Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-03 POVEĆANJE PDV-A VEĆ SE POČELO ODRAŽAVATI NA CIJENE PROIZVODA
Poskupjeli struja, gorivo, cigarete...
Godina počela poskupljenjima Poskupjeli struja, gorivo, cigarete... Od 1. januara kilovat-sat električne energije skuplji je za 4,5 odsto u odnosu na prošlu godinu. Da nije bilo rasta PDV-a struja bi poskupjela 2,7 odsto, odnosno 1,8 odsto manje. Zbog većeg PDV-a odmah su poskupjele sve vrste goriva za dva centa po litru
Po­če­tak 2018. go­di­ne zna­čio je i po­če­tak po­sku­plje­nja ve­li­kog bro­ja ro­ba i uslu­ga. Ta­ko su već od 1. ja­nu­a­ra po­sku­pje­li stru­ja, go­ri­vo, ci­ga­re­te i ve­li­ki broj ro­ba i uslu­ga. Sve zbog od­lu­ke Vla­de da po­ve­ća po­rez na do­da­tu vri­jed­nost (PDV) sa 19 na 21 od­sto i ra­sta ak­ci­za, ka­ko bi po­pu­ni­li ru­pe u bu­dže­tu.
Ta­ko je od 1. ja­nu­a­ra ki­lo­vat-sat elek­trič­ne ener­gi­je sku­plji za 4,5 od­sto u od­no­su na pro­šlu go­di­nu. Da ni­je bi­lo ra­sta PDV-a stru­ja bi po­sku­pje­la 2,7 od­sto, od­no­sno 1,8 od­sto ma­nje. Zbog ve­ćeg PDV-a od­mah su po­sku­pjele sve vr­ste go­ri­va za dva cen­ta po li­tru, iako je re­dov­ni ob­ra­čun ci­je­na tek na­red­nog po­ne­djelj­ka. Od sre­di­ne ja­nu­a­ra grad­ski pre­voz u Pod­go­ri­ci će po­sku­pje­ti sa 70 na 90 cen­ti.
Ve­ći PDV i po­ve­ća­nje ak­ci­za od 1. ja­nu­a­ra do­ve­li su do po­sku­plje­nja pa­kli­ca ci­ga­re­ta od 30 do 50 cen­ti, ili u pro­sje­ku za 40 cen­ti. Po­lo­vi­nom pro­šle go­di­ne su zbog ra­sta ak­ci­za ci­je­ne ci­ga­re­ta po­ve­ća­ne za 10 cen­ti.
Zbog po­ve­ća­nja PDV-a po­sku­pje­le su i ci­je­ne te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nih uslu­ga, kao i ka­blov­skih ope­ra­to­ra. U ne­kim tr­go­vač­kim lan­ci­ma ci­je­ne ro­ba su već po­ve­ća­ne zbog PDV-a, dok će u ne­ki­ma sa­če­ka­ti da is­tek­nu za­li­he, pa će on­da po­ve­ća­va­ti ci­je­ne.
Je­di­na do­bra vi­jest je da se ni­ža sto­pa PDV-a od se­dam od­sto ne­će po­ve­ća­va­ti, pa ne bi tre­ba­lo da do­đe do po­ve­ća­nja za te pro­iz­vo­de i uslu­ge. Ni­ža sto­pa PDV-a va­ži za hljeb, bra­šno, mli­je­ko i mli­ječ­ne pro­iz­vo­de, hra­nu za odoj­čad, mast, ulje, me­so, še­ćer, lje­ko­ve, udž­be­ni­ke i na­stav­na sred­stva, knji­ge, mo­no­graf­ske i se­rij­ske pu­bli­ka­ci­je, uslu­ge smje­šta­ja u ho­te­li­ma, mo­te­li­ma, tu­ri­stič­kim na­se­lji­ma, pan­si­o­ni­ma, kam­po­vi­ma i vi­la­ma, uslu­ge pri­pre­ma­nja i uslu­ži­va­nja hra­ne, pi­ća i na­pi­ta­ka u ho­te­li­ma sa naj­ma­nje če­ti­ri zvje­zdi­ce u sje­ver­nom re­gi­o­nu, od­no­sno sa naj­ma­nje pet zvje­zdi­ca u sre­di­šnjem i pri­mor­skom re­gi­onu, vo­de za pi­će, osim fla­ši­ra­ne, dnev­ne i pe­ri­o­dič­ne štam­pe, uslu­ge jav­nog pre­vo­za put­ni­ka i nji­ho­vog lič­nog pr­tlja­ga, jav­ne hi­gi­je­ne, po­greb­nih uslu­ga, autor­skih pra­va…
Eko­no­mi­sta Mla­den Bo­ja­nić je ka­zao da PDV spa­da u ta­ko­zva­ne in­di­rekt­ne po­re­ze ko­ji op­te­re­ću­ju go­to­vo sve ro­be i uslu­ge, a ti­ču se svih gra­đa­na bez ob­zi­ra na imo­vin­sko sta­nje.
– Sva­ko po­ve­ća­nje ras­ho­da za nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje po­ro­di­ce ko­je ni­je pra­će­no istim ste­pe­nom ra­sta pri­ho­da mo­ra uti­ca­ti na pad ži­vot­nog stan­dar­da. To je ja­sno i oni­ma ko­ji, za­rad svo­jih po­li­tič­kih po­zi­ci­ja, upor­no po­ku­ša­va­ju da nas ubi­je­de u su­prot­no, pri­tom, za­bo­ra­vlja­ju­ći da su oni isti pri­je sa­mo ne­ko­li­ko mje­se­ci ta­da­šnje od­u­sta­ja­nje od ra­sta PDV-a prav­da­li za­šti­tom ži­vot­nog stan­dar­da gra­đa­na – iz­ja­vio je Bo­ja­nić za „Dan”.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, te­ško je pre­ci­zno utvr­di­ti pro­sje­čan rast tro­ško­va usled no­vog po­ve­ća­nja PDV-a, jer ima­mo i ne­pro­mi­je­nje­nu ni­žu sto­pu za osnov­ne ži­vot­ne na­mir­ni­ce, kao i zbog raz­li­či­tih pro­iz­vo­da i uslu­ga na ko­je će se ova po­ve­ća­na sto­pa od­no­si­ti.
– U sva­kom slu­ča­ju, do­ći će do ra­sta mno­gih pro­iz­vo­da i uslu­ga, a ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da će i rast ci­je­na go­ri­va i elek­trič­ne ener­gi­je to­me do­pri­ni­je­ti. Sve u sve­mu oče­ku­je nas rast tro­ško­va ko­ji ne­će bi­ti pra­ćen ra­stom pri­ma­nja – na­veo je Bo­ja­nić.
Vla­da od po­ve­ća­nja PDV-a i ak­ci­za oče­ku­je po­ve­ća­nje bu­džet­skih pri­ho­da za 120 mi­li­o­na eura.
– Naj­jed­no­stav­ni­ji na­čin za pu­nje­nje bu­dže­ta je rast po­re­za i ak­ci­za i to zna sva­ka vlast. Me­đu­tim, to ima i mno­go ne­ga­tiv­nih efe­ka­ta po pri­vre­du i gra­đa­ne. Raz­li­ka iz­me­đu lo­še i do­bre vla­sti je u osmi­šlja­va­nju eko­nom­skog raz­vo­ja ko­ji vo­di ka bo­ljem ži­vo­tu svih gra­đa­na, a ne sa­mo po­je­di­na­ca bli­skih vla­sti­ma. Da je na­ša vlast bar di­je­lom kre­a­tiv­na u vo­đe­nju zdra­ve eko­nom­ske po­li­ti­ke ko­li­ko je ak­tiv­na u pu­nje­nju svo­jih dže­po­va, ova ze­mlja bi bi­la eko­nom­ski pro­spe­ri­tet­na – za­klju­čio je Bo­ja­nić.
D.M.


Si­vo tr­ži­šte se ši­ri

Na pi­ta­nje ho­će li si­vo tr­ži­šte za pro­da­ju ci­ga­re­ta „pro­cvje­ta­ti” na­kon no­vog po­sku­plje­nja ovih du­van­skih pro­iz­vo­da, Bo­ja­nić je od­go­vo­rio „si­vo tr­ži­šte ci­ga­re­ta je odav­no pro­cvje­ta­lo, ko­je kao re­zul­tat `suši` bu­džet”.
– Mo­že se oče­ki­va­ti da se na­kon sva­kog po­ve­ća­nja ci­je­na ci­ga­re­ta, a bez ade­kvat­ne kon­tro­le tr­ži­šta, ta­kav trend na­sta­vi. Iz­go­vor da je rast ci­je­na ci­ga­re­ta bri­ga za zdra­vlje gra­đa­na, stvar­nost je već vi­še pu­ta de­man­to­va­na – is­ta­kao je Bo­ja­nić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"