Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika SASLUŠANJEM SVJEDOKA SARADNIKA SAŠE SINĐELIĆA NASTAVLJENO SUĐENJE ZA „DRŽAVNI UDAR”
Optužio Front za izdaju
Sinđelić Optužio Front za izdaju Za odbranu je naročito sporno zašto je Sinđelić, kako tvrdi, od kada je došao u Crnu Goru sve vrijeme branio DF ako je imao saznanja da su lideri tog opozicionog saveza izdali akciju
Svje­dok sa­rad­nik u pro­ce­su pro­tiv op­tu­že­nih za pri­pre­ma­nje dr­žav­nog uda­ra na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra Sa­ša Sin­đe­lić us­tvr­dio je na ju­če­ra­šnjem su­đe­nju da po­sto­je snim­ci na ko­ji­ma se vi­di ka­ko li­de­ri De­mo­krat­skog fron­ta (DF) uzi­ma­ju no­vac i oruž­je od Ru­sa, te da će na­sto­ja­ti da pri­ba­vi taj vi­deo-za­pis i do­sta­vi ga su­du. Ta nje­go­va iz­ja­va iza­zva­la je smi­jeh u sud­ni­ci.
Za od­bra­nu je na­ro­či­to spor­no za­što je Sin­đe­lić, ka­ko tvr­di, od ka­da je do­šao u Cr­nu Go­ru sve vri­je­me bra­nio DF ako je imao sa­zna­nja da su li­de­ri tog opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za iz­da­li ak­ci­ju.
– Ti­me sam htio da sa­ču­vam Ru­se od iz­daj­ni­ka, me­đu ko­ji­ma je i Ne­boj­ša Me­do­je­vić, ko­ji je član „ze­mun­skog kla­na” – ka­zao je krun­ski svje­dok tu­ži­la­štva u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar”.
On je us­tvr­dio da je či­ta­vom ak­ci­jom tre­ba­lo da ru­ko­vo­di dru­gi čo­vjek, ali mu je Edu­ard Edi Ši­šma­kov re­kao da taj čo­vjek ni­je pro­šao test i da je iz­bor pao na nje­ga.
Sin­đe­lić je ka­zao da je htio da an­ga­žu­je 50 lju­di iz obez­bje­đe­nja da idu u Cr­nu Go­ru da se tu­ku sa po­li­ci­jom, a on­da je re­kao da je htio da ih do­ve­de sa so­bom da bi „na­lu­pa­li” lju­de iz De­mo­krat­skog fron­ta, da ne bi mo­gli da im pri­đu.
On je is­pri­čao da je plan bio da dio po­li­ci­je pre­đe na stra­nu de­mon­stra­na­ta i po­no­vio je da je hap­še­njem su­di­ja i tu­ži­la­ca i za­u­zi­ma­njem in­sti­tu­ci­ja tre­ba­lo da ru­ko­vo­di De­mo­krat­ski front.
Po­što je svje­dok u vi­še na­vra­ta re­kao da je De­mo­krat­ski front imao kon­tro­lu nad opo­zi­ci­jom, advo­kat Du­šan Ra­do­sa­vlje­vić ga je pi­tao da li mu je po­zna­to na ko­ji na­čin je DF mo­gao da upra­vlja opo­zi­ci­jom.
– Ja sam sa­da si­gu­ran da su oni ob­ma­nu­li Ru­se i da su ta­mo pred­sta­vlja­li da mo­gu da kon­tr­o­li­šu opo­zi­ci­ju. Ta­ko sam ja to ta­da shva­tio. To da kon­tr­o­li­šu opo­zi­ci­ju ni­sam re­kao ja, to mi je re­kao Edi. Edi je 100 od­sto naš ru­ski brat – na­veo je Sin­đe­lić. On je ka­zao da mu je Edi pre­nio da je upo­zo­ren iz Cr­ne Go­re da bi u Skup­šti­ni mo­gli da bu­du kri­mi­nal­ci sa ko­ji­ma bi mo­glo do­ći do su­ko­ba, ali ih ni­je di­rekt­no po­ve­zao sa spi­skom lju­di za ko­je je Edi re­kao da su kri­mi­nal­ci.
Sin­đe­lić je ka­zao da ne mo­že da se sje­ti ko­li­ko pu­ta se na­kon hap­še­nja sa­sta­jao sa Edi­jem. On se ne sje­ća ni da li je 16. ok­to­bra do­bio no­vac od Edi­ja.
Kao do­kaz da je ne­ko iz­dao nje­ga i Ru­se na­veo je to što BIA ima Edi­jev broj te­le­fo­na. Sin­đe­lić je ka­zao da je ra­ni­je te­le­fo­ne pre­dao po­li­ci­ji ka­da je sa­slu­šan zbog la­žne pri­ja­ve jer je htio da do­ka­že da ni­ko­me ni­je pri­je­tio, i da je mo­gu­će da je ta­da u te­le­fo­ni­ma imao Edi­jev broj, ali da ni­je sa­slu­šan u ve­zi s tim.
On tvr­di da ni­je znao da je pod mje­ra­ma taj­nog nad­zo­ra zbog ši­re­nja ra­sne i vjer­ske ne­tr­pe­lji­vo­sti, što je ju­če u sud­ni­ci sa­op­štio advo­kat Ra­do­sa­vlje­vić.
Advo­kat Ra­do­sa­vlje­vić po­sta­vio je ve­li­ki broj pi­ta­nja u ve­zi sa Sin­đe­li­će­vom su­pru­gom, za ko­ju je svje­dok sa­rad­nik ka­zao da ne­ma ve­ze sa pri­pre­mom „dr­žav­nog uda­ra”, da ni­je zna­la ni­šta o nje­go­vim po­slo­vi­ma i da je dio nji­ho­vih raz­mi­je­nje­nih po­ru­ka is­ko­ri­stio da za­met­ne trag jer je znao da je pra­ćen. On je na­veo da je nje­go­va su­pru­ga bi­la lju­ta na nje­ga na dan ka­da se pre­dao, „ali zbog to­ga što ni­sam bio kod ku­će, a ona se stal­no lju­ti zbog to­ga”. On je ka­zao da ne mo­že da se sje­ti da je su­pru­zi ka­sni­je tog da­na re­kao da tre­ba da se pa­zi čo­vje­ka ko­ji bi mo­gao da im na­u­di. Na pi­ta­nje advo­ka­ta za­što je su­pru­zi re­kao da će se vi­dje­ti na­red­ne go­di­ne, Sin­đe­lić je ka­zao da mi­sli da je ta­ko za­va­ra­vao trag.
Advo­kat Ra­do­sa­vlje­vić ga je pi­tao da ob­ja­sni po­ru­ku od su­pru­ge ko­ju je do­bio 16. ok­to­bra. Po­ru­ka gla­si: „Kač­ke­ti i fan­tom­ke?” Sin­đe­lić je ka­zao da je vje­ro­vat­no mi­sli­la na to gdje da sta­vi tu opre­mu.
Svje­dok sa­rad­nik je ka­zao da sma­tra da je bez­bjed­nost nje­go­ve po­ro­di­ce ugro­že­na za­to što je Mir­ko Pa­ja Ve­li­mi­ro­vić vi­dio nje­go­vu su­pru­gu u sta­nu u Sme­de­re­vu i zna gdje se na­la­ze.
Su­đe­nje će bi­ti na­sta­vlje­no da­nas.VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


Žu­lja ga „Dan”

Sa­ša Sin­đe­lić je ka­zao da je na­kon po­sled­njeg su­sre­ta sa Edi­jem imao kod se­be 100 hi­lja­da eura, i to 50 hi­lja­da ko­je mu je Edi ta­da dao i 50 hi­lja­da ko­je je već imao. Svje­dok sa­rad­nik je ka­zao da je na­kon to­ga či­tao u me­di­ji­ma da je Ne­boj­ša Me­do­je­vić ka­zao da je Sin­đe­lić do­bio 100 hi­lja­da eura od Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i da ih je dao Bra­ti­sla­vu Di­ki­ću da uni­šti DF.
Advo­kat Ra­do­sa­vlje­vić ga je pi­tao u ko­jim me­di­ji­ma je to vi­dio.
– To sam vi­dio u nji­ho­vim pri­vat­nim me­di­ji­ma IN4S i „Da­nu”, ko­ji­ma su da­li pa­re – na­veo je Sin­đe­lić.


Od­bi­jen Kne­že­vi­ćev pred­log

Op­tu­že­ni Mi­lan Kne­že­vić je na sa­mom po­čet­ku su­đe­nja za­tra­žio da op­tu­žni­ca bu­de pri­vre­me­no od­ba­če­na, a kao raz­log je na­veo spor­nih 125.500 eura o ko­ji­ma je Sin­đe­lić ra­ni­je go­vo­rio. Ka­ko je Kne­že­vić is­ta­kao, taj no­vac tre­ba da se na­đe me­đu spi­si­ma, što ni­je slu­čaj u ovom po­stup­ku. Kne­že­vić je pod­sje­tio i da u spi­si­ma pred­me­ta ne­ma oruž­ja i is­ta­kao da pred­lo­gom že­li da za­šti­ti sud­sko vi­je­će od kri­vič­ne od­go­vor­no­sti.Vi­je­će je ta­kav pred­log od­ba­ci­lo i sa­op­šti­lo da će se no­vac pro­vo­di­ti kao do­kaz i da će sve stra­ne mo­ći o to­me da se iz­ja­sne.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"