Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kćerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Povodi GRUPA NASTAVNIKA ROŽAJSKE ŠKOLE „25. MAJ” U PISMU ŠEHOVIĆU OPTUŽUJE DIREKTORA ZA NEZAKONIT RAD
Zaposlio ministrovu kćerku i brata
Avdo Nurković Zaposlio ministrovu kćerku i brata Direktor Avdo Nurković kazao je u telefonskom razgovoru da sve radi po zakonu, te da je ministrov brat i ranije radio u školi, a ćerku su zaposlili jer je bila jedini kandidat na konkursu
Gru­pa na­stav­ni­ka iz OŠ „25. maj” u Ro­ža­ja­ma tra­ži da ih pri­mi mi­ni­star pro­svje­te Da­mir Še­ho­vić, ka­ko bi mu pre­do­či­li kr­še­nje za­ko­na i pro­pi­sa di­rek­to­ra Av­da Nur­ko­vi­ća. Na­stav­no oso­blje je, ka­ko tvr­de, ogor­če­no i za­to što je di­rek­tor Nur­ko­vić upo­slio ro­đa­ke, od­no­sno ćer­ku i bra­ta ak­tu­el­nog mi­ni­stra sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva Osma­na Nur­ko­vi­ća, Almu i Samira Nurkovića. Oni tvr­de da se ra­di o vo­za­ču škol­skog kom­bi­ja ko­ji pri­ma pla­tu vo­ze­ći do ško­le ma­nje od pet uče­ni­ka iz pri­grad­skog na­se­lja Su­ho po­lje, ko­je je od ove ško­le uda­lje­no oko ki­lo­me­tar. Ka­ko na­vo­de, Nur­ko­vić je u po­čet­ku škol­ske go­di­ne, ta­ko­đe za­po­slio i kćer­ku mi­ni­stra Nur­ko­vi­ća, ko­ja ra­di kao asi­stent u na­sta­vi u OŠ „25. maj”.
Di­rek­tor ško­le Av­do Nur­ko­vić je u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru ka­zao da na sve op­tu­žbe na­stav­nog oso­blja ne­ma ko­men­tar.
– Ne­mam ko­men­tar na te op­tu­žbe. Sve ra­dim po za­ko­nu a tu je i Mi­ni­star­stvo pro­svje­te ko­je je o sve­mu upo­zna­to. Što se ti­če upo­šlja­va­nja, brat Osma­na Nur­ko­vi­ća je i ra­ni­je ra­dio u ško­li, a nje­go­vu ćer­ku smo za­po­sli­li jer je bi­la je­di­ni kan­di­dat na kon­kur­su za asi­sten­ta u na­sta­vi – ka­zao je Nur­ko­vić.
Na­stav­nik li­kov­nog vas­pi­ta­nja, aka­dem­ski sli­kar Ibra­him Kur­pe­jo­vić, is­ti­če da je za oko dvi­je i po go­di­ne od ka­da je Nur­ko­vić na če­lu ovog ko­lek­ti­va, na­stav­no oso­blje upu­ti­lo mi­ni­stru pro­svje­te čak 14 do­pi­sa, u ko­ji­ma su iz­ni­je­ti broj­ni pre­kr­ša­ji ko­je je po­či­nio di­rek­tor.
– U tim pi­smi­ma smo mi­ni­stra oba­vje­šta­va­li o svim pro­ble­mi­ma i sa­mo­vo­lji di­rek­to­ra Nur­ko­vi­ća, ko­ji je za oko dvi­je i po go­di­ne ru­ko­vo­đe­nja uspio da uni­zi ovu usta­no­vu, ko­ja je bi­la jed­na od naj­u­gled­ni­jih u dr­ža­vi, a na­stav­no oso­blje po­di­je­li na in­te­re­sne gru­pe, od­no­sno na po­slu­šni­ke i one ne­po­slu­šne – ka­že Kur­pe­jo­vić, is­ti­ču­ći da im na upu­će­na pi­sma ni­je od­go­va­ra­no, ali je ško­lu u ne­ko­li­ko na­vra­ta obi­la­zi­la nad­le­žna in­spek­ci­ja.
– Nur­ko­vić je od­mah po stu­pa­nju na du­žnost di­rek­to­ra pri­je oko dvi­je i po go­di­ne, ka­bi­net za li­ko­vo­nu kul­tu­ru pre­tvo­rio u uči­o­ni­cu. I po­red to­ga, mo­ji uče­ni­ci su u vi­še na­vra­ta na­gra­đi­va­ni na ra­znim tak­mi­če­nji­ma. Od di­rek­to­ra i ško­le ne­mam ni­ka­kve po­mo­ći, pa pri­li­kom od­la­ska na tak­mi­če­nja sam sno­sim tro­ško­ve kao i ro­di­te­lji uče­ni­ka. Nur­ko­vić do­vo­di na­stav­ni­ke iz dru­gih ško­la ko­ji­ma pla­ća ho­no­rar, a sve na uštrb na­stav­ni­ka ma­tič­ne ško­le. To isto ra­di i sa raz­red­nim star­je­ši­na­ma ko­ji su pre­ma nje­go­vom mi­šlje­nju „ne­po­dob­ni”, pa star­je­šin­stvo da­je oni­ma ko­ji su po­slu­šni a ko­ji ov­dje ima­ju sa­mo do­pun­ske ča­so­ve dva da­na u ne­dje­lji – na­vo­di Kur­pe­jo­vić, is­ti­ču­ći da Nur­ko­vić na po­je­di­ne na­stav­ni­ke vr­ši pri­ti­sak na raz­li­či­te na­či­ne
Na­gla­ša­va­ju da di­rek­tor Nur­ko­vić, ko­ji je ka­dar Bo­šnjač­ke stran­ke, vr­ši ma­ni­pul­ci­je i pri­li­kom gla­sa­nja uče­ni­ka za iz­bor­ne pred­me­te, fal­si­fi­ku­ju­ći nji­ho­ve že­lje, ka­ko bi imao pro­sto­ra da upo­sli nje­mu po­dob­ne lju­de. Oni vje­ru­ju da di­rek­tor Nur­ko­vić ima po­dr­šku svo­je stran­ke dok s dru­ge stra­ne, sma­tra­ju da ne­ma kom­pe­ten­ci­ja da ru­ko­vo­di ovom ško­lom.
– Ne­ma­mo mi ni­šta pro­tiv par­tij­skih ka­dro­va, ali sma­tra­mo da bi nad­le­žni, pri­li­kom ime­no­va­nja di­rek­to­ra ško­la, mo­ra­li da po­ve­du vi­še ra­ču­na o spo­sob­no­sti­ma po­je­di­na­ca, a po­seb­no o nji­ho­voj struč­no­sti i na­či­nu na ko­ji su do­šli do di­plo­ma, od­no­sno re­no­mi­ra­no­sti in­sti­tu­ci­ja u ko­ji­ma su te di­plo­me ste­če­ne. Nur­ko­vić se pro­sto ba­vi me­še­ta­re­njem i ucje­na­ma. On od­u­zi­ma nor­me od po­je­di­nih na­stav­ni­ka i da­je ih svo­jim mi­lje­ni­ci­ma. Nur­ko­vić svo­jim po­slu­šni­ci­ma ide u su­sret do te mje­re da im omo­gu­ća­va da ne­djelj­no ra­de sa­mo po tri da­na i to na te­ret uče­ni­ka ko­ji­ma na­me­će da dnev­no ima­ju po šest ča­so­va, iako je to na po­čet­ku škol­ske go­di­ne bi­lo za­bra­nje­no – na­vo­di Kur­pe­jo­vić. V.Ra.


Ministar bi re­a­go­vao da je do­bio pi­sma

Kur­pe­jo­vić po­zi­va mi­ni­stra da is­pu­ni obe­ća­no, od­no­sno da se ob­ra­ču­na sa svim di­rek­to­ri­ma ko­ji spro­vo­de svo­ju sa­mo­vo­lju i kr­še za­kon.
– Vje­ru­je­mo da na­ša pi­sma ni­su sti­gla u ru­ke mi­ni­stra Še­ho­vi­ća, jer sma­tra­mo da bi on od­mah re­a­go­vao, s ob­zi­rom na pro­ble­me ko­ji su iz­ni­je­ti tim pu­tem. Za­to oče­ku­je­mo da nas naj­hit­ni­je pri­mi na raz­go­vor ka­ko bismo mu sa­op­šti­li još mno­go de­ta­lja na ra­čun di­rek­to­ra Nur­ko­vi­ća, a o če­mu ne že­li­mo jav­no da go­vo­ri­mo – po­ru­ču­ju na­stav­ni­ci iz OŠ „25. maj”.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"