Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-03-07 KRIVIČNA PRIJAVA ZBOG PRIVATIZACIJE BUDVANSKE RIVIJERE
Kostiću poklonili sedam hotela
Kostiću poklonili sedam hotela Vlada je Miodragu Kostiću i Neilu Emilfarbu, koji imaju 30 odsto akcija preduzeća, poklonila većinski udio u preduzeću koje će gazdovati sa sedam hotela. Oni su za 15 miliona eura, koliko su dali za 30 odsto akcija, dobili sedam hotelsko-ugostiteljskih objekata, a samo Slovenska plaža vrijedi oko 170 miliona, rekao je Abazović
Vla­da i Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju su iza­bra­li naj­go­ri mo­gu­ći mo­del za pri­va­ti­za­ci­ju Bu­dvan­ske ri­vi­je­re, oci­je­ni­li su u Gra­đan­skom po­kre­tu URA.
– Seg­men­ta­ci­jom Bu­dvan­ske ri­vi­je­re Vla­da je na­sta­vi­la sa če­re­če­njem dr­žav­nog bla­ga. Iz­dva­ja­njem ho­te­la Sve­ti Ste­fan i Mi­lo­čer u jed­no pred­u­ze­će, ta­ko što će Mi­o­drag Ko­stić i Ne­il Emil­farb sa 30 od­sto ak­ci­ja, po­ve­ća­ti udio u dru­gom pred­u­ze­ću, ko­je će ga­zdo­va­ti sa se­dam ho­te­la, na pre­ko 50 od­sto ili bli­zu 50 od­sto i po­sta­ti ve­ćin­ski vla­sni­ci u na­red­nom pe­ri­o­du, dr­ža­va ne­će ni­šta pri­ho­do­va­ti – oci­je­nio je pred­sjed­nik GP URA Dri­tan Aba­zo­vić.
On je uka­zao da će Ko­stić i Emil­farb za 15 mi­li­o­na eura, ko­li­ko su da­li za 30,4 od­sto ak­ci­ja Bu­dvan­ske, do­bi­ti se­dam ho­te­la, a da sa­mo 170 hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta Slo­ven­ske pla­že vri­je­di 170 mi­li­o­na eura.
– Ako je dr­žav­ni in­te­res da Vla­da ne­kom pri­vat­nom in­ve­sti­to­ru da za dža­be se­dam ho­te­la, on­da ima­mo ozbi­ljan pro­blem – re­kao je Aba­zo­vić na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Vla­da je ima­la tri bo­lje op­ci­je za pu­nje­nje bu­dže­ta i po­ve­ća­nje pri­ho­da ovog tu­ri­stič­kog bren­da, a iza­bra­li su naj­go­ru.
– Ako su že­lje­li živ no­vac za bu­džet, mo­gli su da uđu u pro­ces do­ka­pi­ta­li­za­ci­je, za­tim u pro­ces pro­da­je ak­ci­ja ovog ho­tel­sko-tu­ri­stič­kog pred­u­ze­ća ko­jim upra­vlja dr­ža­va ili par­ci­jal­nu pro­da­ju ko­ja bi pod­ra­zu­mi­je­va­la pro­da­ju jed­nog od se­dam ho­te­la ko­jim ras­po­la­že dr­ža­va. Ra­zu­mi­jem lo­gi­ku go­spo­de Emil­far­ba i Ko­sti­ća, pro­tiv ko­jih ne mo­že­te ima­ti ni­šta lo­še, jer svoj ka­pi­tal ovim pu­tem sti­ču na le­ga­lan na­čin uz po­moć Vla­de, ali je ne­shva­tlji­vo da Vla­da ra­di pro­tiv svo­jih gra­đa­na, a u ko­rist pri­vat­nih in­te­re­sa – na­gla­sio je Aba­zo­vić.
Do­dao je da ar­gu­men­ta­ci­ja Vla­de da ho­te­li Sve­ti Ste­fan i Mi­lo­čer osta­ju u dr­žav­nom vla­sni­štvu ne pi­je vo­du jer su oba ho­te­la iz­da­ta na 42 go­di­ne, a u Mi­lo­čer­skom par­ku je do­zvo­lje­no da se gra­de apart­ma­ni za pro­da­ju, dok gra­đa­ni Cr­ne Go­re ne­ma­ju pri­stup ni Mi­lo­če­ru ni Sve­tom Ste­fa­nu.
Pred­sjed­ni­ca bu­dvan­skog od­bo­ra URA Bo­že­na Je­lu­šić je po­ru­či­la da su se ste­kli uslo­vi za ur­gent­no dje­lo­va­nje Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva zbog eko­nom­ske di­ver­zi­je pro­tiv in­te­re­sa dr­ža­ve Cr­ne Go­re i nje­nih gra­đa­na. URA je zbog seg­men­ta­ci­je Bu­dvan­ske pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu SDT-u.
– Stra­te­gij­ski je osmi­šlje­no i no­vim za­kon­skim mje­ra­ma po­tvr­đe­no da Cr­na Go­ra osta­ne bez svo­jih naj­vred­ni­jih tu­ri­stič­kih re­sur­sa i pre­tvo­ri ih u tr­ži­šte ne­kret­ni­na. Ho­tel­ska gru­pa ko­ja je bi­la za­ma­jac tu­ri­stič­ke i sve­u­kup­ne pri­vre­de na­še ze­mlje od­lu­ka­ma Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju pre­pu­šte­na je ne­da­le­ko­vi­dom, kraj­nje neo­d­go­vor­nom i po mom su­du kri­mi­nal­nom pro­ce­su pro­da­je – za­klju­či­la je Je­lu­ši­će­va.
Is­ta­kla je da su Sve­ti Ste­fan i Mi­lo­čer na­ši, a tu­đi, te da gra­đa­ni ne­ma­ju slo­bo­du kre­ta­nja u oko­li­ni ta dva ho­te­la. Na­vo­di i da je Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra la­ni ima­la do­bit od dva mi­li­o­na eura.
D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"