Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Uzeli po 16.000 da ubiju Lambulića * Valentini u borbi za život potrebno 60.000 * Zorica Kovačević na čelu Danilovgrada? * Milo dao lažne podatke, ali ga ne smjenjuju * Političko predstavljanje manjina * Javna rasprava i tajni dijalog * Podjele
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-06-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milutin Simović, potpredsjednik Vlade:
Cetinje je veliko gradilište.

Vic Dana :)

Finale svjetskog prvenstva, muškarac sjedi u rasprodatom stadionu i pored sebe ima jedno slobodno mjesto. Iritiran i iznenađen pita gledaoca s druge strane tog praznog mjesta jel to slobodno mjesto nekom pripada. Ovaj mu odgovori:
– Ne, to mjesto je jednostavno slobodno.
– Ali to nije moguće, ko to ima kartu za finale svjetskog prvenstva u fudbalu, najveću moguću sportsku predstavu, i na kraju tu kartu ne iskoristi? kaže prvi.
Drugi mu odgovori:
– Pa to mjesto pripada u stvari meni, moja žena je htjela da pođe sa mnom, ali ona je nedavno umrla. Ovo je prvo finale svjetskog prvenstva koje gledam sam, bez nje.
– Oh, meni je stvarno neizmjerno žao!! Ali zar niko od vaše porodice ili poznanika nije htio da dođe umjesto nje, ipak je ovo finale?
– Ne, oni su svi na sprovodu...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-06-26 TIVATSKI DPS USKRATIO PODRŠKU PREDSJEDNICI OPŠTINE
Predložili smjenu Snežane Matijević
Matijević Predložili smjenu Snežane Matijević Tivatski DPS predložio smjenu jer Matijevićeva neće da odobri otpis duga za komunalije Porto Montenegru
Čla­no­vi iz­vr­šnog od­bo­ra ti­vat­skog DPS-a si­noć su pred­lo­ži­li sm­je­nu pred­sjed­ni­ce op­šti­ne Ti­vat Sne­ža­ne Ma­ti­je­vić. Na­kon sjed­ni­ce iz­vr­šnog od­bo­ra, na ko­joj su sa­mo dvo­ji­ca čla­no­va bi­li uz­dr­ža­ni po ovom pi­ta­nju a dvojica protiv, po­čeo je sa­sta­nak op­štin­skog od­bo­ra, ko­me je pri­su­stvo­va­la ve­ći­na od se­dam­de­se­tak čla­no­va. OO je podržao predlog za smjenu. Sa­stan­ku ti­vat­skog od­bo­ra DPS-a pri­su­stvo­va­li su ko­or­di­na­to­ri u ime cen­tra­le stran­ke Go­ran Je­vrić i Pre­drag Ne­ne­zić, pred­sjed­nik OO i pot­pred­sjed­nik op­šti­ne Si­ni­ša Ku­so­vac i pred­sjed­nik ti­vat­ske skup­šti­ne Ivan No­vo­sel.
Od­lu­ku o smje­ni Ma­ti­je­vi­će­ve sa­da tre­ba da po­tvr­di lo­kal­na skup­šti­na na na­red­noj sjed­ni­ci. Ma­ti­je­vi­će­va je žr­tva pro­cje­ne da ne tre­ba da pot­pi­še od­lu­ku o otpisu du­ga za ko­mu­na­li­je Por­to Mon­te­ne­gru od 5,6 mi­li­o­na eura.
Ovaj epi­log se mo­gao na­slu­ti­ti na­kon ne­dav­nog sa­op­šte­nja sa sjed­ni­ce pred­sjed­ni­štva DPS-a. Na­i­me, pri­je ne­ko­li­ko da­na, pred­sjed­ni­štvo te par­ti­je je na sjed­ni­ci ko­joj je pred­sje­da­vao čel­nik stran­ke Mi­lo Đu­ka­no­vić da­lo na­log op­štin­skom od­bo­ru u Tiv­tu da pre­du­zme kon­kret­ne mje­re ko­je će omo­gu­ći­ti efi­ka­sni­ji na­čin funk­ci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne vla­sti i da­ti do­dat­ni pod­sti­caj re­a­li­za­ci­ji iz­bor­nog pro­gra­ma.
Na sjed­ni­ci pred­sjed­ni­štva ana­li­zi­ran je na­čin fun­kci­o­ni­sa­nja lo­kal­ne vla­sti u Tiv­tu i oci­je­nje­no da je na­kon ubje­dlji­ve po­bje­de i ogrom­ne po­dr­ške ko­ju su Tiv­ća­ni uka­za­li DPS-u bi­lo objek­tiv­no oče­ki­va­nje bi­ra­ča da se kva­li­tet vr­še­nja vla­sti i re­a­li­za­ci­ja ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja, od ko­jih su ne­ke i dr­žav­nog zna­ča­ja, po­dig­nu na još vi­ši ni­vo.
Lo­kal­ni par­la­ment u Tiv­tu dao je u ja­nu­a­ru sa­gla­snost pred­sjed­ni­ci op­šti­ne Sne­ža­ni Ma­ti­je­vić da sa fir­mom Adri­ja­tik Ma­ri­nas za­klju­či ugo­vor o ot­pi­su oko 5.600.000 eura po­tra­ži­va­nja Op­šti­ne od Por­to Mon­te­ne­gra za ko­mu­na­li­je. Ipak, Ma­ti­je­vićeva je in­for­mi­sa­la jav­nost da ni­je sta­vi­la pot­pis na spor­ni do­ku­ment i na­po­me­nu­la da će se od­re­di­ti na­kon što svoj sud da Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, ko­je is­pi­tu­je taj slu­čaj.
U pred­lo­gu tog ugo­vo­ra, ko­jem ne­do­sta­je pot­pis pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, na­vo­di se da se nji­me ure­đu­ju dio me­đu­sob­nih pra­va i oba­ve­za pro­i­za­šlih iz čla­na 18 ugo­vo­ra o pro­da­ji Ar­se­na­la, ko­ji su 2006.go­di­ne, pot­pi­sa­li ta­da­šnji pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić i ka­nad­ski mi­li­jar­der Pi­ter Mank, ta­da­šnji vla­snik kom­pa­ni­je Adri­ja­tik Ma­ri­nas.
Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne ko­ja je odr­ža­na 22. fe­bru­a­ra ove go­di­ne, pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ti­vat Sne­ža­na Ma­ti­je­vić ka­za­la je da tra­ži ga­ran­ci­ju da ne­će po­ći u Spuž, od­no­sno čvr­sto uvje­re­nje da je sve u ve­zi sa ugo­vo­rom ne­spor­no.
– Ja imam svo­je zna­nje i zva­nje i me­ni je mo­ja slo­bo­da mno­go va­žna – re­kla je ta­da Ma­ti­je­vi­će­va.
Op­šti­na Ti­vat je po­lo­vi­nom ovog mje­se­ca sa­op­šti­la da je iz ka­bi­ne­ta glav­nog spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća oba­vi­je­šte­na da u slu­ča­ju kon­tro­verz­nog ot­pi­sa mi­li­on­skih iz­no­sa za ko­mu­na­li­je Por­to Mon­te­ne­gru za­sad ni­je bi­lo kr­še­nja za­ko­na.
– Na osno­vu do­sta­vlje­ne slu­žbe­ne za­bi­lje­ške, a na­kon ana­li­ze pri­ku­plje­nih oba­vje­šte­nja, po­da­ta­ka i do­ku­men­ta­ci­je u to­ku iz­vi­đa­ja, Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo je oci­je­ni­lo da u kon­kret­nom slu­ča­ju ni­je bi­lo ne­pra­vil­no­sti ko­je bi uka­zi­va­le da je iz­vr­še­no kri­vič­no dje­lo za ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti. Tač­ni­je, SDT je utvr­di­lo da se do­no­še­nju od­lu­ke o da­va­nju sa­gla­sno­sti na pred­log ugo­vo­ra o na­či­nu is­pu­nje­nja di­je­la me­đu­sob­nih oba­ve­za po osno­vu na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta iz­me­đu Op­šti­ne Ti­vat i Adri­ja­tik Ma­ri­nas Ti­vat, na sjed­ni­ci SO Ti­vat od 17. ja­nu­a­ra 2018. go­di­ne, pri­stu­pi­lo na na­čin i po po­stup­ku pro­pi­sa­nom za­ko­nom i sta­tu­tom op­šti­ne i od ovla­šće­nog or­ga­na – pi­sa­lo je u sa­op­šte­nju ko­je je ta­da pro­sli­je­đe­no iz ka­bi­ne­ta Sne­ža­ne Ma­ti­je­vić.
Od­lu­ku da se da sa­gla­snost na pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra ko­jim bi Op­šti­na Por­to Mon­te­ne­gru opro­sti­la 5,6 mi­li­o­na eura svo­jih po­tra­ži­va­nja na ime ko­mu­na­li­ja za iz­grad­nju obje­ka­ta u tom elit­nom na­u­tič­ko-tu­ri­stič­kom kom­plek­su 17.ja­nu­a­ra na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne do­ni­je­lo je 17 od­bor­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta. Ž.K.

Ne­do­stup­na za ko­men­tar

DPS je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma pri­je dvi­je go­di­ne sa Sne­ža­nom Ma­ti­je­vić kao no­si­o­cem li­ste osvo­jio ap­so­lut­nu vlast. Ona je dok­tor sto­ma­to­lo­gi­je i pre­da­vač na pod­go­rič­kom Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu. Do iz­bo­ra za pred­sjed­ni­cu op­šti­ne pri­je dvi­je go­di­ne, bi­la je di­rek­tor ti­vat­skog Do­ma zdra­vlja. Ma­ti­je­vi­će­va si­noć ni­je bi­la do­stup­na za ko­men­tar od­lu­ke IO OO DPS Ti­vat.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"