Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni POPULARNI ZIMSKI TURISTIČKI CENTAR NEKAD I SAD
Centri moći uništili Žabljak
Sa ski-takmičenja na Žabljaku 60-ih godina - Žičara Bosača i hotel Jezera sada ne rade Centri moći uništili Žabljak Investitori koji su otkupili naše hotele i žičare obavezali su se da će ih obući u novo ruho, uložiti milione u razvoj nove infrastrukture, a to i ne pokušavaju da urade. I ne samo to, svi ti objekti danas su ruine, kaže Milenko Stijepović
-ŽA­BLjAK - Da li se Ža­bljak to­kom ja­nu­a­ra, u je­ku zim­ske tu­ri­stič­ke se­zo­ne, mo­že za­do­vo­lji­ti s de­se­ti­na­ma ili sa sto­ti­nak go­sti­ju dnev­no ili za­slu­žu­je mno­go vi­še?! Na ovu te­mu za ,,Dan” go­vo­ri ne­ka­da­šnji op­štin­ski funk­ci­o­ner, du­go­go­di­šnji di­rek­tor tu­ri­stič­ko-ugo­sti­telj­skih pred­u­ze­ća i NP „Dur­mi­tor“, sa­da vla­snik ho­te­la „Ja­vor” Mi­len­ko Mi­le Sti­je­po­vić.
-Ove zi­me Dur­mi­tor ima sve pri­rod­ne uslo­ve, ali go­sti­ju ne­ma ko­li­ko bi tre­ba­lo. Ova zi­ma je naj­bo­lji po­ka­za­talj da Dur­mi­tor i je­din­stve­na pri­ro­da ne mo­gu da iz­ne­vje­re, a na čo­vje­ku je da li će i ka­ko to is­ko­ri­sti­ti i upo­tri­je­bi­ti. Do­volj­no sni­je­ga, uz sta­bil­ne vre­men­ske pri­li­ke, omo­gu­ća­va da se lju­di na ovim pro­sto­ri­ma mo­gu ba­vi­ti tu­ri­zmom. A za­što se za­do­vo­lja­va­mo skrom­nim sta­ti­stič­kim broj­ka­ma, to je za is­pi­ti­va­nje i ana­li­zu. Ne znam da li se iko ti­me i po­čeo ba­vi­ti. Ne­što se stvar­no de­ša­va, na ža­lost, u lo­šem smje­ru. Ka­da se pri­sje­tim ka­ko je sve po­če­lo dav­nih še­zde­se­tih i se­dam­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka, ka­da su se Dur­mi­tor i Ža­bljak kre­tao ogrom­nim ko­ra­ci­ma na­pri­jed, za ne­vje­ro­va­ti je da smo sa­da na ovom ni­vou- pri­ča Sti­je­po­vić.
Ža­bljak se, pod­sje­ća on, na tu­ri­stič­koj ma­pi zna­čaj­ni­je po­ja­vlju­je još dav­nih 50- ih go­di­na pro­šlog vi­je­ka. Već še­zde­se­tih go­di­na tu­ri­zam po­či­nje plan­ski da se raz­vi­ja, do­no­se se stu­di­je raz­vo­ja Ža­blja­ka kao vo­de­ćeg pla­nin­skog cen­tra ne sa­mo Cr­ne Go­re već i ši­re.Iz­gra­đi­va­ne su ski- sta­ze i ska­ka­o­ni­ce, aero­drom, a već se­dam­de­se­tih i osam­de­se­tih gra­di se naj­sa­vre­me­ni­ja in­fra­struk­tu­ra, no­vi ho­te­li, no­ve ski- sta­ze sa ži­ča­ra­ma i ski- lif­to­vi­ma. Na­gli raz­voj pra­te i osta­le pri­vred­ne gra­ne.
Stijepović naglašava da su dru­ga po­lo­vi­na se­dam­de­se­tih i pr­va po­lo­vi­na osam­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka pred­sta­vlja­le vr­hu­nac, pe­ri­od uz­la­zne li­ni­je u raz­vo­ju tu­ri­zma.
- Sva­ke dru­ge go­di­ne gra­đen je no­vi ho­tel, mo­tel ili ne­ki dru­gi zn­a­ča­jan obje­kat. Sve je to pred­sta­vlja­lo plan­ski uspon, tu­ri­stič­ka pri­vre­da je po­sta­ja­la sol­vent­na i bla­go­vre­me­no je ot­pla­ći­va­la kre­di­te. Ža­bljak je po­čet­kom 80-ih go­di­na imao oko 1.300 le­ža­je­va s pri­stoj­nim kom­fo­rom, a za­jed­no s pri­vat­nim smje­šta­jem ovaj zim­ski tu­ri­stič­ki cen­tar ras­po­la­gao je sa oko 2.500 le­ža­je­va- podsjeća Stijepović i dodaje da je taj pe­ri­od ve­li­kog uspo­na Ža­blja­ka, is­pi­san zlat­nim slo­vi­ma, tre­ba­o da bu­de pod­strek u da­ljem raz­vo­ju, ali da je kra­jem osam­de­se­tih po­čeo ve­li­ki su­no­vrat ko­ji tra­je do da­nas.
-Šta nam se da­nas de­ša­va? Ža­bljak kao zim­ski tu­ri­stič­ki cen­tar ko­ji je de­ce­ni­ja­ma uspje­šno gra­dio i iz­gra­dio svoj imidž i svo­je ime, da­nas je is­kom­pro­mi­to­van, sta­vljen u za­pe­ćak. Oči­gled­no je da se ne ra­di i gra­di ta­mo gdje po­sto­je naj­bo­lji uslo­vi već ta­mo gdje po­sto­je cen­tri mo­ći. Pre­ma ovom kra­ju vo­di se i ne­ka ne­ga­tiv­na kam­pa­nja. Za­što? Či­ni mi se, ne slu­čaj­no. Na­rav­no, i mi smo kri­vi. Mo­ra­li smo se ja­če i ener­gič­ni­je od­u­pri­je­ti oni­ma ko­ji su nas una­za­di­li. In­ve­sti­to­ri ko­ji su ot­ku­pi­li na­še ho­te­le i ži­ča­re oba­ve­za­li su se da će ih obu­ći u no­vo ru­ho, ulo­ži­ti mi­li­o­ne u raz­voj no­ve in­fra­struk­tu­re, a to i ne po­ku­ša­va­ju da ura­de. I ne sa­mo to, svi ti objek­ti da­nas su ru­i­ne. Za­što sve to ni­je­mo po­sma­tra­ju nad­le­žni, u pr­vom re­du lo­kal­na upra­va i dr­ža­va, pi­ta­nje je bez zva­nič­nog od­go­vo­ra. I sa­da tre­ba da se za­do­vo­lji­mo bro­jem tu­ri­sta ko­ji je ne­kad ostva­ri­vao sa­mo dječ­ji ski -lift kod ho­te­la ,,Pla­nin­ka”?! To je po­gub­no za sve nas- is­ti­če Sti­je­po­vić.
Ka­že da mu je ve­o­ma te­ško da go­vo­ri o pe­ri­o­du ve­li­kog raz­vo­ja i na­pret­ka i o da­na­šnjoj stag­na­ci­ji Ža­blja­ka.
-Na­vi­ru, go­mi­la­ju se sje­ća­nja i emo­ci­je, pa se pla­šim da ne­ću bi­ti objek­ti­van. Ža­blja­ku se de­ša­va ne­što što ni­ka­ko ni­je­smo smje­li do­zvo­li­ti... Ovo pro­pa­da­nje smo mo­ra­li spri­je­či­ti - is­ti­če Mi­len­ko Sti­je­po­vić i dodaje da je još po­lo­vi­nom pro­šlog vi­je­ka, Dur­mi­tor bio je uspje­šan or­ga­ni­za­tor i naj­ve­ćih ski -tak­mi­če­nja. On se pri­sje­ća dr­žav­nog pr­ven­stva Ju­go­sla­vi­je odr­ža­nog na Ža­blja­ku po­čet­kom 60-ih go­di­na.
-Teh­nič­ki de­le­gat Smu­čar­skog sa­ve­za Ju­go­sla­vi­je Ci­co Kon­sta­ti­no­vić do­la­zi kod nas de­se­tak da­na pri­je, jer je bi­lo sum­nji da li će ma­li Ža­bljak mo­ći i umje­ti da or­ga­ni­zu­je ta­ko ve­li­ko tak­mi­če­nje, ko­je je do­tad odr­ža­va­no je­di­no u Slo­ve­ni­ji. Sje­ćam se, dva da­na pred dr­žav­no pr­ven­stvo u ski –sko­ko­vi­ma, pa­la je ki­ša. Na ska­ka­o­ni­ca­ma ni trun­ke sni­je­ga. Pred­sjed­nik op­šti­ne i od­bor za pri­pre­mu tak­mi­če­nja pro­gla­si­še mo­bil­no sta­nje. Sve je sko­či­lo, ma­lo i ve­li­ko, sta­ro i mla­do, do­pre­mljen je sni­jeg bez iči­je po­mo­ći sa stra­ne. Tak­mi­če­nje je odr­ža­no u od­lič­nim uslo­vi­ma. Svo sta­nov­ni­štvo je ani­mi­ra­no da pra­ti tak­mi­če­nje. Lju­di su na­sto­ja­li da na­mi­re sto­ku ra­ni­je ka­ko bi na vri­je­me sti­gli da po­sma­tra­ju tak­mi­če­nje. Bi­la je to pra­va svet­ko­vi­na. Vla­da­la je po­zi­tiv­na kli­ma, en­tu­zi­ja­zam na sve stra­ne, danas od toga nema ništa -pri­sje­ća se Sti­je­po­vić.
V.Špa­nje­vić


Ni­je bi­lo ne­za­po­sle­nih

- Se­dam­de­se­tih i osam­de­se­tih go­di­na na Ža­blja­ku ni­je bi­lo ne­za­po­sle­nih, a po­sao u tu­ri­zmu na­šli su i mla­di iz su­sjed­nih op­šti­na. Osta­ja­li su ov­dje i stva­ra­li po­ro­di­ce. Osim tu­ri­zma, po­ljo­pri­vre­de i sto­čar­stva, raz­vi­ja­le su se i dru­ge pri­vred­ne gra­ne, šu­ma­r­stvo, dr­vo­pre­ra­da, tek­stil­na in­du­stri­ja... Kul­tur­ni i za­bav­ni i noć­ni ži­vot bio je iz­u­zet­no bo­gat i sa­dr­ža­jan. A do­bar glas da­le­ko se ču­je. Do­la­zi­li su go­sti sa svih stra­na. Spa­ja­ne su zim­ska i ljet­nja tu­ri­stič­ka se­zo­na, a naj­ve­ći pro­blem bio je ka­ko za­po­sle­ni­ma da­ti slo­bod­ne da­ne i od­mor – pri­sje­ća se Sti­je­po­vić.


Prošle godine nije bilo ni 2.000 noćenja

Direktor NVO Centar za razvoj Durmitora Darko Stijepović tvrdi da zimske sezone, 2017. nije bilo ni 2.000 noćenja na Žabljaku.
-Razlog je u konstantnom srozavanju turističke usluge na najniži mogući nivo, a zimski turizam bez vode je bila žabljačka ponuda zimske 2017. godine. Za upoređenje: 1988. svakog petka je u Žabljak stizao konvoj od 17 turističkih autobusa Montenegroturista koji su dovozili nove skijaše (800) a vraćali nazad stare. Tada su u Žabljaku postojali samo ski liftovi i jedna žičara. Nije bilo sniježnih topova ali je bilo vode, struje, čistih puteva, skijanja, zabave i vrhunskog doživljaja- ističe Stijepović i dodaje da noćno skijanje na Žabljaku postoji od 1978. godine.
On naglašava da je razlog katastrofalnog pada broja noćenja 2017. godine posledica odluke vrhuške „da se za vječna vremena zabravi hotel Planinka”.
- Zatvaranje hotela tolikog kapaciteta (400 ležaja) jeste strateška odluka koja afektira dalji decenijski razvoj okruženja i pokazuje finansijsku nemoć i duhovnu impotenciju vladajuće vrhuške. Umjesto da premijer Marković odgovori na krucijalno pitanje uništenja jednog razvojnog giganta on demagoški poigrava na seoskom skijalištu Savin kuk i prosipa maglu. O broju turista i finansijskim efektima ćuti kao zaliven. Slomom nekada glamuroznog ski centra, jednog od najvećih u bivšoj SFRJ i slomom ovog zadnjeg velikog hotela vladajuća nomenklatura je pokazala potpunu duhovnu, moralnu i upravljačku nemoć. Medijskim prikrivanjem ovog sloma pokazuje se i da medijska scena savim jasno tone u površnost i političko komendijanje- ističe Stijepović i zaključuje da su „skijanje i turizam u Žabljaku predstava Hamleta u Mrduši Donjoj”.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"