Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom NIKOLA JOVANOVIĆ (DF) SMATRA DA PRAVOSNAŽNE SUDSKE PRESUDE IZ RADNOG ODNOSA OPTEREĆUJU GRADSKU KASU I IDU NA ŠTETU GRAĐANA
Nerad DPS vlasti koštao preko milion eura
Nerad DPS vlasti koštao preko milion eura
Gra­đa­ni Pod­go­ri­ce još jed­nom su pla­ti­li ceh neo­d­go­vor­ne vla­sti DPS-a ko­ji se ogle­da u sud­skim iz­vr­še­nji­ma po osno­vu rad­nih od­no­sa za ko­je je Glav­ni grad u pr­vih po­la go­di­ne po­tro­šio 1.183.406 eura, oci­je­nio je Ni­ko­la Jo­va­no­vić, funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta. Jo­va­no­vić na­vo­di da pra­vo­sna­žne sud­ske pre­su­de ko­je su sti­gle na na­pla­tu zna­čaj­no op­te­re­ću­ju bu­džet Glav­nog gra­da.
-U iz­vje­šta­ju o ostva­ri­va­nju bu­dže­ta Glav­nog gra­da za pr­vih po­la go­di­ne na­zna­če­no je da je Glav­ni grad pla­tio 1.183.406 eura na ime sud­skih iz­vr­še­nja po pred­me­ti­ma za­po­sle­nih u grad­skoj ad­mi­ni­stra­ci­ji ko­ji su tu­ži­li Glav­ni grad zbog ne­za­ko­ni­tog sma­nje­nja za­ra­da za vri­je­me man­da­ta Mi­o­mi­ra Mu­go­še. Mu­go­ša je u ju­nu 2013.go­di­ne, su­prot­no za­ko­nu tra­žio od me­nadž­men­ta u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve i lo­kal­nih pred­u­ze­ća da se za­ra­de uma­nje za 10 od­sto što su svi oni bez po­go­vo­ra i ura­di­li. Zbog to­ga se ve­li­ki broj za­po­sle­nih od­lu­čio da tu­ži Glav­ni grad za na­kna­du šte­te i is­pla­tu raz­li­ke u za­ra­di. Sa­da su na na­pla­tu pri­sti­gle pra­vo­sna­žne sud­ske pre­su­de ko­je zna­čaj­no op­te­re­ću­ju bu­džet Gla­vog gra­da – ka­že Jo­va­no­vić.
Jo­va­no­vić na­vo­di da ni­je po­znat ta­čan broj za­po­sle­nih ko­ji su tu­ži­li Glav­ni grad, ali da se pro­cje­nju­je da bi ukup­na šte­ta po bu­džet mo­gla da iz­no­si oko pet mi­li­o­na eura.
-Šte­tu će pla­ti­ti gra­đa­ni Pod­go­ri­ce, a ne oni ko­ji su di­rekt­no pro­u­zro­ko­va­li šte­tu bu­dže­tu. Sa­svim je ja­sno da kri­vič­nu i ma­te­ri­jal­nu od­go­vor­nost za ovu pljač­ku gra­đa­na tre­ba da sno­se oni ko­ji su je pro­u­zro­ko­va­li a to su biv­ši gra­do­na­čel­nik i me­nadž­ment ko­ji je sli­je­dio Mu­go­šin ul­ti­ma­tum i do­nio od­lu­ke o sma­nje­nju za­ra­da, a da sva­ka­ko i sva­ku vr­stu od­go­vor­no­sti sno­si DPS ko­ji go­di­na­ma, na raz­ne ma­hi­na­ci­je vr­ši vlast u Pod­go­ri­ci – sma­tra Jo­va­no­vić.
On na­vo­di da je ak­tu­el­na vlast- vlast kon­ti­nu­i­te­ta i da za­to ona i ne že­li da po­kre­ne po­stup­ke pro­tiv onih ko­ji su, ka­ko ka­že, zlo­u­po­tre­bom slu­žbe­nog po­lo­ža­ja na­ni­je­li vi­še­mi­li­on­sku šte­tu gra­du.
-Oči­gled­no su se od­lu­či­li da šte­tu po­kri­ju nov­cem svih gra­đa­na i ta­ko pri­kri­ju ova te­ška kri­vič­na dje­la sa enorm­nim eko­nom­skim po­sle­di­ca­ma, ka­ko su i na­vi­kli da ra­de svih ovih go­di­na i da za­šti­te kri­mi­nal­ce u svo­jim re­do­vi­ma. Da ni­je ta­ko, čel­ni­ci Pod­go­ri­ce bi pod­ni­je­li kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv od­go­vor­nih za za­htje­vom da se na­dok­na­di šte­ta bu­dže­tu Glav­nog gra­da. S ob­zi­rom da ni­ko­me u Glav­nom gra­du ne pa­da na pa­met da ura­di ta­ko ne­što, oni po­sta­ju di­rekt­ni sa­u­če­sni­ci u još jed­noj ve­li­koj pljač­ki. Gra­đa­ni Pod­go­ri­ce ni u kom smi­slu ni­su od­go­vor­ni za šte­tu ko­je je ad­mi­ni­stra­ci­ja na­pra­vi­la i za­to ne­ma ni­ti jed­nog prav­nog osno­va da ta šte­ta bu­de na­do­ka­đe­na pre­ko nji­ho­vih le­đa, već od­go­vor­nost tre­ba­ju i mo­ra­ju da sno­se neo­d­go­vor­ni po­je­din­ci i po­li­tič­ke struk­tu­re ko­ji­ma pri­pa­da­ju, sa ja­snom kri­vič­nom i po­li­tič­kom od­go­vorn­sti za bru­tal­no kr­še­nje za­ko­na i zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja – sma­tra Jo­va­no­vić.
Ni­ko­la Jo­va­no­vić na­vo­di da je oba­ve­za sa­da­šnje ad­mi­ni­stra­ci­je da na­kon is­pla­te ove šte­te, od­mah po­kre­ne kri­vič­ne po­stup­ke sa za­htje­vom za na­kna­du šte­te pro­tiv onih ko­ji su di­rekt­no na­ni­je­li vi­še­mi­li­on­sku šte­tu bu­dže­tu.
-Me­đu­tim, ne oče­ku­jem da će se to de­si­ti ima­ju­ći u vi­du da DPS ite­ka­ko šti­ti kri­mi­nal­ce u svo­jim re­do­vi­ma, što je bez­bro­je­no pu­ta po­tvr­đe­na prak­sa- za­klju­ču­je Jo­va­no­vić.
N.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"