Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-03-07 SKUPŠTINI DOSTAVLJEN PREDLOG ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA VCG NA KOSOVO
NATO očekuje veće učešće
NATO očekuje veće učešće
Mi­si­ja KFOR re­a­li­zu­je se u po­volj­nom bez­bjed­no­snom okru­že­nju, uče­šće u mi­si­ja­ma za Cr­nu Go­ru zna­či kre­di­bi­li­tet u me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci, jer kroz ak­tiv­no uče­šće i do­pri­nos po­ka­zu­je od­go­vor­nost i svi­jest o po­tre­bi oču­va­nja bez­bjed­no­sti u svi­je­tu. To se na­vo­di u pred­lo­gu od­lu­ke o upu­ći­va­nju pri­pad­ni­ka Voj­ske Cr­ne Go­re (VCG) u me­đu­na­rod­nu mi­si­ju „Ko­so­vo For­ce – (KFOR)“ na Ko­so­vu, ko­ji je Sa­vjet za od­bra­nu i bez­bjed­nost utvr­dio na sjed­ni­ci 2. fe­bru­a­ra.
Ka­ko se na­vo­di u pred­lo­gu do­sta­vlje­nom Skup­šti­ni na usva­ja­nje, Mi­ni­star­stvo od­bra­ne i Ge­ne­ral­štab Voj­ske Cr­ne Go­re su pro­ci­je­ni­li da mo­gu uče­stvo­va­ti u mi­si­ji KFOR an­ga­žo­va­njem dva štab­na ofi­ci­ra. Pre­ma od­lu­ci sa Sa­vje­ta za od­bra­nu, je­dan bi bio upu­ćen na Ko­so­vo, dru­gi u Ma­ke­do­ni­ju.
U pred­lo­že­noj od­lu­ci po­zi­va­ju se na od­red­be čla­na 82, tač­ka 8 Usta­va Cr­ne Go­re, ko­jom je pro­pi­sa­no da Skup­šti­na od­lu­ču­je o upo­tre­bi je­di­ni­ca Voj­ske Cr­ne Go­re u me­đu­na­rod­nim sna­ga­ma.
– Na­kon pri­klju­če­nja Cr­ne Go­re Sje­ver­no­a­tlant­skoj ali­jan­si (NA­TO) ste­kli su se uslo­vi da se po­ja­ča voj­no pri­su­stvo Cr­ne Go­re na me­đu­na­rod­nom pla­nu, što je u skla­du sa oče­ki­va­nji­ma osta­lih čla­ni­ca NA­TO-a. Mi­ni­star­stvo od­bra­ne i Ge­ne­ral­štab Voj­ske Cr­ne Go­re su iz­vr­ši­li ana­li­zu i pro­cje­nu mo­guć­no­sti an­ga­žo­va­nja pri­pad­ni­ka Voj­ske Cr­ne Go­re u mi­si­ji KFOR i za­klju­či­li da, u skla­du sa tre­nut­nim ka­pa­ci­te­ti­ma i obi­mom pre­u­ze­tih me­đu­na­rod­nih oba­ve­za, mo­že­mo uze­ti uče­šće u mi­si­ji KFOR an­ga­žo­va­njem dva štab­na ofi­ci­ra. Mi­si­ja KFOR re­a­li­zu­je se u po­volj­nom bez­bjed­no­snom okru­že­nju gdje bi se tro­ško­vi Mi­ni­star­stva od­bra­ne od­no­si­li na pri­pa­da­ju­će dnev­ni­ce za an­ga­žo­va­na li­ca. Za Cr­nu Go­ru uče­šće u mi­si­ja­ma zna­či kre­di­bi­li­tet u me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci, jer kroz ak­tiv­no uče­šće i do­pri­nos, po­ka­zu­je od­go­vor­nost i svi­jest o po­tre­bi oču­va­nja bez­bjed­no­sti u svi­je­tu. Za Voj­sku Cr­ne Go­re uče­šće u mi­si­ja­ma zna­či raz­voj in­ter­o­pe­ra­bil­no­sti i spo­sob­no­sti, sti­ca­nje no­vih zna­nja i na­u­če­nih lek­ci­ja, ko­je se ka­sni­je pri­mje­nju­ju u obu­ci je­di­ni­ca – na­vo­di se u obra­zlo­že­nju pred­lo­ga od­lu­ke.
U pred­lo­gu, ko­ji će pred po­sla­ni­ci­ma pred­sta­vi­ti mi­ni­star od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić i vr­ši­lac du­žno­sti na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba Ili­ja Da­ko­vić, kon­sta­tu­je se da u Voj­sci Cr­ne Go­re već ima­ju oko 24 od­sto pri­pad­ni­ka ko­ji su bi­li an­ga­žo­va­ni u ne­koj od mi­si­ja, što je, pre­ma nji­ho­voj ocje­ni, do­pri­ni­je­lo da pro­ces do­sti­za­nja in­ter­o­pe­ra­bil­no­sti i raz­vo­ja spo­sob­no­sti bu­de br­ži i efi­ka­sni­ji.
– Za pri­pad­ni­ke Voj­ske Cr­ne Go­re uče­šće u me­đu­na­rod­nim mi­si­ja­ma pri­je sve­ga pred­sta­vlja pro­fe­si­o­nal­ni iza­zov, pri­li­ku da se pri­pre­ma­ju za rad u mul­ti­na­ci­o­nal­nom okru­že­nju i u re­al­nim uslo­vi­ma, kao i da raz­mje­nju­ju is­ku­stva sa ko­le­ga­ma iz oru­ža­nih sna­ga dru­gih dr­ža­va – na­ve­li su pred­la­ga­či. A.O.


U Av­ga­ni­stan ša­lju 40 voj­ni­ka

Skup­šti­ni je do­sta­vljen pred­log od­lu­ke za upu­ći­va­nje do 40 pri­pad­ni­ka VCG u me­đu­na­rod­nu mi­si­ju „Od­luč­na po­dr­ška“ u Av­ga­ni­sta­nu. U pred­lo­gu o ko­jem će se iz­ja­sni­ti po­sla­ni­ci na­vo­di se da će Mi­ni­star­stvo od­bra­ne od­re­di­ti pri­pad­ni­ke Voj­ske Cr­ne Go­re, utvr­di­ti tra­ja­nje ro­ta­ci­je – smje­ne, iz­vr­ši­ti pri­pre­mu, obu­ku i opre­ma­nje, pra­ti­ti i ko­or­di­ni­ra­ti an­ga­žo­va­nje u me­đu­na­rod­noj mi­si­ji u Av­ga­ni­sta­nu u skla­du sa za­ko­nom.
– Sa­vjet za od­bra­nu i bez­bjed­nost utvr­di­će pra­vi­la an­ga­žo­va­nja i na­ci­o­nal­na ogra­ni­če­nja pri­pad­ni­ka Voj­ske Cr­ne Go­re za vri­je­me uče­šća u me­đu­na­rod­noj mi­si­ji – pi­še u pred­lo­gu od­lu­ke.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"