Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Čašćavali ga i Milo i Brano * Migo zapošljavao i kuvare, DPS popisivao glasače * Filip neće jer ne odgovara DPS-u * Sebi povećavali, radnicima smanjivali plate * Čašćavali ga i Milo i Brano * Srbija, lično * Dačićeva posjeta
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, direktorica CGO:
– Bez hapšenja krupnih riba nema pristupa EU.

Vic Dana :)

Ćaskaju dvije glumice:
– Imam veliki problem. Večeras idem prvi put sa novim ljubavnikom na sastanak, pa ne znam šta da kažem mužu - žali se jedna!
Druga će:
– Pa, ... kaži mu istinu - ideš na probu!

Oženjen muškarac živi duže od neoženjenog, ali oženjen muškarac više želi da umre od neoženjenog.

Igra Bosna protiv Brazila i šutira Ronaldinjo slobodan udarac, a živi zid se okrenuo prema svom golu. Golman se dere na njih:
– Šta ba, radite?
– Ćut` bolan, hoćemo i mi da vidimo gol!

Ljudi su se popeli na Mjesec, a Čak Noris se popeo na godinu!

Čak Noris je osvojio Vimbldon bejzbol palicom.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-01-23 REAGOVANJE EMINE KOLAREVIĆ NA TEKST „EMINA KAŽNJENA ZBOG SKRIVANJA RAČUNA”
Odgovoran je onaj ko vodi firmu
Emina Kolarević Odgovoran je onaj ko vodi firmu
Kćer­ka Ane Đu­ka­no­vić, Emi­na Ko­la­re­vić, re­a­go­va­la je na tekst „Emi­na ka­žnje­na zbog skri­va­nja ra­ču­na”, ko­ji je ob­ja­vljen u „Da­nu” 21. ja­nu­a­ra. Re­a­go­va­nje pre­no­si­mo u cje­lo­sti.
– Pri­je sve­ga, is­ti­čem da je va­šem me­di­ju po­šlo za ru­kom ono što je ma­lo ko­me pri­je vas, a to je – da u okvi­ru jed­nog je­di­nog no­vin­skog tek­sta pre­kr­ši­te sve prin­ci­pe pro­kla­mo­va­ne Usta­vom, Za­ko­nom o me­di­ji­ma, te Ko­dek­som no­vi­na­ra/no­vi­nar­ki Cr­ne Go­re. Sto­ga se una­pri­jed iz­vi­nja­vam či­ta­o­ci­ma i ured­ni­štvu što ću, u ovom re­a­go­va­nju tre­ti­ra­ti sa­mo ne­ke od uči­nje­nih po­vre­da, jer će ukup­nost va­šeg ma­li­ci­o­znog i sen­za­ci­o­na­li­stič­kog od­no­sa pre­ma me­ni sva­ka­ko bi­ti pred­met dru­gog po­stup­ka. Pri­je sve­ga, sam na­slov ne ko­re­spon­di­ra sa na­vo­di­ma iz tek­sta, iz če­ga je oči­gled­no da ste či­ta­o­ce že­lje­li da do­ve­de­te u za­blu­du, že­le­ći da ih na­ve­de­te da po­mi­sle da sam po­stu­pa­la pro­tiv­no za­ko­nu.
Je­di­ni isti­ni­ti po­da­tak ko­ji ste na­ve­li, vr­lo neo­bič­no, na sa­mom kra­ju tek­sta, je­ste da sam ja je­dan od če­ti­ri osni­va­ča pri­vred­nog dru­štva „OMG Ho­me”, pa je kraj­nje ne­lo­gič­no što u ci­je­lom tek­stu prav­no li­ce na­zi­va­te mo­jim, te ko­ri­sti­te mo­je fo­to­gra­fi­je ka­ko bi­ste „opre­mi­li” tekst.
Op­šte je po­zna­ta či­nje­ni­ca da za za­ko­ni­to po­slo­va­nje dru­štva sa ogra­ni­če­nom od­go­vor­no­šću od­go­va­ra onaj ko i ru­ko­vo­di po­slo­vi­ma dru­štva, tj. iz­vr­šni di­rek­tor. Sto­ga, ni po zdra­voj lo­gi­ci, a ni po slo­vu za­ko­na osni­vač, ne mo­že bi­ti ka­žnjen za ika­kav pro­pust, jer ne za­stu­pa, ni­ti vo­di po­slo­ve prav­nog li­ca, a ka­zna se iz­ri­če pri­vred­nom dru­štvu, a ne Emi­ni, Pe­tru, Mar­ku ili Jan­ku.
Da­lje, kraj­nje ste zlo­na­mjer­no i sen­za­ci­o­na­li­stič­ki na­pi­sa­li da sam na­vod­no „skri­va­la ra­ču­ne”, ka­ko bi­ste stvo­ri­li uti­sak kod či­ta­la­ca o fi­nan­sij­skim ma­hi­na­ci­ja­ma.
Sto­ga je, sa­mo onaj či­ta­lac ko­ji je na­tje­rao se­be da pro­či­ta ne­bu­lo­zni tekst do kra­ja mo­gao shva­ti­ti da ne­ma go­vo­ra o to­me da je „OMG Ho­me” bi­lo što sa­kri­vao, već da je prav­no li­ce ka­žnje­no zbog teh­nič­ke gre­ške u ve­zi sa na­či­nom evi­den­ti­ra­nja u Tr­go­vač­koj knji­zi, a da su sve oba­ve­ze dru­štva, uklju­ču­ju­ći upla­te pa­za­ra i iz­mi­ri­va­nje po­re­skih oba­ve­za, iz­vr­ša­va­ne ažur­no. „OMG Ho­me” je iz­re­če­nu ka­znu pla­tio u osta­vlje­nom ro­ku, a svo­ju evi­den­ci­ju pri­la­go­dio uput­stvu nad­le­žnog or­ga­na.
Ta­ko­đe, vr­lo mi je ne­ja­sno za­što sam ja, kao lič­nost ko­ja ni­je jav­na, ko­ja ni­je uče­snik bi­lo ka­kvog sud­skog ili dru­gog po­stup­ka, uop­šte pred­met Va­šeg in­te­re­so­va­nja, jer se ne sje­ćam da ste za osta­le kom­pa­ni­je re­gi­stro­va­ne na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re na na­slov­noj stra­ni ob­ja­vlji­va­li da su ka­žnje­ne zbog uno­še­nja po­da­ta­ka u ko­lo­ne 6 i 7 „Tr­go­vač­ke knji­ge”.
Me­đu­tim, ono što me ra­du­je je­ste da ste oči­gled­no du­go i te­melj­no osmi­šlja­va­li na­pad na me­ne, a da je je­di­no što ste na­šli – ured­no iz­mi­re­na ka­zna za vo­đe­nje Tr­go­vač­ke knji­ge dru­štva u ko­jem sam su­o­sni­vač. Iz­ne­na­đe­na sam da va­šim pro­vje­re­nim is­tra­ži­vač­kim me­to­da­ma ni­ste uspje­li da ot­kri­je­te ne­ku ka­znu za ne­pro­pi­sno par­ki­ra­nje ili neo­prav­da­ni iz­o­sta­nak sa škol­ske na­sta­ve. To bi, za­i­sta, već bio ma­te­ri­jal za felj­ton o me­ni.
Na kon­cu, iako vi­dim da je po­li­ti­ka va­še me­dij­ske ku­će, ka­ko ste i na­ve­li u spor­nom tek­stu, da „pra­vi­lo dru­ge stra­ne” obez­bje­đu­je­te na na­čin što va­šu „me­tu” kon­tak­ti­ra­te pre­ko „Fa­ce­bo­ok”-a, to ko­ri­stim pri­li­ku da vas za­mo­lim da osim on­lajn san­du­če­ta pro­vje­ra­va­te i ona stan­dard­na, po­što bih vam tu­žbu za vaš ne­i­sti­nit, ne­pro­fe­si­o­na­lan, ma­li­ci­o­zan i sen­za­ci­o­na­li­stič­ki tekst, do­sta­vi­la pre­ko nad­le­žnog su­da, ona­ko, „po sta­rin­ski” – po­štom.
Is­ko­ri­sti­la bih ovu pri­li­ku da vas pod­sje­tim da ste, shod­no čla­nu 28 stav 1, du­žni da ovu is­prav­ku ob­ja­vi­te bez iz­mje­na i do­pu­na, na isti na­čin na ko­ji ste ob­ja­vi­li i osnov­ni tekst – da­kle, na na­slov­ni­ci i na stra­ni­ci 11. Fo­to­gra­fi­ju ko­ju ste ko­ri­sti­li ne mo­ra­te mi­je­nja­ti, svi­đa se i me­ni.
Odgovor novinara u sjutrašnjem broju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"