva u ci­lju spre­ča­va­nja ak­ti­vi­ra­nja dr­žav­ne ga­ran­ci­je iz­da­te u od­no­su na fir­mu VTE od 16. mar­ta 2010. go­di­ne. Op­šti­na Bu­dva se na­la­zi u te­škoj i ne­za­vid­noj si­tu­a­ci­ji od sa­mog po­čet­ka ra­do­va na po­stro­je­nju za tret­man ot­pad­nih vo­da zbog lo­šeg ugo­vo­ra za­klju­če­nog iz­me­đu Op­šti­ne Bu­dva i VTE. Na­kon du­žih pre­go­vo­ra, Kra­po­vić je sa svo­jim ti­mom i Vla­dom Cr­ne Go­re do­šao do op­ti­mal­nog pred­lo­ga rje­še­nja. Od­bor­ni­ci bi tre­ba­lo da na na­red­noj sjed­ni­ci po­tvr­de za­du­že­nje Op­šti­ne Bu­dva kod Vla­de, a sve u ci­lju iz­mi­ri­va­nja di­je­la tro­ško­va is­klju­či­vo za iz­grad­nju tog po­stro­je­nja – sa­op­štio je Vu­jo­vić.
Ob­ja­šnja­va da je ri­ječ o du­go­go­di­šnjem pro­ble­mu, či­je je ner­je­ša­va­nje pred­sta­vlja­lo pri­jet­nju za fi­nan­sij­sku sta­bil­nost Op­šti­ne.
Po­sled­nja sjed­ni­ca bu­dvan­skog par­la­men­ta odr­ža­na je 30. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, a u ovoj go­di­ni ni­je odr­ža­na ni­jed­na zbog ne­do­stat­ka kvo­ru­ma usled ne­do­la­ska ne­za­vi­snog od­bor­ni­ka Ste­va­na Dža­ko­vi­ća.
On je za „Dan” re­kao da još raz­mi­šlja o to­me da li će do­ći na sjed­ni­cu 3.ju­la, ali da je iz­vje­sni­je da ne­će ne­go da ho­će. Dža­ko­vić sma­tra da bi pri­o­ri­tet­no pi­ta­nje tre­ba­lo da bu­de pro­vje­ra po­vje­re­nja pred­sjed­ni­ku op­šti­ne Bu­dva Dra­ga­nu Kra­po­vi­ću u par­la­men­tu.
– Pri­lič­no sam si­gu­ran da bi ta­da do­bio po­dr­šku sve­ga se­dam od­bor­ni­ka. Ako bu­de po­sta­vlje­no pi­ta­nje po­vje­re­nja Kra­po­vi­ću, do­ći ću na sjed­ni­cu. Ovo ni­je ono če­mu smo se na­da­li, ova vlast je mo­ra­la vi­še –is­ta­kao je Dža­ko­vić.
Upi­tan da li je tač­no da će da­ti po­dr­šku no­voj ve­ći­ni, u ko­joj bi bio DPS, on je re­kao da bi Kra­po­vić pr­vo jav­no­sti tre­ba­lo da od­go­vo­ri šta je do­go­va­rao sa DPS-om ka­da je pra­vljen skup­štin­ski kvo­rum za od­lu­ku o pri­hva­ta­nju spo­ra­zu­ma sa Bra­ni­sla­vom Sa­vi­ćem Gu­gi­jem, ili ka­da je do­go­va­ran na­sta­vak sa­rad­nje za fe­sti­val Si Dens.
– Sve po­slo­ve ko­je je DPS za­po­čeo oni su na­sta­vi­li. Pa tu DPS ne sme­ta oči­to –ka­zao je Dža­ko­vić.
Na pi­ta­nje da li po­dr­ža­va ras­pi­si­va­nje no­vih iz­bo­ra, Dža­ko­vić je re­kao da ne sma­tra da bi no­vi iz­bo­ri bi­li rje­še­nje.
– Mi­slim da oni sa­da od­go­va­ra­ju sa­mo De­mo­kra­ta­ma. Ne znam što bi to bi­lo po­treb­no – na­veo je Dža­ko­vić.
M.V.

Tra­ži ali­bi
Iz bu­dvan­skog DPS-a su sa­op­šti­li da bi Kra­po­vić, kao čo­vjek ko­ji je svje­stan svo­jih po­stig­nu­ća, mo­rao sa mno­go vi­še do­sto­jan­stva da po­tra­ži ali­bi za pri­je­vre­me­nu po­li­tič­ku pen­zi­ju.
– Još go­re zvu­či ka­da ovaj vr­ši­lac du­žno­sti, ko­ji od star­ta ne­ma ve­ćin­sku po­dr­šku ni unu­tar sop­stve­ne ko­a­li­ci­je, na is­te­ku man­da­ta po­zi­va bi­lo ko­ga na „obraz”, a isto­vre­me­no iz­ja­vi ka­ko ni­je si­gu­ran da li bi, sve i da ko­jim slu­ča­jem ima mo­ći, uklo­nio ču­ve­ne „oslo­bo­di­lač­ke” bil­bor­de. Iako do­la­zi iz stran­ke ko­ja po­či­va na „ko­ri­snim ne­ja­sno­ća­ma”, či­ni se da po­sled­nja de­mon­stra­ci­ja de­ma­go­gi­je pre­va­zi­la­zi sve do­sa­da­šnje per­for­man­se. Isti­na je sa­mo jed­na – ve­ći­na u bu­dvan­skom par­la­men­tu ne po­sto­ji –na­ve­li su iz DPS-a.
Oni sma­tra­ju da ne po­sto­je vi­zi­ja i struč­nost za upra­vlja­nje Bu­dvom.
– Kra­po­vić je pro­to­ko­lar­ni uprav­nik ko­ji usko­ro ne­će bi­ti ni to. I umje­sto što po­ku­ša­va da, dr­že­ći po­pu­li­stič­ke ti­ra­de o po­šte­nju, jav­no­sti po­nu­di ali­bi za po­li­tič­ki bro­do­lom, bi­lo bi mu bo­lje da uči­ni sve što mo­že da ne ugro­zi tu­ri­stič­ku se­zo­nu – na­vo­di se u sa­op­šte­nju DPS-a.

Vra­ća­ju li se Sve­to i „ko­ri­sne ne­ja­sno­će”
Od­go­va­ra­ju­ći na op­tu­žbe DPS-a, pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva Dra­gan Kra­po­vić sa­op­štio je za „Dan” da su se u DPS-u na­sje­ki­ra­li jer „zna­mo sve nji­ho­ve ko­rup­tiv­ne va­ri­jan­te i to ja­sno na­zi­va­mo pra­vim ime­nom”.
– Ku­po­vi­na od­bor­ni­ka ni­je ne­što što je no­vo za DPS. Me­đu­tim, či­nje­ni­ca da su sprem­ni da po­dr­že po­li­tič­ku sta­ti­stič­ku gre­šku do­volj­no go­vo­ri o nji­ho­voj po­gu­blje­no­sti. Ta­man smo mi­sli­li da ne mo­gu pa­sti ni­že, a oni su po­dr­škom Ivan­če­vi­ću i Dža­ko­vi­ću uspje­li da do­tak­nu no­vo dno u Bu­dvi. No­vo dno za no­vo ru­ko­vod­stvo DPS-a u Bu­dvi, sve no­vo, a ter­mi­no­lo­gi­ja i še­me sta­re. Zna se do­bro ko je tvo­rac ter­mi­na po­put „ko­ri­sne ne­ja­sno­će” i ko­li­ko su mu mi­li­o­na do­ni­je­le te ne­ja­sno­će. To je Sve­to­zar Ma­ro­vić. Pa se pi­tam dvi­je stva­ri: pr­va je je li sa­op­šte­nje pi­sa­no u Be­o­gra­du, a dru­ga je da li se sa no­vim ru­ko­vod­stvom po­no­vo kre­će pu­tem po­li­tič­ke ko­rup­ci­je i to­li­ko lu­kra­tiv­nih „ko­ri­snih ne­ja­sno­ća” – na­veo je Kra­po­vić.


Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"