Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-12-31 MANS POZVAO POSLANIKE POZITIVNE DA OBJASNE SVOJE GLASANJE ZA ANEKS KRALJIČINE PLAŽE I UGOVOR ZA MAMULU Klasična izdaja javnog interesa
Iz­gla­sa­va­nje Za­ko­na o ener­ge­ti­ci i od­lu­ka o pro­jek­ti­ma „Kra­lji­či­na pla­ža“ i „Ma­mu­la“ pred­sta­vlja kla­sič­nu iz­da­ju jav­nog in­te­re­sa za­rad po­li­tič­kih i pro­fit­nih ci­lje­va eli­te na vla­sti, a na­kon gla­sa­nja u par­la­men­tu ja­sno je da po­sto­ji no­va ve­ći­na ko­ja je, bez ob­zi­ra na za­ko­ne i pro­pi­se, sprem­na da iza­đe u su­sret svim že­lja­ma in­ve­sti­to­ra, oci­je­nio je di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac.
MANS, ka­ko je na­gla­sio, ne­će ula­zi­ti u spe­ku­la­ci­je o to­me da li su po­sla­ni­ci Po­zi­tiv­ne ima­li ko­rist, i ko­li­ku, od Vla­de, DPS-a ili in­ve­sti­to­ra, već to pre­pu­šta dr­žav­nom tu­ži­o­cu da utvr­di, ali po­zi­va tu par­ti­ju da ob­ja­sni gra­đa­ni­ma zbog če­ga su se nji­ho­vi po­sla­ni­ci sta­vi­li na ras­po­la­ga­nje Vla­di i Adri­ja­tik pro­per­ti­su u ci­lju za­do­vo­lje­nja nji­ho­vih pro­fit­nih i po­li­tič­kih in­te­re­sa.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, od­lu­ke o pro­jek­ti­ma „Kra­lji­či­na pla­ža“ i „Ma­mu­la“pred­sta­vlja­ju kla­sič­nu iz­da­ju jav­nog in­te­re­sa, ko­ju je spro­veo DPS u sa­rad­nji sa svo­jim po­li­tič­kim sa­te­li­ti­ma, ko­ji­ma od pri­je dva da­na ne­spor­no pri­pa­da i Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra.
–Je­di­na par­ti­ja ko­ja je gla­sa­la su­prot­no ono­me ka­ko se pret­hod­no iz­ja­sni­la je­ste Po­zi­tiv­na, a po­sla­ni­ci te par­ti­je su ujed­no i je­di­ni ko­ji su, ma­kar zva­nič­no, ima­li di­rekt­ne sa­stan­ke sa pred­stav­ni­ci­ma Adri­ja­tik pro­per­ti­sa. Gla­sa­nju Po­zi­tiv­ne pret­ho­di­li su „nji­ho­vi“ amand­ma­ni na tekst anek­sa za Kra­lji­či­nu pla­žu, ko­ji su pr­vo bi­li do­če­ka­ni na nož od stra­ne Vla­de i in­ve­sti­to­ra, u po­ku­ša­ju da se ta par­ti­ja pred­sta­vi kao „za­štit­nik jav­nog in­te­re­sa“ i ubla­ži či­nje­ni­ca da se ra­di o kla­sič­noj iz­da­ji. Sve­ga dan na­kon to­ga, a uoči gla­sa­nja, i Vla­da i in­ve­sti­tor su oci­je­ni­li amand­ma­ne Po­zi­tiv­ne kao pri­hva­tlji­ve i oni po­sta­ju sa­stav­ni dio anek­sa – uka­zao je Mi­lo­vac.
Ka­ko je do­dao, umje­sto obra­zlo­že­nja, jav­nost je od Po­zi­tiv­ne do­bi­la ne­ču­ve­nu de­ma­go­gi­ju i za­mje­nu te­za, uz na­vod­no po­zi­va­nje tu­ži­la­štva da is­pi­ta sve što se de­ša­va­lo sa „Kra­lji­či­nom pla­žom“.
–Ni­je ja­sno ka­ko pro­du­ža­va­nje ugo­vor­nog od­no­sa iz­me­đu onih ko­ji su kri­vi za si­tu­a­ci­ju na Sve­tom Ste­fa­nu do­pri­no­si bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i pred­sta­vlja te­melj za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, ka­ko to na­vo­di po­sla­nik Azra Ja­sa­vić. Iz­ja­va po­sla­ni­ka Po­zi­tiv­ne da ova­kvim gla­sa­njem spa­sa­va­ju gra­đa­ne od ar­bi­tra­že u vi­še­mi­li­on­skom iz­no­su sa­mo je na­ru­če­na pri­ča od stra­ne Vla­de i in­ve­sti­to­ra, sa na­mje­rom da se kre­i­ra at­mos­fe­ra stra­ha i oprav­da kla­sič­na iz­da­ja jav­nog in­te­re­sa. Po­zi­tiv­na ni­je za­šti­ti­la ni­ko­ga od ar­bi­tra­že, samo je po­mo­gla Vla­di i Adri­ja­tik pro­per­ti­su da za­ta­ška­ju sve što se go­di­na­ma ne­za­ko­ni­to ra­di­lo na Sve­tom Ste­fa­nu – is­ta­kao je Mi­lo­vac.J.V.

Šti­te in­te­res ener­get­skih lo­bi­ja

Mi­lo­vac je pod­sje­tio da je MANS mje­se­ci­ma upo­zo­ra­vao na štet­nost rje­še­nja ko­ja je Vla­da pred­vi­dje­la Za­ko­nom o ener­ge­ti­ci i po­ku­ša­vao da pre­ko po­sla­ni­ka amand­man­ski dje­lu­je i po­pra­vi taj do­ku­ment, ali, ka­ko je ka­zao, to ni­je bi­lo do­volj­no da se jav­ni in­te­res sta­vi is­pred in­te­re­sa ener­get­skog lo­bi­ja, či­ji po­je­di­ni dje­lo­vi ima­ju di­rekt­ne ve­ze i sa sa­mim pre­mi­je­rom Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"