Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-02-06 UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU PRIVATNE SVOJINE PODNIJELO KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV UPRAVE ZA NEKRETNINE
Upisali imovinu bez pravnog osnova
Upisali imovinu bez pravnog osnova Iz Udruženja tvrde da su tri i po hektara imovine „Vunka” upisana firmi Dulović i Bravera bez pravnog osnova, zloupotrebom položaja više lica. Ta imovina je bila pod zabilježbom, a njenim upisom, kako tvrdi advokat Radivoje Šuković, firmi Bravera i Dulović je pribavljena korist od dva miliona eura
Udru­že­nje za vra­ća­nje i za­šti­tu pri­vat­ne svo­ji­ne pod­ni­je­lo je kri­vič­nu pri­ja­vu osnov­nom tu­ži­la­štvu u Bi­je­lom Po­lju pro­tiv Upra­ve za ne­kret­ni­ne – pod­ruč­no odje­lje­nje Bi­je­lo Po­lje, zbog, ka­ko su na­ve­li, ne­za­ko­ni­tog upi­sa di­je­la imo­vi­ne Vun­ka na kon­zor­ci­jum Du­lo­vić i Bra­ve­ra. Kon­zor­ci­jum je po­lo­vi­nom 2016. go­di­ne ku­pio imo­vi­nu Vun­ka za 2,25 mi­li­o­na eura.
Pu­no­moć­nik Udru­že­nja, advo­kat Ra­di­vo­je Šu­ko­vić je ka­zao da je Upra­va za ne­kret­ni­ne slu­žbe­nu za­bi­lje­šku no­ta­ra tre­ti­ra­la kao iz­mje­nu i do­pu­nu osnov­nog ugo­vo­ra, te tre­ćem li­cu, od­no­sno kon­zor­ci­ju­mu upi­sa­la imo­vi­nu Vun­ka.
– Čak i la­ič­ka jav­nost zna da prav­nu kva­li­fi­ka­ci­ju ne­kog ak­ta ne da­je nje­gov na­ziv, već sa­dr­žaj, a ugo­vor mo­gu mi­je­nja­ti sa­mo pot­pi­sni­ci, a ne i tre­će li­ce ko­je ga ni­je pot­pi­sa­lo. To ne mo­gu uči­ni­ti ni li­ca sa ve­ćim ovla­šće­nji­ma od no­ta­ra, jer je za­kon iz­nad svih. Su­prot­no od ovo­ga, Upra­va za ne­kret­ni­ne slu­žbe­nu za­bi­lje­šku no­ta­ra tre­ti­ra i pri­hva­ta kao iz­mje­nu ugo­vo­ra – ka­zao je Šu­ko­vić na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je.
Upra­va je na­kon pri­hva­će­ne po­nu­de za imo­vi­nu od 2,25 mi­li­o­na, upi­sa­la kon­zor­ci­ju­mu i dio imo­vi­ne ko­ja je bi­la pod za­bi­lje­žbom. Šu­ko­vić je na­veo da je rje­še­nje ne­za­ko­ni­to i da se u nje­mu ne na­vo­di ni ko­ji list ne­po­kret­no­sti je u pi­ta­nju, kao i da je na isto pod­nio žal­bu ka­da je do­ne­se­no.
– Rje­še­nje se ne mo­že iz­vr­ši­ti sve dok se ne do­ne­se od­lu­ka po žal­bi. U tom rje­še­nju se ne na­vo­di ma­te­ri­jal­ni pro­pis, od­no­sno za­kon ko­ji je da­vao osnov po­stu­pa­nja Upra­ve za ne­kret­ni­ne. Upr­kos to­me, Upra­va za ne­kret­ni­ne, bez ob­zi­ra na od­red­be čla­na 124 Za­ko­na o uprav­nom po­stup­ku, spro­vo­di pr­o­mje­nu u svim dje­lo­vi­ma ka­ta­star­skog pod­ruč­ja i upi­su­je li­ca ko­ja su pod­ni­je­la za­htjev kao no­si­o­ca pra­va svo­ji­ne – na­veo je Šu­ko­vić.
Pre­ma nje­go­vim sa­zna­nji­ma, Upra­va je to­kom 2014. go­di­ne upi­sa­la Vu­nar­ski kom­bi­nat kao no­si­o­ca pri­vat­ne svo­ji­ne, a za ta­ko ne­što ni­je ima­la prav­ni osnov.
– Ovom zad­njom pro­mje­nom ne­sum­nji­vo da je pri­či­nje­no kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja sa ote­ža­va­ju­ćom okol­no­šću da se ra­di o pri­ba­vlja­nju ko­ri­sti ko­ja je ve­ća od dva mi­li­o­na eura. Kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, uz pri­ba­vlja­nje ko­ri­sti dru­gom li­cu, ve­o­ma te­ško se mo­že iz­vr­ši­ti od stra­ne sa­mo jed­nog li­ca, ali to ni­je u do­me­nu mo­jih ovla­šće­nja, već sa­mo sum­nji, pa po­zi­vam, ovim pu­tem, tu­ži­o­ca za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal da is­pi­ta okol­no­sti i li­ca ko­ja su po­či­ni­la ovo kri­vič­no dje­lo – po­ru­čio je Šu­ko­vić.
Ka­zao je i da se ra­di o po­no­vlje­nom dje­lu, te po­zvao tu­ži­o­ca da ova­kve zlo­u­po­tre­be sank­ci­o­ni­še.
Pred­sjed­nik Udru­že­nja Bran­ko Haj­du­ko­vić je pre­ci­zi­rao da je spor­no ze­mlji­šte, ko­je je ku­pio kon­zor­ci­jum Du­lo­vić Bra­ve­ra, za ko­je se če­ka od­lu­ka Ko­mi­si­je za re­sti­tu­ci­ju, po­vr­ši­ne tri i po hek­ta­ra.M.N.


Po­stu­pa­li po na­lo­gu Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja

Na­čel­nik Upra­ve za ne­kret­ni­ne u Bi­je­lom Po­lju Ha­ris Kur­će­ha­jić od­ba­cio je sve na­vo­de iz kri­vič­ne pri­ja­ve i do­dao da je kom­ple­tan po­sao u ve­zi sa Vun­kom od­ra­đen na za­ko­nit i tran­spa­ren­tan na­čin.
– Na­šoj pod­ruč­noj je­di­ni­ci pod­ni­jet je za­htjev za pro­mje­nu ne­po­kret­no­sti broj 397, na osno­vu no­tar­skog za­pi­sa i ugo­vo­ra o pro­da­ji i rje­še­nja Pri­vred­nog su­da, na­kon če­ga smo do­ni­je­li rje­še­nje da usva­ja­mo za­htjev Bra­ve­re i Du­lo­vić u pr­vom sta­vu, da se iz­vr­ši pro­mje­na vla­sni­štva. Isto­vre­me­no smo ob­u­sta­vi­li po­stu­pak u dru­gom sta­vu, ko­ji se ti­če upi­sa pra­va svo­ji­ne na par­ce­li 8-1, zbog rje­še­nja o po­vra­ća­ju ze­mlji­šta, kod Ko­mi­si­je za po­vra­ćaj i obe­šte­će­nje, po za­htje­vu Bran­ka Haj­du­ko­vi­ća. No­vi vla­sni­ci Vun­ka su ulo­ži­li žal­bu i svi spi­si su upu­će­ni Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, ko­je je po­ni­šti­lo od­lu­ku i pred­met vra­ti­lo na po­nov­ni po­stu­pak. U obra­zlo­že­nju su na­pi­sa­li da je tre­ba­lo usvo­ji­ti i dru­gi stav, is­ti­ču­ći da za­bi­lje­žba re­sti­tu­ci­je ni­je smet­nja da se do­zvo­li pro­mje­na upi­sa. U po­nov­nom po­stup­ku, po na­lo­gu Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, usvo­jen je za­htjev Bra­ve­re i Du­lo­vić o pro­mje­na­ma ne­po­kret­no­sti. To je rje­še­nje po­sta­lo iz­vr­šno i iz­vr­še­na pro­mje­na, da bi pre­ko advo­ka­ta Šu­ko­vi­ća, Haj­du­ko­vić iz­ja­vio žal­bu. I opet su spi­si pred­me­ta upu­će­ni Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja – za­klju­čio je Kur­će­ha­jić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"