Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport ISTANBUL OVOG VIKENDA DOMAĆIN FAJNAL FORA EVROLIGE
Armejci brane titulu
Armejci brane titulu Dimitris Itudis (CSKA): Igramo protiv vrlo dobro organizovanog tima sa odličnim igračima. Janis Sfairopulos (Olimpijakos): CSKA je šampion Evrope, mi se vraćamo na fajnal for. Pablo Laso (Real Madrid): Izgubili smo četiri puta od Fenerbahčea u prethodnih pet mečeva, pa šta? Željko Obradović (Fenerbahče): Nema favorita i iznenađenja, svako ima šansu
Po­sli­je iz­u­zet­no na­por­nog i ne­iz­vje­snog li­ga­škog di­je­la, pa ni­šta ma­nje za­ni­mlji­vog plej-ofa, do­šli smo do faj­nal fo­ra Evro­li­ge. CSKA, Olim­pi­ja­kos, Re­al i Fe­ner­bah­če ovog vi­ken­da će u Is­tan­bu­lu od­lu­či­ti po­bjed­ni­ka elit­nog ko­šar­ka­škog tak­mi­če­nja. U pr­vom po­lu­fi­na­lu sa­sta­ju se ak­tu­el­ni šam­pi­o­ni ko­šar­ka­ši CSKA i Olim­pi­ja­kos. Ar­mej­ci­ma pri­pa­da ulo­ga fa­vo­ri­ta. U li­ga­škom di­je­lu su oba pu­ta sa­vla­da­li Pi­rej­ce, 81:75 u Ati­ni 90:86 u Mo­skvi, objek­tiv­no ima­ju kva­li­tet­ni­ji sa­stav, ali i pro­blem sa po­vri­je­đe­nim Te­o­do­si­ćem. Uz to na faj­nal fo­ru 2015. go­di­ne Olim­pi­ja­kos im je po­kva­rio pla­no­ve, kao i ne­ko­li­ko pu­ta pri­je to­ga.
- Če­sti­tam svim ti­mo­vi­ma ko­ji su sti­gli do faj­nal fo­ra, po­što su za­slu­ži­li da se tu na­đu. To­kom se­zo­ne su igra­li kon­stant­no do­bro. Na­rav­no, svi smo ima­li uspo­ne i pa­do­ve zbog po­vre­da i no­vog for­ma­ta tak­mi­če­nja. Mi smo ak­tu­el­ni šam­pi­o­ni i sre­ćan sam što ima­mo pri­li­ku da bra­ni­mo ti­tu­lu, što ne­će bi­ti lak po­sao. Što se ti­če Mi­lo­ša (Te­o­do­si­ća) on ni­je igrao tri po­sled­nje utak­mi­ce VTB li­ge i ni­je tre­ni­rao od du­e­la plej-ofa Evro­li­ge sa Ba­sko­ni­jom. On ima ve­li­ku že­lju, po­čeo je da ra­di. Ni­je još spre­man, ali nje­go­va že­lja i od­luč­nost su na naj­ve­ćem ni­vou. Olim­pi­ja­kos nas je za­slu­že­no po­bi­je­dio 2015. go­di­ne, ali ovo je 2017. go­di­na. Na­pra­vi­li smo zna­čaj­ne pro­mje­ne. Igra­mo pro­tiv vr­lo do­bro or­ga­ni­zo­va­nog ti­ma sa od­lič­nim igra­či­ma. Dva ve­li­ka ti­ma sa­sta­ju se u ovom po­lu­fi­na­lu, ali isti je slu­čaj i sa dru­gim po­lu­fi­nal­nim pa­rom, re­kao je tre­ner CSKA, Di­mi­tris Itu­dis.
Nje­gov ko­le­ga na dru­goj stra­ni, Ja­nis Sfa­i­ro­pu­los, sma­tra da je na faj­nal fo­ru bi­lo ko­ga te­ško iz­ne­na­di­ti. Pi­rej­ci će se na­rav­no uzda­ti u is­ku­san sa­stav i ne­nad­ma­šnog Va­si­li­sa Spa­nu­li­sa, ko­ji uvi­jek igra naj­bo­lje ka­da je naj­va­žni­je.
- Po­da­tak da je u po­sled­njih se­dam go­di­na čak šest ti­mo­va osva­ja­lo ti­tu­lu po­ka­zu­je da su svi ti­mo­vi vr­lo ja­ki i da ima­ju šan­su. Što se ti­če ove utak­mi­ce sa CSKA bi­će pot­pu­no dru­ga­či­ja od one 2015. go­di­ne. Za­bo­ra­vi­li smo tu utak­mi­cu, sa­da su dru­ga­či­ji uslo­vi. CSKA je šam­pi­on Evro­pe, mi se vra­ća­mo na faj­nal for po­sli­je go­di­nu da­na pa­u­ze i stva­ri su sa psi­ho­lo­ške stra­ne dru­ga­či­je. Vje­ru­jem da ni­ko­ga ni­je la­ko iz­ne­na­di­ti. U osno­vi ovi ti­mo­vi ima­ju igra­če ko­ji vi­še go­di­na igra­ju za­jed­no, tre­ne­re ko­ji ih vo­de vi­še go­di­na i ima­ju iz­gra­đe­nu fi­lo­zo­fi­ju igre.
U dru­gom po­lu­fi­na­lu Re­al će ima­ti te­žak po­sao pro­tiv za­huk­ta­log Fe­ner­bah­čea, ali i ve­li­ke po­dr­ške tur­skih na­vi­ja­ča. Ma­dri­đa­ni su bi­li naj­bo­lji u li­ga­škom di­je­lu se­zo­ne, ali su u če­tvrt­fi­na­lu plej-ofa ima­li od­re­đe­nih pro­ble­ma sa Da­ru­ša­fa­kom, što go­vo­ri da ni­su u top for­mi. Me­đu­sob­ni okr­ša­ji ove se­zo­ne u ko­ji­ma je Re­al sla­vio pred svo­jim na­vi­ja­či­ma (61:56), a Fe­ner­bah­če pred svo­jim (78:77) na­go­vje­šta­va­ju za­ni­mljiv du­el.
- Kao pr­vo ov­dje go­vo­ri­mo o če­ti­ri vr­lo do­bra ti­ma, ko­ji ima­ju ka­pa­ci­tet i spo­sob­nost da osta­nu na naj­vi­šem ni­vou. To ni­je la­ko i tre­ba im oda­ti pri­zna­nje što su se po­sli­je dvi­je go­di­ne po­no­vo na­šli za­jed­no na za­vr­šnom tur­ni­ru. Sva­ki faj­nal for je pri­ča za se­be. Iz­gu­bi­li smo če­ti­ri pu­ta od Fe­ner­bah­čea u pret­hod­nih pet me­če­va, pa šta? To je sta­ti­sti­ka, ko­ga za­ni­ma... Sju­tra je no­vi meč i raz­mi­šljam sa­mo o nje­mu, ne­ma fa­vo­ri­ta, po­ru­čio je tre­ner Re­a­la, Pa­blo La­so.
Ako ne­ko zna ka­ko se osva­ja­ju tro­fe­ji on­da je to tre­ner Feb­ner­bah­čea, Želj­ko Ob­ra­do­vić. Po obi­ča­ju tem­pi­rao je for­mu eki­pe u pra­vo vri­je­me, pre­ga­zio Pa­na­ti­na­i­kos u če­tvrt­fi­na­lu i bi­lo bi iz­ne­na­đe­nje da se po­no­vo ne na­đe u fi­na­lu. Po­go­to­vo, što će prak­tič­no igra­ti na do­ma­ćem te­re­nu.
- Od po­čet­ka se­zo­ne svi su pri­ča­li ka­ko je faj­nal for u Is­tan­bu­lu i ka­ko mo­ra­mo bi­ti ta­mo. Sreć­ni smo što smo tu, ali ne­ma ve­li­ke raz­li­ke. I pro­šle go­di­ne smo ima­li ve­li­ku po­dr­šku na­vi­ja­ča pa smo iz­gu­bi­li. Is­ku­sni­ji smo u od­no­su na pret­hod­ne dvi­je go­di­ne, po­seb­no jer smo pro­šle igra­li fi­na­le. Ne­ma fa­vo­ri­ta i iz­ne­na­đe­nja, sva­ko ima šan­su. Re­al Ma­drid ima de­vet ti­tu­la šam­pi­o­na Evro­pe, CSKA se­dam, a Olim­pi­ja­kos tri. To sva­ka­ko ni­je raz­log da lju­di vje­ru­ju u nas, ali ima­mo mo­guć­nost da osvo­ji­mo tro­fej. Iza tri uza­stop­na faj­nal fo­ra sto­ji od­lič­na or­ga­ni­za­ci­ja klu­ba. Ka­da ima­te ta­kvu or­ga­ni­za­ci­ju iza se­be sve je lak­še. Ove se­zo­ne je pred­sjed­nik po­ka­zao po­vje­re­nje u me­ne i moj štab i po­nu­dio nam no­vi tro­go­di­šnji ugo­vor, re­kao je Želj­ko Ob­ra­do­vić.N.Z.


CSKA ni­je sa­mo Te­o­do­sić

Pred­sjed­nik CSKA, An­drej Va­tu­tin, za­bri­nut je što Mi­loš Te­o­do­sić ni­je pot­pu­no opo­ra­vljen, ali oče­ku­je da nje­go­vi sa­i­gra­či od­ra­de po­sao.
- Za­bri­nut sam jer se Te­o­do­sić ni­je sa­svim opo­ra­vio od po­vre­de. Te­ško je od nje­ga oče­ki­va­ti he­roj­ska dje­la, na­kon što ne­ko­li­ko ne­dje­lja ni­je tre­ni­rao. Ipak, to će bi­ti utak­mi­ca CSKA - Olim­pi­ja­kos, a ne Te­o­do­sić – Olim­pi­ja­kos, ob­ja­snio je Va­tu­tin.
Za CSKA ne­će igra­ti Di­mi­trij Ku­la­gin.


(pe­tak)
CSKA – Olim­pi­ja­kos (17.30)
Fe­ner­bah­če – Re­al (20.30)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"