Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Tužilaštvo ispituje krađu tri mandata * Pred policajkom u Baltića ispalili 60 hitaca * Pokušao da likvidira rođake * Blokirane firme švercera duvana i Šarićevog ortaka * Sitnina * Kako smo iskeširali Cecin dernek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 04-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milisav Popović, pisac i kolumnista „Dana”:
– Pišem onako kako želim da čitam.

Vic Dana :)

Žena ima muža koji se zove Budimir, a zovu ga Buda.
Zove je švaler telefonom i pita:
- Će da bude nešto noćas?
Ona mu tiho reče:
- Ako Bude bude, neće da bude, ali ako Bude ne bude, će da bude!


Kaže Perica mami: „Mama, tata je opet pijan!” „A otkud ti to znaš?” „Pa eno ga, opet brije ogledalo.”


Kako bi se zvao film „300” da u njemu glumi Čak Noris?
- Jedan!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2018-01-03 MINISTARSTVO EKONOMIJE ANGAŽOVALO FIRMU BB SOLAR ZA UGRADNJU FOTONAPONSKIH SISTEMA NA KATUNIMA
Blažu sva zarada od državnog projekta
Đukanović Blažu sva zarada od državnog projekta Za realizaciju treće faze projekta „Solarni katuni”, za koju su izdvojena budžetska sredstva od 55 hiljada, angažovana je firma BB solar iz Podgorice, čiji je suvlasnik Blažo Đukanović, sin šefa DPS-a Mila Đukanovića
Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de, re­a­li­zu­je tre­ću fa­zu pro­jek­ta „So­lar­ni ka­tu­ni” u okvi­ru ko­je će bi­ti ugra­đe­na 54 fo­to­na­pon­ska si­ste­ma na ka­tu­ni­ma u Cr­noj Go­ri.
Za po­tre­be re­a­li­za­ci­je ove fa­ze pro­jek­ta, a u skla­du sa ras­pi­sa­nim jav­nim po­zi­vom za otvo­re­ni po­stu­pak jav­ne na­bav­ke za na­bav­ku i in­sta­la­ci­ju fo­to­na­pon­skih si­ste­ma, an­ga­žo­va­na je fir­ma BB so­lar iz Pod­go­ri­ce, sa­op­šti­li su iz Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je. Su­vla­snik fir­me BB so­lar je Bla­žo Đu­ka­no­vić, sin še­fa DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vić.
BB so­la­ru je ovo dru­gi pro­je­kat ko­ji fi­nan­si­ra Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je. Ra­ni­je su, to­kom 2014. go­di­ne, ka­da je na če­lu Vla­de bio Mi­lo Đu­ka­no­vić, uče­stvo­va­li u pro­jek­tu Mon­te­sol gdje su bi­li jed­na od fir­mi ko­ja je in­sta­li­ra­la so­lar­ne ko­lek­to­re.
– Re­a­li­za­ci­ja tre­će fa­ze pro­jek­ta, za ko­ju su iz­dvo­je­na bu­džet­ska sred­stva u iz­no­su od sko­ro 55.000 eura je u to­ku. Na­ve­de­ni iz­nos od­no­si se na 70 od­sto ukup­ne vri­jed­no­sti pro­jek­ta, dok je 30 od­sto uče­šće ko­ri­sni­ka – pi­še u sa­op­šte­nju.
U okvi­ru pr­ve dvi­je fa­ze pro­jek­ta, ko­je su re­a­li­zo­va­ne 2012. i 2013. go­di­ne, ugra­đe­no je ukup­no 189 fo­to­na­pon­skih si­ste­ma na ka­tu­ni­ma u Cr­noj Go­ri, za šta je iz bu­dže­ta iz­dvo­je­no 154.400 eura. Za­vr­še­tak tre­će fa­ze pro­jek­ta oče­ku­je se u pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne, na­kon če­ga će uku­pan broj ugra­đe­nih fo­to­na­pon­skih si­ste­ma na cr­no­gor­skim ka­tu­ni­ma bi­ti 243.
– Za re­a­li­za­ci­ju tri fa­ze pro­jek­ta „So­lar­ni ka­tu­ni” iz bu­dže­ta je u pro­te­klih se­dam go­di­na iz­dvo­je­no ukup­no sko­ro 210.000 eura – na­ve­li su iz re­so­ra na či­jem če­lu je Dra­gi­ca Se­ku­lić.
Mi­ni­star­stvo eko­no­mi­je i Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de od 2011. go­di­ne re­a­li­zu­ju pro­je­kat „So­lar­ni ka­tu­ni”, ko­ji ima za cilj da se što ve­ćem bro­ju do­ma­ćin­sta­va, ko­ji bo­ra­ve na ka­tu­ni­ma, omo­gu­će bo­lji uslo­vi ži­vo­ta i ra­da kroz za­do­vo­lje­nje osnov­nih po­tre­ba za elek­trič­nom ener­gi­jom, kao i da se stvo­re uslo­vi za po­ve­ća­va­nje bro­ja sto­ča­ra na ka­tu­ni­ma.
Pro­je­kat „So­lar­ni ka­tu­ni” pred­sta­vlja je­dan od pi­o­nir­skih pro­je­ka­ta u obla­sti va­lo­ri­za­ci­je zna­čaj­nog so­lar­nog po­ten­ci­ja­la u Cr­noj Go­ri i pri­mjer je uspje­šne me­đu­re­sor­ske sa­rad­nje i ko­or­di­na­ci­je u Cr­noj Go­ri. Ugrad­njom fo­to­na­pon­skih so­lar­nih si­ste­ma rje­ša­va­ju se pro­ble­mi snab­di­je­va­nja elek­trič­nom ener­gi­jom, što sma­nju­je po­tre­bu za elek­tri­fi­ka­ci­jom od­re­đe­nih pod­ruč­ja, a ener­gi­ja do­bi­je­na na ovaj na­čin je bes­plat­na za ko­ri­sni­ke obje­ka­ta.
Pro­jek­tom se pro­mo­vi­šu stra­te­ški prin­ci­pi pro­mo­ci­je ener­get­ske efi­ka­sno­sti i ob­no­vlji­vih iz­vo­ra ener­gi­je, kao i osnov­na na­če­la re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja Cr­ne Go­re, sa po­seb­nim fo­ku­som na raz­voj sje­ver­nog re­gi­o­na kroz pri­mje­nu ni­sko-kar­bon­skih teh­no­lo­gi­ja i odr­ži­vi raz­voj po­ljo­pri­vre­de.
D.M.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"