Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Saslušaće Golubovića, Lazovića, Koprivicu i Katnića * Odbačene 53 prijave za izbornu krađu * Klikovac preuranjeno odbacila prijavu protiv Brajovića * Fond PIO da odgovori gdje je otišlo 5,8 miliona * Saslušaće Golubovića, Lazovića, Koprivicu i Katnića * Pismo podrške * Pravni sporazum
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
BORIS RAONIĆ, ČELNIK GRAĐANSKE ALIJANSE:
Atmosfera na poslednjim izborima nije bila demokratska.

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-08-20 AMBASADORKA AUSTRIJE ANA JANKOVIĆ O PRIDRUŽIVANJU CRNE GORE EU
Članstvo kada ojačate vladavinu prava
Janković Članstvo kada ojačate vladavinu prava
Austrij­ska am­ba­sa­dor­ka u Pod­go­ri­ci Ana Jan­ko­vić re­kla je da je bu­duć­nost Za­pad­nog Bal­ka­na u EU. Upi­ta­na na če­mu će Austri­ja in­si­sti­ra­ti to­kom pred­sje­da­va­nja EU ka­da su u pi­ta­nju Cr­na Go­ra i nje­ne oba­ve­ze iz evrop­ske agen­de, ona je ka­za­la da je pri­bli­ža­va­nje Za­pad­nog Bal­ka­na EU je­dan od pri­o­ri­te­ta austrij­skog pred­sje­da­va­nja Sa­vje­tom EU.
– Na­še pred­sje­da­va­nje pred­sta­vlja na­sta­vak in­ten­ziv­nog fo­ku­si­ra­nja EU na ovaj re­gi­on u to­ku pr­ve po­lo­vi­ne 2018. go­di­ne. Pre­kret­ni­ce na pu­tu su, pri­je sve­ga, bi­le stra­te­gi­ja Evrop­ske ko­mi­si­je u fe­bru­a­ru, iz­vje­šta­ji o na­pret­ku dr­ža­va u apri­lu, Sa­mit EU – Za­pad­ni Bal­kan u So­fi­ji u ma­ju, te di­sku­si­ja u Sa­vje­tu Evrop­ske uni­je shod­no pa­ke­tu pro­ši­re­nja, uklju­ču­ju­ći i za­ključ­ke usvo­je­ne kra­jem ju­na. Za­jed­no sa na­šim part­ne­ri­ma u re­gi­o­nu, mo­ra nam bi­ti cilj da se po­no­vo raz­vi­je jak i po­zi­tiv­no obo­jen na­ra­tiv o EU i pri­stup­nom pro­ce­su, ka­ko unu­tar EU, ta­ko i me­đu dr­ža­va­ma kan­di­da­ti­ma za pri­stup, te da se is­ko­ri­sti ta­ko na­sta­la di­na­mi­ka - re­kla je Jan­ko­vi­će­va za „Euro­kaz”, ča­so­pis ko­ji iz­da­je Kan­ce­la­ri­ja za EU in­te­gra­ci­je.
Ona je do­da­la da je Cr­na Go­ra ne­dav­no otvo­ri­la 31 od 35 pre­go­va­rač­kih po­gla­vlja, od ko­jih je po­gla­vlje 17 (eko­nom­ska i mo­ne­tar­na uni­ja) otvo­re­no 26. ju­na.
– U cen­tru cr­no­gor­skih na­po­ra bi mo­ra­la sta­ja­ti vla­da­vi­na pra­va, te oblast osnov­nih pra­va. Na­pre­dak na tom po­lju je mje­ri­lo ko­je od­re­đu­je uspje­šan na­sta­vak pri­stup­nih pre­go­vo­ra. To je, ta­ko­đe, pred­u­slov za sko­ra­šnje za­tva­ra­nje da­ljih po­gla­vlja, što Austri­ja po­dr­ža­va. Sto­ga se na­po­ri mo­ra­ju skon­cen­tri­sa­ti na bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je, or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, pra­nja nov­ca i tr­go­vi­ne lju­di­ma. Obla­sti slo­bo­da mi­šlje­nja i ne­za­vi­snost me­di­ja su od jed­na­ko ve­li­kog zna­ča­ja kao što je to ad­mi­ni­stra­tiv­na re­for­ma i ja­ča­nje ne­za­vi­sno­sti in­sti­tu­ci­ja. U sva­kom slu­ča­ju, uz osvrt na in­di­vi­du­al­ni na­pre­dak, cilj austrij­skog pred­sje­da­va­nja bi­će da pre­go­vo­ri o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re od­mak­nu što je da­lje mo­gu­će – ka­za­la je Jan­ko­vi­će­va.
Ona je is­ta­kla da će Austri­ja po­seb­no usmje­ri­ti na­po­re na otva­ra­nje po­gla­vlja 27 (ži­vot­na sre­di­na), te za­tva­ra­nje da­ljih po­gla­vlja, čim bu­du is­pu­nje­ni po­me­nu­ti pred­u­slo­vi.
– U da­tom kon­tek­stu je od ve­li­kog zna­ča­ja Ber­lin­ski pro­ces. Iz­me­đu osta­log, na­gla­sak će bi­ti sta­vljen na po­mi­re­nje i te­ma­ti­zo­va­nje od­re­đe­nih na­sli­je­đe­nih te­ma, kao što su ne­sta­le oso­be. Isto­vre­me­no, mo­ra­mo bi­ti svje­sni da pred austrij­skim pred­sje­da­va­njem sto­je ve­li­ki iza­zo­vi. Austrij­sko pred­sjed­ni­štvo bi­će po­sled­nje ko­je će u pu­nom tra­ja­nju pret­ho­di­ti evrop­skim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma na pro­lje­će 2019. go­di­ne. Do tog da­tu­ma tre­ba da se fi­na­li­zu­je što je vi­še mo­gu­će do­si­jea. Da­lji iza­zo­vi su pre­go­vo­ri o breg­zi­tu i pre­go­vo­ri o vi­še­go­di­šnjem fi­nan­sij­skom okvi­ru na­kon 2020.go­di­ne. Austri­ja po­sma­tra svo­ju ulo­gu pred­sje­da­va­nja Sa­vje­tom kao ne­u­tral­ni po­sred­nik ko­ji gra­di mo­sto­ve ra­zu­mi­je­va­nja. Ne­ma sum­nje da pred­sje­da­va­nje mo­že do­ni­je­ti na­pre­dak je­di­no ako mo­že da ra­ču­na na uje­di­nje­nost EU i nje­nih dr­ža­va čla­ni­ca. Sto­ga će­mo pri­da­va­ti ve­li­ku va­žnost tom aspek­tu – re­kla je Jan­ko­vi­će­va.
Upi­ta­na da li di­je­li stav da je i za sa­mu EU bit­no da Za­pad­ni Bal­kan bu­de njen in­te­gral­ni dio i za­što je to bit­no, ona je pod­sje­ti­la da slo­gan austrij­skog pred­sje­da­va­nja gla­si „Evro­pa ko­ja šti­ti“, što po­red obla­sti „bez­bjed­nost i mi­gra­ci­je“ i „obez­bje­đi­va­nja kom­pe­ti­tiv­no­sti pu­tem di­gi­ta­li­za­ci­je“, ob­u­hva­ta i te­žnju ka sta­bil­no­sti i pro­spe­ri­te­tu u su­sjed­stvu.
Jan­ko­vi­će­va je na­ve­la da je pro­ši­re­nje EU je­dan od in­stru­me­na­ta za po­sti­za­nje tog ci­lja, te da ono kao ta­kvo pred­sta­vlja in­ve­sti­ci­ju u mir, de­mo­kra­ti­ju, do­bro sta­nje, bez­bjed­nost i sta­bil­nost u Evro­pi.
–Pro­ši­re­nje je u obo­stra­nom in­te­re­su. Vje­ro­do­stoj­ni an­ga­žman EU je nu­žan i sa ge­o­stra­te­ške tač­ke gle­di­šta. Ov­dje se, na kra­ju kra­je­va, ra­di o du­go­roč­nom ge­o­po­li­tič­kom pi­ta­nju – po ko­jim pra­vi­li­ma će se ovaj re­gi­on u sa­mom sr­cu Evrop­ske uni­je ubu­du­će ru­ko­vo­di­ti? Sta­no­vi­šte Austri­je je pot­pu­no ja­sno: sve dr­ža­ve Za­pad­nog Bal­ka­na tre­ba da, čim bu­du is­pu­ni­le sve pred­u­slo­ve, što je pri­je mo­gu­će po­sta­nu pu­no­prav­ne čla­ni­ce Evrop­ske uni­je. Osim to­ga, u či­sto ge­o­graf­skom po­gle­du, one su već smje­šte­ne usred Evro­pe –is­ta­kla je Jan­ko­vi­će­va. M.V.

Sma­nji­ti jav­ni dug
Po ocje­ni Ane Jan­ko­vić, što se ti­če obla­sti vla­da­vi­ne pra­va (pre­go­va­rač­ka po­gla­vlja 23 i 24), stvo­re­ni su in­sti­tu­ci­o­nal­ni i prav­ni okvi­ri.
– Sa­da sli­je­di po­sti­za­nje opi­plji­vih re­zul­ta­ta na ovom po­lju, te po­ja­ča­na i odr­ži­va po­stig­nu­ća, što sma­tram glav­nim za­dat­kom Cr­ne Go­re za vri­je­me austrij­skog pred­sje­da­va­nja. U eko­nom­skom po­gle­du će Cr­na Go­ra na­sta­vi­ti uta­ba­nom sta­zom i skon­cen­tri­sa­ti se na mje­re u ci­lju obez­bje­đi­va­nja fi­skal­ne odr­ži­vo­sti, sma­nje­nja jav­nog du­ga i tr­go­vin­skog de­fi­ci­ta, na­stav­ka re­for­mi u obla­sti­ma kao što su jav­ne na­bav­ke i tr­ži­šte ra­da, te po­bolj­ša­nje uslo­va po­slo­va­nja. Ono što je ta­ko­đe va­žno za na­sta­vak pri­stup­nog pro­ce­sa je­ste sla­nje kon­kret­nih do­brih vi­je­sti iz ze­mlje u smje­ru EU – na­ve­la je Jan­ko­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"