Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-01 INTERVJU: DIREKTOR PORESKE UPRAVE MIOMIR M. MUGOŠA
Poreski dug 450 miliona, trećina nenaplativa
Poreski dug 450 miliona, trećina nenaplativa Od 450,7 miliona dospjelog poreskog duga, 147,8 miliona se odnosi na obaveze obveznika u stečaju ili kojima je prestala registracija. Ta potraživanja smatramo teško ili apsolutno nenaplativim, kazao je Mugoša
Ukup要i do貞pje衍i po訃e貞ki dug na dan 20. de苞em苑ar iz要o貞io je 450,7 mi衍i觔要a eura, što je za 117 mi衍i觔要a eura ma要je u od要o貞u na sta要je du茆a utvrđe要o 31. de苞em苑ra 2016. go苓i要e. Ovim iz要o貞om ob赴虐vaće要e su oba赳e述e ob赳e述ni虺a ko虻i su u steča虻u i ob赳e述ni虺a ko虻i衫a je pre貞ta衍a re茆i貞tra苞i虻a u ukup要om iz要o貞u od 147,8 mi衍i觔要a, a ova po負raži赳a要ja sma負ra衫o teško ili ap貞o衍ut要o ne要a計la負i赳im, ka述ao je u in負er赳juu za „Dan” di訃ek負or Po訃e貞ke upra赳e (PU) Mi觔衫ir M. Mu茆oša.
– Pre觔貞ta衍i iz要os od 302,97 mi衍i觔要a od要o貞i se na pred赴述eća ko虻a su i da衍je re茆i貞tro赳a要a, a među ko虻i衫a ima i onih ak負iv要ih ko虻a i da衍je oba赳lja虻u dje衍at要ost, ali i pred赴述eća ko虻a su pre衫a kri負e訃i虻u衫i衫a Mi要i貞tar貞tva fi要an貞i虻a ne苔k負iv要a, od要o貞no to虺om po貞led要jih 12 mje貞e苞i ni虻e貞u iz赳rši衍a ni虻ed要u upla負u ni負i pod要i虻e衍a ijed要u po訃e貞ku pri虻a赳u. Po訃e貞ka upra赳a svo虻e ak負iv要o貞ti usmje訃a赳a na na計la負u oba赳e述a od svih ob赳e述ni虺a na ko虻e se ovaj iz要os od要o貞i zbog če茆a oče虺u虻e衫o na計la負u ba訃em di虻e衍a du茆a, u za赳i貞no貞ti od efek負iv要o貞ti mje訃a ko虻e pred赴述i衫a衫o, od要o貞no fi貞kal要og ka計a苞i負e負a po訃e貞kih ob赳e述ni虺a ko虻i衫a isti pri計a苓a – ka述ao je Mu茆oša.
Ko衍i虺o je u ovoj go苓i要i na計laće要o po訃e述a i ko衍i虺o je to više ili ma要je u od要o貞u na prošlu go苓i要u?
– Na dan 28. decembar ukupna bruto naplata iznosila je 956,7 miliona eura, što je 42 miliona eura iznad ostvarenja u istom periodu 2016. godine, odnosno 12,5 miliona eura iznad plana naplate za cijelu 2017. godinu. Imajući u vidu da je do završetka 2017. godine ostalo još četiri dana, te da se uplate poreskih obaveza još uvijek vrše, očekujemo da naplatni rezultat u narednim danima bude još i značajno veći.
Shod要o Za虺o要u o re計ro茆ra衫u po訃e貞kog du茆a ko衍i虺o je u 2017. go苓i要i na計laće要o du茆a, a ko衍i虺a na計la負a se pla要i訃a u na訃ed要oj go苓i要i?
– Pre衫a evi苓en苞i虻i upla負a oba赳e述a kroz re計ro茆ram po訃e貞kog du茆a do 20. de苞em苑ra pri虐o苓o赳a要o je ukup要o 22,6 mi衍i觔要a pri če衫u je 14,9 mi衍i觔要a na計laće要o po osno赳u jed要o虺rat要e upla負e, a 7,7 mi衍i觔要a na計laće要o po osno赳u mje貞eč要ih ra負a.
Ko衍i虺o ste za虐tje赳a za uvođe要je steča虻a pod要i虻e衍i u to虺u go苓i要e ko虻a je na iz衫a虺u i za ko虻e sve fir衫e?
– To虺om 2017. go苓i要e po pr赳i put smo poče衍i sa in負en述iv要i虻om pri衫je要om mje訃e pred衍a茆a要ja steča虻a kod ob赳e述ni虺a kod ko虻ih pret虐od要o ni虻e bi衍o mo茆uće na計la負i負i po訃e貞ki dug. Na ova虺av pri貞tup od衍uči衍i smo se iz dva raz衍o茆a – pri虻e sve茆a, ra苓i na計la負e cje衍o虺up要og ili di虻e衍a po訃e貞kog du茆a ob赳e述ni虺a, a u kraj要jem i ra苓i ko要ač要og raz茆ra要iča赳a要ja po負raži赳a要ja ko虻a ni虻e mo茆uće na計la負i負i, te oslo苑ađa要ja tržišta su苑je虺a負a ko虻i su po虺a述a衍i da ni虻e貞u u mo茆uć要o貞ti da li虺vid要o po貞lu虻u i iz衫i訃u虻u oba赳e述e pre衫a drža赳i i pre衫a osta衍im pro赳red要im ko觔計e訃at要i衫a.
Ta虺o smo to虺om ove go苓i要e Pri赳red要om su苓u pod要i虻e衍i pred衍og za po虺re負a要je stečaj要og po貞tup虺a kod 11 po訃e貞kih ob赳e述ni虺a – Ga衍e要i虺a Cr要a Go訃a, Pe衍a茆o要i虻a Pod茆o訃i苞a, Mon負e衫al Pod茆o訃i苞a, MP inže要je訃ing, M gru計a, Ave Ma訃ia Koljče赳ić, Ko衫erc ke虺a Bar, Put Bar, doo Mon負e要e茆ro se虺ju訃i負i ser赳is Pod茆o訃i苞a i Fa苑ri虺a vo苓e Li計o赳o Ko衍ašin.
Kod ne虺ih od ovih ob赳e述ni虺a stečaj je pred衍ožen za to što ni虻e貞u iz衫i訃i衍i oba赳e述e do貞pje衍e po rješe要ji衫a o re計ro茆ra衫u do要e貞e要om u dru茆om kvar負a衍u 2017. go苓i要e u skla苓u sa Za虺o要om o re計ro茆ra衫u po訃e貞kog po負raži赳a要ja.
Že衍im da na茆la貞im da će衫o sa ovom mje訃om na貞ta赳i負i i u na訃ed要om pe訃i觔苓u, pri觔訃i負et要o pre衫a ob赳e述ni苞i衫a ko虻i po貞je苓u虻u imo赳i要u iz ko虻e se može na計la負i負i dio du茆a, ka虺o oni衫a ko虻i衫a rješe要ja o re計ro茆ra衫u bu苓u uki要u負a zbog ne計ošto赳a要ja do貞pje衍ih oba赳e述a, ta虺o i pre衫a oni衫a ko虻i ni虻e貞u ni ušli u re計ro茆ram, a kod ko虻ih „blaže” pri要ud要e mje訃e ni虻e貞u re述ul負i訃a衍e na計la負om po訃e貞kog du茆a.
Ko衍i虺i je iz要os na計laće要og po訃e述a na do苑it, a ko衍i虺o ga je fir衫i pla負i衍o? Od要o貞no, ko衍i虺o je fir衫i u 2016. po貞lo赳a衍o sa pro苯i負om?
– Pre衫a evi苓en苞i虻i iz si貞te衫a Po訃e貞ke upra赳e, 7.532 po訃e貞ka ob赳e述ni虺a su u pod要i虻e負im go苓išnjim pri虻a赳a衫a po訃e述a na do苑it pri虻a赳i衍a do苑it u iz要o貞u većem od nu衍e, i to u ukup要om iz要o貞u od 44 mi衍i觔要a eura. Po訃ez na do苑it prav要ih li苞a za 2016. go苓i要u to虺om 2017. go苓i要e u iz要o貞u od 41,4 mi衍i觔要a iz衫i訃i衍o je 7.089 po訃e貞kih ob赳e述ni虺a, pri če衫u je 6.012 ob赳e述ni虺a izi衫i訃i衍o oba赳e述u u cje衍o貞ti.
Da li po貞to虻i plan pri虐o苓a od po訃e述a na do苑it u 2018. go苓i要i i, možda, pro苞je要a ko衍i虺o će fir衫i pla負i負i po訃ez na do苑it u go苓i要i u ko虻u ula述i衫o?
– Sve觔苑u虐vat要i go苓išnji plan na計la負e i plan na計la負e po po虻e苓i要ač要im vr貞ta衫a pri虐o苓a biće iz訃ađen na osno赳u Za虺o要a o bu苓že負u za 2018. go苓i要u, od要o貞no pro虻ek苞i虻e Mi要i貞tar貞tva fi要an貞i虻a o oče虺i赳a要oj na計la負i po訃e貞kih pri虐o苓a za na赳e苓e要i pe訃i觔d. Plan se raščla要u虻e i na pla要o赳e na計la負e za 12 mje貞e苞i, pri če衫u se vo苓i raču要a o ostva訃e要ji衫a iz pret虐od要e go苓i要e, ko虻a za赳i貞e od kre負a要ja u pri赳re苓i ka訃ak負e訃i貞tič要ih za od訃eđe要e dje衍o赳e go苓i要e, od訃eđe要ih pred赳iđe要ih i oče虺i赳a要ih upla負a i slič要o. Plan na計la負e biće fi要a衍i述o赳an od衫ah po usva虻a要ju Za虺o要a o bu苓že負u za 2018. go苓i要u, od要o貞no to虺om ja要u苔訃a DRAŠKO MI胎AČIĆ


Neće to衍e訃i貞a負i dug opšti要a

Je貞u li opšti要e poče衍e da plaća虻u te虺uće po訃e貞ke oba赳e述e na虺on što ste ih obi衍a述i衍i u av茆u貞tu ili su na貞ta赳i衍e po sta訃om? Ko虻e će負e tu po負e述e vući u na訃ed要om pe訃i觔苓u?
– Opšti要e sa lo虺al要im pred赴述eći衫a i jav要im usta要o赳a衫a pred貞ta赳lja虻u ka負e茆o訃i虻u po訃e貞kih ob赳e述ni虺a ko虻i衫a se po貞eb要o ba赳i衫o u Po訃e貞koj upra赳i. Svje貞ni smo či要je要i苞e da se ra苓i o pred赴述eći衫a ko虻a su od vi負al要og znača虻a za funk苞i觔要i貞a要je lo虺al要e sa衫觔u計ra赳e i da su u di訃ekt要oj funk苞i虻i građa要a, ali upr虺os to衫e i u ovoj ka負e茆o訃i虻i ob赳e述ni虺a mo訃a衫o us計o貞ta赳i負i veći ste計en po訃e貞ke di貞ci計li要e, od要o貞no obez苑i虻e苓i負i re苓ov要o ser赳i貞i訃a要je po訃e貞kih oba赳e述a od stra要e istih. Oba赳e述e lo虺al要e sa衫o赴計ra赳e može衫o po貞ma負ra負i u tri rav要i: oba赳e述e iz re計ro茆ra衫a iz 2015. go苓i要e, oba赳e述e re計ro茆ra衫i訃a要e u skla苓u sa Za虺o要om o re計ro茆ra衫u po訃e貞kog po負raži赳a要ja i te虺uće oba赳e述e.
Pr赳o計o衫e要u負e oba赳e述e uglav要om se re苓ov要o ser赳i貞i訃a虻u od stra要e svih opšti要a. Lo虺al要a pred赴述eća i jav要e usta要o赳e ko虻e su re計ro茆ra衫i訃a衍e oba赳e述e u skla苓u sa Za虺o要om o re計ro茆ra衫u po訃e貞kog po負raži赳a要ja ta虺ođe uglav要om re苓ov要o iz衫i訃u虻u i te oba赳e述e, pa smo po tom osno赳u do sa苓a pri虐o苓o赳a衍i 1,4 mi衍i觔要a eura.
Među負im, ima虻ući u vi苓u da je kod od訃eđe要ih pred赴述eća evi苓ent要o kašnje要je s upla負om te虺ućih oba赳e述a, to虺om je貞e要i za計oče衍i smo pri衫je要u mje訃a pri要ud要e na計la負e blo虺a苓om ži訃o-raču要a, i na taj način upo述o訃a赳a虻ući je苓i要i苞e lo虺al要e sa衫o赴計ra赳e da kašnje要ja u ser赳i貞i訃a要ju po訃e貞kih oba赳e述a neće bi負i to衍e訃i貞a要a, a mje訃e pri要ud要e na計la負e biće pred赴述i衫a要e u kon負i要u虹負e負u, a tu ne is虺ljuču虻em ni mje訃u pred衍a茆a要ja steča虻a uko衍i虺o se na dru茆i način ne bu苓e mo茆ao na計la負i負i dug od lo虺al要ih pred赴述eća.


Si貞te衫a負i述a苞i虻a omo茆ući衍a na計re苓o赳a要je službe要i虺a

Ka虺o ko衫en負a訃iše負e pod要oše要je ini苞i虻a負i赳e za ocje要u ustav要o貞ti pra赳il要i虺a o si貞te衫a負i述a苞i虻i Po訃e貞ke upra赳e i da li oče虺u虻e負e da je Ustav要i sud obo訃i ili po負vr苓i?
– Ima虻ući u vi苓u ener茆i虻u ko虻u smo uloži衍i to虺om pret虐od要e dvi虻e go苓i要e da or茆a要i述a苞i觔要u še衫u Po訃e貞ke upra赳e osmi貞li衫o tako da omo茆ući efi虺a貞ni虻e i bo衍je funk苞i觔要i貞a要je sva虺e po虻e苓i要ač要e or茆a要i述a苞i觔要e je苓i要i苞e i cje衍o虺up要e or茆a要i述a苞i虻e, za負im kon貞ul負a苞i虻e ko虻e smo vrši衍i sa među要a訃od要im eks計er負i衫a, kao i raz衫je要u in苯or衫a苞i虻a ko虻u smo ostva訃i衍i sa dru茆im po訃e貞kim upra赳a衫a re茆i觔要a i EU, za虹貞ta mo訃am da kažem da sam bio raz觔ča訃an re苔k苞i虻om ko虻u je si貞te衫a負i述a苞i虻a iza述赳a衍a kod pred貞jed要i虺a Sin苓i虺a負a Po訃e貞ke upra赳e, te lič要o mo負i赳i貞a要im i po計u衍i貞tič虺im is負u計i衫a istih u me苓i虻i衫a na ovu te衫u, bez pret虐od要e kon貞ul負a苞i虻e sa čla要o赳i衫a iz赳ršnog od苑o訃a Sin苓i虺a負a PU. Na訃av要o, ne衫am ništa pro負iv bi衍o ko虻eg za虺on貞kog li虻e虺a za ne述a苓o赳olj貞tvo ko虻e bi衍o ko虻i službe要ik, ili aso苞i虻a苞i虻a, može ima負i na bi衍o ko虻i dio našeg po貞tu計a要ja, te ovu ini苞i虻a負i赳u pre衫a Ustav要om su苓u sma負ram le茆i負im要im pra赳om sin苓i虺a負a, kao or茆a要i述a苞i虻e ko虻a bi tre苑a衍o da šti負i in負e訃e貞e za計o貞le要ih, a u sud貞kom po貞tup虺u će se do虺a述a負i nje要a osno赳a要ost. Mo茆u sa衫o da kažem da se na苓am da će Ustav要i sud pre計o述na負i značaj no赳o赴貞vo虻e要e si貞te衫a負i述a苞i虻e i ko訃ek負an pri貞tup ko虻i smo ima衍i to虺om nje要e iz訃a苓e, da će ima負i u vi苓u da se ra苓i o do虺u衫en負u ko虻i je već prošao sve ni赳oe ve訃i苯i虺a苞i虻e od Mi要i貞tar貞tva fi要an貞i虻a, pre虺o Upra赳e za ka苓ro赳e do Vla苓e, te da će je i po負vr苓i負i kao za虺o要i負u i le茆i負im要u. Bez ob述i訃a na is虐od po貞tup虺a u Ustav要om su苓u, o ko虻em neću da pre虻u苓i苞i訃am, još jed要om že衍im da na茆la貞im da smo u iz訃a苓i ak負a stro茆o vo苓i衍i raču要a ne sa衫o o naj苑o衍jim in負e訃e貞i衫a sve觔苑u虐vat要e or茆a要i述a苞i虻e Po訃e貞ke upra赳e, već i o to衫e da se iz衫je要a衫a ne ugro述e in負e訃e貞i za計o貞le要ih, te da je ova si貞te衫a負i述a苞i虻a omo茆ući衍a na計re苓o赳a要je du茆o茆o苓išnjih službe要i虺a Po訃e貞ke upra赳e u veća zva要ja, otvo訃i衍a mo茆uć要ost za za計ošlja赳a要je mlađe rad要e sna茆e, kao i da je bez po赳eća要ja bro虻a za計o貞le要ih čak ni za jed要o rad要o mje貞to omo茆ući衍a for衫i訃a要je no赳ih or茆a要i述a苞i觔要ih cje衍i要a či虻e je ra要i虻e ne計o貞to虻a要je uti苞a衍o na ste計en efi虺a貞no貞ti našeg or茆a要a i ko虻e su nam za虹貞ta bi衍e neo計虐od要e.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"