Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika PRIHVAĆENA TUŽBA MILINKA KIĆOVIĆA PROTIV MUP-A
Ranili ga, pa ga prebili
Kićović Ranili ga, pa ga prebili
Be­ra­nac Mi­lin­ko Ki­ćo­vić li­je­čen je pet da­na u bol­ni­ci od po­sle­di­ca ra­nja­va­nja gu­me­nim met­kom, a na­kon to­ga i gru­bog i krv­nič­kog pre­bi­ja­nja od stra­ne pri­pad­ni­ka po­li­ci­je na Tr­gu re­pu­bli­ke za vri­je­me pro­te­sta DF-a is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re u ok­to­bru 2015. go­di­ne. Zbog to­ga je Ki­ćo­vić tu­žio po­li­ci­ju i tra­žio na­kna­du ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te u iz­no­su od 10.000 eura.
Pri­prem­no ro­či­šte po ovoj tu­žbi ju­če je odr­ža­no u Osnov­nom su­du u Pod­go­ri­ci pred vi­je­ćem su­di­je Si­ma Ra­šo­vi­ća.
– Na­kon što je po­li­ci­ja is­pred zgra­de Skup­šti­ne bru­tal­no na­sr­nu­la na na­rod, ba­ca­ju­ći ve­li­ku ko­li­či­nu su­zav­ca i šok-bom­bi, po­čeo sam da bje­žim ka Tr­gu re­pu­bli­ke. Gle­dao sam, da­ve­ći se u di­mu, ka­ko spe­ci­jal­na vo­zi­la sa ozna­kom SAJ ve­li­kom br­zi­nom ju­re ka us­pa­ni­če­nom i go­lo­ru­kom na­ro­du. Od­jed­nom sam osje­tio stra­šan uda­rac u pred­je­lu slje­po­oč­ni­ce. Pao sam ob­li­ven kr­vlju, dok me je po­li­ca­jac krv­nič­ki uda­rao šti­tom. Na­kon to­ga na me­ne je nasrnulo vi­še po­li­ca­ja­ca ko­ji su me šu­ti­ra­li i uda­ra­li po či­ta­vom ti­je­lu, kao da sam naj­ve­ći kri­mi­na­lac. Uspio sam da vik­nem – „šta ovo ra­di­te”, a je­dan od po­li­ca­ja­ca je od­go­vo­rio: „Ka­ko šta ra­di­mo, bi­je­mo te, maj­ku ti j...”. Po­sli­je to­ga sam iz­gu­bio svi­jest i ni­če­ga se ne sje­ćam – na­pi­sao je u svo­joj tu­žbi Ki­ćo­vić.
Tek ka­sni­je je, ka­ko tvr­di, sa­znao da mu je po­moć pru­žio Be­ra­nac Bo­gić Mar­se­nić, ko­ji je, iako otro­van su­zav­cem, uspio da ga sa Tr­ga re­pu­bli­ke od­ne­se do auto­mo­bi­la par­ki­ra­nog kod sta­di­o­na „Bu­duć­no­sti”.
– Kad sam se osvi­je­stio vi­dio sam da sam kr­vav i da se na­la­zim u vo­zi­lu Bo­gi­ća Mar­se­ni­ća, ko­ji mi je spa­sio ži­vot. Bo­gić je, vi­djev­ši u ka­kvom sam sta­nju, od­mah kre­nuo ka Be­ra­na­ma. Oti­šli smo pu­tem pre­ko Li­je­ve Ri­je­ke, jer smo se pla­ši­li da ne­gdje kroz Mo­ra­ču ne do­ži­vi­mo no­vo pre­bi­ja­nje. Sve vri­je­me sam po­vra­ćao, mi­sle­ći da ću umri­je­ti. Ne­ko­li­ko pu­ta sam gu­bio svi­jest. Na svu sre­ću, uspje­li smo da se po­sli­je ne­ko­li­ko sa­ti do­mog­ne­mo be­ran­skog ur­gent­nog cen­tra, gdje mi je uka­za­na pr­va po­moć – na­veo je Ki­ćo­vić.
Is­pri­čao je da su mu dok­to­ri na hi­rur­škom odje­lje­nju iz pred­je­la slje­po­oč­ni­ce iz­va­di­li par­če gu­me­nog met­ka.
– Ge­ler iz­va­đen iz mo­je slje­po­oč­ni­ce ja­sno uka­zu­je da su po­li­caj­ci ne­du­žne gra­đa­ne za­si­pa­li i gu­me­nim me­ci­ma. Da je me­tak išao sa­mo par cen­ti­me­ta­ra ni­že, si­gu­r­no bih ostao bez oka. Ta­ko sam bez ika­kvog raz­lo­ga, kao mir­ni gra­đa­nin, pre­ži­vio ne­vi­đe­nu tor­tu­ru i stra­šne du­šev­ne bo­lo­ve od ko­jih se si­gur­no ne­ću opo­ra­vi­ti do kra­ja ži­vo­ta – na­veo je Ki­ćo­vić.
Op­tu­žu­ju­ći tadašnjeg pre­mi­je­ra Đu­ka­no­vi­ća kao glav­nog kriv­ca za pre­bi­ja­nje na­ro­da, on je re­kao da se po­sli­je sve­ga u nje­go­voj du­ši na­ku­pi­la ogrom­na gor­či­na ko­ja mu te­že pa­da od fi­zič­kih bo­lo­va.
– Moj slu­čaj ja­sno uka­zu­je da je po­li­ci­ja pri­li­kom pro­te­sta pre­ko­ra­či­la ovla­šće­nja. Pu­ca­ti čo­vje­ku u gla­vu gu­me­nim me­ci­ma i pre­bi­ja­ti ne­du­žne lju­de rav­no je naj­ve­ćem zlo­či­nu. Za­to ću pro­tiv od­go­vor­nih u Upra­vi po­li­ci­je pod­ni­je­ti kri­vič­ne pri­ja­ve u na­di da će ih jed­no­ga da­na sti­ći za­slu­že­na ka­zna – ka­zao je Ki­ćo­vić.
Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić me je svo­je­vre­me­no is­pra­tio sa Će­mov­skog po­lja na hr­vat­sko ra­ti­šte. Na ra­ti­šti­ma sam pro­veo go­di­nu i dva­de­set da­na. Sad sam po di­rek­ti­vi tog istog pre­mi­je­ra do­ži­vio ne­što naj­go­re što je­dan čo­vjek u svo­joj ze­mlji mo­že da do­ži­vi. Pi­tam se ka­ko Đu­ka­no­vić vi­še mo­že svoj na­rod da po­gle­da u oči. Ka­ko ne shva­ta da tre­ba da pod­ne­se neo­po­zi­vu ostav­ku. Po­ni­žen sam, ra­njen i pre­tu­čen i to od onih ko­ji tre­ba da šti­te svoj na­rod. No, to me ne­će po­ko­le­ba­ti da i sle­de­ći put do­đem na pro­te­ste i dam do­pri­nos da ko­nač­no gra­đa­ni Cr­ne Go­re bu­du slo­bod­ni. Ura­di­ću to pa ma­kar i gla­vom pla­tio – na­vo­di Ki­ćo­vić.
Is­ta­kao je da ži­vi u stra­hu i da se na­kon bru­tal­nog pre­bi­ja­nja ne bi usu­dio da od po­li­ci­je za­tra­ži bi­lo ka­kvu po­moć.
U pri­log svo­jim tvrd­nja­ma Ki­ćo­vić je su­du do­sta­vio i kom­plet­nu me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju ko­ju po­sje­du­je i ko­ja će bi­ti sa­stav­ni dio spi­sa.
VJ.D.


Po­li­ca­jci SAJ-a ni­jesu pro­ce­su­i­rani

Advo­kat Ju­go­slav Kr­po­vić ka­zao je za „Dan” da se ra­di o naj­te­žem slu­ča­ju tor­tu­re, ne­hu­ma­nog i po­ni­ža­va­ju­ćeg po­stu­pa­nja pre­ma gra­đa­ni­nu ko­ji je uče­stvo­vao na mir­nom oku­plja­nju De­mo­krat­skog fron­ta. Je­di­no je slu­čaj Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća te­ži.
On pod­sje­ća da do da­nas tu­ži­la­štvo u Be­ra­na­ma i u Pod­go­ri­ci ni­je pro­ce­su­i­ra­lo slu­čaj pro­tiv po­li­ca­ja­ca iz SAJ-a zbog osno­va­ne sum­nje da su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo u kon­kret­nom slu­ča­ju zlo­sta­vlja­nje iz čl. 166a, stav 2 u ve­zi sa sta­vom 1 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re.
– Pod­sje­ćam da su usvo­je­ne ustav­ne žal­be Bra­ni­mi­ra Vu­ko­vi­ća i Mom­či­la Ba­ra­ni­na, ko­ji su pre­tu­če­ni u uli­ci Zla­tar­ska, gdje je utvr­đe­no da im je po­vri­je­đe­no osnov­no ljud­sko pra­vo na do­sto­jan­stvo i ne­po­vre­di­vost lič­no­sti iz čl. 28 Usta­va, i tu­ži­la­štvu na­lo­že­no je da obez­bi­je­di dje­lo­tvor­nu is­tra­gu – is­ti­če bra­ni­lac.
Kr­po­vić do­da­je da je nje­gov kli­jent Ki­ćo­vić do­ži­vio, na­ža­lost, još ozbilj­ni­je po­sle­di­ce i o to­me se ću­ti, jer do­ga­đaj ni­je sni­mljen ka­me­rom.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"