Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni VLADISLAV BOJOVIĆ ISTIČE DA IZVJEŠTAJ DRI POKAZUJE KAKO LOKALNA VLAST NENAMJENSKI TROŠI NOVAC GRAĐANA Zaduženja rastu, projekti čekaju Od predviđenih 94 projekta koji su planirani kapitalnim budžetom za 2016. godinu, na 56 projekata nijesu započete ni pripremne radnje (realizacija je 0,00 eura), dok je na osam projekata utrošeno do 500 eura. Navedeno ukazuje na alarmantnu situaciju da 2/3 budžetom planiranih projekata nije ni započeto., navedno je u Izvještaju DRI o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu
PLjE­VLjA - Lo­kal­na vlast Bo­šnjač­ke stran­ke, DPS-a i So­ci­jal­de­mo­kra­ta u Plje­vlji­ma je sve uči­ni­la da od jav­no­sti sa­kri­je zva­nič­ni Iz­vje­štaj Dr­žav­ne re­vi­zor­ske in­sti­tu­ci­je (DRI) o re­vi­zi­ji Za­vr­šnog ra­ču­na bu­dže­ta Op­šti­ne Plje­vlja za 2016. go­di­nu, po­što on do kra­ja raz­ot­kri­va ko­li­ko se na­kad­no, šte­to­čin­ski i pro­tiv­za­ko­ni­to upra­vlja op­štin­skim bu­džet­skim nov­cem od stra­ne gar­ni­tu­re ko­ja je tre­nut­no na vla­sti – sa­op­štio je Vla­di­slav Bo­jo­vić, pred­sjed­nik plje­valj­skog od­bo­ra De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta.
Bo­jo­vić is­ti­če da ovaj iz­vje­štaj o re­vi­zi­ji fi­nan­sij­skog po­slo­va­nja Op­šti­ne Plje­vlja po­ka­zu­je u ko­joj mje­ri se ne­na­mjen­ski i ne­ra­ci­o­nal­no tro­ši no­vac gra­đa­na i stva­ra­ju no­va za­du­že­nja. Pri tom, ka­že Bo­jo­vić, ni­je­dan od ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta, ko­ji je lo­kal­na vlst na­ja­vi­la ili obe­ća­la, ni­je za­vr­šen.
- Op­štin­ska vlast je od­lu­kom o bu­dže­tu za 2016. go­di­nu pla­ni­ra­la pri­ho­de u ukup­nom iz­no­su od 19.260.865,00 eura. Me­đu­tim, utvr­đe­no je da su pri­ho­di ostva­re­ni u iz­no­su od 10.237.346,70 evra, od­no­sno 53,15 od­sto. Od sred­sta­va ka­pi­tal­nog bu­dže­ta u iz­no­su od 9.071.825,00 eura tre­ba­lo je da se fi­nan­si­ra­ju pro­jek­ti po po­tro­šač­kim je­di­ni­ca­ma. Me­đu­tim, ka­ko sto­ji u Iz­vje­šta­ju, „re­a­li­za­ci­ja ka­pi­tal­nog bu­dže­ta ko­ja se od­no­si na 2016. go­di­nu iz­vr­še­na je sa sa­mo 21,29 od­sto u od­no­su na plan i ista je do­ve­de­na u pi­ta­nje zbog ne­li­kvid­no­sti Op­šti­ne... Od pred­vi­đe­nih 94 pro­jek­ta ko­ji su pla­ni­ra­ni ka­pi­tal­nim bu­dže­tom za 2016. go­di­nu, na 56 pro­je­ka­ta ni­je­su za­po­če­te ni pri­prem­ne rad­nje (re­a­li­za­ci­ja je 0,00 eura), dok je na osam pro­je­ka­ta utro­še­no do 500 eura. Na­ve­de­no uka­zu­je na alar­mant­nu si­tu­a­ci­ju da 2/3 bu­dže­tom pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta ni­je ni za­po­če­to.“ Ta­ko­đe, u Iz­vje­šta­ju se ka­že ka­ko uku­pan rast ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za (do­spje­lih a ne­pla­će­nih oba­ve­za) u iz­no­su od 7.691.000,00 eura zah­ti­je­va da Vla­da u sa­rad­nji sa Op­šti­nom raz­mo­tri oba­ve­ze iz čla­na 59a Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i pri­pre­mi sa­na­ci­o­ni plan sa pro­gra­mom mje­ra za pre­va­zi­la­že­nje fi­nan­sij­skih te­ško­ća. U Iz­vje­šta­ju se na­vo­di i da sta­nje ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za Op­šti­ne na kra­ju 2016. go­di­ne iz­no­si 4.796.438 eura, a jav­nih pred­u­ze­ća 3.177.349 eura što je ukup­no 7.973.787 eura. Ovim ni­su ob­u­hva­će­ne oba­ve­ze od 2.813.114 eura, ko­je se od­no­se na na­pla­će­nu na­kna­du za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Elek­tro­pri­vre­di i oba­ve­zu za po­vra­ćaj lo­kal­ne ko­mu­nal­ne tak­se. Ta­ko­đe, re­vi­zi­jom je utvr­đe­no da ukup­no za­du­že­nje Op­šti­ne na kra­ju 2016. go­di­ne po osno­vu uze­tih kre­di­ta, da­tih ga­ran­ci­ja i Ugo­vo­ra o re­pro­gra­mu oba­ve­za iz­no­si 3.813.816 mi­li­o­na eura. Ako se ovo­me do­da­ju još i re­pro­gra­mi­ra­ne ne­do­spje­le po­re­ske oba­ve­ze Op­šti­ne i jav­nih usta­no­va u iz­no­su od 5.979.934 eura i ne­do­spje­le re­pro­gra­mi­ra­ne po­re­ske oba­ve­ze jav­nih pred­u­ze­ća od 4.002.488 eura do­la­zi­mo do ukup­nog iz­no­sa od pre­ko 24,5 mi­li­o­na eura du­ga na kra­ju 2016. go­di­ne - na­vo­di Bo­jo­vić.
To, is­ti­če Bo­jo­vić, na­vo­di na za­klju­čak da op­štin­ska vlast (BS-DPS-SD) ne da ni­je sma­nji­la dug Op­šti­ne iz vre­me­na ka­da je njom upra­vljao Fi­lip Vu­ko­vić, već je re­al­no oče­ki­va­ti da će na­kon pred­sto­je­ćih iz­bo­ra, osta­vi­ti Op­šti­nu u još te­žem fi­nan­sij­skom sta­nju od ono­ga ko­je je za­te­če­no 2011. go­di­ne.
- Ta­ko­đe, u Iz­vje­šta­ju o re­vi­zi­ji sto­ji da je lo­kal­na vlast to­kom 2016. go­di­ne uve­ća­la sta­nje ne­iz­mi­re­nih oba­ve­za za iz­nos od 3.724.634,76 eura ko­ji se naj­ve­ćim di­je­lom od­no­si na ne­pla­će­ne po­re­ze i do­pri­no­se po osno­vu za­ra­da, ne­pla­će­na osta­la lič­na pri­ma­nja i ne­pla­će­ne oba­ve­ze pre­ma op­štin­skim pred­u­ze­ći­ma. To­kom 2016. go­di­ne ni­je pla­će­no na­lo­ga u iz­no­su od 4.796.434,65€, što zna­či da se ra­di o no­vo­for­mi­ra­nim oba­ve­za­ma. Dru­gim ri­je­či­ma, i po­red to­ga što se ni­su po­di­za­ni kre­di­ti, stva­ra­le su se no­ve mi­li­on­ske oba­ve­ze po još ne­po­volj­ni­jim uslo­vi­ma od kre­dit­nih, a da ni­su iz­mi­re­ne sta­re. Zbog to­ga se u Iz­vje­šta­ju kon­sta­tu­je da: „Op­šti­na bez fi­nan­sij­ske po­mo­ći Dr­ža­ve ili do­dat­nog za­du­že­nja (re­fi­nan­si­ra­nja kre­di­ta) te­ško mo­že iz­mi­ri­va­ti svo­je oba­ve­ze“. U Iz­vje­šta­ju se na­vo­di i da je op­štin­ska vlast no­va za­po­šlja­va­la spro­vo­di­la na na­čin „ko­ji ni­je u skla­du sa za­kon­skim pro­pi­si­ma ko­ji re­gu­li­šu oblast za­po­šlja­va­nja i pred­sta­vlja nji­ho­vu zlo­u­po­tre­bu“. Kao i da Op­šti­na ni­je upla­ći­va­la po­re­ze i do­pri­no­se na za­ra­de za­po­sle­nih što je ta­ko­đe pro­tiv­no va­že­ćem za­ko­nu - pod­vla­či Bo­jo­vić i za­klju­ču­je da je Iz­vje­štaj o re­vi­zi­ji Za­vr­šnog ra­ču­na bu­dže­ta Op­šti­ne Plje­vlja do­vo­ljan raz­log „da ova ne­spo­sob­na i ne­struč­na op­štin­ska vlast, od­mah bu­de ras­pu­šte­na i ras­for­mi­ra­na, umje­sto što se če­ka da je gra­đa­ni Plje­va­lja na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma po­ša­lju u pro­šlost.”
B. Je.


Ka­pi­tal­ni bu­džet fak­tič­ki ni ne po­sto­ji

- I bu­džet Op­šti­ne Plje­vlja za 2018. go­di­nu u iz­no­su od 17,9 mi­li­o­na eura je ne­re­a­lan i neo­dr­živ jer je ja­sno da Op­šti­na ni pri­bli­žno ne­će ostva­ri­ti pri­ho­de u pla­ni­ra­nom iz­no­su.
- Ak­tu­el­na lo­kal­na vlast fak­tič­ki ne­ma ka­pi­tal­ni bu­džet, jer ni­je u sta­nju da ga re­a­li­zu­je. Ka­pi­tal­ni bu­džet se utvr­đu­je i usva­ja sa­mo pro for­me i na pa­pi­ru ka­ko bi se ob­ma­nji­va­la i za­ma­ja­va­la jav­nost. Ta­ko­đe, upr­kos pre­po­ru­ka­ma, usled ve­li­kih du­go­va i ka­ta­stro­fal­nog sta­nja fi­nan­si­ja, lo­kal­na vlast ni­je pri­stu­pi­la iz­ra­di sa­na­ci­o­nog pla­na ni­ti re­ba­lan­su bu­dže­ta, ka­ko bi se no­vac gra­đa­na Plje­va­lja i da­lje tro­šio shod­no tre­nut­noj pro­cje­ni, ko­ju po­je­din­ci iz lo­kal­ne vla­sti pra­ve lič­no. Da­kle, lo­kal­na vlast BS-a, DPS-a i SD-a ra­si­pa no­vac gra­đa­na ne shod­no od­lu­ci o bu­dže­tu i utvr­đe­nom pla­nu, već shod­no tre­nut­nim hi­ro­vi­ma i in­te­re­si­ma vla­da­ju­će gar­ni­tu­re. Sto­ga i ne ču­di što su se, re­ci­mo, ure­đi­va­li pu­te­vi sa­mo do se­la u ko­ji­ma ima­nja ima­ju funk­ci­o­ne­ri vla­da­ju­ćih par­ti­ja- na­gla­ša­va Bo­jo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"