Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-12-30 VLADAJUĆA KOALICIJA PODRŽALA ZAKONE O BUDŽETU I ENERGETICI
Glasovima SDP-a Blažo dobio subvencije
Glasovima SDP-a Blažo dobio subvencije Osim za Blažovu firmu, podsticaji za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora i dalje će se plaćati Hidroenergiji Montenegro, čiji su vlasnici Oleg Obradović i vlasnici kafića „Grand” Ranko Ubović i Aleksandar Mijajlović, i firmi Sinerdži, u kojoj udio ima premijerov kum Vuk Rajković, a mini-hidroelektranu uskoro će početi da gradi i sinovac biznismena Brana Mićunovića Nakon što su odbijeni amandmani opozicije kojima se ukida subvencioniranje vlasnika mHE, Goran Danilović je kazao da je osnovni tekst z
Gla­so­vi­ma vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je ko­ju či­ne DPS, SDP i ma­njin­ske par­ti­je, Skup­šti­na je usvo­ji­la Za­kon o bu­dže­tu za na­red­nu go­di­nu i Za­kon o ener­ge­ti­ci. Bu­džet će iz­no­si­ti pre­ko dvi­je mi­li­jar­de eura, od če­ga su iz­vor­ni pri­ho­di pro­jek­to­va­ni na 1,42 mi­li­jar­de, dok će osta­tak od 667 mi­li­o­na bi­ti obez­bi­je­đen iz po­zaj­mi­ca i kre­di­ta. Bu­džet­ski de­fi­cit je pro­jek­to­van na 276 mi­li­o­na, dok će ka­pi­tal­ni bu­džet iz­no­si­ti 335 mi­li­o­na, od če­ga se na auto­put od­no­si 246 mi­li­o­na eura.
Na­kon usva­ja­nja amand­ma­na, bu­džet je do­ne­kle pro­mije­njen, pa je ta­ko bu­džet tu­ži­la­štva po­ve­ćan za po­la mi­li­o­na, a uko­li­ko pri­ho­di bu­du ve­ći od pla­ni­ra­nih, toj in­sti­tu­ci­ji će bi­ti pre­u­smje­re­no još sred­sta­va. Fond ra­da je do­bio mi­li­on eura za ot­prem­ni­ne, a Dr­žav­na iz­bo­r­na ko­mi­si­ja 200 hi­lja­da.
Za­kon o ener­ge­ti­ci, na ko­ji je pod­ne­se­no 125 amand­ma­na, do­bio je po­dr­šku ve­ći­ne na­kon što je mi­ni­star eko­nom­i­je Vla­di­mir Ka­va­rić pri­hva­tio amand­ma­ne SDP-a ko­ji su bi­li uslov te par­ti­je za po­dr­šku.
Osta­lo je pla­ća­nje pod­sti­ca­ja za pro­iz­vod­nju stru­je iz ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, pa će se fir­ma­ma bli­skim pre­mi­je­ru ko­je gra­de mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­ne i da­lje pla­ća­ti pod­sti­ca­ji kroz ra­ču­ne za stru­ju. Me­đu tim fir­ma­ma je i BB hi­dro, či­ji je su­vla­snik pre­mi­je­rov sin Bla­žo Đu­ka­no­vić. Osim nje­ga, grad­njom mHE ba­vi se i Hi­dro­e­ner­gi­ja Mon­te­ne­gro, u vla­sni­štvu Ole­ga Ob­ra­do­vi­ća i vla­sni­ka ka­fi­ća „Grand” Ran­ka Ubo­vi­ća i Alek­san­dra Mi­jaj­lo­vi­ća, i fir­ma Si­ner­dži, u ko­jem udio ima pre­mi­je­rov kum Vuk Raj­ko­vić, a ne­dav­no se na ten­der za iz­grad­nju mHE ja­vio i si­no­vac bi­zni­sme­na Bra­na Mi­ću­no­vi­ća.
SDP amand­ma­nom ni­je uki­nuo tu od­red­bu, već je sa­mo ogra­ni­čio rok do ka­da će se ti pod­sti­ca­ji pla­ća­ti. Oni su pred­lo­ži­li a mi­ni­star pri­hva­tio da gra­đa­ni to pla­ća­ju dok se ne is­pu­ni na­ci­o­nal­ni plan od 33 od­sto udje­la ob­no­vlji­ve ene­gi­je u ukup­noj pro­iz­vod­nji stru­je. Pre­ma ri­je­či­ma Dža­vi­da Ša­bo­vi­ća (SDP), vr­lo smo bli­zu tog pro­cen­ta.
–Taj pro­ce­nat je go­to­vo do­stig­nut i na taj na­čin se ne mo­gu for­si­ra­ti no­vi bi­zni­sme­ni ko­ji bi gra­di­li hi­dro­e­lek­tra­ne. Amand­ma­nom je pred­vi­đe­no da pod­sti­ca­ji pre­sta­ju da se pla­ća­ju ka­da se do­stig­ne ni­vo od 33 od­sto udje­la ob­no­vlji­vih iz­vo­ra, ali i da Re­gu­la­tor­na agen­ci­ja za ener­ge­ti­ku pre­sta­ne da od­re­đu­je sta­tus po­vla­šće­nih pro­iz­vo­đa­ča – re­kao je Ša­bo­vić.
Skup­štin­ska ve­ći­na od­bi­la je amand­ma­ne opo­zi­ci­je ko­ji­ma je tra­že­no da se iz za­ko­na iz­bri­še od­red­ba o pla­ća­nju pod­sti­ca­ja. Po­sla­ni­ci De­mo­kra­ta Ne­ven Go­šo­vić i Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić pod­ni­je­li su 24 amand­ma­na i svi su od­bi­je­ni. Istu sud­bi­nu ima­lo je 30 amand­ma­na Go­ra­na Da­ni­lo­vi­ća (De­mos), kao i 13 amand­ma­na Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća (URA). Da­ni­lo­vić je ka­zao da Skup­šti­na po­dr­ža­va pri­vat­ni bi­znis i da je osnov­ni tekst na­ru­čen za po­je­din­ce.
–Ovo su amand­ma­ni za na­šu dje­cu, da na­ša dje­ca ne po­dr­ža­va­ju nje­go­vu ili nji­ho­vu dje­cu. Ovo će tek da nas ko­šta jer će po­je­din­ci za­ra­đi­va­ti na na­ma i na­šoj dje­ci – is­ta­kao je Da­ni­lo­vić.
Aba­zo­vić je tra­žio da se ni­vo mak­si­mal­nog po­sku­plje­nja stru­je u na­red­ne tri go­di­ne sma­nji na je­dan pro­ce­nat. Vla­da je pred­lo­ži­la da to bu­de šest od­sto u 2017. i 2018, a se­dam od­sto u 2019. go­di­ni. Ni­je pri­hva­ćen ni amand­man Po­zi­tiv­ne da to bu­de sma­nje­no na če­ti­ri, od­no­sno pet od­sto.
Ka­va­rić je pri­hva­tio i amand­man ko­ji­ma se pred­vi­đa na­kna­da šte­te uko­li­ko ope­ra­to­ri pre­no­snog i di­stri­bu­tiv­nog si­ste­ma uđu u pri­vat­ni po­sjed bez odo­bre­nja.
D.M.

Go­ri­vo ne­će po­sku­pje­ti se­dam cen­ti
Ve­ći­na u Skup­šti­ni ni­je po­dr­ža­la iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o ak­ci­za­ma ko­ji­ma je pred­vi­đe­no po­ve­ća­nje ak­ci­za na ben­zin za 15 od­sto, što bi do­ve­lo do po­ve­ća­nja ci­je­na go­ri­va za se­dam cen­ti. Pro­tiv to­ga su gla­sa­li opo­zi­ci­ja (SNP, Po­zi­tiv­na i sa­mo­stal­ni po­sla­ni­ci) i SDP.
Vla­da je po­ve­ća­njem ak­ci­za po­ku­ša­la da na­do­mje­sti pri­hod bez ko­jeg je osta­la ka­da je Ustav­ni sud odo­brio ne­u­stav­nu tak­su od se­dam cen­ti po li­tru za auto­put i re­pre­zen­ta­tiv­ni sport.
Da je pro­šao za­kon, ci­je­ne go­ri­va bi od 12. ja­nu­ra bi­le ve­će za mi­ni­mum se­dam cen­ti po li­tru. Ne­u­stav­na tak­sa je pre­sta­la da va­ži 6. no­vem­bra.

Ne­ma ot­prem­ni­na za pen­zi­o­ne­re Bok­si­ta

Ni­je po­dr­žan pred­log za­ko­na ko­jim se tra­ži da Vla­da u bu­dže­tu za na­red­nu go­di­nu obez­bi­je­di 1,19 mi­li­o­na eura za ot­prem­ni­ne biv­šim rad­ni­ci­ma Rud­ni­ka bok­si­ta ko­ji su pen­zi­o­ni­sa­ni zbog ste­ča­ja. Pra­vo na ot­prem­ni­nu ima­lo bi 111 rad­ni­ka, ko­ji­ma bi no­vac bio is­pla­ćen naj­ka­sni­je do 31. mar­ta na­red­ne go­di­ne. Is­pla­ta bi bi­la oko 12.000 eura po rad­ni­ku.
Pred­log za­ko­na pod­ni­je­li su Alek­san­dar Da­mja­no­vić (SNP) i ne­za­vi­sni po­sla­nik Mla­den Bo­ja­nić. Oni su tra­ži­li da se biv­šim rad­ni­ci­ma Bok­si­ta no­vac is­pla­ti na isti na­čin kao rad­ni­ci­ma KAP-a, a shod­no za­ključ­ci­ma Skup­šti­ne. Pri­li­kom gla­sa­nja uz­dr­ža­ni su bi­li po­slan­cii DPS-a, pred­stav­ni­ci ma­nji­na i ne­za­vi­sni po­sla­nik Da­mir Še­ho­vić, dok su opo­zi­ci­ja i SDP bi­li za pred­log za­ko­na.
Za čla­na Od­bo­ra Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ene­ge­ti­ku iza­bran je Dra­gu­tin Mar­ti­no­vić, a ban­kar­skom om­budsma­nu Ha­li­lu Ka­la­ču pro­du­žen je man­dat.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"