Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milo kandidat DPS-a * Preko 100 radnika ostalo bez krova nad glavom * Svejedno mi je hoće li biti Milo ili Mišo * Milo kandidat DPS-a * Paul Van Dyk na Si staru * Šuterska rapsodija crveno-belih * Drama u Lionu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRITAN ABAZOVIĆ, LIDER GRAĐANSKOG POKRETA URA :
Apsolutno niko nema pravo da interese svoje partije stavi ispred Crne Gore.

Vic Dana :)

Svađaju se Mujo i komšinica. Kaže komšinica:
• Da ste kojim slučajem moj muž, sipala bih vam otrov za pacove u piće!
• A da ste vi kojim slučajem moja žena, ja bih ga i popio!

Dođe Mujo na pijacu i pita koliko su jabuke.
- Što više kupiš jeftinije- kaže trgovac.
- Tovari dok ne bude besplatno - reče Mujo.

Dolazi muž kući i vidi ženu kako se pakuje.
- Gdje ćeš?
- Idem u Las Vegas.
- ???
- Saznala sam da tamo mogu da dobijem $400 za ono što tebi dajem džabe.
Na to i muž poče da se pakuje.
- Gdje ćeš ti?
- U Las Vegas.
- ???
- Baš da vidim kako ćeš da živiš od $800 godišnje.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NAKON ŠTO SU SASLUŠANI U TUŽILAŠTVU MJEŠTANI ULOTINE ZATRAŽILI OD NADLEŽNIH DA SPRIJEČE DALJU  SJEČU ŠUME IZNAD SELA Zaustaviti poharu Zeletina  Reakcija mještana uslijedila je nakon što je Momo Jokić, izvršni direktor preduzeća „19 decembar“ podnio krivične prijave protiv mještana Ulotine tvrdeći da su mu kao koncesionaru onemogućili da siječe šumu u dijelu Zeletina i da su tom prilikom počinili krivična djela: uništenja i oštećenja tuđe stvari, teške krađe, samovlašća i nasilničkog ponašanja 
AN­DRI­JE­VI­CA – Mje­šta­ni Ulo­ti­ne za­tra­ži­li su ju­če od Vla­de Cr­ne Go­re i lo­kal­ne upra­ve da im ko­nač­no pru­že po­moć u za­šti­ti se­la i pla­ni­ne Ze­le­tin, tvr­de­ći da se na tom pro­sto­ru od stra­ne kon­ce­si­o­na­ra, vr­ši bes­prav­na sje­ča šu­me, uni­šta­va­nje vo­do­i­zvo­ri­šta, ugro­ža­va­nje ži­vot­ne sre­di­ne i re­me­će­nje pri­rod­ne rav­no­te­že. Ka­za­li su da je ta po­moć iz­o­sta­la u mi­nu­lom pe­ri­o­du i da je mje­šta­ni­ma osta­lo da se sa­mi bo­re za go­li op­sta­nak na svo­jim vje­kov­nim og­nji­šti­ma.
- Mje­se­ci­ma upor­no sta­vlja­mo do zna­nja da bi sva­ka da­lja sje­ča šu­me iz­nad Ulo­ti­ne bi­la po­gub­na za na­še se­lo, na šta uka­zu­ju broj­ne vo­do­de­ri­ne i po­ja­ča­ni ero­ziv­ni pro­ce­si iza­zva­ni pro­bi­ja­njem pu­te­va i ne­kon­tro­li­sa­nom eks­plo­a­ta­ci­jom drv­ne ma­se. I umje­sto da se na­ši za­htje­vi uva­že pod­vrg­nu­ti smo sa­slu­ša­nji­ma i dru­gim tor­tu­ra­ma. Za­to od svih nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja u Cr­noj Go­ri tra­ži­mo da pre­du­zmu od­go­va­ra­ju­će mje­re ka­ko bi se za­u­sta­vi­la da­lja mu­če­nja mje­šta­ni­ma Ulo­ti­ne ko­ji se bo­re za go­li op­sta­nak na vje­kov­nim og­nji­šti­ma. Sta­vlja­mo im do zna­nja da mo­ra­ju ima­ti u vi­du da će­mo svo­jim ti­je­li­ma i ži­vo­ti­ma bra­ni­ti da­lju po­ha­ru Ze­le­ti­na – po­ru­či­li su mje­šta­ni.
Naj­no­vi­ja re­ak­ci­ja mje­šta­na usli­je­di­la je na­kon što je Mo­mo Jo­kić, iz­vr­šni di­rek­tor pred­u­ze­ća „19 de­cem­bar“ pod­nio kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv mje­šta­na Ulo­ti­ne tvr­de­ći da su mu kao kon­ce­si­o­na­ru one­mo­gu­ći­li da si­je­če šu­mu u di­je­lu Ze­le­ti­na i da su tom pri­li­kom po­či­ni­li kri­vič­na dje­la: uni­šte­nja i ošte­će­nja tu­đe stva­ri, te­ške kra­đe, sa­mo­vla­šća i na­sil­nič­kog po­na­ša­nja. Tim po­vo­d­om u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Be­ra­na­ma sa­slu­ša­ni su mje­šta­ni Ulo­ti­ne: Ra­de Vla­ho­vić, Dra­go­slav Vu­če­ljić, Vla­di­ca Šo­škić, Da­ni­lo Šo­škić, Sla­vi­ša Šo­škić i Bra­ti­slav Vla­ho­vić. Oni su pri­li­kom sa­slu­ša­nja od­ba­ci­li kao pot­pu­no ne­tač­ne na­vo­de iz kri­vič­ne pri­ja­ve.
- Pot­pu­no je ne­tač­no da su mje­šta­ni po­či­ni­li bi­lo ka­kvo kri­vič­no dje­lo. Oni su sa­mo sta­li u od­bra­nu svo­jih pra­va. Tač­no je da je iz­vr­še­na blo­ka­da pu­ta Kru­še­vo-La­ze- Ka­tu­ni­šte od stra­ne mje­šta­na sa ci­ljem da se za­šti­ti vo­do­i­zvo­ri­šte „Ču­ka­rič­ko vre­lo“ sa kog se na­pa­ja 30 do­ma­ćin­sta­va. To smo mo­ra­li da ura­di­mo jer su nam kon­ce­si­o­na­ri za­mu­ti­li i po­re­me­ti­li vo­do­i­zvo­ri­šta i ta­ko nam us­kra­ti­li pr­vo da ko­ri­sti­mo vo­du za pi­će i za sa­ni­tar­ne po­tre­be. To ja­sno uka­zu­je da su kon­ce­si­o­na­ri uvo­đe­njem ma­ši­na, pra­vlje­njem pu­te­va i vla­ka, ko­ri­šće­njem ra­znog go­ri­va i ma­zi­va, kao i sje­čom šu­me, ugro­zi­li iz­vo­ri pit­ke vo­de, bilj­ni i ži­vo­tinj­ski svi­jet, kao i naš op­sta­nak na ovom pro­sto­ru, jer se ve­ći­na sta­nov­ni­štva ba­vi po­ljo­pri­vre­dom i sto­čar­stvom kao je­di­nim za­ni­ma­njem, od ko­jeg obez­bje­đu­je eg­zi­sten­ci­ju. Za­to po­ru­ču­je­mo da nas pod­no­še­njem kri­vič­nih pri­ja­va ne mo­gu za­pla­ši­ti, jer mi će­mo se i da­lje čvr­sto su­pro­sta­vi­ti sva­koj da­ljoj eks­plo­a­ta­ci­ji drv­ne ma­se sa ovog pro­sto­ra – na­gla­sio je Dra­go­slav Vu­če­ljić.
Sa njim je sa­gla­san i Ra­de Vla­ho­vić ko­ji sma­tra da je Upra­va za šu­me Cr­ne Go­re, do­dje­lom kon­ce­si­ja na šu­me u Ga­zdin­skoj je­di­ni­ci Pi­šev­ska ri­je­ka - Ze­le­tin, odje­lje­nje 25 i 26, omo­gu­ći­la po­je­di­nim kon­ce­si­o­na­ri­ma da iz­nad Ulo­ti­nu spro­vo­de pra­vi eko­lo­ški zlo­čin.
- Ako ne­ko iz či­sta mi­ra kre­ne da vam ru­ši ku­ći lo­gič­no je da će­te vi usta­ti u nje­nu od­bra­nu. Ta­ko su i mje­šta­ni Ulo­ti­ne sta­li u od­bra­nu ze­le­tin­skih šu­ma jer bi nji­ho­vom sje­čom sve na­še ku­će ne­sta­le sa li­ca ze­mlje. To smo ura­di­li na kraj­nje ko­rek­tan na­čin i tom pri­li­kom ni­je­smo pri­či­ni­li ni­ka­kvo kri­vič­no dje­lo. Pra­vo­sud­ni or­ga­ni tre­ba da zna­ju da su na­ši pre­ci još od dav­ni­na bri­žno vo­di­li ra­ču­na o ovom za­štit­nom po­ja­su šu­me, ko­ji se na­la­zi is­pod go­log ka­me­ni­tog br­da, zna­ju­ći šta on zna­či za Ulo­ti­nu. Sad su se po­ja­vi­li oni ko­ji­ma ni­šta ni­je sve­to, pa ni ama­net pre­da­ka. Oni uni­šta­va­ju ne­što što za nas pred­sta­va pra­vu sve­ti­nju. Kri­vo nam je što se su u ovom slu­ča­ju in­te­re­si mje­šta­ni pot­pu­no za­ne­ma­re­ni kao da oni uop­šte ne po­sto­je. Svi mo­ra­ju da zna­ju da bi se da­ljom sje­čom šu­me upot­pu­no­sti po­re­me­ti­la pri­rod­na rav­no­te­ža, uz ve­li­ku opa­snost, da se i ci­je­la Ulo­ti­na, ko­je bro­ji pre­ko sto do­ma­ćin­sta­va, srav­ni sa ze­mljom – ka­zao je Vla­ho­vić.D.J.


Oba­vi­je­sti­li me­đu­na­rod­ne in­sti­tu­ci­je

Mje­šta­ni su pod­sje­ti­li da su, iz­me­đu osta­lih, upu­ti­li do­pi­se De­le­ga­ci­ji Evrop­ske uni­je u Pod­go­ri­ci i Kan­ce­la­ri­ji OEBS-a u Cr­noj Go­ri tra­že­ći da im pru­že ru­ku po­mo­ći.
-Lju­di iz evrop­skih in­sti­tu­ci­ja pra­te naš slu­čaj, uvi­đa­ju­ći da se iz­nad Ulo­ti­ne spro­vo­di pra­vi eko­lo­ški zlo­čin. Zna se da je šu­ma o ko­joj je ri­ječ od­u­vi­jek bi­la vi­so­ko za­šti­će­na, i da zbog to­ga ni­je do­la­zi­lo do nje­ne sje­če. Ima­mo obe­ća­nja da će evrop­ski eks­per­ti do­ći na li­ce mje­sta i uvje­ri­ti se ka­ko se iz­nad Ulo­ti­ne uni­šta­va­ju šu­me i vo­do­i­zv­o­ri­šta i ka­ko se re­me­ti pri­rod­na rav­no­te­ža, i to na­o­či­gled nad­le­žnih slu­žbi ko­je ne po­ku­ša­va­ju da su­zbi­ju ta­kve po­ja­ve- ka­za­li su mje­šta­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"