Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Tetku zbog para tukao do smrti * Milov savjetnik uhapšen zbog ruske veze * Drugovi i u smrti nerazdvojni * Otrovne hemikalije u lutkama * Pudždamon i članovi vlade u Briselu * Represije bile tragedija za narod * Degradiranje Univerziteta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ĐORĐE BLAŽIĆ, PROFESOR :
Vujanović je kao predsjednik države dužan da ukazom raspusti Skupštinu i raspiše izbore prvog narednog dana po raspuštanju parlamenta.

Vic Dana :)

Šeta ciga parkom i u daljini ugleda skinse. Kaže mu jedan od njih :
- Cigo, dođi ovamo da ti kažemo nešto.
A ciga će na to:
-Neka, neka kume, ne moram ja sve da znam.

Kako se zove ciganin koji zna geometriju?
- Romb.

Kako se zove uragan koji je prošao kroz Cigamalu?
-Garagan.

Zašto cigani plaču svaki put kad gledaju film Titanik?
Žao im gvožđa.

Cigo otvorio radnju za „krečenje” auta. Prilazi mušterija i pita.
- Kakva ti je garancija?
A cigo će na to:
- Tri kiše brate!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-10-30 VLASNIK DRVOPRERAĐIVAČKOG PREDUZEĆA IZ ROŽAJA AVDURAHMAN DACIĆ TVRDI DA GA JE UPRAVA ZA ŠUME ŽESTOKO OŠTETILA
Doveli su me do prosjačkog štapa
Dacić Doveli su me do prosjačkog štapa Zbog svega kroz šta sam prošao na ivici sam ludila i razmišljam o samoubistvu. Nezakonito su mi umanjili koncesije za preko 1.000 kubika i prodali ih neregistrovanim pilanama po cijeni od 50 eura po kubiku. Padao sam na koljena moleći ih da mi pomognu, ali oni su mene i moju porodicu potpuno uništili psihički i materijalno, kazao je Dacić
Vla­snik dr­vo­pre­ra­đi­vač­kog pred­u­ze­ća „Da­ci­ća Ša­ra” Av­du­rah­man Da­cić tvr­di da su ga po­je­din­ci iz Po­slov­ne je­di­ni­ce Upra­ve za šu­me u Ro­ža­ja­ma kao i di­rek­tor pred­u­ze­ća „Ja­vor-kom­pa­ni” do­ve­li do pro­sjač­kog šta­pa. On tvr­di da su ru­ko­vod­stvo PJ Ro­ža­je na če­lu sa di­rek­to­rom Fa­ru­kom Ka­la­čom i di­rek­tor „Bać­ko-be­snič­kog kon­zor­ci­ju­ma 2012” Ha­dži­ja Mu­rić, za če­ti­ri go­di­ne nje­go­vu fir­mu ošte­ti­li za ukup­no 880,72 ku­bi­ka če­ti­na­ra i 101,49 ku­bi­ka li­šća­ra, tako što su mu, ka­ko tvr­di, uma­nji­va­li kon­ce­si­je sa 4,22 pro­cen­ta na tri pro­cen­ta či­me su, is­ti­če, pri­ba­vi­li lič­nu ko­rist.
– Zbog sve­ga kroz šta sam pro­šao za­hva­lju­ju­ći Ka­la­ču i Mu­ri­ću, te Ra­i­fu Kur­bar­do­vi­ću, vla­sni­ku pred­u­ze­ća „Pod­gor pro­dukt”, na ivi­ci sam lu­di­la i raz­mi­šljam o sa­mo­u­bi­stvu. Oni su mi ne­za­ko­ni­to uma­nji­li kon­ce­si­je za pre­ko 1.000 ku­bi­ka i iste pro­da­li ne­re­gi­stro­va­nim pi­la­na­ma po ci­je­ni od 50 eura po ku­bi­ku. Ovim lju­di­ma sam pa­dao na ko­lje­na mo­le­ći da mi po­mog­nu, ali oni su me­ne i mo­ju po­ro­di­cu pot­pu­no uni­šti­li psi­hič­ki i ma­te­ri­jal­no – tvr­di Da­cić, ko­ji je pri­je se­dam go­di­na po­čeo da se ba­vi dr­vo­pre­ra­dom.
– Sva­ki cent ko­ji sam za­ra­dio ulo­žio sam u pred­u­ze­će. Uzeo sam kre­dit od 5.000 eura za sa­mo­za­po­šlja­va­nje a mo­ja su­pru­ga, ko­ja je me­di­cin­ski rad­nik, za­du­že­na je kre­dit­no još dva pu­ta po 5.000 eura i jed­nom 10.000 eura. Za­hva­lju­ju­ći ma­hi­na­ci­ja­ma po­me­nu­tih oso­ba ko­je su me sta­vi­le u du­žnič­ko rop­stvo moj dug sa­da iz­no­si pre­ko 30.000 eura. Ka­lač, Mu­rić i Kur­bar­do­vić uma­nji­va­li su mi kon­ce­si­je i da­va­li mi one na naj­u­da­lje­ni­jim i ne­pri­stu­pač­nim mje­sti­ma sa naj­lo­ši­jim kva­li­te­tom sta­ba­la. Čak sam jed­no odje­lje­nje mo­rao da pro­dam jer mi ni­je bio do­zvo­ljen pri­stup do nje­ga – tvr­di Da­cić ko­ji je ape­lo­vao na Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo da for­mi­ra ko­mi­si­ju i pre­bro­ji pa­nje­ve u bać­ko-be­snič­kom ata­ru.
– Tvr­dim mo­ral­no i ma­te­ri­jal­no da je u bać­ko-be­snič­kim šu­ma­ma po­sje­če­no ba­rem tri pu­ta vi­še sta­ba­la od do­zna­če­ne ko­li­či­ne. Uko­li­ko ovo ne bu­de tač­no, spre­man sam da se jav­no obje­sim na­sred grad­skog tr­ga. Sve mi je ovo po­zna­to i zbog to­ga sam pro­go­njen od stra­ne po­me­nu­tih oso­ba. Ka­ko to da je po­sje­če­na ogrom­na gra­đa zbog ko­je od­go­va­ra­ju dva lu­ga­ra a da za to na­vod­no ni­je znao di­rek­tor kon­zor­ci­ju­ma Mu­rić kao ni ru­ko­vod­stvo PJ. Po­na­ša­njem Ka­la­ča, ko­ji je do­zvo­lio da kon­ce­si­je uzi­ma­ju fir­me sa sa­mo po jed­nim za­po­sle­nim rad­ni­kom i to po 1.000 ku­bi­ka, broj za­po­sle­nih u dr­vo­pre­ra­di je sve­den na sve­ga 130 – ka­že Da­cić.
On sma­tra da se ru­ko­vod­stvo PJ i sam di­rek­tor po­me­nu­tog kon­zor­ci­ju­ma od­no­se pre­ma nje­mu ne­a­de­kvat­no jer je, „kao eks­pert za dr­vo­pre­ra­du ot­krio nji­ho­ve ma­hi­na­ci­je”.
– Ovi lju­di su na­vi­kli da ra­de sa oni­ma ko­ji se pot­pi­su­ju ma­lim slo­vi­ma i za­to me ne že­le u svo­jim re­do­vi­ma i po­ku­ša­va­ju na sva­ki na­čin da me iz­ba­ce iz po­sla – ka­že Da­cić.
On je o sve­mu po­me­nu­tom pi­smi­ma oba­vi­je­stio re­le­vant­ne in­sti­tu­ci­je za­du­že­ne za upra­vlja­nje i ču­va­nje šum­skog po­ten­ci­ja­la.
– O sve­mu ovo­me, sa svim do­ka­zi­ma o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu oba­vi­je­stio sam pi­smi­ma nad­le­žne in­sti­tu­ci­je. Sa ovim sam upo­znao lič­no Du­ška Mar­ko­vi­ća, ko­ji je pred po­sled­nje iz­bo­re do­la­zio na pro­mo­ci­ju u Ro­ža­ja­ma. On mi je ta­da re­kao da će ma­le pro­iz­vo­đa­če za­šti­ti Nu­sret Ka­lač, ak­tu­el­ni di­rek­tor Upra­ve za šu­me. Me­đu­tim, čim je Mar­ko­vić po­stao pre­mi­jer za­bo­ra­vio je na obe­ća­nje a ja sam do­ve­den do pro­sjač­kog šta­pa. Na mo­je pi­smo je re­a­go­vao Bo­ban Mu­go­ša, mi­ni­star u iz­bor­noj vla­di, ko­ji je na­lo­žio in­spek­to­ri­ma šu­mar­stva u Ro­ža­ja­ma i Be­ra­na­ma da me sa­slu­ša­ju. Oni su po­tom na­pi­sa­li kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv Mu­ri­ća te pro­tiv Upra­ve za šu­me – PJ Ro­ža­je, ali je ODT sve od­ba­cio jer na­vod­no ni­je bi­lo osno­va za po­kre­ta­nje is­tra­ge. Ta­kvo po­stu­pa­nje sma­tram or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­na­lom u ko­ji je uklju­če­no uglav­nom 16 fir­mi ko­je po­slu­ju u sa­sta­vu „Bać­ko-be­snič­kog kon­zor­ci­ju­ma 2012” – ka­zao je Da­cić.
Is­ta­kao je da su čla­no­vi ovog kon­zor­ci­ju­ma me­đu ko­ji­ma je i nje­go­va fir­ma, u ne­ko­li­ko na­vra­ta, po tra­že­nju Mu­ri­ća, a po na­re­đe­nju Ka­la­ča, pot­pi­sa­li bjan­ko ugo­vo­re na ha­u­ba­ma auto­mo­bi­la na­sred po­lja­ne te da su od­go­vor­ni po­tom po svom na­ho­đe­nju upi­si­va­li za­du­že­nja.
– Od 16 fir­mi ovog kon­zor­ci­ju­ma njih osam za­po­šlja­va po sve­ga jed­nog rad­ni­ka a za po­sao uglav­nom an­ga­žu­ju šu­mo­kra­di­ce ko­ji su spe­ci­ja­li­zo­va­ni za sje­ču a ko­je jed­nim di­je­lom pla­ća­ju bes­prav­no po­sje­če­nim sta­bli­ma. Sa­mo tri - če­ti­ri fir­me iz ovog kon­zor­ci­ju­ma pri­ka­če­ne su le­gal­no na elek­tromre­žu dok osta­li eks­plo­a­ti­šu stru­ju pre­ko do­ma­ćin­sta­va a dio njih uop­šte ne re­že gra­đu već pro­da­je trup­ce a sve to tra­je pu­nih se­dam go­di­na. Oči­gled­no je da u ovoj dr­ža­vi ne­ma prav­de ni mo­ra­la osim pra­vi­la da što si ma­lo­um­ni­ji imaš vi­še pa­ra – ka­zao je Da­cić is­ti­ču­ći da je za­du­ži­van kub­nom ma­som go­di­nu una­zad.
– Za 2014. go­di­nu sam za­du­žen po­lo­vi­nom 2015. a za 2013. za­du­že­nje mi je da­to 2014. go­di­ne. Mu­rić mi ni­je do­sta­vio za­du­že­nje za 2015. go­di­nu ni do da­nas, iako sam o od nje­ga tra­žio jer sam u cje­lo­sti iz­mi­rio na­log, dok on lič­no du­gu­je pre­ko 100.000 na ime kon­ce­si­o­ne na­kna­de, ali ga ni­ko ne sank­ci­o­ni­še – ka­zao je Da­cić.
Iako smo u ne­ko­li­ko na­vra­ta po­ku­ša­li da stu­pi­mo u kon­takt sa Ka­la­čem, on se ju­če ni­je ja­vljao na broj te­le­fo­na do­stu­pan re­dak­ci­ji. Mu­rić je od­ba­cio sve tvrd­nje Da­ci­ća is­ti­ču­ći da je Da­ci­ća za­du­ži­vao sva­ke go­di­ne to­kom če­ti­ri se­zo­ne.
– Da­cić ne­ma ka­pa­ci­te­ta da iz­ve­de plan do kra­ja. On je kon­ce­si­je iz 2012. go­di­ne od­ra­dio tek 2015. go­di­ne. Za­du­že­nja sam da­vao po za­ko­nu i ne sto­je Da­ci­će­ve tvrd­nje da sam ih di­je­lio go­di­nu una­zad. Ja sam in­spek­to­ru za pri­vred­ni kri­mi­nal da­vao iz­ja­ve, ali Da­cić je psi­hič­ki op­te­re­ćen. On se ra­ni­je ni­je bu­nio a sa­da je od­jed­nom pro­go­vo­rio. Ko ga na to na­go­va­ra ja ne znam. Je­di­no što je va­lja­lo bio je ure­dan pla­ti­ša. On ni­je vr­šio sje­ču već je pro­da­vao gra­đu na pa­nju – ka­zao je Mu­rić.
V.Ra.


Po­ja­snio ka­ko se bo­ga­te na ra­čun dr­žav­nih šu­ma

Da­cić je u pi­smi­ma upu­će­nim na naj­ma­nje osam adre­sa ob­ja­snio ka­ko se po­je­din­ci bo­ga­te na ra­čun dr­žav­nih šu­ma.
– Ka­da sam se pri­je se­dam go­di­na pri­ja­vio na li­ci­ta­ci­ju, kon­ku­ri­sao sam za 69. odje­lje­nje či­ja je kub­na ma­sa 162 ku­bi­ka a li­ci­ta­ci­ja je vr­še­na u kan­ce­la­ri­ji Fa­ru­ka Ka­la­ča. Iako je Ja­vor kom­pa­ni, od­no­sno, Ha­dži­ja Mu­rić imao re­dov­nu sje­ču od 700 ku­bi­ka bru­to ma­se, di­rek­tor Fa­ruk Ka­lač je ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma pre­po­lo­vio po­me­nu­to odje­lje­nje ta­ko da sam ja do­bio 81 ku­bik a isto to­li­ko i Mu­rić, ali je ugo­vor pot­pi­san sa­mo sa Mu­ri­ćem i to na ci­je­lo odje­lje­nje, prav­da­ju­ći to teh­nič­kim raz­lo­zi­ma. Istog da­na Mu­rić mi je po­nu­dio da ku­pim nje­go­vu po­lo­vi­nu s tim da pla­tim ukup­no odje­lje­nje nje­mu na ru­ke a da za nje­go­vu po­lo­vi­nu do­pla­tim još 1.100 eura. Mo­rao sam da pri­sta­nem a Mu­rić je za sa­mo de­se­tak mi­nu­ta u džep sta­vio te pa­re. Ta­da mi je po­sta­lo ja­sno zbog če­ga ni­je pot­pi­san ugo­vor sa mnom kao i da Mu­rić i Ka­lač ra­de u za­jed­nič­kom in­te­re­su – is­ti­če Da­cić, i do­da­je da je iste go­di­ne kon­ku­ri­sao i za 97. odje­lje­nje i kao po­čet­nik u bi­zni­su tra­žio od Ka­la­ča da mu se sta­bla do­di­je­le po po­čet­noj ci­je­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"