Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-12-31 DIREKTOR PORESKE UPRAVE MIOMIR M. MUGOŠA U INTERVJUU ZA „DAN”
Poreski dug 541,5 miliona
Poreski dug 541,5 miliona Poreski dug po osnovu poreza na promet nepokretnosti zaključno sa 22. decembrom iznosio je 47,65 miliona, od čega je kamata 16,6 miliona, kazao je Mugoša
Po­re­ski dug za­ključ­no sa 9. de­cem­brom iz­no­sio je 541.507.378 eura od če­ga se na ka­ma­tu od­no­si 131.446.567 eura, ka­zao je di­rek­tor Po­re­ske upra­ve Mi­o­mir M. Mu­go­ša u in­ter­vjuu za „Dan”.
Mu­go­ša je na­gla­sio da oba­ve­ze or­ga­na lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ni­je­su ob­u­hva­će­ne na­ve­de­nim iz­no­som du­ga, ima­ju­ći u vi­du ugo­vo­re o re­pro­gra­mu pot­pi­sa­ne na iz­nos od 90.248.471 eura.
●Ko­li­ko je u ovoj go­di­ni na­pla­će­no po­re­skog du­ga i ko­li­ko je kom­pa­ni­ja u blo­ka­di zbog ne­pla­će­nog po­re­za?
– Po­re­ska upra­va u kon­ti­nu­i­te­tu pred­u­zi­ma sve do­stup­ne mje­re na­pla­te, po­čev od opo­me­na i pod­sje­ća­nja po­re­skih ob­ve­zni­ka na oba­ve­zu iz­mi­ri­va­nja po­re­skih oba­ve­za, do blo­ka­de ži­ro-ra­ču­na, s po­seb­nim fo­ku­som na dje­lat­no­sti ko­je su pre­po­zna­te kao ri­zič­ne sa aspek­ta na­pla­te po­re­skih pri­ho­da, a sve u ci­lju sma­nje­nja po­re­skog du­ga i us­po­sta­vlja­nja di­na­mi­ke re­dov­nog pla­ća­nja po­re­za. U pe­ri­o­du od ja­nu­a­ra do ok­to­bra 2015. go­di­ne pri­mje­nom na­ve­de­nih mje­ra na­pla­te obez­bi­je­đe­no je ukup­no 52.088.311 eura. S tim u ve­zi, u to­ku 2015. go­di­ne do­ni­je­to je ukup­no 4.186 za­klju­ča­ka o pri­nud­noj na­pla­ti blo­ka­dom ži­ro-ra­ču­na na uku­pan iz­nos du­ga od 38.778.350 eura.
● Ko­li­ki je dug po osno­vu po­re­za na pro­met ne­po­kret­no­sti?
– Na dan 22. de­cem­bar 2015. go­di­ne po­re­ski dug po osno­vu po­re­za na pro­met ne­po­kret­no­sti iz­no­sio je 47.651.900 eura od če­ga se 16.611.570 eura od­no­si na ka­ma­tu.
● Ko­je ak­tiv­no­sti ste pla­ni­ra­li shod­no pre­po­ru­ka­ma DRI o ot­pi­su ne­na­pla­ti­vog du­ga i ko­li­ko iz­no­se du­go­va­nja ko­ja ne mo­gu da se na­pla­te?
– U Po­re­skoj upra­vi je u to­ku sve­o­bu­hvat­na re­for­ma, u ci­lju una­pre­đe­nja i mo­der­ni­za­ci­je po­slov­nih pro­ce­sa, a sa­mim tim i po­ve­ća­nja efi­ka­sno­sti ovog or­ga­na u na­pla­ti po­re­skih oba­ve­za. S ob­zi­rom na to da mo­guć­nost ot­pi­sa po­re­skog du­ga zbog za­sta­re ni­je pred­vi­đe­na po­sto­je­ćim za­kon­skim pro­pi­si­ma, pri­mje­na ove mje­re ni­je ni pla­ni­ra­na, ali će Po­re­ska upra­va, pri­je sve­ga sta­bi­li­za­ci­jom i nad­grad­njom in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma, u ci­lju kre­i­ra­nja kva­li­tet­ne ba­ze po­da­ta­ka, a za­tim i sre­đi­va­njem ana­li­tič­kih ra­ču­na i de­talj­nom ana­li­zom, seg­men­ta­ci­jom i kla­si­fi­ka­ci­jom po­re­skog du­ga, kre­i­ra­ti pre­ci­znu evi­den­ci­ju na­pla­ti­vih i ne­na­pla­ti­vih po­re­skih du­go­va­nja. Ona će bi­ti po­la­zna tač­ka za efi­ka­sno upra­vlja­nje po­re­skim du­go­va­nji­ma, ra­di spre­ča­va­nja ra­sta po­re­skog du­ga i nje­go­vog sma­nje­nja u naj­ve­ćem mo­gu­ćem op­se­gu. Ka­da su u pi­ta­nju oba­ve­ze pred­u­ze­ća ko­ja već du­gi niz go­di­na ne oba­vlja­ju dje­lat­nost i ne­ma­ju imo­vi­nu, ona prak­tič­no pred­sta­vlja­ju ne­na­pla­ti­vi po­re­skih dug. S dru­ge stra­ne, dio po­re­skog du­ga bi­će na­pla­ćen pri­mje­nom mje­ra na­pla­te i okon­ča­njem ste­čaj­nih po­stu­pa­ka kod kom­pa­ni­ja ko­je ima­ju po­kret­nu ili ne­po­kret­nu imo­vi­nu. Bo­ja­na Ma­raš

Imo­vi­nom na­pla­će­no 13 mi­li­o­na po­re­za
Ko­li­ko je du­ga na­pla­će­no imo­vi­nom du­žni­ka?
– Ured­ba o po­stup­ku na­pla­te po­re­skih po­tra­ži­va­nja imo­vi­nom po­re­skog ob­ve­zni­ka bi­la je na sna­zi to­kom 2013. go­di­ne go­di­ne, a njo­me su bi­li pro­pi­sa­ni uslo­vi pod ko­jim su po­re­ski ob­ve­zni­ci mo­gli da apli­ci­ra­ju za pla­ća­nje imo­vi­nom po­re­skih po­tra­ži­va­nja do­spje­lih do 31. de­cem­bra 2012. go­di­ne. Mo­guć­nost pla­ća­nja po­re­skog du­ga imo­vi­nom is­ko­ri­sti­lo je 13 po­re­skih ob­ve­zni­ka, či­me je na­pla­će­no ukup­no 12.831.494 eura

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"