Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Oluja srama zbog slavljenja „Oluje” * Srbima u Crnoj Gori trebaju novi lideri * Riješena četvrtina predmeta, izrečena samo jedna kazna * Rektor vlasnik nelegalnog stana * U Lisabonu novi temperaturni rekord * Poginulo 20 osoba * Madura htjeli da ubiju dronovima
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-08-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, KOMESAR ZA PREGOVORE O PRIDRUŽIVANjU EU:
Naizgled politički motivisana otpuštanja rukovodstva RTCG predstavljaju dalje pogoršanje situacije, kao i incidenti fizičkog nasilja nad novinarima. Takve odluke su protiv slobode izražavanja i medija.

Vic Dana :)

Majka prebacuje kćerki:
– Ako sam ti rekla da su svi muškarci isti, ti to ne moraš da provjeravaš baš svakog dana!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-08-04 PRAVA CRNA GORA I POKRET ZA PLJEVLJA FORMIRAĆE JEDINSTVENI POLITIČKI SUBJEKT
Ujedinjuju se Stanić i Milačić
Marko Milačić i Novica Stanić Ujedinjuju se Stanić i Milačić U vrlo brzom periodu ćemo, uz konsultaciju partijskih organa, na obostrano zadovoljstvo definisati modalitet koji će u najboljem svjetlu determinisati naše zajedničko djelovanje u budućem periodu, saopštio Stanić
Pred­stav­ni­ci Pra­ve Cr­ne Go­re i Po­kre­ta za Plje­vlja odr­ža­li su rad­ni sa­sta­nak, a čel­ni­ci tih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta Mar­ko Mi­la­čić i No­vi­ca Sta­nić na­ja­vi­li su ob­je­di­nja­va­nje. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na” iz Pra­ve Cr­ne Go­re, ob­je­di­nja­va­nje je do­go­vo­re­no i bi­će for­ma­li­zo­va­no u sep­tem­bru ka­da od­lu­ka pro­đe stra­nač­ke or­ga­ne. Ka­ko je zva­nič­no sa­op­šte­no, ru­ko­vod­stvo Pra­ve Cr­ne Go­re, na če­lu sa pred­sjed­ni­kom Mar­kom Mi­la­či­ćem i ge­ne­ral­nim se­kre­ta­rom Vla­di­sla­vom Daj­ko­vi­ćem, po­sje­ti­lo je ju­če op­šti­nu Plje­vlja.
– U sklo­pu jed­no­dnev­ne po­sje­te toj op­šti­ni, odr­žan je rad­ni sa­sta­nak sa pred­sjed­ni­štvom Po­kre­ta za Plje­vlja, sa ko­jim je Pra­va (uz DNP) na­stu­pi­la u ko­a­li­ci­ji na mi­nu­lim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, ko­ja je osvo­ji­la če­ti­ri man­da­ta, od ko­jih su dva man­da­ta pri­pa­la par­ti­ji No­vi­ce Sta­ni­ća – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
Tom pri­li­kom su, ka­ko se na­gla­ša­va, pred­sjed­nik Pra­ve Cr­ne Go­re Mar­ko Mi­la­čić i pred­sjed­nik Po­kre­ta za Plje­vlja No­vi­ca Sta­nić ana­li­zi­ra­li po­sti­zbor­nu si­tu­a­ci­ju u plje­valj­skoj op­šti­ni, ali i na­čel­no raz­go­va­ra­li o pri­bli­ža­va­nju, od­no­sno po­ten­ci­jal­nom pri­sa­je­di­nje­nju ove dvi­je srod­ne po­li­tič­ke gru­pa­ci­je. Sta­nić je is­ta­kao da sve­u­kup­na opo­zi­ci­ja ni­je ostva­ri­la za­do­vo­lja­va­ju­ći re­zul­tat.
– Ostva­ren je re­la­tiv­no uspje­šan re­zul­tat na­še ko­a­li­ci­je (Po­kret za Plje­vlja–DNP–Pra­va Cr­na Go­ra), me­đu­tim, ne mo­gu bi­ti u pot­pu­no­sti za­do­vo­ljan jer sve­u­kup­na opo­zi­ci­ja ni­je ostva­ri­la za­do­vo­lja­va­ju­ći re­zul­tat, od­no­sno po­bje­du. Ra­du­je me što se na po­li­tič­kom ne­bu Cr­ne Go­re po­ja­vi­la per­spek­tiv­na par­ti­ja Mar­ka Mi­la­či­ća, ko­ja de­fi­ni­tiv­no od­go­va­ra ide­o­lo­škom sen­zi­bi­li­te­tu ka­kav se ga­ji i u na­šem po­kre­tu. Sto­ga, u vr­lo br­zom pe­ri­o­du će­mo, uz kon­sul­ta­ci­ju par­tij­skih orga­na, na obo­stra­no za­do­volj­stvo, de­fi­ni­sa­ti mo­da­li­tet ko­ji će u naj­bo­ljem sv­je­tlu de­ter­mi­ni­sa­ti na­še za­jed­nič­ko dje­lo­va­nje u bu­du­ćem pe­ri­o­du – sa­op­štio je Sta­nić.
Pred­sjed­nik Pra­ve Mar­ko Mi­la­čić is­ta­kao je da će po­ten­ci­jal­no uje­di­nje­nje dvi­je par­ti­je, bi­ti pun po­go­dak za sve Plje­vlja­ke, pa on­da i za ove stran­ke.
– Čast mi je što se na­la­zim u dru­štvu do­ka­za­nih, či­stih i ča­snih Plje­vlja­ka, na če­lu sa No­vi­com Sta­ni­ćem. No­vi­ca Sta­nić je ide­a­lan do­kaz da se u po­li­ti­ci mo­že pro­ve­sti i dug pe­ri­od vre­me­na – a osta­ti či­stog obra­za, ne­u­pr­ljan i ne­is­tro­šen. Ne pot­cje­nju­jem naš re­zul­tat na mi­nu­lim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma ko­ji je i te ka­ko re­spek­ta­bi­lan, ali sam sa­svim si­gu­ran da na­še vri­je­me tek do­la­zi, te da ne­će pro­ći još du­go dok Pra­va Cr­na Go­ra, upra­vo sa ovim lju­di­ma ov­dje, ne bu­de na če­lu Plje­va­lja. Sma­tram da je mi­nu­la ko­a­li­ci­ja sa stran­kom Sta­ni­ća i DNP-a bi­la do­bra, ali sam još vi­še si­gu­ran da će sa­rad­nja, ili za­što ne re­ći i po­ten­ci­jal­no uje­di­nje­nje na­še dvi­je par­ti­je, bi­ti pun po­go­dak za sve Plje­vlja­ke, pa on­da i za na­še par­ti­je – sa­op­štio je Mi­la­čić.
Po­kret za Plje­vlja No­vi­ce Sta­ni­ća u fe­bru­a­ru 2015. go­di­ne upi­san je u re­gi­star po­li­tič­kih par­ti­ja u Cr­noj Go­ri. Sta­nić je Po­kret za Plje­vlja for­mi­rao na­kon što je na­pu­stio No­vu srp­sku de­mo­kra­ti­ju, zbog ne­sla­ga­nja sa od­lu­ka­ma čel­ni­ka stran­ke.
Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve Cr­ne Go­re do­ni­je­lo je u fe­bru­a­ru ove go­di­ne rje­še­nje o upi­su po­li­tič­ke par­ti­je Pra­va Cr­na Go­ra u re­gi­star po­li­tič­kih par­ti­ja. Mi­la­čić je ta­da re­kao da će se ba­vi­ti ve­li­kim na­ci­o­nal­nim pi­ta­nji­ma – od eko­no­mi­je i bor­be za vla­da­vi­nu pra­va, pre­ko spolj­ne po­li­ti­ke, pa do pi­ta­nja iden­ti­te­ta i du­hov­no­sti. Pra­va će, ka­ko je re­kao, oku­pi­ti pra­ve lju­de, do­mi­nant­no no­va li­ca, sa ja­snim sta­vom, li­ca ko­ja će pre­ni­je­ti duh Pe­tro­vi­ća i Mar­ka Mi­lja­no­va, ali u ru­hu otvo­re­no­sti, sa­vre­me­no­sti i 21. vi­je­ka.
M.V.

Sve će bi­ti po­zna­to u sep­tem­bru

Pre­ma sa­op­šte­nju iz Pra­ve Cr­ne Go­re, u sep­tem­bru će zva­nič­no bi­ti pred­sta­vljen da­lji tok po­li­tič­kog dje­lo­va­nja.
– Pra­va Cr­na Go­ra i Po­kret za Plje­vlja će na svo­jim par­tij­skim or­ga­ni­ma raz­ma­tra­ti pi­ta­nje mo­da­li­te­ta da­lje sa­rad­nje, te se na­kon to­ga, već u sep­tem­bru, za­jed­no obra­ti­ti me­di­ji­ma, ka­da će pred­sta­vi­ti i zva­nič­no da­lji tok dje­lo­va­nja u Plje­vlji­ma – pi­še u sa­op­šte­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"