Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni MJEŠTANI SAVINOG BORA TRAŽE DA SE UKLONE ADMINISTRATIVNE BARIJERE
Otvoriti granični prelaz prema Srbiji
Savin Bor Otvoriti granični prelaz prema Srbiji Smatram da bi otvaranje graničnog prelaza bilo višestruko značajno, jer bi pokrenulo realizaciju niza projekata, od izgradnje modernih saobraćajnica, pa sve do investicija koje bi uticale na smanjenje regionalnih razlika, kaže Senad Rastoder
PET­NjI­CA – Mje­šta­ni bi­hor­skog se­la Sa­vin Bor za­tra­ži­li su od dr­žav­nih or­ga­na da u što kra­ćem ro­ku do­ne­su od­lu­ku da se iz­nad mje­sta Kru­šči­ca u di­je­lu Pe­šter­ske vi­so­rav­ni otvo­ri gra­nič­ni pre­laz pre­ma Sr­bi­ji. Oni ocje­nju­ju da se ra­di o ve­o­ma ko­ri­snoj ini­ci­ja­ti­vi, či­jom bi se re­a­li­za­ci­jom dao pu­ni do­pri­nos raz­vo­ju či­ta­vog sje­ve­ra Cr­ne Go­re.
–Na­rod Bi­ho­ra, a na­ro­či­to Sa­vi­nog Bo­ra i okol­nih mje­sta, pri­rod­no je upu­ćen na sa­rad­nju s lju­di­ma ko­ji ži­ve u di­je­lu Pe­šter­ske vi­so­rav­ni. Nas sa Sr­bi­jom raz­dva­ja sa­mo ad­mi­ni­stra­tiv­na gra­ni­ca i ni­šta dru­go. Us­po­sta­vlja­njem dr­žav­ne gra­ni­ce na ovom pod­ruč­ju lo­kal­no sta­nov­ni­štvo se su­o­či­lo s od­re­đe­nim pro­ble­mi­ma, jer im je one­mo­gu­ćen slo­bo­dan pro­laz ka te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je. Za­to je po­treb­no u što kra­ćem ro­ku otvo­ri­ti gra­nič­ni pre­laz na Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni ka­ko bi se sta­nov­ni­štvu iz po­gra­nič­nog po­ja­sa omo­gu­ći­lo da ra­di eko­no­mič­no­sti ne­sme­ta­no pre­la­zi gra­ni­cu – is­ti­če pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Sa­vin Bor Se­nad Ras­to­der.
On tvr­di da bi otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za u di­je­lu Pe­šter­ske vi­so­rav­ni po­zi­tiv­no uti­ca­lo na iz­grad­nju put­ne in­fra­struk­tu­re i sma­nji­va­nje re­gi­o­nal­nih raz­li­ka.
–Či­nje­ni­ca je da se put­na mre­ža na pro­sto­ru Bi­ho­ra na­la­zi u do­sta lo­šem sta­nju. To va­ži i za pu­te­ve ko­ji vo­de pre­ma Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni, iako ka ovom pro­sto­ru gra­vi­ti­ra ve­li­ki broj sta­nov­ni­ka. Sma­tram da bi otva­ra­nje gra­nič­nog pre­la­za bi­lo vi­še­stru­ko zna­čaj­no, jer bi po­kre­nu­lo re­a­li­za­ci­ju ni­za pro­je­ka­ta, od iz­grad­nje mo­der­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca, pa sve do in­ve­sti­ci­ja ko­je bi uti­ca­le na sma­nje­nje re­gi­o­nal­nih raz­li­ka – na­gla­sio je Ras­to­der.
Mje­šta­ni pod­sje­ća­ju da se Sa­vin Bor pre­ma gra­ni­ci sa Sr­bi­jom pro­sti­re na dva­na­e­stom ki­lo­me­tru od Pet­nji­ce i da je jed­no od ri­jet­kih mje­sta na sje­ve­ru Cr­ne Go­re ko­je se mo­že po­hva­li­ti da još uvi­jek ima ja­ka po­je­di­nač­na ga­zdin­stva. Iako se ra­di o pla­nin­skom mje­stu, smje­šte­nom na pre­ko 1.200 me­ta­ra nad­mor­ske vi­si­ne, u mje­snoj za­jed­ni­ci Sa­vin Bor ži­vi pre­ko 500 sta­nov­ni­ka, ko­ji se uglav­nom ba­ve po­ljo­pri­vre­dom i sto­čar­stvom. A da ži­vot u ovom kra­ju ni­je stao, do­akz je i osnov­na ško­la na Sa­vi­nom Bo­ru ko­ja s pod­ruč­nim odje­lje­nji­ma bro­ji pre­ko 120 uče­ni­ka. Mje­šta­ni ga­je bli­zu dvi­je hi­lja­de ova­ca i osam­sto kra­va. Na­vo­de da je Sa­vin Bor po mno­go če­mu spe­ci­fič­no mje­sto i da na tom pro­sto­ru ži­ve vri­jed­ni i po­šte­ni do­ma­ći­ni, ko­ji su ge­net­ski pred­o­dre­đe­ni da ra­de i ži­ve od svog ra­da. Is­ti­ču da bi se us­po­sta­vlja­njem gra­nič­nog pre­la­za na Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni stvo­ri­li još bo­lji uslo­vi za ži­vot u ovim kra­je­vi­ma.
–Svje­do­ci smo da se­la na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, pa i ona ko­ja su bli­ža gra­du, po­la­ko osta­ju pu­sta. Na svu sre­ću, to ni­je slu­čaj sa Sa­vi­nim Bo­rom, iako se ra­di o mje­stu ko­je je pre­ko 30 ki­lo­me­tra uda­lje­no od Be­ra­na. Tač­no je da ni ovo se­lo ni­je­su za­o­bi­šle mi­gra­ci­je lo­kal­nog sta­nov­ni­šta, ali to ni­je to­li­ko iz­ra­že­no kao u ne­kim dru­gim sre­di­na­ma. Ov­dje je na­rod op­sta­jao kroz vje­ko­ve za­hva­lju­ju­ći upor­nom ra­du. Ta prak­sa tra­je i do da­na­šnjih da­na. Na to upu­ću­je i po­da­tak da u Sa­vi­nom Bo­ru ne­ma ku­će ko­ja ne dr­ži bar pet kra­va, osim ako se ne ra­di o so­ci­jal­no ugro­že­nim do­ma­ćin­stvi­ma. Va­žno je na­po­me­nu­ti da se na­ši pla­nin­ski ka­tu­ni gra­ni­če sa te­ri­to­ri­jom Sr­bi­je, za­to bi us­po­sta­vlja­nje gra­nič­nog pre­la­za pre­ma Tu­ti­nu da­lo do­dat­ni sti­mu­lans mje­šta­ni­ma da još vi­še ra­de jer bi na lak­ši na­čin svo­je pro­iz­vo­de mo­gli da pla­si­ra­ju u Sr­bi­ji – na­vo­di Ras­to­der.
Za otva­r­nje gra­nič­nog pre­la­za za­la­že se i Za­im Li­či­na iz su­sjed­nog mje­sta Kru­šči­ce, na­vo­de­ći da bi uz od­go­va­ra­ju­će pod­sti­caj­ne mje­re usmje­re­ne ka po­tre­ba­ma mla­đih ge­ne­ra­ci­ja Sa­vin Bor sa svo­jom oko­li­nom mo­gao da po­sta­ne još pri­vlač­ni­je mje­sto za ži­vot.
– Ako se že­le za­u­sta­vi­ti mi­gra­ci­o­na kre­ta­nja, on­da se po­seb­na pa­žnja mo­ra po­sve­ti­ti mla­dim lju­di­ma. Po­treb­no je us­po­sta­vi­ti čvr­stu ve­zu sa na­šim stu­den­ti­ma i upo­zna­va­ti ih s raz­voj­nim po­ten­ci­ja­li­ma Pet­nji­ce, ka­ko bi se na­kon za­vr­še­nih stu­di­ja u što ve­ćem bro­ju vra­ća­li i da­va­li pu­ni do­pri­nos raz­vo­ju sre­di­ne u ko­joj su ro­đe­ni. Isto ta­ko, tre­ba uve­sti sti­mu­la­tiv­ne mje­re za mla­de brač­ne pa­ro­ve ko­ji iz­ra­ža­va­ju sprem­nost da osta­nu da ži­ve u svom za­vi­ča­ju. Ali, naj­va­žni­je je za sta­nov­ni­ke ovog pod­ruč­ja da se otvo­ri gra­nič­ni pre­laz ka San­dža­ku, jer je to na­ša naj­kra­ća ve­za do su­sjed­nih gra­do­va – za­klju­čio je Li­či­na.
D.J.


Raj za tu­ri­ste

Mje­šta­ni tvr­de da bi Sa­vin Bor sa oko­li­nom mo­gao da po­sta­ne pra­vi tu­ri­stič­ki raj kad bi se na pra­vi na­čin va­lo­ri­zo­va­li nje­go­vi pri­rod­ni po­ten­ci­ja­li.
–Ov­dje je sve pri­rod­no i ne­tak­nu­to, od hra­ne do vo­de i va­zdu­ha. Za­to ovo pod­ruč­je za­slu­žu­je da se pro­gla­si za­šti­će­nom eko­lo­škom i tu­ri­stič­kom zo­nom. To bi, uz us­po­sta­vlja­nje gra­nič­nog pre­la­za na Pe­šter­skoj vi­so­rav­ni i otva­ra­nje ot­kup­nih cen­ta­ra i uz in­sta­li­ra­nje ka­pa­ci­te­ta za pro­iz­vod­nju zdra­ve hra­ne i smje­štaj tu­ri­sta, do­ni­je­lo broj­ne be­ne­fi­te či­ta­vom kra­ju i do­dat­no uti­ca­lo na po­di­za­nje na­ta­li­te­ta i za­u­sta­vlja­nje ise­lja­va­nja – tvr­de mje­šta­ni.


Op­šti­na po­dr­ža­va ini­ci­ja­ti­vu

Pred­sjed­nik op­šti­ne Pet­nji­ca Sa­mir Ago­vić pod­sje­ća da je u vi­še na­vra­ta raz­go­va­rao s ru­ko­vod­stvom op­šti­ne Tu­tin o re­a­li­za­ci­ji ide­je iz­grad­nje pu­ta pre­ko Pe­šter­ske vi­so­rav­ni. Ka­zao je da se ra­di o ve­o­ma ko­ri­snoj ini­ci­ja­ti­vi, ali da ona zah­ti­je­va mno­go po­sla i da mo­ra da ima i po­li­tič­ku po­dr­šku dvi­ju dr­ža­va.
– Mi smo po­bra­tim­ska op­šti­na s op­šti­nom Tu­tin i, po­red raz­vo­jih pro­je­ka­ta u obla­sti sa­o­bra­ća­ja, raz­mi­šlja­mo i o sa­rad­nji u obla­sti­ma po­ljo­pri­vre­de, kul­tu­re i sve­ga što će kva­li­tet ži­vo­ta gra­đa­na na gra­ni­ci po­di­ći na ve­ći ni­vo. Otva­ra­njem gra­nič­nog pre­la­za i iz­grad­njom pu­ta ka Tu­ti­nu, dio op­šti­ne Pet­nji­ca, ko­ji gra­vi­ti­ra pre­ma Sr­bi­ji, pot­pu­no bi se otvo­rio i bi­la bi to iz­vr­sna pri­li­ka da se va­lo­ri­zu­ju svi po­ten­ci­ja­li ko­ji po­sto­je u tom kra­ju. Sve to smo pre­do­či­li nad­le­žnom mi­ni­star­stvu ta­ko da oče­ku­je­mo da će se za po­če­tak ba­rem u ljet­njim mje­se­ci­ma na ovom po­te­zu us­po­sta­vi­ti od­go­va­ra­ju­ći re­žim ko­ji bi omo­gu­ća­vao mje­šta­ni­ma da la­ko pre­la­ze gra­ni­cu – na­veo je Ago­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"