Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi POTVRĐENA DVA NOVA SLUČAJA MALIH BOGINJA Zaraženo dvoje djece Pacijentkinja M.Š. (2017) hospitalizovana je u Institutu za bolesti djece, a pacijent L.B. (2015) u bolnici u Nikšiću
In­sti­tut za jav­no zdra­vlje po­tvr­dio je obo­li­je­va­nje od mor­bi­la (ma­le bo­gi­nje) kod još dvo­je dje­ce od jed­ne i tri go­di­ne. Do da­nas je re­gi­stro­va­no ukup­no pet pa­ci­je­na­ta za­ra­že­nih ma­lim bo­gi­nja­ma. Iz In­sti­tu­ta is­ti­ču da je pa­ci­jent L. B. (go­di­šte 2015) ho­spi­ta­li­zo­van u Op­štoj bol­ni­ci u Nik­ši­ću i da je bio ne­vak­ci­ni­san pro­tiv mor­bi­la.
– Epi­de­mi­o­lo­škim is­tra­ži­va­njem utvr­đe­no je da je vi­ru­su bio iz­lo­žen to­kom du­žeg bo­rav­ka i bol­nič­kog li­je­če­nja u Be­o­gra­du. Pa­ci­jent­ki­nja M.Š. (2017) ho­spi­ta­li­zo­va­na je u In­sti­tu­tu za bo­le­sti dje­ce i zbog uz­ra­sta ni­je vak­ci­ni­sa­na pro­tiv mor­bi­la. Epi­de­mi­o­lo­škim is­tra­ži­va­njem utvr­đe­no je da je vi­ru­su bi­la iz­lo­že­na to­kom du­žeg bol­nič­kog li­je­če­nja osnov­ne bo­le­sti u Be­o­gra­du. Oba pa­ci­jen­ta su za sa­da sta­bil­nih vi­tal­nih pa­ra­me­ta­ra, ali su zbog uz­ra­sta opa­sno­sti od raz­vo­ja kom­pli­ka­ci­ja kao i zbog spre­ča­va­nja da­ljeg ši­re­nja in­fek­ci­je izo­lo­va­ni i ho­spi­ta­li­zo­va­ni u te­ri­to­ri­jal­no nad­le­žnim sta­ci­o­nar­nim usta­no­va­ma. Epi­de­mi­o­lo­škim is­tra­ži­va­njem iden­ti­fi­ko­va­ni su iz­vor in­fek­ci­je kao i bli­ski kon­tak­ti to­kom pe­ri­o­da za­ra­zno­sti. Uzi­ma­ju­ći u ob­zir ra­ni­je do­ka­za­no obo­lje­le, u Cr­noj Go­ri je od po­čet­ka go­di­ne in­fek­ci­ja vi­ru­som mor­bi­la do­ka­za­na kod ukup­no pet pa­ci­jen­ta – is­ti­ču iz In­sti­tu­ta.
Iz In­sti­tu­ta na­vo­de da se u svim slu­ča­je­vi­ma ra­di­lo o „uvo­zu” vi­ru­sa, pri če­mu lo­kal­na tran­smi­si­ja mor­bi­la kod nas još uvi­jek ni­je re­gi­stro­va­na.
– U In­sti­tu­tu za jav­no zdra­vlje sva­ko­dnev­no se ob­ra­đu­ju kli­nič­ki uzor­ci pa­ci­je­na­ta sa osip­nim gro­zni­ca­ma. O re­zul­ta­ti­ma spro­ve­de­nih ana­li­za i svim do­dat­no po­tvr­đe­nim slu­ča­je­vi­ma obo­li­je­va­nja od mor­bi­la jav­nost će bla­go­vre­me­no bi­ti oba­vje­šta­va­na. Tre­nut­no se vak­ci­na­ci­ja pro­tiv ma­lih bo­gi­nja kao je­di­na spe­ci­fič­na i je­di­na vi­so­ko­u­čin­ko­vi­ta mje­ra pre­ven­ci­je uspje­šno spro­vo­di u svim go­di­šti­ma dje­ce ko­ja su pred­vi­đe­na za vak­ci­na­ci­ju, ali i me­đu od­ra­slim sta­nov­ni­štvom ko­je je iden­ti­fi­ko­va­no da se na­la­zi pod po­ve­ća­nim ri­zi­kom ka­ko od obo­li­je­va­nja ta­ko i od da­ljeg ši­re­nja vi­ru­sa mor­bi­la.
Pr­vi slu­čaj obo­li­je­va­nja od mor­bi­la re­gi­stro­van je kod dje­voj­či­ce ko­ja je bi­la u po­sje­ti u Be­o­gra­du i ko­ja je na­kon li­je­če­nja u Dječ­joj bol­ni­ci ot­pu­šte­na na kuć­no li­je­če­nje. Po­sli­je to­ga su pro­šle sed­mi­ce kod brač­nog pa­ra iz Ko­to­ra re­gi­stro­va­ne mor­bi­le. Oni su za­ra­že­ni to­kom bo­rav­ka u Be­o­gra­du. Brač­ni par se li­je­či u ko­tor­skoj bol­ni­ci i sta­bil­nog je sta­nja.D.B.


Ne­vak­ci­ni­sa­no 8.600 mališana

Iz In­sti­tu­ta ka­žu da po­stig­nu­ti ni­vo ob­u­hva­ta vak­ci­nom pro­tiv ma­lih bo­gi­nja na da­na­šnji dan iz­no­si 46,56 od­sto me­đu dje­com ro­đe­nom 2016. go­di­ne. – Po­seb­no ohra­bru­je či­nje­ni­ca da je na­ve­de­ni ob­u­hvat za tri pro­cent­a ve­ći u od­no­su na ob­u­hva­te za­bi­lje­že­ne pri­je se­dam da­na. Ob­u­hvat dje­ce ro­đe­ne 2015. go­di­ne je 74,59 od­sto na ni­vou dr­ža­ve. Po­rast ob­u­hva­ta uka­zu­je da su ro­di­te­lji pre­po­zna­li zna­čaj pra­vo­vre­me­ne vak­ci­na­ci­je i za­šti­te dje­ce od mor­bi­la. Me­đu­tim, od po­seb­nog je zna­ča­ja do­dat­no una­pri­je­di­ti ob­u­hva­te u svim ge­ne­ra­ci­ja­ma pred­škol­ske dje­ce jer će se is­klju­či­vo na taj na­čin stvo­ri­ti uslo­vi ko­ji će one­mo­gu­ći­ti epi­de­mi­ju mor­bi­la me­đu naj­o­sje­tlji­vi­ji­ma i naj­u­gro­že­ni­ji­ma, tj. me­đu ma­lom dje­com. Pro­cje­na je In­sti­tu­ta da i da­lje po­sto­ji oko 8300 dje­ce pred­ško­la­ca, ro­đe­nih iz­me­đu 2012. i 2016. go­di­ne, ko­ja ni­su za­šti­će­na od mor­bi­la i ko­ja no­se ri­zik od obo­li­je­va­nja – po­ru­ču­ju iz In­sti­tu­ta.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"